ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

idler

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *idler*, -idler-

idler ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
idler (n.) คนเกียจคร้าน See also: คนขี้เกียจ Syn. drone, loafer, lounger
English-Thai: HOPE Dictionary
idler(ไอ'ดฺเลอะ) n. คนเกียจคร้าน
English-Thai: Nontri Dictionary
idler(n) คนเกียจคร้าน,คนเหลวไหล,คนเอื่อยเฉื่อย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
idler armแขนไอเดลอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
♪ Talk to me, Harry Zidler#พูดกับฉัน Harry Zidler#
Unfortunately this is not a Bette Midler Concert, we'll not be serving Cosmopolitan and Baked Alaskaน่าเสียดาย ที่เราไม่ได้อยู่ในคอนเสิร์ต พี่เบน ชลาทิศ แต่เรามาตีกลอง

idler ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大爷[dà yé, ㄉㄚˋ ㄧㄝˊ, 大爷 / 大爺] arrogant idler; self-centred show-off

idler ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐうたら;グータラ[, guutara ; gu-tara] (n,adj-na,adj-no) lazybones; good-for-nothing; idler
坐食の徒[ざしょくのと, zashokunoto] (n) drone; idler
穀潰し;穀つぶし;ごく潰し;穀潰(io);ゴク潰し[ごくつぶし(穀潰し;穀つぶし;ごく潰し;穀潰);ゴクつぶし(ゴク潰し), gokutsubushi ( koku tsubushi ; koku tsubushi ; goku tsubushi ; koku tsubusu ); goku] (n) good-for-nothing; parasite; deadbeat; loafer; drone; idler

idler ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนเกียจคร้าน[n. exp.] (khon kīetkh) EN: idler ; loafer FR: oisif [m] ; oisive [f]
กุ๊ย[n.] (kui) EN: hobo ; tramp ; bum ; beggar ; idler FR: clochard [m] ; clodo [m] (fam.) ; mendiant [m] ; vagabond [m]

idler ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Laufrad {n}idler gear; rotor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า idler
Back to top