ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mail

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mail*, -mail-

mail ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mail (n.) จดหมาย Syn. letters
mail (n.) ระบบไปรษณีย์ Syn. postal service
mail (n.) การขนส่งทางไปรษณีย์
mail (n.) ไปรษณียภัณฑ์ See also: ของที่ส่งทางไปรษณีย์
mail (n.) พาหนะบรรทุกไปรษณียภัณฑ์
mail (vi.) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (คำไม่เป็นทางการของ e-mail)
mail (vt.) ส่งทางไปรษณีย์ See also: ส่งไปรษณียภัณฑ์
mail (n.) เกราะ Syn. chain mail, ring mail, coat of mail
mail (vt.) หุ้มเกราะ See also: ป้องกันร่างกายด้วยเกราะ
mail bag (n.) ถุงไปรษณีย์ See also: ถุงเมล์ Syn. postbag
mail carrier (n.) คนส่งไปรษณีย์ Syn. letter carrier, mailman, postman
mail from (phrv.) ส่ง (จดหมายหรือห่อของ) จาก Syn. post from
mail order (n.) การสั่งซื้อทางไปรษณีย์
mail service (n.) การไปรษณีย์ Syn. postal service, P.O.
mail to (phrv.) ส่งจดหมายหรือห่อของไปยัง Syn. post to
mail-order house (n.) บริษัทซื้อขายทางไปรษณีย์
mailbag (n.) กระเป๋าไปรษณีย์ Syn. postbag
mailbox (n.) ตู้ไปรษณีย์ See also: ตู้จดหมาย Syn. postbox, letter box
mailed fist (n.) กำปั้น
mailer (n.) จดหมายหรือห่อของที่ส่งทางไปรษณีย์ Syn. mailing
mailer (n.) ซองหรือห่อสำหรับใส่จดหมายหรือวัสดุทางไปรษณีย์ Syn. envelope
mailing (n.) การส่งไปรษณีย์ Syn. posting, airmailing, delivery
mailing (n.) จดหมายหรือห่อของที่ส่งทางไปรษณีย์ Syn. mailer
mailing house (n.) ที่รับส่งจดหมาย
mailing list (n.) รายชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ได้รับข่าวสาร ข้อมูลหรือโฆษณาเป็นประจำ Syn. address list, subscribers, list
mailman (n.) คนส่งไปรษณีย์
mailmen (n.) คำนามพหูพจน์ของ mailman
English-Thai: HOPE Dictionary
mail(เมล) n. ไปรษณีย์ภัณฑ์,ไปรษณีย์ adj. เกี่ยวกับไปรษณีย์. vi. ส่งทางไปรษณีย์
mail boxตู้ไปรษณีย์หมายถึง ช่องหนึ่งที่กันไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เก็บข้อความหรือจดหมายที่เรียกว่าไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากในระบบเครือข่าย (networks) ในปัจจุบัน ดู e-mail ประกอบ
mail-mergeการผสานจ่าหน้า (จดหมาย) หมายถึง กระบวนการในการนำชื่อและที่อยู่ของผู้รับซึ่งเก็บรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูลไว้ มาผนวกกับจดหมายที่ทำเป็นต้นแบบ จดหมายแต่ละฉบับที่สั่งพิมพ์ออกมา ก็จะมีชื่อผู้รับแต่ละคน จากรายชื่อที่เก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลรายชื่อนั้น ใช้ในการทำจดหมายเวียน โปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) เกือบทุกโปรแกรมจะต้องมีคำสั่งให้ทำงานประเภทนี้ได้
mail-order(เมล'ออร์เดอะ) n. การสั่งซื้อทางไปรษณีย์
mailcoach(เมล'โคชฺ) n. รถไปรษณีย์
mailed(เมลดฺ) adj. หุ้มเกราะ
English-Thai: Nontri Dictionary
mail(n) จดหมายส่งทางไปรษณีย์,เกราะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mail censusสำมะโนทางไปรษณีย์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mail-mergeการผสานจ่าหน้า(จดหมาย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mailboxตู้ไปรษณีย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mailing list; maillistบัญชีจ่าหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mail merge ผสานจ่าหน้า [คอมพิวเตอร์]
Mail order bridesเจ้าสาวสั่งทางไปรษณีย์ [TU Subject Heading]
Mail-order businessการขายทางไปรษณีย์ [TU Subject Heading]
Mailbox ตู้ไปรษณีย์ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (n.) Express Mail Service See also: EMS
อีเอ็มเอส (n.) Express Mail Service See also: EMS Syn. บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
ทิ้งจดหมาย (v.) mail a letter See also: drop a letter in a mailbox, post a letter Syn. ส่งจดหมาย Ops. รับจดหมาย
ตู้ป.ณ. (n.) mailbox See also: postbox, letter box
ตู้ไปรษณีย์ (n.) mailbox See also: postbox, letter box Syn. ตู้ป.ณ.
