ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alley

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alley*, -alley-

alley ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alley (n.) ตรอก See also: ซอย, ซอกซอย Syn. alleyway
alley (n.) ทางเดินที่แคบๆ
alleyway (n.) ตรอก See also: ซอย, ซอกซอย, ทางเดินที่แคบ Syn. alley
English-Thai: HOPE Dictionary
alley(แอล' ลี) n., (pl. -leys) ตรอก, ซอย, ทางเดินที่แคบ, ทางวิ่งที่แคบ, Syn. passage)
alley-oop(แอลิอูพ') interj. คำอุทานที่เปล่งออกขณะที่ยกของหนัก
alleyway(แอล' ลีเว) n. ทางที่แคบ, ตรอก, ซอย
English-Thai: Nontri Dictionary
alley(n) ตรอก,ซอก,ซอย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alley Cropping การปลูกพืชสลับแนว การปลูกพืชเป็นแถวสลับกันระหว่างพืชล้มลุกกับ พืชยืนต้น เช่น การปลูกกระถินยักษ์เป็นแนว 2 แถว และปลูกข้าวโพด 10 แถว โดยให้แถวของพืชที่ปลูกเป็นไปตามแนวระดับ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
galley slave (n.) ทาสที่เป็นฝีพายเรือ galley
ชรัว (n.) valley See also: canyon Syn. ซอกเขา, หุบเขา
ซอกเขา (n.) valley See also: ravine, gorge, vale, mountain pass Syn. ช่องเขา, หว่างเขา
ซอกเขา (n.) valley See also: canyon Syn. หุบเขา
ซอยตัน (n.) blind alley Syn. ทางตัน
ตาลอ (n.) walleye See also: gravelblind, partly blind, one having an opaque spot or area on the cornea (a term of contempt) Syn. ตาถั่ว
หว่าง (n.) valley See also: ravine, gorge, vale, mountain pass Syn. ช่อง
หว่างเขา (n.) valley See also: ravine, gorge, vale, mountain pass Syn. ซอกเขา, ช่องเขา
หุบ (n.) valley See also: ravine, gorge, vale, mountain pass Syn. หว่าง, ช่อง
หุบเขา (n.) valley See also: ravine, gorge, vale, mountain pass Syn. ซอกเขา, ช่องเขา, หว่างเขา
หุบเหว (n.) valley See also: ravine, vale Syn. เหว
เข (adj.) walleyed See also: cross-eyed, squint-eyed Syn. เหล่, เอก, ส่อน
เข้ามุม (v.) drive someone into a blind alley See also: push someone to the wall
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Killed in an alley or something.ถูกฆ่าตายในซอยหรือบางสิ่งบางอย่าง
That phone booth alley was just hereเคยมีตู้โทรศัพท์อยู่ตรงนี้
Wandered off like an alley cat l heard she had a childแล้วอยู่ดีๆ ก็หนีไปเหมือนแมวจรจัด ได้ยินว่ามีลูก
An empty corner of the street, where she sees an alley cat, abandoned just like her.หัวมุมว่างเปล่าของถนน ที่ซึ่ง.. เธอเห็นแมวจรจัด ถูกทอดทิ้ง เช่นเดียวกับเธอ...
The alley was stench...ในซอยส่งกลินเหม็น...
We're playing the Alley Cats.แข่งกับทีม แอลลี่ แคทส์
At the alley last night... Was the attacker in front of you?ที่ซอยนี้ ผู้ร้ายยืนอยู่หน้านายใช่ไหม
From the angle of these pictures... you live on the 3rd floor of the apartment building across the alley from the couple's house.จากมุมกล้องนี่ คุณอยู่ที่ตึกอพาร์ตเมนต์ชั้นสาม... ฝั่งตรงข้ามซอยจากบ้านของสองคนนั่น
They're going to find him lying dead by a dumpster in an alley in 20 minutes.พวกเขาจะได้เห็นมันนอนตาย ในถังขยะในอีก20นาทีข้างหน้า
Timmons was killed by a mugger in an alley last night.ทิมม่อนถูกโจรฆ่าไปแล้ว ในตรอกเมื่อคืนนี้
Go to the alley behind the building.ไปที่ตรอกที่อยู่หลังตึก
This entire set I bought in an alley Of a Mexican woman.ชุดเซตนี้ชั้นซื้อมาจากตลาดมืดในแมกซิโกเลยนะ

