ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vig

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vig*, -vig-

vig ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vig (n.) ดอกเบี้ยเงินกู้ (คำสแลง) Syn. interests
vigesimal (adj.) เกี่ยวกับยี่สิบ See also: ลำดับยี่สิบ, โดยฐานยี่สิบ
vigil (n.) การเฝ้าดูแลตอนกลางคืน See also: การเฝ้าไข้, การเฝ้ายาม Syn. watch, wakefulness, surveillance
vigilance (n.) การเฝ้าระแวดระวัง (คำเป็นทางการ) Syn. alertness, watchfulness Ops. recklessness, rashness
vigilance committee (n.) ศาลเตี้ย See also: กลุ่มคนลงโทษผู้กระทำผิดโดยพลการ (โดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย)
vigilant (adj.) ซึ่งระแวดระวัง See also: ซึ่งดูแลความปลอดภัย Syn. alert, aware, watchful Ops. unobservant, unaware
vigilante (n.) ศาลเตี้ย See also: กลุ่มคนลงโทษผู้กระทำผิดโดยพลการ (โดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย) Syn. vigilance committee
vigilantes (n.) กองกำลังติดอาวุธที่มีอำนาจตามกฎหมาย Syn. armed band, police force
vigilantism (n.) การลงโทษโดยพลการ
vigilantist (n.) ผู้ลงโทษโดยพลการ
vigilantly (adv.) อย่างลงโทษโดยพลการ
vignette (n.) ภาพลวดลายเล็กๆ See also: ภาพเขียนเล็กๆ
vigor (n.) ความกระฉับกระเฉง Syn. liveliness, activeness, enthusiasm
vigor (n.) ความแข็งแรง Syn. strength, firmity Ops. weakness, frailness
vigor (n.) พลังงาน Syn. energy
vigorious (adj.) ว่องไว See also: มีชีวิตชีวา, มีพลัง Syn. lively, high-spirited Ops. lethargic, sluggish
vigorish (n.) ผลประโยชน์ในการพนัน (คำสแลง)
vigorish (n.) ดอกเบี้ยเงินกู้ (คำสแลง) Syn. interests, vig
vigorous (adj.) กระฉับกระเฉง See also: คล่องแคล่ว, กระปรี้กระเปร่า Syn. lively, active, energetic
vigorous (adj.) แข็งแรง Syn. very healthy
vigorous (adj.) มีอำนาจ See also: มีพลัง Syn. energetic
vigorously (adv.) อย่างคล่องแคล่ว See also: อย่างกระฉับกระเฉง, อย่างมีพลัง Syn. alertly, energetically, eagerly, nimbly Ops. calmly, aimlessly, slowly
vigorousness (n.) ความแข็งแรง See also: ความมีอำนาจ
vigour (n.) สมรรถภาพทางกาย See also: ความแข็งแรงของร่างกาย Syn. health, strength
English-Thai: HOPE Dictionary
vigil(วิจ'เจิล) n. ความระมัดระวัง,การเฝ้า,ช่วงระยะเวลาที่เฝ้า,การเฝ้ายาม, Syn. wakefulness
vigilance(วิจ'จะเลินซฺ) n. ความระมัดระวัง,การนอนไม่หลับ, Syn. caution
vigilant(วิจ'จะเลินทฺ) adj. ระมัดระวัง,ตื่นตัว,เฝ้า,รอบคอบ,ไหวตัว., See also: vigilantly adv.