F2F (abbr.) คำย่อของ face-to-face (ใช้ในการเขียน e-mail)
mail (vi.) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (คำไม่เป็นทางการของ e-mail)
mailmen (n.) คำนามพหูพจน์ของ mailman
ขู่กรรโชก (v.) blackmail See also: intimidate, extort Syn. ข่มขู่, ขู่, ข่มขวัญ, ขู่ขวัญ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (n.) electronic mail See also: e-mail Syn. อีเมล์
ดัดหลัง (v.) black mail Syn. หักหลัง
อีเมล์ (n.) electronic mail See also: e-mail
แบล็คเมล์ (v.) blackmail See also: extort Syn. หักหลัง
แบล็คเมล์ (v.) blackmail See also: extort Syn. หักหลัง
แบล็คเมล์ (v.) blackmail See also: extort Syn. หักหลัง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน (n.) registered mail
ไปรษณีย์อากาศ (n.) airmail
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You've got an express mailคุณได้รับจดหมายด่วน
I drop the letter into the mailboxฉันหย่อนจดหมายในตู้ไปรษณีย์
I've sent you an e-mailฉันส่งอีเมล์ไปหาคุณแล้ว
He contacted me a few weeks ago via e-mailเขาติดต่อกับผมทางอีเมลเมื่อสองสามสัปดาห์มาแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That we are notified by mail to come down to this place to decide on the guilt or innocence of a man we... we have never heard of before.แจ้ง ที่เราจะได้รับแจ้งทางไปรษณีย์ลงมาสถานที่แห่งนี้ การตัดสินใจเกี่ยวกับความผิดหรือความบริสุทธิ์ของมนุษย์เรา ... เราไม่เคยได้ยินมาก่อน
If the men are lucky, rations, great coats and mail are brought to them after dark.ถ้าคนโชคดีปันส่วน, เสื้อที่ดี และอีเมลจะถูกนำไปยังพวกเขา หลังจากที่มืด
Is there any good mail today?วันนี้มีจดหมายดีๆ มั้ย
Telegrams, notes in the mail box and the doorways.โทรเลข โน้ตในตู้จม.และหน้าประตู
"If found, you mail this to Las Vegas", 'cause we were always talkin' about Vegas, and this fuckin' car.หากพบว่าจดหมายนี้ไปลาสเวกัส , เพราะว่าเราเสมอพูดถึงเรื่องลาสเวกัส ,
He started there in '74 as a mail boy. his father got him his job.เริ่มจากเป็นเด็กเดินเอกสารในปี '74 พ่อเขาฝากงานให้
I went to the mailbox and got the mail I went to Mars, look what I learned to do.เรายังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ยังไม่มีโอกาสได้ทำ...
Your mail is on your desk.จดหมายของคุณอยู่บนโต๊ะ
I'll even mail them for you. How's that?ฉันก็จะส่งให้คุณ วิธีที่?
