ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

literate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *literate*, -literate-

literate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
literate (adj.) มีการศึกษา See also: มีความรู้ Syn. well-educated
literate (adj.) มีความรอบรู้ในเรื่องเฉพาะ
literate (adj.) รู้หนังสือ See also: อ่านออกเขียนได้ Syn. literary, well-written Ops. illiterate
English-Thai: HOPE Dictionary
literate(ลิท'เทอเรท) adj. สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,มีการศึกษา,ให้ความรู้ดี,มีความรู้ดีทางด้านวรรณคดี,เข้าใจง่าย,แจ่มแจ้ง. n. ผู้สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,ผู้มีความรู้ดี., Syn. schooled,educated
English-Thai: Nontri Dictionary
literate(adj) รู้หนังสือ,มีการศึกษา,มีความรู้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
literateผู้รู้หนังสือ, รู้หนังสือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำทับศัพท์ (n.) transliterated word
ถอดถ่าย (v.) transliterate Syn. ถ่ายถอด
ถ่ายถอด (v.) transliterate
ทับศัพท์ (v.) transliterate
ผู้ไม่รู้หนังสือ (n.) illiterate
รู้หนังสือ (v.) be literate See also: be educated Syn. อ่านออกเขียนได้
ลบ (v.) obliterate See also: eradicate, erase, extirpate, destroy, blot out, efface, expunge Syn. ลบเลือน Ops. ใส่, เพิ่ม
อ่านออกเขียนได้ (v.) be literate See also: be educated
อ่านไม่ออก (v.) be illiterate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And so... these days, I'm also involved with children's literature I want to help cultivate truly literate adultsดังนั้น เดี๋ยวนี้ผมจึงหันไปสนใจ วรรณกรรมสำหรับเด็ก เพื่อที่จะช่วยพัฒนานักอ่านในอนาคต
You are striking just the right tone of literate and serious yet playful and accessible.น้ำเสียงคุณฟังดูมีภูมิและจริงจัง แต่ก็ยังเหมือนหยอกและเข้าถึงได้
Can't say I've ever met a literate stonemason.เขาเป็นช่างหินที่มี การศึกษาดีทีเดียว
It's terrific,exactly what "The Nation" likes... literate but a little licentious.มันยอดเยี่ยมมาก, เป็นสิ่งที่ "The Nation" ชอบ มีการศึกษา แต่ ไร้ศีลธรรมเล็กๆ มันจะกระทบกระเทือนUpper East Side
My father's not the most literate man.พ่อข้าไม่ใช่คนชอบอ่านที่สุด
And they say that now in Paris, France, even as we speak Louis Pasteur has devised a new vaccine that will obliterate anthrax once and for all.เขาพูดกันว่าที่ปารีสตอนนี้ แม้แต่ตอนที่เราคุยกันอยู่นี้... ...หลุยส์ ปาสเตอร์ได้คิดค้นวัคซีน... ..รักษาโรคแอนแทร็กซ์
Illiterate they may be, but they're not blind.พวกเขาอาจไม่รู้หนังสือ แต่ไม่ได้ตาบอด
Carlos, you semi-illiterate, Fascist sociopath!แก ไอ้โรคจิตบ้าอำนาจงี่เง่า
If not, the peaceable Wachati will be obliterated.ถ้าไม่งั้น พวกวาชาติจะถูกล้างเผ่าพันธุ์
Just a sad, pathetic, useless, illiterate piece of inbred shit.พอโตก็รู้ตัวว่าเป็นไอ้ขี้ไก่น่าทุเรศ ชั้นสวะอ่านหนังสือไม่ออกซักตัว
Yeah, but I was thinking more among the lines of a blind, ex-illiterate senior citizen who learned to read while fighting the Nazis.But l was thinking more of a blind, ex-illiterate senior citizen who learned... -... to read while fighting Nazis.
The sheer mass of water that collapsed on top of Jean should have obliterated her.คำอธิบายเดียวที่จีนรอดมาได้คือ