vigilante(วิจจะแลน'ที) n. สมาชิกกลุ่มพลเรือนที่ทำโทษอาชญากรแบบศาลเตี้ย
vigilantism(วิจ'จะเลินทิสซึม) n. ลัทธิศาลเตี้ยที่ประกอบด้วยพลเรือน
vigor(วิก'เกอะ) n. แรง,กำลัง,ความแข็งแรง,พลัง,อำนาจ,ความเข้มข้น,ความกระฉับกระเฉง., Syn. prowess,strength
vigorous(วิก'เกอะเริส) adj. แข็งแรง,แรง,มีพลัง,กระฉับกระเฉง,มีอำนาจ,เจริญเติบโตได้ดี., Syn. lively,energetic
vigour(วิก'เกอะ) n. แรง,กำลัง,ความแข็งแรง,พลัง,อำนาจ,ความเข้มข้น,ความกระฉับกระเฉง., Syn. prowess,strength
English-Thai: Nontri Dictionary
vigil(n) การเฝ้าดู,การเฝ้ายาม,ความระมัดระวัง
vigilance(n) ความระมัดระวัง,การเฝ้าดู,การเฝ้ายาม
vigilant(adj) ระมัดระวัง,ตื่นตัว,ไหวตัว,รอบคอบ
vigorous(adj) แข็งแรง,มีกำลัง,ขยันขันแข็ง,กระฉับกระเฉง
vigour(n) ความแข็งแรง,ความกระฉับกระเฉง,พลัง,กำลัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vigilanceความเอาใจใส่, ความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vigilant-ระวังระไว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vignetteบรรณพิลาส [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระฉับกระเฉง (adj.) vigorous See also: energetic, active, lively, strong, robust Syn. คล่องแคล่ว, แข็งขัน, กระปรี้กระเปร่า, ว่องไว Ops. กระปลกกระเปลี้ย, เงื่องหงอย, เฉื่อยชา
กระปรี้กระเปร่า (adj.) vigorous See also: energetic, active, healthy, sturdy, robust, strong Syn. ขมีขมัน, แข็งแรง, กระฉับกระเฉง Ops. กระปลกกระเปลี้ย, ป้อแป้
ขมีขมัน (adj.) vigorous See also: energetic, active, healthy, sturdy, robust, strong Syn. แข็งแรง, กระฉับกระเฉง Ops. กระปลกกระเปลี้ย, ป้อแป้
เหิมฮึก (adj.) vigorous See also: bold, courageous, high, exalted, energetic, exuberant Syn. ฮึกเหิม
loran (n.) ระบบการหาตำแหน่งเรือโดยพิจารณาจากช่วงระยะเวลาของจุดที่ส่งและรับสัญญาณวิทยุ (คำย่อของ Lo(ng) Ra(nge) N(avigation))
การเดินทะเล (n.) navigation
การเดินเรือ (n.) navigation
คึกคัก (v.) be vigorous See also: be agile, be active, be strong, be robust, be vivacious, be energetic, be gay Syn. แข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า, มีชีวิตชีวา
ดูแล (v.) keep vigil over a sick See also: nurse, look after Syn. ปรนนิบัติ, พยาบาล
นำร่อง (v.) navigate See also: pilot a ship, direct
ประคองตัว (v.) reinvigorate oneself See also: support oneself, stand on one´s feet
เข้มแข็ง (v.) be vigorous See also: be strong Syn. อดทน, แข็งแกร่ง Ops. อ่อนแอ
เฝ้าไข้ (v.) keep vigil over a sick See also: nurse, look after Syn. ปรนนิบัติ, ดูแล, พยาบาล
เฝ้าไข้ (v.) keep vigil over a sick See also: nurse, look after, take care of
เส้นตึง (v.) reinvigorate See also: revitalize
เส้นแข็ง (v.) reinvigorate See also: revitalize Syn. เส้นตึง

vig ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
充沛[chōng pèi, ㄔㄨㄥ ㄆㄟˋ, 充沛] abundant; plentiful; vigorous
活跃[huó yuè, ㄏㄨㄛˊ ㄩㄝˋ, 活跃 / 活躍] active; vigorous
积极[jī jí, ㄐㄧ ㄐㄧˊ, 积极 / 積極] active; energetic; vigorous; positive (outlook); proactive
勃然[bó rán, ㄅㄛˊ ㄖㄢˊ, 勃然] agitatedly; excitedly; vigorously
[háng, ㄏㄤˊ, 航] boat; ship; vessel; craft; to navigate; to sail
刚劲[gāng jìng, ㄍㄤ ㄐㄧㄥˋ, 刚劲 / 剛勁] bold; vigorous
[shēn, ㄕㄣ, 燊] brisk; vigorous (of fire)
昂奋[áng fèn, ㄤˊ ㄈㄣˋ, 昂奋 / 昂奮] buoyant; high-spirited; vigorous
警标[jǐng biāo, ㄐㄧㄥˇ ㄅㄧㄠ, 警标 / 警標] buoy; navigation marker
烛光[zhú guāng, ㄓㄨˊ ㄍㄨㄤ, 烛光 / 燭光] candle light; candle-lit (vigil etc)