I've got some mail for you.ฉันเคยได้รับอีเมล บางอย่างสำหรับคุณ
Goes to the Porvoo post office twice a day for Terek's mail which arrives general delivery.เขาไปรับจดหมายให้เทเร็ค ที่โพว์วูไปรษณีย์ 2 ครั้งต่อวัน
Boiler Room 6 is flooded 8 feet above the plate... and the mail hold is worse.ห้องบอยเลอร์ 6 น้ำท่วม 8 ฟุต ห้องพัสดุยิ่งแล้วใหญ่

mail ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
每日邮报[Měi rì Yóu bào, ㄇㄟˇ ㄖˋ ㄧㄡˊ ㄅㄠˋ, 每日邮报 / 每日郵報] Daily Mail (newspaper)
头兜[tóu dōu, ㄊㄡˊ ㄉㄡ, 头兜 / 頭兜] helmet; chain mail hung from head to protect neck
函购[hán gòu, ㄏㄢˊ ㄍㄡˋ, 函购 / 函購] mail order
拣信室[jiǎn xìn shì, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄣˋ ㄕˋ, 拣信室 / 揀信室] mail sorting office
邮购[yóu gòu, ㄧㄡˊ ㄍㄡˋ, 邮购 / 郵購] mail order; to purchase by mail
收货人[shōu huò rén, ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, 收货人 / 收貨人] addressee; person receiving mail
航空信[háng kōng xìn, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ, 航空信] airmail letter
航空邮件[háng kōng yóu jiàn, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, 航空邮件 / 航空郵件] airmail
勒索罪[lè suǒ zuì, ㄌㄜˋ ㄙㄨㄛˇ ㄗㄨㄟˋ, 勒索罪] blackmail
黑信[hēi xìn, ㄏㄟ ㄒㄧㄣˋ, 黑信] blackmail
传书鸽[chuán shū gē, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄍㄜ, 传书鸽 / 傳書鴿] carrier pigeon (used for mail)
寄递[jì dì, ㄐㄧˋ ㄉㄧˋ, 寄递 / 寄遞] delivery (of mail)
电子信箱[diàn zǐ xìn xiāng, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧㄤ, 电子信箱 / 電子信箱] electronic mailbox; e-mail address
电子邮件[diàn zǐ yóu jiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, 电子邮件 / 電子郵件] electronic mail; email
伊妹儿[yī mèi r, ㄧ ㄇㄟˋ ㄖ˙, 伊妹儿 / 伊妹兒] email (loan)
附件[fù jiàn, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, 附件] enclosure; attachment (email); appendix
特快专递[tè kuài zhuān dì, ㄊㄜˋ ㄎㄨㄞˋ ㄓㄨㄢ ㄉㄧˋ, 特快专递 / 特快專遞] express mail
敲诈勒索罪[qiāo zhà lè suǒ zuì, ㄑㄧㄠ ㄓㄚˋ ㄌㄜˋ ㄙㄨㄛˇ ㄗㄨㄟˋ, 敲诈勒索罪 / 敲詐勒索罪] extortion and blackmail
讹诈[é zhà, ㄜˊ ㄓㄚˋ, 讹诈 / 訛詐] extort under false pretences; blackmail; bluff; defraud
垃圾电邮[lā jī diàn yóu, ㄌㄚ ㄐㄧ ㄉㄧㄢˋ ㄧㄡˊ, 垃圾电邮 / 垃圾電郵] junk e-mail; spam; also written 垃圾郵件|垃圾邮件
信函[xìn hán, ㄒㄧㄣˋ ㄏㄢˊ, 信函] letter; mailbox
快信[kuài xìn, ㄎㄨㄞˋ ㄒㄧㄣˋ, 快信] letter by express mail
[jì, ㄐㄧˋ, 寄] lodge at; to mail; to send; to entrust; to depend
信箱[xìn xiāng, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧㄤ, 信箱] mailbox
邮件[yóu jiàn, ㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, 邮件 / 郵件] mail; post
邮寄[yóu jì, ㄧㄡˊ ㄐㄧˋ, 邮寄 / 郵寄] mail; to send by post
邮箱[yóu xiāng, ㄧㄡˊ ㄒㄧㄤ, 邮箱 / 郵箱] mailbox
邮递员[yóu dì yuán, ㄧㄡˊ ㄉㄧˋ ㄩㄢˊ, 邮递员 / 郵遞員] mailman
收件人[shōu jiàn rén, ㄕㄡ ㄐㄧㄢˋ ㄖㄣˊ, 收件人] recipient (of mail); To: (email header)
发件人[fā jiàn rén, ㄈㄚ ㄐㄧㄢˋ ㄖㄣˊ, 发件人 / 發件人] sender (of mail); From: (email header)
垃圾邮件[lā jī yóu jiàn, ㄌㄚ ㄐㄧ ㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, 垃圾邮件 / 垃圾郵件] spam; junk mail; unsolicited mail

mail ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail
Eメール[イーメール, i-me-ru] (n) {comp} email; electronic mail
MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME
イタメール;イタメル;イタメ[, itame-ru ; itameru ; itame] (n) (See いたずら) nuisance mail (such as chain mail, etc.)
