ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wondrously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wondrously*, -wondrously-

wondrously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wondrously (adv.) อย่างมหัศจรรย์ Syn. marvelously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wondrously
Back to top