ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

miracle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *miracle*, -miracle-

miracle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
miracle (n.) เรื่องมหัศจรรย์ See also: สิ่งประหลาด, เหตุอัศจรรย์, ปาฏิหาริย์, อภินิหาร Syn. marvel, revelation, supernatural, occurrence
miracle drug (n.) ยารักษาสารพัดโรค See also: ยาครอบจักรวาล Syn. universal cure
miracle play (n.) ละครยุคกลางเนื้อหาเกี่ยวกับพระคัมภีร์ Syn. mystery play
English-Thai: HOPE Dictionary
miracle(มี'ระเคิล) n. เรื่องอัศจรรย์,ความอัศจรรย์, Syn. wonder
miracle drugn. ยาที่มีผลในการรักษาสูง เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาซัลฟา
English-Thai: Nontri Dictionary
miracle(n) ปาฏิหาริย์,ความมหัศจรรย์,อภินิหาร,อาเพศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
miracle playละครปาฏิหาริย์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Miraclesปาฏิหาริย์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความมหัศจรรย์ (n.) miracle See also: marvel, amazement, astonishment, prodigy Syn. ความอัศจรรย์, ความแปลกประหลาด
ความอัศจรรย์ (n.) miracle See also: marvel, amazement, astonishment, prodigy Syn. ความแปลกประหลาด
ความแปลกประหลาด (n.) miracle See also: marvel, amazement, astonishment, prodigy Syn. ความอัศจรรย์
ปาฏิหาริย์ (n.) miracle
อภินิหาร (n.) miracle See also: marvel Syn. อิทธิฤทธิ์, ปาฏิหาริย์
อิทธิปาฎิหาริย์ (n.) miracle See also: supernatural power
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It'll take a miracle to get us out of here.มันจะใช้ความมหัศจรรย์ที่จะทำ ให้เราออกจากที่นี่
It's a miracle that we got out of there alive.{\cHFFFFFF}มันมหัศจรรย์ที่เรา ได้ออกจากที่นั่นยังมีชีวิตอยู่
It's really a miracle of evolution.มันเป็นวิวัฒนาการที่ยอดเยื่ยม
The last miracle I did was the 1969 Mets.ปาฏิหารย์ครั้งสุดท้าย ที่ผมทำก็เรื่องปี 1969
I'm not sure how this whole miracle business started.ผมไม่มั่นใจว่า ปาฏิหาริย์เหล่านี้เริ่มต้นที่ไหน
But if a miracle helps you believe that I am who I say I am I'll give you one, a good one.แต่ถ้าปาฏิหาริย์ช่วยให้คุณเชื่อว่า ผมเป็นอย่างที่ผมบอกว่าผมเป็น ผมจะมอบให้คุณ
The quickest way to end a miracle is to ask it why it is, or what it wants.ทางที่ปาฏิหาริย์จะหายเร็วที่สุด ก็คือถามมันว่ามาทำไม หรือว่าต้องการอะไร
Ham sand, Miracle Whip, Canadian on the side.แฮม, วิปครีมมิราเคิล มีเครื่องเคียงด้วยนะ สเต๊คสุกปานกลาง
Are you the Miracle Max who worked for the King all those years?ท่านใช่ มิราเคิล แม็กซ์ หรือเปล่า? คนที่ทำงานให้พระราชามาตลอดหลายปีเลยน่ะ
You rush a miracle man, you get rotten miracles.ถ้าเจ้าเร่งชายผู้สร้างปาฏิหาริย์ เจ้าก็จะได้ปาฏิหาริย์ห่วยๆ
That's a miracle pill?นั่นยามหัศจรรย์เหรอ?
How long do we have to wait before if we know if the miracle works?เราต้องรอนานแค่ไหน ... กว่าปาฏิหาริย์จะทำงาน?