エレクトロニックメール[, erekutoronikkume-ru] (n) electronic mail
スパムメール[, supamume-ru] (n) {comp} spam mail
ダイレクトメール[, dairekutome-ru] (n) direct mail
チェーンメール[, chie-nme-ru] (n) {comp} chain mail
ディーエム[, dei-emu] (n) (abbr) (See ダイレクトメール) direct mail
バウンストメイル[, baunsutomeiru] (n) {comp} bounced mail
ボイスメールボックス[, boisume-rubokkusu] (n) voice mail box
ポスト[, posuto] (n,vs) (1) post; position; (2) postbox; mail box; pillar box; (pref) (3) post-; (P)
メールオーダー;メイルオーダー[, me-ruo-da-; meiruo-da-] (n) mail order
メールシュート[, me-rushu-to] (n) mail chute
メールスプール[, me-rusupu-ru] (n) {comp} mail spool
メールボックス[, me-rubokkusu] (n) (1) mail box; (2) email box
具足[ぐそく, gusoku] (n,vs) (1) completeness; being fully equipped; (n,adj-f) (2) armor; armour; coat of mail
内容証明郵便[ないようしょうめいゆうびん, naiyoushoumeiyuubin] (n) contents-certified mail
外国郵便[がいこくゆうびん, gaikokuyuubin] (n) mail from abroad; foreign mail; overseas mail
親展書留郵便[しんてんかきとめゆうびん, shintenkakitomeyuubin] (n) {comp} registered mail to addressee in person; PD PR
赤行嚢;赤行囊(oK)[あかこうのう, akakounou] (n) (arch) red mail bag
通信販売[つうしんはんばい, tsuushinhanbai] (n,adj-no) mail order; (P)
通販[つうはん, tsuuhan] (n,vs,adj-no) (abbr) (See 通信販売) mail order; (P)
郵便局員[ゆうびんきょくいん, yuubinkyokuin] (n) mail clerk; post-office clerk; post-office worker; postal employee; postal worker
郵便屋[ゆうびんや, yuubinya] (n) postman; mailman; letter carrier; mail carrier
郵便袋[ゆうびんぶくろ, yuubinbukuro] (n) mail bag
郵便配達[ゆうびんはいたつ, yuubinhaitatsu] (n) (1) postal delivery; mail delivery; (2) (abbr) (See 郵便配達人・ゆうびんはいたつにん) postman; mailman
郵便配達人[ゆうびんはいたつにん, yuubinhaitatsunin] (n) mailman; postman; mail carrier; post carrier
鎖帷子;鎖かたびら[くさりかたびら, kusarikatabira] (n) chain mail (armor, armour)
開き封[ひらきふう, hirakifuu] (n) unsealed mail
集配人[しゅうはいじん;しゅうはいにん, shuuhaijin ; shuuhainin] (n) postman; mailman; mail carrier
電子メールシステム[でんしメールシステム, denshi me-rushisutemu] (n) {comp} electronic mail system
電子郵件[でんしゆうけん, denshiyuuken] (n) (See 電子郵便) (an item of) electronic mail (e-mail); e-mail message
電子郵便[でんしゆうびん, denshiyuubin] (n) (See 電子郵件) electronic mail service; e-mail service; electronic mail system; e-mail system
電郵[でんゆう, denyuu] (n) (1) (abbr) (See 電子郵件) (an item of) electronic mail (e-mail); e-mail message; (2) (See 電子郵便) electronic mail (e-mail) service; electronic mail (e-mail) system
Eメールアドレス[イーメールアドレス, i-me-ruadoresu] (n) {comp} email address
アドレス(P);アドゥレッス[, adoresu (P); adouressu] (n) (1) address; (2) {comp} (See メルアド) email address; (P)
アド帳[アドちょう, ado chou] (n) address book (email)
アルメール[, arume-ru] (n) {comp} AL-Mail
イーメールカード[, i-me-ruka-do] (n) {comp} e-mail card
Japanese-English: COMDICT Dictionary
Eメール[E めーる, E me-ru] email, electronic mail
バウンストメイル[ばうんすとめいる, baunsutomeiru] bounced mail
ボイスメイル[ぼいすめいる, boisumeiru] voice mail
メールアドレス[めーるあどれす, me-ruadoresu] mail address
メールエージェント[めーるえーじえんと, me-rue-jiento] mail agent
メールサーバ[めーるさーば, me-rusa-ba] mail server
メールスプール[めーるすぷーる, me-rusupu-ru] mail spool
本メール[ほんメール, hon me-ru] original mail
親展書留郵便[しんてんかきとめゆうびん, shintenkakitomeyuubin] registered mail to addressee in person, PD PR
速達郵便サービス[そくたつゆうびんサービス, sokutatsuyuubin sa-bisu] express mail service, PD PR
配達不能郵便の物理的返送[はいたつふのうゆうびんのぶつりてきへんそう, haitatsufunouyuubinnobutsuritekihensou] undeliverable mail with return of physical message, PD PR
電子メール[でんしメール, denshi me-ru] email, electronic mail
電子メールシステム[でんしメールシステム, denshi me-rushisutemu] electronic mail system
