ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bole

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bole*, -bole-

bole ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bole (n.) ท่อหรือลำต้นของต้นไม้ Syn. trunk
bolero (n.) การเต้นรำแบบสเปน
English-Thai: HOPE Dictionary
bole(โบล) n. ลำต้น ,ดินเหนียวที่มีสีต่าง ๆ
bolectionn. ลวดลายนูนของเฟอร์นิเจอร์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bole; trunkลำต้น [ไม้ต้น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อติพจน์ (n.) hyperbole
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, what we need is some Negroes brung in here, Mr. Boles.ที่เราอยากได้คือ... พวกไอ้มืดสักชุด หามาที่นี่เลยคุณ โบลส์
Come now, Mr. Boles, that's Ben Wade you have there.ไม่เอานา คุณโบลส์ นั่นมัน เบน เวด ที่คุณมัดไว้
What part of olivine, pyroxene, and amphibole don't you understand?อะไรคือส่วนผสมร่วมของolivine, pyroxene, และ amphibole ยังไม่เข้าใจอีกเหรอ
Married before me. I'm eclipsed. I'm the other Boleyn girl.ได้สมรสก่อนข้า นำลิ่วข้าไปไกล ปล่อยให้ข้ากลายเป็นแค่สาวโบลีนอีกคนเท่านั้น
I realize, as a Boleyn, she's not officially a Howard but as your sister's daughter.ถึงแม้นางจะเป็นโบลีน ซึ่งอาจจะไม่ได้ขึ้นชื่อว่าฮาวเวิร์ดโดยตรง แต่ก็ถือว่าเป็นหลานสาวของท่านคนหนึ่ง
It's Mistress Boleyn, Your Grace. Her stories of life at the French court.สนมโบลีนพะยะค่ะ นางกำลังเล่าเรื่องราวชีวิตในฝรั่งเศส
I'm aware of one Boleyn girl.ข้ารู้ว่า มีสาวโบลินอยู่หนึ่งคน
Well, Boleyn girl show your face.นี่ แม่สาวโบลิน.. ..หันหน้ามาซิ
Mistress Boleyn is reading our fortunes.นางสนมโบลีนกำลังอ่านโชคชะตาพวกเราอยู่
The only Boleyn he'll talk to the only person who's testimony he will trust, is Mary.คนตระกูลโบลีนผู้เดียวที่พระองค์อาจยอมพูดด้วย... ผู้ที่คำพูดน่าเชื่อถือและ พระองค์จะเชื่อใจ คือแมรี่
So the Boleyn whores.นี่เอง... .... นังโสเภณีตระกูลโบลีน
If it is a boy, then the Boleyns will be untouchable.หากออกมาเป็นบุตรชาย ตระกูลโบลีนก็จะไม่มีใครเทียบเท่า

bole ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
博乐市[Bó lè shì, ㄅㄛˊ ㄌㄜˋ ㄕˋ, 博乐市 / 博樂市] Börtala Shehiri of Bole City, county level city in Börtala Mongol autonomous prefecture 博爾塔拉蒙古自治州|博尔塔拉蒙古自治州, Xinjiang
闪石[shǎn shí, ㄕㄢˇ ㄕˊ, 闪石 / 閃石] amphibole (silicate rock-forming mineral)
普通角闪石[pǔ tōng jiǎo shǎn shí, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄠˇ ㄕㄢˇ ㄕˊ, 普通角闪石 / 普通角閃石] hornblende (rock-forming mineral, type of amphibole)
角闪石[jiǎo shǎn shí, ㄐㄧㄠˇ ㄕㄢˇ ㄕˊ, 角闪石 / 角閃石] hornblende (rock-forming mineral, type of amphibole)

bole ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボレロ[, borero] (n) bolero (spa
むつ五郎;鯥五郎[むつごろう;ムツゴロウ, mutsugorou ; mutsugorou] (n) (uk) mudskipper (Boleophthalmus pectinirostris); goggle-eyed goby
蒜;葫[ひる, hiru] (n) (arch) strong-smelling edible plant (esp. perennials of the family Liliaceae, e.g. Welsh onion, garlic, wild rocambole, etc.)
[らん, ran] (n) (1) (uk) (See 一位・2) Japanese yew (Taxus cuspidata); (2) (arch) (See 野蒜) wild rocambole (Allium grayi)
角閃石[かくせんせき, kakusenseki] (n) amphibole
誇大[こだい, kodai] (adj-na,n) exaggeration; hyperbole; (P)
誇張法[こちょうほう, kochouhou] (n) hyperbole
野蒜[のびる, nobiru] (n) wild rocambole (edible plant, Allium grayi)

