ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lowly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lowly*, -lowly-

lowly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lowly (adj.) ต่ำ (ความสำคัญ, ฐานะ)
lowly (adj.) ธรรมดา See also: สามัญ Syn. commonplace, ordinary
English-Thai: HOPE Dictionary
lowly(โล'ลี) adj.,adv. ถ่อมตัว,ต่ำต้อย,สามัญ,แผ่วเบา,นิ่มนวล., See also: lowliness n. ดู lowly, Syn. humble,humbly
English-Thai: Nontri Dictionary
lowly(adj) เจียมตัว,ต่ำต้อย,ถ่อมตัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กร่อม (adv.) slowly See also: unhurriedly, leisurely Syn. ช้า, ช้าๆ, กร่อม
กระด้วมกระเดี้ยม (v.) be slowly See also: be leisurely, be inactively Syn. ต้วมเตี้ยม Ops. คล่องแคล่ว, ว่องไว
กระดิบๆ (adv.) slowly See also: squirmingly, wrigglingly
กระดุบๆ (adv.) slowly Syn. กระดิบๆ
กระดุบกระดิบ (adv.) slowly Syn. กระดุบๆ, กระดิบๆ
กระยืดกระยาด (adv.) slowly See also: clumsily, unhurriedly Syn. ยืดยาด, เนิบนาบ, ช้า
คลาน (v.) move slowly See also: crawl
ค่อย (aux.) slowly See also: carefully Syn. ช้าๆ, ระมัดระวัง, ไม่รีบร้อน Ops. เร็ว, รีบ
ค่อยๆ (adv.) slowly See also: softly, carefully Syn. ช้าๆ, ไม่รีบร้อน, ระมัดระวัง Ops. รีบเร่ง, รวดเร็ว
คืบ (v.) move slowly See also: inch, creep slowly, crawl slowly
คืบคลาน (v.) move slowly See also: inch, creep slowly, crawl slowly Ops. ถอยห่าง
งุ่มง่าม (adv.) slowly See also: clumsily, awkwardly, unskillfully Syn. ชักช้า, เชื่องช้า Ops. คล่องแคล่ว, ว่องไว
ชักช้า (adv.) slowly See also: sluggishly, unhurriedly Syn. ล่าช้า
ช้า (adv.) slowly Syn. เฉื่อย, เชื่องช้า, อืดอาด, ยืดยาด Ops. เร็ว, รวดเร็ว, ไว
ช้าๆ (adv.) slowly See also: unhurriedly, leisurely, tardily Syn. เรื่อยๆ, ไม่รีบร้อน, ค่อยๆ Ops. เร็ว, ไว, รีบร้อน
ดั้วเดี้ย (adv.) slowly See also: sluggishly, inactively Syn. ต้วมเตี้ยม, ช้าๆ
ดุบดิบ (adv.) slowly Syn. เชื่องช้า
พะงาบ (v.) slowly shut the mouth Syn. พะงาบๆ
มะงุมมะงาหรา (adv.) slowly See also: sluggishly, tardily, clumsily, awkwardly Syn. งุ่มง่าม, ชักช้า, ล่าช้า Ops. รวดเร็ว, ว่องไว
ยืดยาด (adv.) slowly See also: unhurriedly, tardily, gently, leisurely Syn. เนิบๆ, เอื่อย Ops. รวดเร็ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd rather die than be captured by lowly creatures like you!ข้ายอมตายดีกว่า ถูกจับโดยสัตว์ชั้นต่ำแบบเจ้า
She said I'm a lowly creature!นังนี่บอกว่าฉัน เป็นสัตว์ชั้นต่ำ!
Thus, the aristocrats control the lowly humans.เป็นความจริงที่ ราชวงศ์รัตติกาล ปกครองพวกชั้นต่ำ
Who are you? A lowly prisoner, like yourself.นักโทษชั้นต่ำเหมือนเจ้า แต่อยู่ด้วยกันกับเจ้า
Former winners include Nobel laureates, Field's medal winners... renowned astrophysicists and lowly M.I.T. professors.คนก่อนที่ทำได้ ยังได้รางวัลโนเบิล แชมป์คณิตศาสตร์โลก กลายเป็นนักดาราศาสตร์ชื่อดัง เป็นศาสตราจารย์กระจอกที่ M.I.T.
