ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

marvel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *marvel*, -marvel-

marvel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
marvel (n.) สิ่งที่น่าพิศวง See also: สิ่งมหัศจรรย์ Syn. knockout, miracle
marvel (n.) ผู้ชำนาญ See also: ผู้เชี่ยวชาญ
marvel (vt.) ประหลาดใจมาก See also: ตกตะลึงกับ Syn. stare with open mouth
marvel at (phrv.) ประหลาดใจกับ See also: แปลกใจกับ
marvellous (adj.) ประหลาดมาก See also: น่าพิศวง, มหัศจรรย์, น่าอัศจรรย์, เหลือเชื่อ, ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ Syn. terrific, wonderful
marvellous (adj.) ยอดเยี่ยม See also: ดีมาก, วิเศษ, น่ายินดีมาก
marvellously (adv.) อย่างน่าประหลาดมาก Syn. unusually, wondrously, magically
marvelous (adj.) ประหลาดมาก See also: น่าพิศวง, มหัศจรรย์, น่าอัศจรรย์, เหลือเชื่อ, ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ Syn. terrific, wonderful
marvelous (adj.) ยอดเยี่ยม See also: ดีมาก, วิเศษ, น่ายินดีมาก
marvelously (adv.) อย่างน่าประหลาดมาก Syn. unusually, wondrously, magically
English-Thai: HOPE Dictionary
marvel(มาร์'เวิล) n. สิ่งที่น่าพิศวงหรือชื่นชม,บุคคลที่น่าพิศวงหรือชื่นชม,ความประหลาดใจ,ความพิศวง. v. ประหลาดใจ,พิศวง., See also: marvelment n.
marvellous(มาร์'เวิลลัส) adj. น่าประหลาดใจ,น่าพิศวง,ดีเลิศ,ดีเด่น,ยิ่งใหญ่,เหลือเชื่อ,ไม่น่าเป็นไปได้., See also: marvelousness n. marvellousness n., Syn. wondrous
marvelous(มาร์'เวิลลัส) adj. น่าประหลาดใจ,น่าพิศวง,ดีเลิศ,ดีเด่น,ยิ่งใหญ่,เหลือเชื่อ,ไม่น่าเป็นไปได้., See also: marvelousness n. marvellousness n., Syn. wondrous
English-Thai: Nontri Dictionary
marvel(n) ของมหัศจรรย์,ความประหลาดใจ,ความพิศวง
marvellous(adj) มหัศจรรย์,เหลือเชื่อ,น่าพิศวง,ยิ่งใหญ่,ดีเลิศ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดีเลิศ (adj.) marvelous See also: wonderful
น่ามหัศจรรย์ (adj.) marvelous See also: wonderful, strange, fantastic, extraordinary Syn. น่าประหลาด, น่าอัศจรรย์, น่าแปลก, น่าสนเท่ห์
แสนวิเศษ (adj.) marvelous See also: wonderful Syn. ดีเลิศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This electrical marvel will make it possible for you to sleep again.เครื่องมือไฟฟ้านี้จะทำให้หนูนอนหลับได้อีกครั้ง
Now, I want them to marvel at her speed.ผมอยากให้แล่นด้วยความเร็วสูงสุด
And I marvel that you can be so contemptuous of me... on the same day that you lose your job!เก่งจังนะ ที่ดูถูกฉัน ในวันที่คุณตกงาน
"An honorary member of the Merry Marvel Marching Society.""สมาชิกกิตติมศักดิ์ ของ Merry Marvel ของพวกไฮโซ"
It makes me feel normal. You ever read Marvel Team-Up?นายเคยอ่านรวมฮิตมาเวลมั้ย อ๋อเคยอ่าน แล้วไง
I can only marvel at the level of cynicism.ซึ่งชั้นก็ค่อนข้างประหลาดใจ เกี่ยวกับระดับของลัทธิเกลียดชังสังคมมนุษย์
Now marvel at the announcing of tomorrow's primus!เวลานี้ข้าจะประกาศคู่เอกประจำการแข่งขันในวันพรุ่ง
The marvel before you needs no introduction!จากชัยชนะของเค้า! คริกซัส
The fact that you yet walk among the living is a marvel in itself.The fact that you yet walk among the living is a marvel in itself.
You know who's got to be the bravest person in the Marvel Universe?แกรู้มั้ย ใครคู่ควรเป็นบุคคลที่กล้าหาญที่สุด ใน มาร์เวล
The bravest person in the Marvel Universe is the doctor who gives wolverine his prostate exam.ผู้กล้าหาญที่สุด ในจักรวาลของมาร์เวล คือหมอที่ตวจมะเร็งต่อมลูกหมาก ให้วูลฟ์เวอรีน
The men did nothing but marvel at the gumiho's beauty.พวกเขาถูกเวทย์มนต์จากกูมิโฮ และไม่สามารถทำอะไรได้เลย

