ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

majority

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *majority*, -majority-

majority ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
majority (n.) ส่วนใหญ่ See also: ส่วนใหญ่ที่สุดของกลุ่ม Syn. bulk, greater number Ops. minority
majority (n.) เสียงข้างมาก See also: เสียงส่วนมาก, ส่วนรวม, ฝ่ายข้างมาก Syn. absolute majority
majority (n.) พลตรี (ยศ)
majority (adj.) ซึ่งเป็นส่วนใหญ่
majority leader (n.) หัวหน้าพรรคเสียงข้างมากในสภา
majority rule (n.) ระบบเสียงข้างมาก Syn. democracy
majority verdict (n.) คำตัดสินของลูกขุน
English-Thai: HOPE Dictionary
majority(มะจอ'ริที) n.,adj. ส่วนใหญ่,ส่วนมาก,คะแนนเสียงข้างมาก,ตำแหน่งพันตรี,นิติภาวะ.
majority leadern. ผู้นำพรรคที่มีเสียงข้างมากในรัฐสภา
English-Thai: Nontri Dictionary
majority(n) หมู่มาก,คะแนนเสียงส่วนมาก,วัยผู้ใหญ่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
majority๑. คะแนนเสียงข้างมาก, ฝ่ายข้างมาก๒. การบรรลุนิติภาวะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
majority leaderผู้นำเสียงข้างมากในสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
majority ruleการถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้างมาก (adj.) majority Ops. ข้างน้อย
ฝ่ายข้างมาก (n.) majority Syn. เสียงข้างมาก
ส่วนใหญ่ (n.) majority Syn. ส่วนมาก, จำนวนมาก Ops. ส่วนน้อย
เสียงข้างมาก (n.) majority See also: voice more than half, choice/vote of the majority Syn. เสียงส่วนมาก Ops. เสียงข้างน้อย, เสียงส่วนน้อย
เสียงส่วนมาก (n.) majority Syn. เสียงข้างมาก, เสียงส่วนใหญ่ Ops. เสียงส่วนน้อย, เสียงข้างน้อย
คะแนนเสียงข้างมาก (n.) majority vote Syn. เสียงส่วนใหญ่ Ops. คะแนนเสียงข้างน้อย, เสียงส่วนน้อย
เสียงส่วนใหญ่ (n.) majority vote See also: majority opinion, vote of the majority Syn. เสียงข้างมาก, เสียงส่วนมาก
เสียงส่วนใหญ่ (n.) majority vote See also: majority opinion, vote of the majority Syn. เสียงข้างมาก, เสียงส่วนมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do everything possible to split his following... and move the majority to support your government.{\cHFFFFFF}ทำทุกอย่างที่เป็นไปได้ ที่จะแยกต่อไปของเขา ... {\cHFFFFFF}และย้ายไปส่วนใหญ่ สนับสนุนรัฐบาลของคุณ
And the vast majority of Indians, mostly Hindus, like yourself were brought here to work mines and harvest crops.และคนอินเดียส่วนใหญ่ ซึ่งส่วนมากเป็นชาวฮินดูเหมือนคุณ ถูกพามาที่นี่เพื่อ ทำงานเหมืองและเก็บเกี่ยว
Where there is a Muslim majority that will be Pakistan.ที่ใดมีประชาชนส่วนใหญ่เป็นมุสลิม ที่นั่นจะเป็นปากีสถาน
My dear Jinnah the Muslims are in a majority on two different sides of the country.จินนาห์เพื่อนรัก มุสลิมเป็นชนส่วนใหญ่ใน ทั้งสองัฝ่งของประเทศ
Well, that puts you in the majority of one.งั้นฉันให้ลำดับความสำคัญเธอก่อนแล้วกัน
The fact that most of these companies are run by white men white rich men means that they are out of touch with what the majority of the world is.การที่บริษัทส่วนใหญ่บริหารโดยคนผิวขาว คนผิวขาวที่ร่ำรวย หมายความว่าคนเหล่านี้ตัดขาด
Because the majority of this planet are not a bunch of rich white guys.จากคนส่วนใหญ่ในโลก เพราะคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ ไม่ใช่คนผิวขาวรวย ๆ
Women are the majority the poor and working poor make up the majority of this planet.ผู้หญิงเป็นคนส่วนใหญ่ คนจนและแรงงานคนจน เป็นคนส่วนใหญ่ในโลกใบนี้
I believe a little paranoia is warranted and I believe that the majority of the American public agrees with me.ฉันเชื่อว่า ต้องระแวงสักหน่อยถึงจะดี และฉันเชื่อว่า คุณอเมริกันส่วนใหญ่ มีความเห็นเช่นเดียวกับฉัน
The vast majority of it is north of the equator, and most of the vegetation is north of the equator.ส่วนใหญ่จะอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร พืชพันธ์ส่วนมากอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร
The majority of his genetic code was taken from Briareos.พันธุกรรมส่วนใหญ่ของเขา ถูกนำมาจากไบรอาเรียส
The majority of jobs are for actorsงานส่วนใหญ่ มันสำหรับนักแสดง