库克船长[Kù kè chuán zhǎng, ㄎㄨˋ ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˊ ㄓㄤˇ, 库克船长 / 庫克船長] Captain James Cook (1728-1779), British navigator and explorer
奋起直追[fèn qǐ zhí zhuī, ㄈㄣˋ ㄑㄧˇ ㄓˊ ㄓㄨㄟ, 奋起直追 / 奮起直追] to catch up vigorously; to set off in hot pursuit
库克[Kù kè, ㄎㄨˋ ㄎㄜˋ, 库克 / 庫克] Cook (name); Captain James Cook (1728-1779), British navigator and explorer
大力[dà lì, ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ, 大力] energetic; vigorous; vigorously
活力[huó lì, ㄏㄨㄛˊ ㄌㄧˋ, 活力] energy; vitality; vigor; vital force
劲头[jìn tóu, ㄐㄧㄣˋ ㄊㄡˊ, 劲头 / 勁頭] enthusiasm; zeal; vigor; strength
神气[shén qì, ㄕㄣˊ ㄑㄧˋ, 神气 / 神氣] expression; manner; spirited; vigorous
[shèng, ㄕㄥˋ, 盛] flourishing; vigorous; magnificent; extensively; surname Sheng
燕雀处堂[yàn què chù táng, ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ ㄔㄨˋ ㄊㄤˊ, 燕雀处堂 / 燕雀處堂] lit. a caged bird in a pavilion (成语 saw); fig. to lose vigilance by comfortable living; unaware of the disasters ahead; a fool's paradise
处堂燕雀[chù táng yàn què, ㄔㄨˋ ㄊㄤˊ ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, 处堂燕雀 / 處堂燕雀] lit. a caged bird in a pavilion (成语 saw); fig. to lose vigilance by comfortable living; unaware of the disasters ahead; a fool's paradise
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 健] healthy; to invigorate; to strengthen; to be good at; to be strong in
[ào, ㄠˋ, 奡] haughty; vigorous
朝气蓬勃[zhāo qì péng bó, ㄓㄠ ㄑㄧˋ ㄆㄥˊ ㄅㄛˊ, 朝气蓬勃 / 朝氣蓬勃] full of youthful energy (成语 saw); vigorous; energetic; a bright spark
意气风发[yì qì fēng fā, ㄧˋ ㄑㄧˋ ㄈㄥ ㄈㄚ, 意气风发 / 意氣風發] high-spirited and vigorous
欢势[huān shi, ㄏㄨㄢ ㄕ˙, 欢势 / 歡勢] lively; full of vigor; vibrant; spirited
欢实[huān shi, ㄏㄨㄢ ㄕ˙, 欢实 / 歡實] lively; full of vigor; vibrant; spirited
导航[dǎo háng, ㄉㄠˇ ㄏㄤˊ, 导航 / 導航] navigation
导航员[dǎo háng yuán, ㄉㄠˇ ㄏㄤˊ ㄩㄢˊ, 导航员 / 導航員] navigator (on a plane or boat)
航海者[háng hǎi zhě, ㄏㄤˊ ㄏㄞˇ ㄓㄜˇ, 航海者] navigator
新官上任三把火[xīn guān shàng rèn sān bǎ huǒ, ㄒㄧㄣ ㄍㄨㄢ ㄕㄤˋ ㄖㄣˋ ㄙㄢ ㄅㄚˇ ㄏㄨㄛˇ, 新官上任三把火] the new boss cracks the whip three times; a new broom sweeps clean; fig. vigorous new policies
机警[jī jǐng, ㄐㄧ ㄐㄧㄥˇ, 机警 / 機警] perceptive; astute; sharp; sharp-witted; vigilant; alert
维奇[Wéi qí, ㄨㄟˊ ㄑㄧˊ, 维奇 / 維奇] Pope Vigilius (in office 537-555); phonetic -vich or -wich in Russian names
有力[yǒu lì, ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ, 有力] powerful; forceful; vigorous
戒慎[jiè shèn, ㄐㄧㄝˋ ㄕㄣˋ, 戒慎] prudence; vigilance
擦亮眼睛[cā liàng yǎn jīng, ㄘㄚ ㄌㄧㄤˋ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ, 擦亮眼睛] remove the scales from one's eyes; sharpen one's vigilance
更生[gēng shēng, ㄍㄥ ㄕㄥ, 更生] resurrection; rebirth; reinvigorated; rejuvenated; a new lease of life
勃兴[bó xīng, ㄅㄛˊ ㄒㄧㄥ, 勃兴 / 勃興] rise suddenly; grow vigorously
奋发[fèn fā, ㄈㄣˋ ㄈㄚ, 奋发 / 奮發] to rouse to vigorous action; energetic mood
航海[háng hǎi, ㄏㄤˊ ㄏㄞˇ, 航海] sailing; navigation; voyage by sea
航行[háng xíng, ㄏㄤˊ ㄒㄧㄥˊ, 航行] sail or fly (in air, water, or space); to navigate

vig ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヴィジランス;ビジランス[, vijiransu ; bijiransu] (n) vigilance
ヴィジラント;ビジラント[, vijiranto ; bijiranto] (n) vigilant
オメガ航法[オメガこうほう, omega kouhou] (n) omega navigation
お通夜;御通夜[おつや, otsuya] (n) (pol) (See 通夜) all-night vigil over a body; wake
がたっと[, gatatto] (adv) (1) (on-mim) with a clunk; with a clank; (2) the sound of a sudden decrease (in profits, vigor, etc.)
