ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indecisive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indecisive*, -indecisive-

indecisive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indecisive (adj.) ซึ่งลังเล See also: ซึ่งละล้าละลัง, ซึ่งไม่เด็ดขาด Syn. ambivalent, irresolute Ops. decisive
indecisive (adj.) ที่ไม่เด็ดขาด Ops. decisivehesitant
indecisive (adj.) ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจแน่นอน See also: ที่ยังตัดสินใจไม่ได้, ยังไม่แน่นอน Syn. irresolute, indefinite Ops. decisive, definite
indecisively (adv.) อย่างลังเล See also: อย่างอ้อมแอ้ม, อย่างไม่แน่ใจ, อย่างอิดเอื้อน Syn. irresolutely, reluctantly
indecisively (adv.) อย่างลังเล See also: โดยยังไม่ตัดสินใจ Syn. doubtfully Ops. decidedly
English-Thai: HOPE Dictionary
indecisive(อินดีไซ' ซิฟว) adj. ไม่เด็ดขาด, ซึ่งตัดสินใจอย่างไม่เด็ดขาด, ลังเล, ไม่ชัดเจน
English-Thai: Nontri Dictionary
indecisive(adj) ยังไม่แน่ใจ,ไม่เด็ดขาด,ไม่ตกลงใจ,ลังเล
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indecisivenessการไม่กล้าตัดสินใจ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รวนเร (adj.) indecisive See also: uncertain, doubtful (as actions or intentions) Syn. เรรวน, โลเล, ไม่แน่ใจ, เรรวน
โลเล (adj.) indecisive See also: uncertain, changeable, vacillating, fickle, hesitant Syn. ลังเล, แปรปรวน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm worried he becomes an indecisive man like youฉันกังวลอยู่ว่า พอเค้าโตขึ้น จะเป็นพวกลังเลตัดสินใจไม่ได้แบบคุณ
It's indecisive too.มันจะบ้าเกินไปแล้ว...
The Four Nations Bank feels like we're being too indecisive about mortgaging our railways.ธนาคารของทั้งสี่ชาติมองว่า เรายังไม่มีข้อยุติ เรื่องการนำทางรถไฟไปจำนอง ข้างนอกวังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์
I'm so indecisive it's like torture.เลือกทีเหมือนถูกจับไปทรมาน
Idealistic and indecisive.ยึดมั่นในอุดมการณ์ โลเล
I'm pretty indecisive, so I may be back here a few times, if that's okay.ผมยังเลือกไม่ได้และอาจกลับมาใหม่ ถ้าคุณไม่ว่าอะไร

indecisive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
朝三暮四[zhāo sān mù sì, ㄓㄠ ㄙㄢ ㄇㄨˋ ㄙˋ, 朝三暮四] lit. say three in the morning but four in the evening (成语 saw); to change sth that is already settled upon; indecisive; to blow hot and cold
[chán, ㄔㄢˊ, 儃] indecisive; irresolute
彷徨[páng huáng, ㄆㄤˊ ㄏㄨㄤˊ, 彷徨] to pace back and forth; to hesitate; to be indecisive; Pang Huang or Wandering About, a collection of short stories by Lu Xun 魯迅|鲁迅
动摇[dòng yáo, ㄉㄨㄥˋ ㄧㄠˊ, 动摇 / 動搖] waver; be indecisive

indecisive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
宙ぶらりん;中ぶらりん[ちゅうぶらりん, chuuburarin] (adj-na,adj-no) (1) dangling; hanging; suspended; (2) pending; half done; in limbo; indecisive
愚図(ateji)[ぐず, guzu] (adj-na,n) dullard; indecisive person
煮え切らない[にえきらない, niekiranai] (exp,adj-i) half-cooked; vague; halfhearted; indecisive
線が細い[せんがほそい, sengahosoi] (exp,adj-i) sensitive; fragile; feeble; indecisive
ぐらぐら[, guragura] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) loose, irregular movement; lolling; indecisiveness; (P)
不断[ふだん, fudan] (n-t,adj-na,adj-no) (1) (See 普段) constancy; persistency; continuity; (adj-na) (2) indecisive; (P)
不透明感[ふとうめいかん, futoumeikan] (n) sense of uncertainty; lack of clarity; indecisiveness
優柔[ゆうじゅう, yuujuu] (adj-na,n) indecisiveness
優柔不断[ゆうじゅうふだん, yuujuufudan] (n,adj-na,adj-no) shilly-shally; indecisiveness; (P)

indecisive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โลเล[v.] (lōlē) EN: waver ; hesitate ; vacillate ; be irresolute ; be uncertain ; be indecisive FR: hésiter ; changer d'avis comme une girouette ; tourner à tous les vents ; tourner au moindre vent
โลเล[adj.] (lōlē) EN: indecisive ; uncertain ; changeable ; vacillating ; fickle ; hesitant FR: lunatique ; changeant ; indécis ; inconstant ; versatile ; capricieux

indecisive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unschlüssigkeiten {pl}indecisiveness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indecisive
Back to top