電子メイル[でんしめいる, denshimeiru] e-mail, electronic mail
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address
イーメイル[いーめいる, i-meiru] e-mail
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages)
ポップメイル[ぽっぷめいる, poppumeiru] POPmail
メーラ[めーら, me-ra] mailer
メーラー[めーらー, me-ra-] mailer
メーリングリスト[めーりんぐりすと, me-ringurisuto] mailing list
メールボックス[めーるぼっくす, me-rubokkusu] mailbox
メイリングリスト[めいりんぐりすと, meiringurisuto] mailing-list
メイルボックス[めいるぼっくす, meirubokkusu] mailbox
受信相手[じゅしんあいて, jushin'aite] recipient (of email, e.g.)
暗号メール[あんごうメール, angou me-ru] encrypted mail, cyphermail
書留郵便[かきとめゆうびん, kakitomeyuubin] registered mail, PD PR
添付書類[てんぷしょるい, tenpushorui] (mail) attachment, attached file, attached document
盗み見る[ぬすみみる, nusumimiru] to intercept and read (other people's email, e.g.)
罵倒メール[ばとうメール, batou me-ru] flame (e-)mail
通常郵便[つうじょうゆうびん, tsuujouyuubin] ordinary mail, PD PR
音声メイルボックス[おんせいメイルボックス, onsei meirubokkusu] voice mailbox

mail ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ[n. exp.] (børikān pra) EN: Express Mail Service (EMS) FR:
อีเมล ; อีเมล์[n.] (īmēl ; īmē) EN: email = e-mail ; electronic mail ; e-mail address FR: courrier électronique [m] ; message électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m] ; mail [m] (anglic.) ; e-mail [m] (anglic.) ; adresse électronique [f]
จดหมาย[n.] (jotmāi) EN: letter ; mail ; correspondance FR: lettre [f] ; courrier [m] ; envoi [m] ; correspondance [f] ; missive [f] (litt.)
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (jotmāi ilek) EN: electronic mail ; email = e-mail FR: courrier électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m]
จดหมายขยะ[n. exp.] (jotmāi khay) EN: junk mail ; spam FR: pourriel [m]
เมล์[n.] (mē) EN: mail FR: mél [m] ; courrier électronique [m] ; courriel [m] ; mail [m] (anglic.)
พัทยาเมล์[TM] (Phatthayā M) EN: Pattaya Mail FR: Pattaya Mail
ไปรษณีย์[n.] (praisanī) EN: post ; postal work ; mail (Am.) FR: courrier [m] ; poste [f]
ไปรษณีย์ด่วน[n. exp.] (praisanī du) EN: express mail FR:
ไปรษณีย์ลงทะเบียน[n. exp.] (praisanī lo) EN: registered mail FR:
ไปรษณีย์รับรอง[n. exp.] (praisanī ra) EN: registered post ; registered mail FR:
เรือเมล์[n. exp.] (reūa mē) EN: mail boat ; packet boat FR:
สั่งซื้อทางไปรษณีย์[v. exp.] (sangseū thā) EN: order by post ; order by mail FR: commander par la poste
ส่ง[v.] (song) EN: send ; mail ; post ; deliver ; transmit ; forward ; dispatch ; submit FR: envoyer ; poster ; transmettre ; expédier
ทางไปรษณีย์[adv.] (thāng prais) EN: by post ; by mail FR: par la poste ; par courrier
ทิ้งจดหมาย [v. exp.] (thing jotmā) EN: mail a letter ; post a letter ; drop a letter in the letter box/mailbox (Am.) FR: poster une lettre ; mettre à la poste
อากาศไปรษณีย์[n.] (ākātsaprais) EN: airmail FR:
อะไมเลส[n.] (amailēt) EN: amylase FR: amylase [f]
อ่างเคลือบ[n. exp.] (āng khleūap) EN: enamelled basin FR: bassine émaillée [f] ; cuvette émaillée [f]
บุรุษไปรษณีย์[n. exp.] (burut prais) EN: postman ; mailman (Am.) FR: facteur [m] ; postier [m]
ช่างเคลือบ[n. exp.] (chang khleū) EN: FR: émailleur [m] ; émailleuse [f]
ชุดอาบน้ำ[n. exp.] (chut āpnām) EN: swimming suit FR: maillot de bain [m] ; ensemble de bain [m]
ชุดว่ายน้ำ[n. exp.] (chut wāinām) EN: swimsuit ; swimming costume ; bathing suite ; swimwear FR: maillot de bain [m]
เด็ก ๆ = เด็กๆ[n.] (dek-dek) EN: children ; kids FR: enfants [mpl] ; marmaille [f] (fam., péj.)