ガッと[, gatsu to] (adv) vigorously; swiftly
カベルネ・ソービニヨン;カベルネソービニヨン[, kaberune . so-biniyon ; kaberuneso-biniyon] (n) Cabernet Sauvignon (wine grape variety)
ケラレ;けられ[, kerare ; kerare] (n) vignetting (darkening of the perimeter of a photographic image)
コムロ[, komuro] (vs) (sl) (from the name 小室哲哉, as 哲哉 and 徹夜 are read てつや) to make an all-night vigil; to spend a sleepless night
ざっくり[, zakkuri] (adv,vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles
ショーラン[, sho-ran] (n) shoran; short-range navigation aid
ちょん[, chon] (adv-to,n) (1) (on-mim) clap clap (sound); (2) chop vigorously; (3) slight movement; (4) (See ちょんになる) the end
ナレッジナビゲータ[, narejjinabige-ta] (n) {comp} knowledge navigator
ぶっ叩く;打っ叩く[ぶったたく, buttataku] (v5k) to beat vigorously; to rain stikes upon someone; to tan someone's hide; to mericlessly pummel; to beat the daylights out of
ぼうぼう[, boubou] (adv-to,adv) (on-mim) burning vigorously; burning furiously
リギルケンタウルス[, rigirukentaurusu] (n) Rigel Kentaurus (navigator's name for Alpha Centauri)
わはは[, wahaha] (int,adv-to) Wa-haha!; vigorous laughter
不寝の番[ねずのばん, nezunoban] (n) sleepless vigil
不寝番[ねずばん;ふしんばん, nezuban ; fushinban] (n) sleepless vigil; night watch; vigilance
健やか[すこやか, sukoyaka] (adj-na,n) vigorous; healthy; sound; (P)
偽瓢虫[てんとうむしだまし;テントウムシダマシ, tentoumushidamashi ; tentoumushidamashi] (n) (1) (uk) handsome fungus beetle (any beetle of family Endomychidae); (2) (col) (See 二十八星瓢虫) 28-spotted ladybird (Epilachna vigintioctopunctata)
元気[げんき, genki] (adj-na,n) health(y); robust; vigor; vigour; energy; vitality; vim; stamina; spirit; courage; pep; (P)
元気よく;元気良く[げんきよく, genkiyoku] (adv) cheerfully; vigorously
元気一杯;元気いっぱい[げんきいっぱい, genkiippai] (adj-na,adv,n) brimming with health (vigor); full of vitality; full of health
元気旺盛[げんきおうせい, genkiousei] (n,adj-na) brimming with vitality; full of vigor; full of life
剛健[ごうけん, gouken] (adj-na,n) vigour; vigor; virility; health; sturdiness; (P)
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P)
力付く;力づく[ちからづく, chikaraduku] (v5k) to recover one's strength; to recover one's spirit; to revive; to be refreshed; to be invigorated; to be encouraged
力強い[ちからづよい, chikaraduyoi] (adj-i) (1) powerful; strong; forceful; vigorous; (2) reassuring; encouraging; (P)
勇ましい[いさましい, isamashii] (adj-i) (1) brave; valiant; gallant; courageous; (2) stirring; vigorous; rousing; (P)
勢い良く[いきおいよく, ikioiyoku] (adv) vigorously
千切る[ちぎる, chigiru] (v5r,vt) (1) (uk) to tear to pieces; to tear to shreds; to tear up; (2) (uk) to pick (e.g. fruit); to pluck; to tear off; (suf,v5r) (3) (uk) (after the -masu stem of a verb) to do ... heavily; to do ... heartily; to do ... vigorously; (P)
回航;廻航[かいこう, kaikou] (n,vs) navigation; cruise
大角豆;豇豆(oK)[ささげ(gikun), sasage (gikun)] (n) black-eyed pea (Vigna unguiculata); cowpea
威勢がいい;威勢が良い;威勢がよい[いせいがいい(威勢がいい;威勢が良い);いせいがよい(威勢が良い;威勢がよい), iseigaii ( isei gaii ; isei ga yoi ); iseigayoi ( isei ga yoi ; isei gayoi )] (exp,adj-i) vigorous; cheerful; assertive