majority ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多数决[duō shù jué, ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, 多数决 / 多數決] majority decision
多数党[duō shù dǎng, ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ ㄉㄤˇ, 多数党 / 多數黨] majority party
大部[dà bù, ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ, 大部] most of; the majority of sth
绝大多数[jué dà duō shù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ, 绝大多数 / 絕大多數] absolute majority; overwhelming majority
多数[duō shù, ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ, 多数 / 多數] majority; most
太半[tài bàn, ㄊㄞˋ ㄅㄢˋ, 太半] more than half; a majority; most; mostly
一面倒[yī miàn dǎo, ㄧ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄠˇ, 一面倒] one-sided; lopsided; unanimous; overwhelming majority
绝大部分[jué dà bù fen, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄈㄣ˙, 绝大部分 / 絕大部份] overwhelming majority

majority ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イラマチオ;イマラチオ[, iramachio ; imarachio] (n) (vulg) (sl) (See フェラチオ) irrumatio (fellatio wherein the majority of movement is performed by the felatee) (lat
サイレントマジョリティー[, sairentomajoritei-] (n) silent majority
マジョリティー[, majoritei-] (n) majority
モラルマジョリティー[, morarumajoritei-] (n) moral majority
多数決[たすうけつ, tasuuketsu] (n) majority rule; (P)
多数決原理[たすうけつげんり, tasuuketsugenri] (n) principle of majority rule
安定多数[あんていたすう, anteitasuu] (n) stable majority
支配株[しはいかぶ, shihaikabu] (n) controlling stock; majority shares
絶対多数[ぜったいたすう, zettaitasuu] (n) absolute majority
絶対安定多数[ぜったいあんていたすう, zettaianteitasuu] (n) overwhelming majority (number of parliamentary seats required in order for the ruling coalition to chair all standing committees and pass bills without the support of other parties)
絶対過半数[ぜったいかはんすう, zettaikahansuu] (n) absolute majority
賛成多数[さんせいたすう, sanseitasuu] (n,vs) majority (vote)
鬼籍に入る[きせきにいる, kisekiniiru] (exp,v5r) to pass away; to join the majority
[ぬし, nushi] (n,adj-no) (1) (one's) master; (2) (しゅ only) Lord (Christian ref. to Jesus or God); (3) (しゅ only) (See 主たる,主として) the main thing; the majority; the primary concern; (P)
僅少差[きんしょうさ, kinshousa] (n) narrow majority; shade of difference
多数[たすう, tasuu] (n-adv,n) (1) great number; (adj-no) (2) countless; majority; (P)
数合わせ[かずあわせ, kazuawase] (n) making the numbers balance; fixing the numbers; number-juggling; making up the numbers (e.g. to form a majority); taking tally; number-crunching
[かん, kan] (n) (1) (usu. used in compounds) China; (2) Han (majority Chinese ethnic group); (n-suf) (3) (often negative nuance) (See 硬骨漢) man
過半数[かはんすう, kahansuu] (n) majority; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
多数決ゲート[たすうけつゲート, tasuuketsu ge-to] majority gate, majority element
多数決演算[たすうけつえんざん, tasuuketsuenzan] majority operation
多数決素子[たすうけつそし, tasuuketsusoshi] majority gate, majority element

majority ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรลุนิติภาวะ[v.] (banlunitiph) EN: become one's legal age ; reach the one's majority ; become sui juris FR: acquérir sa majorité
ฝ่ายข้างมาก[n. exp.] (fāi khāngmā) EN: majority FR:
จำนวนมาก (...จำนวนมาก)[n. exp.] (... jamnūan) EN: the majority ; most FR: la majorité de ... ; la plupart de ...
การปกครองโดยเสียงข้างมาก[n. exp.] (kān pokkhrø) EN: majority rule FR:
การตัดสินใจโดยเสียงข้างมาก[n. exp.] (kān tatsinj) EN: majority decision FR:
คะแนนเสียงข้างมาก[n. exp.] (khanaēnsīen) EN: majority vote FR:
คะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด[n. exp.] (khanaēnsīen) EN: absolute majority FR: majorité absolue [f]
ข้างมาก[n.] (khāngmāk) EN: majority FR: majorité [f]
นิติภาวะ[n.] (nitiphāwa) EN: majority ; maturity ; sui juris status ; sui juris ; legal age ; legal capacity FR: majorité [f] ; âge légal [m]
พลังเงียบ[n.] (phalang-ngī) EN: silent majority FR: majorité silencieuse [f]
เสียงข้างมาก[n. exp.] (sīeng khāng) EN: majority vote ; majority FR:
ส่วนมาก[n.] (suan māk = ) EN: majority FR: majorité [f] ; la plupart [f] ; une grande partie [f] ; un grand nombre de
ส่วนใหญ่[n.] (suan yai = ) EN: majority FR: majorité [f] ; plupart (la ~) [f] ; une grande partie

majority ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Majorität {f} | die Majorität haben; die Mehrheit habenmajority | to have a majority
Zweidrittelmehrheit {f}two third majority
Gros {n}major part; majority; greater part; bulk
Majoritätsbeschluss {m}majority decision
Majoritätsprinzip {n}majority principle
Mehrheitswahlrecht {n} [pol.]majority representation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า majority
Back to top