ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

infuriating

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *infuriating*, -infuriating-

infuriating ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
infuriating (adj.) บ้า See also: คลั่ง Syn. annoying, offensive, disturbing

infuriating ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยวนโมโห[adj.] (yūan mōhō) EN: infuriating ; maddening FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า infuriating
Back to top