ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-lordly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lordly, *lordly*,

-lordly- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm well versed in your lordly ways, and I'm ready to meet the queen, which I also watched on DVD, B.T.W.งั้นผมก็เป็นอัศวินของคุณ และในตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะพบกับราชินีแล้ว ไม่เป็นไร ฉันดูใน ดีวีดี เอาก็ได้

-lordly- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
殿様風[とのさまふう, tonosamafuu] (n) lordly air
誇り高い[ほこりたかい, hokoritakai] (adj-i) proud; lordly

-lordly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทะนงศักดิ์[adj.] (thanongsak) EN: lordly ; haughty FR:
ถือยศ[adj.] (theūyot) EN: lordly ; self-important FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -lordly-
Back to top