alley ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小巷[xiǎo xiàng, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄤˋ, 小巷] alley
小径[xiǎo jìng, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄥˋ, 小径 / 小徑] alley
死巷[sǐ xiàng, ㄙˇ ㄒㄧㄤˋ, 死巷] blind alley; dead end
死胡同[sǐ hú tòng, ㄙˇ ㄏㄨˊ ㄊㄨㄥˋ, 死胡同 / 死胡衕] blind alley; cul-de-sac; dead end; impasse
摩亨佐・达罗[Mó hēng zuǒ, ㄇㄛˊ ㄏㄥ ㄗㄨㄛˇ· da2 luo2, 摩亨佐・达罗 / 摩亨佐・達羅] Moenjo-daro, capital of Indus valley civilization c. 2000 BC, Sind province, Pakistan, UNESCO World Heritage Site
死衚衕[sǐ hú tòng, ㄙˇ ㄏㄨˊ ㄊㄨㄥˋ, 死衚衕] dead end; blind alley
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, 嵌] deep valley; inlay
幽谷[yōu gǔ, ㄧㄡ ㄍㄨˇ, 幽谷] deep valley
哈雷彗星[Hā léi huì xīng, ㄏㄚ ㄌㄟˊ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ, 哈雷彗星] Halley’s comet
钻牛角[zuān niú jiǎo, ㄗㄨㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˇ, 钻牛角 / 鑽牛角] lit. honing a bull's horn; fig. to waste time on an insoluble or insignificant problem; to bash one's head against a brick wall; a wild goose chase; a blind alley; to split hairs; same as 成语 saw 鑽牛角尖|钻牛角尖
钻牛角尖[zuān niú jiǎo jiān, ㄗㄨㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄢ, 钻牛角尖 / 鑽牛角尖] lit. to hone a bull's horn (成语 saw); fig. to waste time on an insoluble or insignificant problem; to bash one's head against a brick wall; a wild goose chase; a blind alley; to split hairs
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 巷] lane; alley
[lòng, ㄌㄨㄥˋ, 弄] lane; alley
[lòng, ㄌㄨㄥˋ, 衖] lane; alley
胡同[hú tòng, ㄏㄨˊ ㄊㄨㄥˋ, 胡同 / 衚衕] lane; alley
隘谷[ài gǔ, ㄞˋ ㄍㄨˇ, 隘谷] ravine; canyon; V-shaped river valley with steep sides
裂谷[liè gǔ, ㄌㄧㄝˋ ㄍㄨˇ, 裂谷] rift valley
裂谷热病毒[liè gǔ rè bìng dú, ㄌㄧㄝˋ ㄍㄨˇ ㄖㄜˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, 裂谷热病毒 / 裂谷熱病毒] Rift Valley fever virus
流域[liú yù, ㄌㄧㄡˊ ㄩˋ, 流域] river basin; valley; drainage area
硅谷[Guī gǔ, ㄍㄨㄟ ㄍㄨˇ, 硅谷] Silicon Valley
低谷[dī gǔ, ㄉㄧ ㄍㄨˇ, 低谷] valley; trough (as opposed to peaks); fig. low point; lowest ebb; nadir of one's fortunes
山沟[shān gōu, ㄕㄢ ㄍㄡ, 山沟 / 山溝] valley; gully; mountain region
山谷[shān gǔ, ㄕㄢ ㄍㄨˇ, 山谷] valley
[yù, ㄩˋ, 峪] valley
[gǔ, ㄍㄨˇ, 谷] valley
谷地[gǔ dì, ㄍㄨˇ ㄉㄧˋ, 谷地] valley
溪壑[xī hè, ㄒㄧ ㄏㄜˋ, 溪壑 / 谿壑] valley; mountain gorge
溪谷[xī gǔ, ㄒㄧ ㄍㄨˇ, 溪谷 / 谿谷] valley; gorge
大山谷州立大学[Dà shān gǔ zhōu lì dà xué, ㄉㄚˋ ㄕㄢ ㄍㄨˇ ㄓㄡ ㄌㄧˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 大山谷州立大学 / 大山谷州立大學] Grand Valley State University (Michigan), USA
大峡谷[Dà xiá gǔ, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄚˊ ㄍㄨˇ, 大峡谷 / 大峽谷] great valley; Grand Canyon of Colorado River
大裂谷[dà liè gǔ, ㄉㄚˋ ㄌㄧㄝˋ ㄍㄨˇ, 大裂谷] great rift valley
契丹[Qì dān, ㄑㄧˋ ㄉㄢ, 契丹] Qidan; Khitan; ethnic people in ancient China who were a branch of the Eastern Hu people inhabiting the valley of the Xar Murun River in the upper reaches of the Liaohe River
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, 嶰] mountain valley
幼发拉底河谷[yòu fā lā dǐ hé gǔ, ㄧㄡˋ ㄈㄚ ㄌㄚ ㄉㄧˇ ㄏㄜˊ ㄍㄨˇ, 幼发拉底河谷 / 幼發拉底河谷] Euphrates river valley
东非大地堑[Dōng Fēi dà dì qiàn, ㄉㄨㄥ ㄈㄟ ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ ㄑㄧㄢˋ, 东非大地堑 / 東非大地塹] Great East African rift valley
东非大裂谷[Dōng Fēi dà liè gǔ, ㄉㄨㄥ ㄈㄟ ㄉㄚˋ ㄌㄧㄝˋ ㄍㄨˇ, 东非大裂谷 / 東非大裂谷] Great East African rift valley
河谷[hé gǔ, ㄏㄜˊ ㄍㄨˇ, 河谷] river valley
深谷[shēn gǔ, ㄕㄣ ㄍㄨˇ, 深谷] deep valley; ravine
深邃[shēn suì, ㄕㄣ ㄙㄨㄟˋ, 深邃] deep (valley or night); abstruse; hidden in depth
[fèn, ㄈㄣˋ, 瀵] name of a river; valley vapor