bole ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โคนต้นไม้[n. exp.] (khōn tonmāi) EN: bole ; trunk ; log FR: tronc d'arbre [m]
ลำต้น[n. exp.] (lam ton) EN: trunk ; stem ; stalk ; bole FR: tronc [m] ; tige [f]
ไม้ขอน[n.] (māikhøn) EN: lumber ; log ; timber ; bole FR:
ไม้ซุง[n. exp.] (māi sung) EN: log ; timber ; bole ; lumber FR:
โบเลโร[n.] (bōlērō) EN: bolero FR: boléro [m]
เฟือง[n.] (feūang) EN: starfruit ; star fruit ; carambola ; star apple FR: carambole [f]
ไฮเพอร์โบลา ; ไฮเปอร์โบลา[n.] (haiphoēbōlā) EN: hyperbola ; hyperbole FR: hyperbole [f]
ไฮเพอร์โบลาสังยุค[n. exp.] (haiphoēbōlā) EN: conjugate hyperbola FR: hyperbole conjuguée [f]
หันอากาศ (–ั)[n.] (han-ākāt) EN: vowel mark –ั (a) FR: symbole vocalique –ั (a)
–ั[n.] (han-ākāt) EN: vowel mark –ั (a) FR: symbole vocalique –ั (a)
เห็ดนางรมหลวง[n. exp.] (het nāngrom) EN: king trumpet mushroom ; French horn mushroom ; king oyster mushroom ; king brown mushroom ; boletus of the steppes ; trumpet royale ; Pleurotus eryngii FR: Pleurotus eryngii
เห็ดปีศาจ[n.] (het pīsāt) EN: devil boletus FR: bolet Satan [m]
เห็ดตับเต่า[n. exp.] (het taptao) EN: bolete FR:
จานดาวเทียม[n. exp.] (jān dāothīe) EN: satellite dish FR: antenne parabolique [f] ; parabole [f]
จุมพรวด[n.] (jumphrūat) EN: Gobiidae ; Boleophthalmus boddarti FR: Gobiidae ; Boleophthalmus boddarti
แกนของพาราโบลา[n. exp.] (kaēn khøng ) EN: axis of the parabola FR: axe de la parabole [m]
กำพวด[n.] (kamphūat) EN: Boleophthalmus boddarti FR: Boleophthalmus boddarti
กำพุด[n.] (kamphut) EN: Boleophthalmus boddarti FR: Boleophthalmus boddarti
การันต์ (–์)[n.] (kāran) EN: [mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute] ; [silent consonant] FR: [symbole de consonne muette] ; [consonne silencieuse]
ขา[n.] (khā) EN: leg ; limb ; foot FR: jambe [f] ; membre inférieur [m] ; pied [m] ; patte [f] ; guibolle [f] (fam.) ; guibole [f] (fam.) ; gambette [f] (fam.)
คตินิยาย[n. exp.] (khati niyāi) EN: allegory ; parable ; fable ; didactic story FR: allégorie [f] ; parabole [f]
เครื่องหมาย[n.] (khreūangmāi) EN: mark ; symbol ; sign ; punctuation ; status symbol ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp ; marker FR: marque [f] ; symbole [m] ; signe [m] ; emblème [m] ; signe de ponctuation [m] ; point [m]
เครื่องหมายจราจร[n. exp.] (khreūangmāi) EN: road sign ; traffic sign FR: signal routier [m] ; symbole routier [m]
เครื่องหมายไปยาลน้อย (ฯ)[n. exp.] (khreūangmāi) EN: FR: [symbole de troncature]
ลากข้าง (–า)[n.] (lākkhāng) EN: vowel mark –า (ā) FR: symbole vocalique -าำ (ā)
–า[symb.] (lākkhāng) EN: vowel mark –า (ā) FR: symbole vocalique -าำ (ā)
มะเฟือง[n.] (mafeūang) EN: starfruit ; star fruit ; carambola ; star apple ; Averrhoa carambola FR: carambole [f] ; Averrhoa carambola
ไม้หันอากาศ (–ั)[n. exp.] (māi han-ākā) EN: ["a" vowel symbol] FR: [symbole de la voyelle "a"]
–ั[symb.] (māi han-ākā) EN: ["a" vowel symbol] FR: [symbole de la voyelle "a"]
ไม้มลาย (ไ-)[n.] (māimalāi) EN: vowel mark ไ- (ai) FR: symbole vocalique ไ- (ai)
ไ-[symb.] (māimalāi) EN: vowel mark ไ- (ai) FR: symbole vocalique ไ- (ai)
ไม้ม้วน (ใ-)[n.] (māimūan) EN: vowel mark ใ- (ai) FR: symbole vocalique ใ- (ai)
ใ-[symb.] (māimūan) EN: vowel mark ใ- (ai) FR: symbole vocalique ใ- (ai)
ไม้หน้า (เ,- แ-)[n.] (mainā) EN: vowel mark เ- (ē) ; vowel mark แ- (aē) FR: symbole vocalique เ- (ē) ; symbole vocalique แ- (aē)
เ-[symb.] (mainā) EN: vowel mark เ- (ē) FR: symbole vocalique เ- (ē)
แ-[symb.] (mainā) EN: vowel mark แ- (aē) FR: symbole vocalique แ- (aē)
ไม้โอ (โ-)[n.] (māi-ō) EN: vowel mark โ- (ō) FR: symbole vocalique โ- (ō)
โ-[symb.] (māi-ō) EN: vowel mark โ- (ō) FR: symbole vocalique โ- (ō)
ไม้ผัด (–ั)[n.] (māiphat) EN: vowel mark –ั (a) FR: symbole vocalique –ั (a)
–ั[symb.] (māiphat) EN: vowel mark –ั (a) FR: symbole vocalique –ั (a)

bole ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bolero {m}bolero
Steinpilz {m} [bot.]edible boletus; yellow boletus
Statussymbol {n} | Statussymbole
Symbol {n} | Symbole
Symbologie {f}; Verwendung von Symbolensymbology

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bole
Back to top