literate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一丁不识[yī dīng bù shí, ㄧ ㄉㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄕˊ, 一丁不识 / 一丁不識] illiterate, ignorant
能诗善文[néng shī shàn wén, ㄋㄥˊ ㄕ ㄕㄢˋ ㄨㄣˊ, 能诗善文 / 能詩善文] highly literate; lit. capable at poetry, proficient at prose
不识字[bù shí zì, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄗˋ, 不识字 / 不識字] illiterate
文盲[wén máng, ㄨㄣˊ ㄇㄤˊ, 文盲] illiterate
认字[rèn zì, ㄖㄣˋ ㄗˋ, 认字 / 認字] literate; knowing how to read
识文断字[shí wén duàn zì, ㄕˊ ㄨㄣˊ ㄉㄨㄢˋ ㄗˋ, 识文断字 / 識文斷字] literate; a cultured person
[mǐn, ㄇㄧㄣˇ, 泯] obliterate; submerge
河粉[hé fěn, ㄏㄜˊ ㄈㄣˇ, 河粉] rice noodles in wide strips; also transliterated ho-fen, ho-fun etc on menus
不识一丁[bù shí yī dīng, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄧ ㄉㄧㄥ, 不识一丁 / 不識一丁] total illiterate; unable to read the simplest characters
蒙昧[méng mèi, ㄇㄥˊ ㄇㄟˋ, 蒙昧] uncultured; uncivilized; God-forsaken; ignorant; illiterate

literate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不文[ふぶん, fubun] (adj-no) (1) unwritten; (2) illiterate; uneducated; (n) (3) poor writing
原綴り;原綴[もとつづり;げんてつ(原綴), mototsuduri ; gentetsu ( hara tsuduri )] (n) (1) original spelling or kana usage; (2) spelling in original language (for words transliterated into another language or script)
文盲[もんもう, monmou] (n,adj-no) (1) (sens) (See 非識字) illiteracy; (n) (2) (sens) illiterate person; an illiterate
明き盲;明盲(io)[あきめくら, akimekura] (n) (sens) illiterate or blind person; person who sees without understanding; amaurosis
無学文盲[むがくもんもう, mugakumonmou] (n) (sens) ignorant and illiterate; uneducated and illiterate
無学無知[むがくむち, mugakumuchi] (n,adj-na) illiterate and ignorant
無学無識[むがくむしき, mugakumushiki] (n) illiterate and ignorant; uneducated and lacking in wisdom and discernment
無文字社会[むもじしゃかい, mumojishakai] (n) pre-literate society; non-literate society
無知文盲[むちもんもう, muchimonmou] (n,adj-na) (sens) ignorant and illiterate
絵暦[えごよみ, egoyomi] (n) (See 盲暦) traditional Japanese calendar with pictures; traditional Japanese calendar expressed with pictures for use by illiterates
読み下す[よみくだす, yomikudasu] (v5s,vt) to transliterate classical Chinese into Japanese

literate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่านออก[v. exp.] (ān øk) EN: be literate ; read aloud ; understand FR: savoir lire ; être lettré (Belg.)
อ่านออกเขียนได้[v. exp.] (ān øk khīen) EN: be literate FR: savoir lire et écrire
อ่านออกเขียนได้[adj.] (ān øk khīen) EN: literate ; able to read and write FR:
รู้หนังสือ[v. exp.] (rū nangseū) EN: be literate FR:
อ่านไม่ออก[v. exp.] (ān mai øk) EN: be illiterate FR: ne pas savoir lire ; être illettré
หักล้าง[v.] (haklāng) EN: confute ; destroy ; erase ; obliterate ; refute ; disprove ; controvert FR: réfuter
ลบ[v.] (lop) EN: erase ; rub out ; obliterate ; wipe out ; eradicate ; extirpate ; destroy ; blot out ; efface ; expunge FR: effacer
ลบล้าง[v.] (loplāng) EN: wipe out ; eradicate ; destroy ; blot out ; wash off ; poke a hole ; be obliterated FR: supprimer ; abolir
ลบเลือน[v.] (lopleūoen) EN: fade away ; be dim ; dissolve ; vanish ; obliterated ; be dim FR: s'estomper ; s'effacer
ไม่มีการศึกษา[v. exp.] (mai mī kāns) EN: be uneducated ; be illiterate ; be ignorant FR: manquer d'éducation
ไม่รู้หนังสือ[v. exp.] (mai rū nang) EN: illiterate ; unlettered FR: illettré ; analphabète
มองข้าม[v. exp.] (møng khām) EN: overlook ; look over ; neglect ; ignore ; deny ; blur out ; obliterate FR: laisser échapper ; négliger ; ignorer
นักวรรณศิลป์[n. exp.] (nak wannasi) EN: literateur FR:
ปริวรรต[v.] (pariwat) EN: transliterate ; romanize FR: translittérer ; romaniser
ภาพ[v.] (phāp) EN: translate ; transliterate ; adapt FR: traduire ; adapter
ทับศัพท์[v.] (thapsap) EN: transliterate FR: transcrire ; transposer
ทับศัพท์[adj.] (thapsap) EN: transliterated FR: transcrit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า literate
Back to top