alley ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アレイ[, arei] (n) (1) array; (2) alley
コズミックボーリング[, kozumikkubo-ringu] (n) bowling in a bowling alley that is lit up like a disco with lots of flashing lights (wasei
ボウリング場;ボーリング場[ボウリングじょう(ボウリング場);ボーリングじょう(ボーリング場), bouringu jou ( bouringu ba ); bo-ringu jou ( bo-ringu ba )] (n) bowling alley
インダス文明[インダスぶんめい, indasu bunmei] (n) Indus (valley) civilization (civilisation)
ウォールアイ[, uo-ruai] (n) walleye (Sander vitreus)
ガリー;ガリ[, gari-; gari] (n) (1) gully; (2) galley
ガレー[, gare-] (n) galley
キツネホシザメ[, kitsunehoshizame] (n) smalleye smooth-hound (Mustelus higmani, species of houndshark from the western Atlantic)
ギャレー[, gyare-] (n) galley
ゲラ[, gera] (n) (1) (abbr) galley (tray used for printing); (2) (See ゲラ刷り) galley proof
ゲラ刷り[ゲラずり, gera zuri] (n) galley proof
シリコンアイランド[, shirikon'airando] (n) (See シリコンバレー) Silicon Island (Kyuushu's Silicon Valley)
シリコンバレー[, shirikonbare-] (n) Silicon Valley
ナパバレー[, napabare-] (n) Napa Valley
ナミシュモクザメ;スモールアイ・ハンマーヘッド;スモールアイハンマーヘッド[, namishumokuzame ; sumo-ruai . hanma-heddo ; sumo-ruaihanma-heddo] (n) smalleye hammerhead (Sphyrna tudes, species of hammerhead shark common in the western Atlantic)
バレー[, bare-] (n) (1) volley; (2) (abbr) volleyball; (3) valley; (4) ballet; (P)
ハレー彗星;ハリー彗星[ハレーすいせい(ハレー彗星);ハリーすいせい(ハリー彗星), hare-suisei ( hare-suisei ); hari-suisei ( hari-suisei )] (n) Halley's comet
ロンパリ[, ronpari] (n) (col) walleyes (from London-Paris, i.e. "One eye looks at London, one eye looks at Paris"); squint; divergent strabismus
一幕見席[ひとまくみせき, hitomakumiseki] (n) special seats and standing-only space in the galley for people who only intend to see one act of a kabuki play
下流域[しもりゅういき, shimoryuuiki] (n) lower reaches (e.g. of a valley); downstream sector
不気味の谷[ぶきみのたに, bukiminotani] (exp) uncanny valley (hypothesis about humanoid robots)
介党鱈[すけとうだら;スケトウダラ, suketoudara ; suketoudara] (n) (uk) walleye pollack; Alaska pollack (Theragra chalcogramma)
助宗鱈;助惣鱈[すけそうだら;スケソウダラ, sukesoudara ; sukesoudara] (n) (uk) (See 介党鱈) walleye pollack; Alaska pollack (Theragra chalcogramma)
千尋の谷[せんじんのたに, senjinnotani] (n) abysmal valley
厨房;廚房[ちゅうぼう, chuubou] (n) (1) kitchen; galley; (2) (sl) (See 中坊) someone who makes childish posts (on a BBS, etc.)
地溝[ちこう, chikou] (n) rift valley
姫馬酔木[ひめあせび, himeasebi] (n) Pieris japonica; Hime Lily of the valley bush; andromeda
断層谷[だんそうこく, dansoukoku] (n) fault valley
明太[めんたい, mentai] (n) (See 介党鱈) walleye pollack (Theragra chalcogramma) (kor
明太子[めんたいこ, mentaiko] (n) (See 明太) walleye pollack roe (generally served salted and spiced with red pepper)
校正刷;校正刷り[こうせいずり, kouseizuri] (n) galley proofs; proof sheet; printer's proof
横丁;横町[よこちょう, yokochou] (n) bystreet; side street; back street; alley; lane
[さわ, sawa] (n) (1) swamp; marsh; (2) mountain stream; valley; dale; (P)
河谷[かこく, kakoku] (exp) river valley
海底谷[かいていこく;かいていだに(ik), kaiteikoku ; kaiteidani (ik)] (n) submarine valley; submarine canyon
深山幽谷[しんざんゆうこく, shinzanyuukoku] (n) deep mountain valleys
渓声;谿声[けいせい, keisei] (n) sound of a valley stream
渓泉;谿泉[けいせん, keisen] (n) a spring that gushes forth from a valley
渓澗;谿澗[けいかん, keikan] (n) mountain stream; valley
渓谷(P);谿谷;溪谷[けいこく, keikoku] (n) valley; ravine; canyon; (P)