A school's Headmaster resorting to such lowly meansอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนกำลังหันไปใช้วิธีต่ำ ๆ
Too lowly even to be noticed.ตํ่าเกินที่จะเป็นที่สนใจของใคร
Your Highness, please talk down to us as we are lowly peasants.องค์ชาย, ได้โปรดพูดกับพวกเรา เหมือนกับเราเป็นชนชั้นต่ำกว่าเถอะ
That honor belongs to the lowly cockroach.ซึ่งตำแหน่งนั้นเป็นของ แมลงสาปที่เป็นสัตว์ชั้นต่ำ
She was very kind to a lowly merchant like me.นางใจดีกับพ่อค้าเล็กอย่างข้ามาก
Marcus is never going to end up with a lowly Waldorf.ที่ยังคงว่างเปล่าอยากสิ้นเชิง btw, มาคัสก็คงไม่ลงเอยกับวอร์ดอล์ฟที่ต่ำต้อยหรอก
KIM Hong-do is known to treat the lowly and noblemen equallyคิมฮองดูสร้างสมดุลย์ ระหว่างศิลปทั่วไปกับศิลปชั้นสูง

lowly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
慢累积[màn lěi jī, ㄇㄢˋ ㄌㄟˇ ㄐㄧ, 慢累积 / 慢累積] accumulates slowly; cumulative (e.g. poison)
下流[xià liú, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄡˊ, 下流] lower course of a river; low-class; mean and lowly; vulgar
冉冉[rǎn rǎn, ㄖㄢˇ ㄖㄢˇ, 冉冉] gradually; slowly; softly drooping (branches, hair)
渐进[jiàn jìn, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ, 渐进 / 漸進] progress step by step; gradual progress; to move forward (slowly)
微贱[wēi jiàn, ㄨㄟ ㄐㄧㄢˋ, 微贱 / 微賤] humble; lowly
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 贱 / 賤] inexpensive; lowly
卑贱[bēi jiàn, ㄅㄟ ㄐㄧㄢˋ, 卑贱 / 卑賤] lowly; mean and low
[tūn, ㄊㄨㄣ, 啍] move slowly
贵贱[guì jiàn, ㄍㄨㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, 贵贱 / 貴賤] noble and lowly; high versus low social hierarchy of ruler to people, father to son, husband to wife in Confucianism
[cèng, ㄘㄥˋ, 蹭] rub against; walk slowly
徐徐[xú xú, ㄒㄩˊ ㄒㄩˊ, 徐徐] slowly; gently
慢慢[màn màn, ㄇㄢˋ ㄇㄢˋ, 慢慢] slowly
缓缓[huǎn huǎn, ㄏㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˇ, 缓缓 / 緩緩] slowly; unhurriedly; little by little
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, 炖] stew slowly
徐行[xú xíng, ㄒㄩˊ ㄒㄧㄥˊ, 徐行] walk slowly, stroll

lowly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
小職[しょうしょく, shoushoku] (n) (1) lowly government servant; humble government servant; (pn) (2) (hum) (used by civil servants) I; me
えへらえへら[, eheraehera] (adv) meaninglessly (laugh); (laugh) hollowly
ぐじぐじ[, gujiguji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) mumblingly; grumblingly; (2) tardily; slowly
シコシコ[, shikoshiko] (n,vs) (1) (on-mim) chewy; springy; al dente; (2) slowly but steadily; (3) masturbation; fap fap
じりじり[, jirijiri] (adv,n,vs) (on-mim) running out of patience; slowly approaching; scorching sun; sound of alarm bell
ジワジワ(P);じわじわ[, jiwajiwa (P); jiwajiwa] (adv,adv-to) (1) (on-mim) slowly (but steadily); gradually; bit-by-bit; (2) (on-mim) slowly soaking in; slowly permeating; oozing out; seeping out; (P)
じわっと[, jiwatto] (adv) (on-mim) slowly but steadily
そろそろ(P);そろっと[, sorosoro (P); sorotto] (adv,adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P)
そろり[, sorori] (adv-to,adv) (1) slowly and quietly; (2) smoothly
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P)
のそのそ[, nosonoso] (adv,adv-to,vs) (on-mim) (See のっそり) slowly; heavily; stolidly
のぞのぞ[, nozonozo] (exp) slowly; sluggishly