marvel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不平凡[bù píng fán, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄈㄢˊ, 不平凡] marvelous; marvelously
奇事[qí shì, ㄑㄧˊ ㄕˋ, 奇事] marvel
奇景[qí jǐng, ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥˇ, 奇景] marvel
瑰异[guī yì, ㄍㄨㄟ ㄧˋ, 瑰异 / 瑰異] marvelous; magnificent
神妙[shén miào, ㄕㄣˊ ㄇㄧㄠˋ, 神妙] marvelous; wondrous
奇迹[qí jì, ㄑㄧˊ ㄐㄧˋ, 奇迹 / 奇跡] miracle; miraculous; wonder; marvel

marvel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不思議がる[ふしぎがる, fushigigaru] (v5r,vi) to be curious; to wonder; to marvel
不思議[ふしぎ, fushigi] (adj-na,n) wonder; miracle; strange; mystery; marvel; curiosity; (P)
不思議なほど[ふしぎなほど, fushiginahodo] (exp) wondrous; marvellous; uncanny; like a charm
奇跡(P);奇蹟[きせき, kiseki] (n,adj-no) miracle; wonder; marvel; (P)
白粉花[おしろいばな, oshiroibana] (n) marvel-of-Peru; four-o'clock; Mirabilis jalapa
空前絶後[くうぜんぜつご, kuuzenzetsugo] (n,adj-no) (so marvelous or horrible that it may be) the first and probably the last
驚異的[きょういてき, kyouiteki] (adj-na) wonderful; astounding; marvellous

marvel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัศจรรย์[v.] (atsajan) EN: wonder ; surprise ; astonish ; be amazed ; marvel FR: émerveiller
บานเย็น[n.] (bānyen) EN: Four-o’clocks ; Marvel of Peru ; False Jalap ; Mirabilis jalapa FR: belle-de-nuit [f] ; mirabilis [m] ; Mirabilis jalapa
ความมหัศจรรย์[n.] (khwām mahat) EN: miracle ; marvel ; amazement ; splendour FR: miracle [m]
มหัศจรรย์มหัศจรรย์ใจ[v.] (mahatsajan ) EN: be amazed ; be astonished ; wonder ; marvel FR:
ประหลาดใจ[v. exp.] (pralāt jai) EN: be surprised ; wonder ; be astonished ; marvel FR: être surpris ; être étonné
ตกตะลึง[v.] (toktaleung) EN: be amazed ; be surprised ; be stupefied ; marvel FR: c'est à se mettre à genoux
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
เด็ดดวง[v. exp.] (detdūang) EN: be excellent be marvelous; be wonderful; e superb; b splendid; be matchless FR: être magnifique ; être merveilleux
เด็ดสะระตี่[v. exp.] (det saratī) EN: be splendid; be excellent; be fantastic; be wonderful; be marvelous; be superb; be great FR:
จิตร[adj.] (jit) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique
ขลัง[adj.] (khlang) EN: magical ; miraculous ; mystical ; marvelous ; wonderful ; sacred FR: magique ; surnaturel ; sacré ; mystique
เลิศ[adj.] (loēt) EN: excellent ; perfect ; superb ; best ; optimum ; first-rate ; splendid ; wonderful ; marvelous ; superior ; outstanding ; ideal FR: excellent ; superbe ; optimal ; supérieur ; parfait ; idéal
มหัศจรรย์[adj.] (mahatsajan) EN: miraculous ; wonderful ; amazing ; astonishing ; marvelous ; magical FR: merveilleux ; miraculeux ; magique
น่าอัศจรรย์[adj.] (nā atsajan) EN: astonishing ; surprising ; dazzling ; marvelous ; astounding ; spectacular FR: merveilleux ; miraculeux
ตระการตา[adj.] (trakān tā) EN: spectacular ; marvelous ; splendid ; stunning FR: spectaculaire
วิเศษ[adj.] (wisēt) EN: superb ; splendid ; topping ; fine ; magic ; magical ; highly skilled ; marvelous ; excellent ; magnificent ; wonderful FR: merveilleux ; magique ; superbe ; magnifique
ยอดเยี่ยม[adj.] (yøtyiēm) EN: best ; top ; superb ; perfect ; excellent ; marvellous ; outstanding ; brilliant ; superior ; remarkable ; awesome ; wonderful ; out of this world FR: meilleur ; parfait ; excellent ; magnifique ; merveilleux ; top (fam.)

marvel ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wundersylphe {f} [ornith.]Marvellous Spatuletail

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า marvel
Back to top