ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

daintily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *daintily*, -daintily-

daintily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
daintily (adv.) อย่างพิถีพิถัน

daintily ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรีดนิ้ว[v. exp.] (krītniu) EN: do a thing in an affected manner ; use the fingers daintily ; gesture with the fingers FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า daintily
Back to top