alley ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซอย[n.] (søi) EN: soi ; street ; lane ; alleyway ; footway ; byway ; alley ; back street ; side street FR: soi [m] ; rue transversale [f] ; allée [f] ; ruelle [f] ; petite rue [f]
ซอยตัน[n. exp.] (søi tan) EN: blind alley FR: voie sans issue [f]
ทางแคบ[n. exp.] (thāng khaēp) EN: narrow path ; alley FR: allée [f]
ทางตัน[n. exp.] (thāng tan) EN: dead end ; blind alley FR: impasse [f] ; voie sans issue [f] ; chemin sans issue [m] ; cul-de-sac (pop.) [m]
ตรอก[n.] (trøk) EN: lane ; alley ; alleyway ; very small narrow alley FR: allée [f] ; sentier [m] ; passage [m]
ตรอกตัน[n. exp.] (trøk tan) EN: blind alley ; dead end ; impasse ; cul-de-sac FR: impasse [f] ; voie sans issue [f] ; chemin sans issue [m] ; cul-de-sac [m]
หญิงใจง่าย[n. exp.] (ying jai-ng) EN: alley cat FR: coureuse [f]
หญิงหลายใจ[n. exp.] (ying lāijai) EN: alley cat FR: coureuse [f]
ชรัว[n.] (charūa) EN: valley FR: vallée [f]
เดอะแวลลีย์[n. prop.] (Doe Waēnlī) EN: The Valley FR: The Valley
หุบ[n.] (hup) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass FR:
หุบเหว[n.] (huphēo) EN: valley ; ravine ; vale FR:
หุบเขา[n.] (hupkhao) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass ; hollow ; canyon FR: vallée [f] ; vallon [m] ; ravin [m] ; gorge [f]
หุบเขาแคบ[n. exp.] (hupkhao kha) EN: narrow valley FR: vallée étroite [f]
หุบเขากว้าง[n. exp.] (hupkhao kwā) EN: broad valley FR:
หุบเขาทางน้ำ[n. exp.] (hupkhao thā) EN: stream valley FR:
หุบผา[n. exp.] (hupphā) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass ; hollow ; canyon FR: vallée [f] ; vallon [m] ; ravin [m] ; gorge [f]
กันทร[n.] (kanthøn) EN: cave ; valley FR:
คนตาเข[n. exp.] (khon tākhē) EN: walleyed person ; cross-eyed person FR: loucheur [m] ; loucheuse [f] ; louchon [m] (fam.)
นโคทร[n.] (nakhōthøn) EN: valley FR:
ผนังหุบเขา[n. exp.] (phanang hup) EN: valley wall FR:
ตะเข้[n.] (takhē) EN: hip rafter ; valley FR:
หว่าง[n.] (wāng) EN: valley FR:
หว่างเขา[n. exp.] (wāng khao) EN: valley FR:

alley ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kegelbahn {f}skittle alley
Allee {f}alley
Chaussee-Baum {m} [bot.]alley tree
Straßendirne {f}alley cat
Talsohle {f}bottom of a valley
Almabtrieb {m}ceremonial driving down of cattle from the mountain pastures into the valley in autumn
talabwärts {adj}down the valley
Druckfahne {f}galley proof
Urstromtal {n} [geol.]glacial valley
Schwarzbrust-Schilffink {m} [ornith.]Grand Valley Mannikin
Maiglöckchen {n} [bot.]lily of the valley
Rheintalschotter {m} [geol.]Rhine valley gravel deposit
talaufwärts {adj}up the valley
Talschaft {f}valley people; valley inhabitants
Dachkehle {f}valley

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alley
Back to top