miracle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海伦・凯勒[Hǎi lún, ㄏㄞˇ ㄌㄨㄣˊ· Kai3 le1, 海伦・凯勒 / 海倫・凱勒] Helen Keller (1880-1968), famous American deafblind author and activist (whose story is told in biopic The Miracle Worker)
妙手回春[miào shǒu huí chūn, ㄇㄧㄠˋ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄟˊ ㄔㄨㄣ, 妙手回春] magical hands bring the dying back to life (成语 saw); miracle cure; brilliant doctor
奇迹[qí jì, ㄑㄧˊ ㄐㄧˋ, 奇迹 / 奇跡] miracle; miraculous; wonder; marvel
神迹[shén jì, ㄕㄣˊ ㄐㄧˋ, 神迹 / 神跡] miracle

miracle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
まずあり得ない[まずありえない, mazuarienai] (exp) very improbable; vanishingly unlikely; only with a miracle
妙薬[みょうやく, myouyaku] (n) wonder drug; miracle cure
不可思議[ふかしぎ, fukashigi] (adj-na,n) (1) (See 不思議) mystery; something inexplicable; wonder; miracle; (2) unfathomable (of a Buddha's abilities); (n) (3) 10^64; (4) 10^80
不思議[ふしぎ, fushigi] (adj-na,n) wonder; miracle; strange; mystery; marvel; curiosity; (P)
奇跡(P);奇蹟[きせき, kiseki] (n,adj-no) miracle; wonder; marvel; (P)
御利益;ご利益[ごりやく, goriyaku] (n) (1) (See 利益) grace (of God); divine favour; blessing; miracle; (2) benefit; (3) efficacy
霊異[れいい;りょうい(ik), reii ; ryoui (ik)] (n) miracle; wonder; wondrous thing

miracle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภินิหาร[n.] (aphinihān) EN: supernatural power ; miracle FR:
บุญญาภินิหาร[n.] (bunyāphinih) EN: accumulated merit ; miracle of merit FR:
เหตุอัศจรรย์[n. exp.] (hēt atsajan) EN: FR: merveille [f] ; miracle [m]
อิทธิปาฏิหาริย์[n.] (itthipātihā) EN: miracle ; supernatural power ; magical power FR: miracle [m] ; mystère [m] ; pouvoir magique [m] ; pouvoir surnaturel [m]
ความมหัศจรรย์[n.] (khwām mahat) EN: miracle ; marvel ; amazement ; splendour FR: miracle [m]
หมอเทวดา[n. exp.] (mø thēwadā) EN: miracle worker FR: faiseur de miracles [m]
ปาฏิหาริย์[n.] (pātihān) EN: miracle ; demonstration of divine might FR: miracle [m] ; mystère [m]
ปาฏิหาริย์[v.] (pātihān) EN: perform a miracle ; perform an antic FR: accomplir un miracle
ปราติหารย์[n.] (prātihān) EN: miracle FR:
เรื่องมหัศจรรย์[n. exp.] (reūang maha) EN: miracle FR:
รอดอย่างปาฏิหาริย์[v. exp.] (røt yāng pā) EN: miraculously escape FR: échapper miraculeusement (à) ; échapper par miracle (à)
เทพ[n.] (thēp) EN: god ; deity ; divinity ; divine being ; goddess ; deva ; angel ; miracle worker ; shining one FR: dieu [m] ; divinité [f] ; élément céleste [m]
เทพยดา[n.] (thēpphayadā) EN: deva ; god ; angel ; miracle worker ; divinity FR: divinité [f]
เทวดา[n.] (thēwadā) EN: deva ; god ; goddess ; deity ; angel ; miracle worker ; divinity ; celestial being ; heavenly being FR: divinité [f] ; dieu [m] ; déesse [f]
ยมกปาฏิหาริย์[n.] (yamokpātihā) EN: the Twin Miracles FR:

miracle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wunderglaube {m}belief in miracles
Wunderdroge {f}miracle drug

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า miracle
Back to top