ฝีไม้ลายมือ[n.] (fīmailāimeū) EN: skill ; ability ; capability ; proficiency FR:
จมไม่ลง[v.] (jommailong) EN: be unable to adapt FR:
จดหมายไฟฟ้า [n. exp.] (jotmāi faif) EN: email FR: courrier électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m]
จดหมายทางอากาศ[n. exp.] (jotmāi thān) EN: airmail letter FR:
กะละมัง[n.] (kalamang) EN: enameled basin ; enameled bowl ; enamelware ; basin FR: bassine émaillée [f] ; bassine [f]
กำโชก[v.] (kamchōk) EN: extort ; blackmail ; racketeer FR: extorquer ; racketter ; faire chanter
กรรโชก[v.] (kanchōk) EN: extort ; blackmail ; racketeer FR: extorquer ; racketter ; faire chanter
กันโชก[v.] (kanchōk) EN: extort ; blackmail ; racketeer FR: extorquer ; racketter ; faire chanter
กรรโชกทรัพย์[v. exp.] (kanchōk sap) EN: obtain property by extorsion/blackmail FR:
การเคลือบ[n.] (kān khleūap) EN: coating FR: émaillure [f]
ข่าย[n.] (khāi) EN: network FR: réseau [m] ; maillage [m]
ขึ้นบ้านใหม่[v.] (kheunbānmai) EN: have a housewarming FR: pendre la crémaillère
ขี้ตะไบ[n. exp.] (khī tabai) EN: filings FR: limaille [f] ; limaille de fer [f]
เคลือบ[v.] (khleūap) EN: enamel ; coat ; cover ; plate ; glaze ; varnish ; gloss over FR: émailler ; laquer ; vernir ; vernisser
เคลือบฟัน[n.] (khleūapfan) EN: dental enamel ; enamel FR: émail des dents [m] ; émail dentaire [m] ; émail [m]
คนไปรษณีย์[n.] (khon praisa) EN: postman ; mailman FR: facteur [m] ; postier [m]

mail ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elektronische Post {f}electronic mail
Einschreiben {n}registered mail
Eingangspost {f}incoming mail
Posteingang {m}incoming mail
Post {f} | Post versenden | mit der Post; durch die Post | mit getrennter Postmail | to mail | by mail | under separate cover
Ausgangspost {f}outgoing mail
Postempfang {m}receipt of mail
Schneckenpost {f}snail mail
Luftpostbrief {m}airmail letter
Luftpostdienst {m}airmail service
Luftpostpäckchen {n}airmail packet
Luftposttarif {m}airmail rate
Briefbeutel {m}mailbag
Email {f,n}; E-Mail
Emaille {f}; Email
Lack {m}; Emaillelack
Kettenhemd {n}mail shirt
Postbetrug {m}mail fraud
Postgebühren {pl}mail charges
Postraub {m}mail robbery
Postsack {m}mail bag
Postwurfsendung {f}mail circular
Versandgeschäft {n}mail-order business house
Adressiermaschine {f}mailing machine
Verteilerliste {f} für Post oder E-Mailmailing list
Post {f}mailing
Irrläufer {m}; falsch zugestellter Briefstray letter; misdirected mail; letter delivered to the wrong address
Telebrief {m}mailgram

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mail
Back to top