ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intermission

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intermission*, -intermission-

intermission ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intermission (n.) เวลาพัก See also: ช่วงพักครึ่ง, ช่วงหยุดพัก Syn. break, interval
English-Thai: HOPE Dictionary
intermission(อินเทอมิช'เชิน) n. ช่วงระยะหยุดพัก,การหยุดพักสลับฉาก,การหยุดพัก
English-Thai: Nontri Dictionary
intermission(n) การหยุดพักชั่วขณะ,ระยะเว้น,การหยุดพักสลับฉาก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intermissionเวลาที่ใช้ในการร่วมเพศ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We've got 50 at-risk preteens, armed with baseballs, chanting for Drugs, who just spent intermission eating nothing but Charleston Chews, thank God.เรามีเด็กก่อนวัยรุ่น 50 คน ที่มีลูกเบสบอลเป็นอาวุธ กำลังเรียกหายาเสพติด และใช้เวลาช่วงพัก
To see what happens next let's leave our distant ancestors of some 20,000 years ago to visit the more recent past during an intermission in the Ice Age.หากต้องการดูสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป ขอปล่อยให้บรรพบุรุษของเรา ของบาง 20,000 ปีที่ผ่านมา เพื่อเยี่ยมชมเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ผ่านมา
About 10,000 years ago our ancestors all over the world took advantage of another form of climate change the gentler climate of the intermission in the Ice Age.ประมาณ 10,000 ปีที่ผ่านมา บรรพบุรุษของเราทั่วโลก ใช้ประโยชน์จากรูปแบบของการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีก สภาพภูมิอากาศที่อ่อนโยน ของชั่วคราวในน้ำแข็ง ยุค
Now, these pirate recordings do not only feature the lovable alien, there's also a rather bizarre intermission featuring a conventionally pretty young lady.วิดีโอเถื่อนนีไม่ได้มีแค่ภาพ ของมนุษย์ต่างดาวที่น่ารัก แต่ยังมีการคั่นกลางเรื่องที่แปลก คือมีหญิงสาวหน้าตาดีมาแสดง
It's not for this. This... This is intermission.ไม่ใช่ตอนนี้หรอก นี่แค่ช่วงฆ่าเวลา
Withhahampag at all intermissions.เราจะดื่มฉลองกันทุกตอนที่หยุดพักการแสดง
You should talk about it at intermission.เธอน่าจะพูดถึงมันในช่วงหยุดพักนะ
I don't know. I haven't seen her all intermission.- ไม่รู้ครับ ผมไม่เป็นเธอตลอดเวลาพักเลย
Intermission. You see? You're ten times smarter than me.คุณน่ะดีกว่าผม ฉลาดกว่าผมเป็นสิบเท่า
So I want you all to come outside now and line up single file while I take a brief intermission!เขาเดินทำอะไรน่ะ เขากำลังด่า นก\ เขาคงไม่อยากตายไวหรอกนะ
From going after us again after the intermission?มาทำแบบนั้นกับเราอีกตอนช่วงพัก
I was just taking the opportunity of intermissionฉันกำลังใช้โอกาสระหว่างช่วงเบรค

intermission ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターミッション[, inta-misshon] (n) intermission
中入り;中入(io)[なかいり, nakairi] (n,vs) (1) intermission during a performance (e.g. variety show, play, sumo, etc.); (2) temporary departure of an actor (between the first and second halves of a noh or kyogen performance, during which time they change costumes, etc.)
休憩時間[きゅうけいじかん, kyuukeijikan] (n) rest time; intermission
十年一日[じゅうねんいちじつ;じゅうねんいちにち, juunen'ichijitsu ; juunen'ichinichi] (n) without intermission for ten (long) years; with constancy of purpose for ten (long) years; in the same old rut for years on end
千年一日[せんねんいちじつ, sennen'ichijitsu] (n) without intermission for many years; with constancy of purpose for many years; in the same old rut for years on end
幕あい[まくあい, makuai] (n) intermission
幕間[まくあい;まくま(ik), makuai ; makuma (ik)] (n) intermission (between acts); interlude
途切れ;跡切れ[とぎれ, togire] (n) break; pause; interruption; intermission
間を置く[あいだをおく;まをおく, aidawooku ; mawooku] (exp,v5k) to pause; to have a short intermission
休憩[きゅうけい, kyuukei] (n,vs) rest; break; recess; intermission; (P)
途絶え;跡絶え[とだえ, todae] (n) pause; intermission; break; interruption; suspension

intermission ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตอนพักครึ่งเวลา[n. exp.] (tøn phak kh) EN: intermission FR:
หยุดพัก[X] (yut phak) EN: intermission FR:

intermission ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mikrounterbrechung {f}micro intermission
Pause {f} (Sport; Theater)interval; intermission

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intermission
Back to top