のそり[, nosori] (adv,adv-to) (on-mim) moving slowly (and dull-wittedly)
のそりのそり[, nosorinosori] (adv,adv-to) (See のそのそ) slowly; stolidly; heavily; lumpingly
のたりのたり[, notarinotari] (exp) undulating; rolling slowly; gently swelling
のろのろ[, noronoro] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) slowly; sluggishly; (P)
ぼちぼち;ボチボチ[, bochibochi ; bochibochi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See ぼつぼつ) little-by-little; gradually; slowly; soon; (adj-na) (2) (ksb
むっと(P);むうっと;ムッと[, mutto (P); muutto ; mutsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) (むうっと is more emphatic) sullenly; angrily; testily; huffily; petulantly; indignantly; (2) (on-mim) stuffily; stiflingly; (adv) (3) (むうっと only) (on-mim) slowly (exhaling smoke); (P)
やおら[, yaora] (adv) slowly; leisurely; deliberately
ゆくと[, yukuto] (adv) (on-mim) (arch) (See ゆっくり) slowly; at ease; restful
ゆっくり[, yukkuri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) slowly; at ease; restful; (P)
卑しい(P);賤しい[いやしい, iyashii] (adj-i) (1) lowborn; humble; lowly; (2) vulgar; coarse; crude; mean; base; vile; (3) shabby; (4) greedy; gluttonous; avaricious; (P)
徐々(P);徐徐;除々(iK);除除(iK)[じょじょ, jojo] (adv,adv-to,adj-no) (1) gradually; steadily; quietly; slowly; little by little; (adv) (2) soon; (P)
漸次[ぜんじ, zenji] (adv,adj-no) gradually; slowly; little by little; incrementally; (P)
煮浸し;煮びたし[にびたし, nibitashi] (n) type of stew, usu. fish or vegetables in a mild broth; fish grilled unseasoned and then simmered slowly in soy and mirin broth
牛歩戦術[ぎゅうほせんじゅつ, gyuuhosenjutsu] (n) snail's pace tactics; walking slowly when voting in the Diet to delay proceedings
真綿で首を絞める[まわたでくびをしめる, mawatadekubiwoshimeru] (exp,v1) to drag things out; to creep up slowly on the point; to strangle (execute) slowly with a silk cord (instead of quickly with a rope)
立ち後れる;立ち遅れる[たちおくれる, tachiokureru] (v1,vi) to start slowly; to lag behind
緩やかに進む[ゆるやかにすすむ, yuruyakanisusumu] (exp,v5m) to proceed slowly
緩り[ゆるり, yururi] (adv-to) unhurriedly; leisurely; slowly; relaxedly; taking one's time
緩緩;緩々[ゆるゆる, yuruyuru] (adj-na,adv) (uk) (on-mim) very loose; slowly; leisurely

lowly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระจอกงอกง่อย[adj.] (krajøk-ngøk) EN: lowly ; poor FR:
ต่ำ[adj.] (tam) EN: low ; inferior ; common ; lowly ; vulgar ; bad ; shoddy ; inadequate ; poor ; humble ; base ; second-rate ; short FR: petit ; bas ; faible ; grave ; inférieur ; ordinaire ; commun ; médiocre ; de mauvaise qualité ; piètre
ต่ำต้อย[adj.] (tamtøi) EN: humble ; lowly ; low ; common ; inferior FR: inférieur ; bâtard
ช้า[adv.] (chā) EN: slowly ; behind time ; behindhand ; late FR: lentement ; tardivement ; tard ; en retard
ช้า ๆ = ช้าๆ[adv.] (chā-chā) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily FR: doucement ; lentement ; tranquillement
ชักช้า[v.] (chakchā) EN: be slow ; tarry ; move slowly ; hesitate ; delay FR: s'attarder ; tarder ; retarder ; traîner ; hésiter
ชักช้า[adv.] (chakchā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace FR: lentement
ช้ากว่านี้[X] (chā kwā nī) EN: more slowly FR: plus lentement