威勢のいい;威勢の良い;威勢のよい[いせいのいい(威勢のいい;威勢の良い);いせいのよい(威勢の良い;威勢のよい), iseinoii ( isei noii ; isei no yoi ); iseinoyoi ( isei no yoi ; isei noyoi )] (adj-i) high-spirited; cheerful; assertive; vigorous
威勢よく;威勢良く[いせいよく, iseiyoku] (adv) with energy; vigorously; cheerfully; assertively; lustily
強硬[きょうこう, kyoukou] (adj-na,n) firm; vigorous; unbending; unyielding; strong; stubborn; (P)
徹夜[てつや, tetsuya] (n,vs,adj-no) all night; all-night vigil; sleepless night; (P)
押し競[おしくら, oshikura] (n) (abbr) (See 押し競べ) children's game in which (at least three) people stand back to back to each other and shove vigorously backwards
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インフォナビゲーター[いんふぉなびげーたー, infonabige-ta-] InfoNavigator
ナビゲータ[なびげーた, nabige-ta] Navigater
ナビゲート[なびげーと, nabige-to] navigation (vs)
ネットスケープナビゲータ[ねっとすけーぷなびげーた, nettosuke-punabige-ta] Netscape Navigator

vig ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
องุ่นทำเหล้า[n. exp.] (a-ngun tham) EN: wine grapes FR: vigne [f]
บำรุง[v.] (bamrung) EN: nurture ; nourish ; enrich ; invigorate ; bring up ; support FR: nourrir
บังคับใช้[v. exp.] (bangkhap ch) EN: enforce ; give force to ; come into force ; take effect FR: entrer en vigueur
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด (บทด.)[org.] (Børisat Tha) EN: Thai Maritime Navigation Co.,Ltd. (TMN) FR:
บุคลากรการบิน[n. exp.] (bukkhalākøn) EN: flight crew FR: personnel navigant [m]
บุหรี่พระราม[n.] (burīphrarām) EN: Neoalsomitra clavigera FR: Neoalsomitra clavigera
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally FR: clairement ; distinctement
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: serious ; severe ; intense ; mortal ; dangerous ; critical FR: sérieux ; sévère ; dangereux ; vigoureux ; vilain ; critique ; mortel
ชนหิน[n.] (chonhin) EN: Rhinoplax vigil FR: Rhinoplax vigil
ชู[v.] (chū) EN: better ; improve ; enhance ; strengthen ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh FR: améliorer
ชูกำลัง[adj.] (chū kamlang) EN: FR: reconstituant ; revigorant
เดือดพล่าน[adj.] (deūat phlān) EN: boiling vigorously ; furious ; enraged ; boiling mad FR: furieux
เดินอากาศ[v.] (doēn-ākāt) EN: navigate FR:
เดินเรือ[v.] (doēnreūa) EN: navigate ; sail FR: naviguer
เฝ้าไข้[v.] (faokhai) EN: nurse ; keep vigil over a sick FR: garder un malade
เฝ้าระวัง[adj.] (fao rawang) EN: vigilant FR: vigilant
เฝ้ายาม[v.] (faoyām) EN: be on sentry ; keep watch ; keep vigil over ; guard FR: garder ; surveiller ; faire le guett ; monter la garde
ให้ใช้บังคับ[v. exp.] (hai chai ba) EN: come into force FR: entrer en vigueur
ให้ใช้บังคับตั้งแต่...[v. exp.] (hai chai ba) EN: come into force from/after … (+ date) FR: entrer en vigueur à la date du .../à partir du ... (+ date)
ห้าว[adj.] (hāo) EN: bold and vigourous ; daring ; tough FR:
เหิมฮึก[adj.] (hoēmheuk) EN: energetic ; vigourous FR:
