ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

soaring

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *soaring*, -soaring-

soaring ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
soaring (adj.) ซึ่งสูงขึ้น See also: ซึ่งลอยขึ้นไป, ซึ่งกำลังรุดหน้า Syn. ascending, increasing
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะไล (n.) kind of firework which can go sailing and soaring in the air when ignited See also: rocket like piece of firework with a circular wing Syn. ดอกไม้ไฟ

soaring ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
翔凤[xiáng fèng, ㄒㄧㄤˊ ㄈㄥˋ, 翔凤 / 翔鳳] Soaring Phoenix (Chinese built Advanced Regional Jet passenger plane, model number ARJ-900 etc)
飙涨[biāo zhǎng, ㄅㄧㄠ ㄓㄤˇ, 飙涨 / 飆漲] soaring inflation; rocketing prices
飞涨[fēi zhǎng, ㄈㄟ ㄓㄤˇ, 飞涨 / 飛漲] soaring inflation; rocketing prices
高扬[gāo yáng, ㄍㄠ ㄧㄤˊ, 高扬 / 高揚] held high; elevated; uplift; soaring

soaring ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソアリング[, soaringu] (n) soaring
右上がり;右上り[みぎあがり, migiagari] (n) (1) rising diagonally up and to the right; (2) growing; expanding; soaring
右肩上がり[みぎかたあがり, migikataagari] (exp) growing (graph rising to the right); expanding; soaring
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly
揚げ雲雀[あげひばり, agehibari] (n) soaring skylark
漸漸;漸々[ぜんぜん, zenzen] (adv) (1) (obsc) (See 段々,漸次) gradually; by degrees; (2) (obsc) the sight of a tall soaring rock; (3) (obsc) crying; weeping
狂乱物価[きょうらんぶっか, kyouranbukka] (n) soaring prices; wild price spiral
うなぎ上り;うなぎ登り;鰻上り;鰻登り;うなぎ昇り[うなぎのぼり, unaginobori] (n,adj-no) rapid promotion; soaring; going through the roof

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า soaring
Back to top