เฉไฉ[v.] (chēchai) EN: take one's time ; dawdle ; proceed slowly FR: prendre son temps ; lambiner
เฉื่อย ๆ = เฉื่อยๆ[adv.] (cheūay-cheū) EN: slowly ; sluggishly ; unenergetically FR: lentement
เดินค่อย ๆ = เดินค่อยๆ[v. exp.] (doēn khǿi-k) EN: walk slowly ; walk carefully FR: marcher avec précaution
เอื่อย[adv.] (eūay) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily FR: nonchalamment
เอื่อย ๆ = เอื่อยๆ[adv.] (eūay-eūay) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily FR: nonchalamment
อีล่อยป่อยแอ[X] (īlǿipǿi-aē) EN: slowly ; tardily FR:
คืบ[v.] (kheūp) EN: move slowly ; inch ; creep slowly ; crawl slowly ; move inch by inch ; progress FR: avancer difficilement
คืบคลาน[v.] (kheūpkhlān) EN: creep up on ; move slowly ; crawl FR:
ค่อย ; ค่อย ๆ = ค่อยๆ[adv.] (khǿi ; khǿi) EN: little by little ; softly ; gently ; slowly ; quietly ; gradually ; cautiously ; carefully FR: petit à petit ; graduellement ; doucement ; précautionneusement ; pas à pas
ค่อย ๆ เดิน = ค่อยๆ เดิน[v. exp.] (khǿi-khǿi d) EN: walk slowly ; walk carefully FR: marcher avec précaution
เคว้ง[adj.] (khwēng) EN: revolving slowly ; revolving loosely ; adrift ; floating ; swaying FR:
กระดิบ ๆ = กระดิบๆ[adv.] (kradip-krad) EN: slowly FR:
กระดุบกระดิบ[v.] (kradupkradi) EN: slowly ; deliberately ; at a snail's pace FR:
กระดุบ ๆ = กระดุบๆ[adv.] (kradup-krad) EN: slowly FR:
กระยืดกระยาด[adv.] (krayeūtkray) EN: slowly FR:
กร่อม ; กร่อม ๆ = กร่อมๆ [adv.] (krǿm) EN: slowly FR:
กร่อม ๆ = กร่อมๆ [adv.] (krǿm-krǿm) EN: slowly FR:
กรวดน้ำ[v.] (krūatnām) EN: pour water slowly onto the ground or a vessel ; pour ceremonial water as a sign of dedication of merit to the departed FR:
ล่าช้า[adv.] (lā chā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly FR: lentement
ลากเสียง[v. exp.] (lāk sīeng) EN: drawl ; speak slowly ; speak in a drawl FR: dire d'une voix traînante
เลื้อย[v.] (leūay) EN: crawl ; creep ; advance slowly ; slither ; snake FR: ramper ; serpenter ; se glisser ; onduler
มะงุมมะงาหรา[adv.] (ma-ngum ma-) EN: slowly FR:
ง่องแง่ง[adv.] (ngǿng-ngaen) EN: lamely ; limpingly ; slowly ; with a stagger FR:
งุ่มง่าม[adv.] (ngūm-ngām) EN: slowly ; clumsily ; awkwardly ; unskillfully FR: maladroitement ; gauchement
เนิบ[adv.] (noēp) EN: slowly ; gently ; unhurriedly FR: lentement ; mollement ; faiblement
เนิบนาบ[adv.] (noēpnāp) EN: slowly ; unhurriedly ; tardily ; sluggishly ; gently ; leisurely FR:
เนิบ ๆ = เนิบๆ[adv.] (noēp-noēp) EN: slowly ; gently ; unhurriedly FR: lentement ; mollement ; faiblement
อ้อยอิ่ง[adv.] (øi-ing) EN: hesitatingly ; slowly as if unwilling FR:
พะงาบ[v.] (pha-ngāp) EN: gasp ; slowly shut the mouth FR:
เผยิบ[v.] (phayoēp) EN: flap slowly FR:
พูดเนิบ ๆ = พูดเนิบๆ[v. exp.] (phūt noēp-n) EN: drawl ; speak slowly FR:
เสื่อม[v.] (seūam) EN: degenerate ; deteriorate ; worsen ; decline ; be decadent ; slowly disappear ; weaken ; wane ; wear out FR: dégénérer ; décliner ; se déprécier ; se détériorer

lowly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bescheiden {adj} | bescheidener | am bescheidenstenlowly | lowlier | lowliest
mürbe {adv}mellowly
reif {adv}mellowly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lowly
Back to top