ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

magically

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *magically*, -magically-

magically ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
magically (adv.) อย่างมีเวทมนตร์ See also: อย่างน่ามหัศจรรย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, especially since we don't have a pot to piss in thanks to Abruzzi's magically disappearing jet.ใช่ ตั้งแต่เรา ไม่มีอะไรจะใช้หนี ขอบคุณการหายไป อย่างเลวๆของเครื่องบินของอบูรซซี่
AND "THE SUN ALSO RISES" JUST MAGICALLY APPEARED ON THE PAGE.และ "พระอาทิตย์ก็ขึ้น" ปรากฎขึ้นในหน้ากระดาษเหมือนเวทมนต์
Even so, I fell asleep confident that I'd magically find my way.ถึงอย่างนั้น ฉันก็รู้สึกมั่นใจนิดหน่อย ว่าฉันจะหาทางออกได้
I checked and it didn't. It just magically arrived.ผมเช็ค แล้วมันไม่มี อาวุธมันเข้ามาได้ยังไง
And if that informer provides adequate information then that dog of dogs is magically released.และถ้าคนให้ข่าวคนนั้นส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์... . ..ไม่นาน มนต์วิเศษของคนชั่วก็จะถูกปล่อยออกมา
Everything magically went black.ทุกๆอย่างมืดสนิทไปดื้อๆซะยังงั้น
I went into my garage one day and he was just somehow magically there.วันหนึ่งฉันไปที่โรงจอดรถของฉัน แล้วเขาก็ออกมาจากอะไรบางอย่างที่ดูมหัศจรรย์
He'd say he magically grew it himself.เขาคงจะคิดว่าไตของเขาเกิดขึ้นเอง
The theater fairy magically sent in Troy's application?เทพธิดาแห่งโรงละครคงส่งใบสมัครของทรอยไป
I can just magically make things disappear?ฉันก็แค่เสกเวทมนตร์ ให้มันหายวับไปกับตา
They're magically the same girl.แต่ฉันมีเหตุผลก็แล้วกัน แล้วก็ดีด้วย
The one you're magically gonna get by sulking and acting like a brat?งานของคุณหรอ? งานที่คุณอยากได้โดยการบึ้งตึง

magically ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉมำ[adj.] (chamam) EN: magically potent FR:
ฉมัง[adj.] (chamang) EN: magically potent FR:
ฉมวย[adj.] (chamūay) EN: magically potent FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า magically
Back to top