หัวแข็ง[adj.] (hūakhaeng) EN: obstinate ; robust ; vigorous ; headstrong ; hale and hearty ; restive ; stubborn FR: obstiné ; têtu ; entêté ; buté ; opiniâtre ; tête de mule
เจ้าพนักงานเดินเรือ[n. exp.] (jaophanakng) EN: navigation officer FR:
แก่[adj.] (kaē) EN: dark ; deep ; intense ; strong ; vigourous ; concentrated FR: foncé ; profond ; intense ; fort ; vigoureux ; concentré
กำลัง[n.] (kamlang) EN: power ; energy ; strength ; force ; vigour ; vigor (Am.) ; capacity FR: énergie [f] ; force [f] ; vitalité [f] ; vigueur [f] ; puissance [f] ; capacité [f] ; pouvoir [m]
กำยำ[adj.] (kamyam) EN: sturdy ; strong ; stout ; stalwart ; robust ; strong-built ; burly ; muscular FR: fort ; robuste ; costaud ; vigoureux ; baraqué (ram.)
การบังคับใช้[n. exp.] (kān bangkha) EN: enforcement FR: entrée en vigueur [f]
การบังคับใช้กฎหมาย[n. exp.] (kān bangkha) EN: law enforcement FR: entrée en vigueur d'une loi [f]
การเดินเรือ[n. exp.] (kān doēn re) EN: navigation ; shipping FR:
การเฝ้าระวัง[n. exp.] (kān fao raw) EN: vigilance FR: vigilance [f]
การฆ่าตัดตอน[n. exp.] (kān khā tat) EN: extra-judicial killing ; vigilantism FR:
การเล่นเน็ต[n. exp.] (kān len net) EN: FR: navigation sur internet [f]
ขะมักเขม้น[adj.] (khamakkhamē) EN: active ; positive ; enthusiastic ; vigourous ; energetic ; diligent ; determined FR: consciencieux ; sérieux
ขะมักเขม้น[adv.] (khamakkhamē) EN: energetically ; vigorously ; enthusiastically ; with determination ; assiduously FR:
ขมัง[adj.] (khamang) EN: strong ; vigorous ; powerful FR: fort
ขัน[adj.] (khan) EN: energetic ; vigorous FR:
เข้มแข็ง[v.] (khemkhaeng) EN: be vigorous ; be energetic ; be resolute ; be tough FR: être fort ; être énergique ; être vigoureux
คึกคัก[adj.] (kheukkhak) EN: full of vigour ; full of vigor (Am.) ; vigorous ; busy ; animated ; brisk FR: fougueux ; ardent ; vigoureux
ขึงขัง[adj.] (kheungkhang) EN: serious ; stern ; vigorous ; determined ; firm ; robust ; intimating FR: sérieux ; sévère ; autoritaire

vig ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flugzeugnavigation {f}aircraft navigation
Knarrtrappe {f} [ornith.]Vigors' Bustard
Schiffbarkeit {f}navigability
Fahrwasser {n}navigable water; strait
Verkehrswasserbau {m}navigable waterway construction
schiffbar; befahrbar {adj} | nicht schiffbar; nicht befahrbarnavigable | unnavigable
Fahrrinne {f} | Vertiefung der Fahrrinnenavigation channel; navigational route | deepening of the navigational route
Navigation {f}navigation
Navigationsrechner {m}navigation computer
Verkehrswasserwirtschaft {f}navigational issues of water resources management
Vignette {f}; Autobahn-Vignette
Totenwache {f}vigil by the body
Vigil {f} [relig.]vigil
Wachsamkeit {f}; Vigilanz
Vignette {f} | Vignetten
Ausdruckskraft {f}vigor [Am.]; vigour [Br.]
energisch {adj} | energischer | am energischstenvigorous | more vigorous | most vigorous
Stärke {f}vigorousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vig
Back to top