ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*halt*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น halt, -halt-

*halt* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
asphalt (n.) แอสฟัลต์ See also: สารชนิดหนึ่งมีสีน้ำตาลหรือดำเหมือนดินน้ำมัน
asphalt jungle (sl.) เมืองที่มีแต่ความรุนแรง / ความเลวร้าย
call a halt to (idm.) หยุด See also: ยุติ
grind to a halt (idm.) แล่นมาอย่างช้าๆ แต่หยุดสนิทและมีเสียงดัง
halt (n.) การหยุดชั่วคราว See also: การยุติชั่วคราว, การยั้ง, การยับยั้งชั่วคราว Syn. intermission, pause
halt (vt.) ทำให้หยุด
halt (vi.) หยุด See also: ทำให้สิ้นสุด, ยับยั้ง
halt (adj.) ที่เป็นง่อย See also: ที่ขาเป๋
halt (vi.) ลังเล See also: สองจิตสองใจ Syn. hesitate
halter (n.) เชือกผูกคอสัตว์ โดยเฉพาะม้า
halting (adj.) ที่ตะกุกตะกัก See also: ที่อึกอัก, ที่ลังเล Syn. hesitant, indecisive, uncertain
shalt (aux.) จะ (คำกริยาช่วยแสดงถึงอนาคต มักใช้กับ thou) (คำโบราณ) Syn. shall
English-Thai: HOPE Dictionary
asphalt(แอส'ฟอลทฺ,-แฟลทฺ) , asphaltum
halt(ฮอลทฺ) vi.,n.adj. (การ) หยุด,ชะงัก,เป็นง่อย,ขาเป๋,ลังเล,สองจิตสองใจ interj. หยุด, Syn. stand,check ชะงัก1. การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดปฏิบัติงานตามชุดคำสั่ง ซึ่งอาจเกิดจากการขัดจังหวะหรือมีที่ผิดมีความหมายเหมือน hang2. มีคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งในชุดคำสั่งนั้นเองที่สั่งให้หยุดคำสั่งในชุดคำสั่งหรือในโปรแกรมเพียงชั่วขณะใดขณะหนึ่ง เพื่อทำการตรวจสอบโปรแกรมเปลี่ยนแถบบันทึกหรือจานบันทึก การหยุดแบบนี้ ถ้าผู้คุมเครื่อง (operator) กดปุ่ม START โปรแกรมจะทำงานต่อได้ทันทีมีความหมายเหมือน pause
halt instructionคำสั่งให้หยุดเป็นคำสั่งในโปรแกรมที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดปฏิบัติการชั่วคราว และให้รอจนกว่าจะมีคำสั่งให้ไปทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สั่งให้ไปหยิบม้วนเทปมาใส่ หรือเปลี่ยนจานบันทึกแผ่นที่ต้องการ มีความหมายเหมือน pause instruction
halter(ฮอล'เทอะ) n. ผู้หยุด,ผู้ทำให้หยุด,ผู้ลังเล
shalt(แชลทฺ) auxv. =shall (ดู) (ใช้เฉพาะกับthou)
English-Thai: Nontri Dictionary
asphalt(n) ยางมะตอย
halt(n) การหยุด,การชะงัก,ที่หยุดรถไฟ
halter(n) เชือกจูงม้า,เชือกแขวนคอ,บ่วงแขวนคอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
asphaltยางแอสฟัลต์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
haltหยุด, ชะงัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
halt instructionคำสั่งหยุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Asphaltยางมะตอย [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเบื้องยาง (n.) asphalt
ถนนลูกรัง (n.) non-asphalt road
ยั้ง (v.) halt See also: cease, pause, restrain, stop, discontinue Syn. คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง
ยางมะตอย (n.) asphalt See also: tarmac
แอสฟัลต์ (n.) asphalt See also: tarmac Syn. ยางมะตอย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If I meant "waste," I would have written, "Thou shalt not waste."ถ้าผมหมายถึงการเสียไป ผมคงจะเขียนคัมภีร์ว่า "คนเราไม่ควรจะเสียกันไป"
I just halted the spread of neo-fascism in America ...เรย์ ฉันพึ่งสกัดกั้นระบบเผด็จการยุคใหม่ ในอเมริกา คุณกลับพูดเรื่อง...
"Thou shalt not covet thy neighbor's house, wife or ass.ควรพอใจในสิ่งที่ตนมี ไม่ควรอยากได้บ้าน ภรรยา หรือตูด ของเพื่อนบ้าน
What about the beaded skirt with that beige... croched halter you have hanging in the closet?What about the beaded skirt with that beige... ...crocheted halter you have in the closet?
The war had all but ground to a halt in the blink of an eye.สงครามเริ่มต้นขึ้นและจบลงในชั่วพริบตา
Like the smell of asphalt in the rain...เหมือนกลิ่นของถนนยามฝนตกใส่...
Dear lad, believe it, for they shall yet belie thy happy years to say thou art a man. Prosper well in this, and thou shalt live as freely as thy lord to call his fortunes thine. I'll do my best to woo your lady... and yet a barful strife.เชื่อเถอด พ่อหนุ่ม ใครก็ตามที่ข้าวิงวอน อาจกลายเป็นภรรยาของเขา
At least you guys can wear halters. I've got man shoulders.อย่างน้อยพวกเธอก็ใส่เสื้อมีปกได้นะ ชั้นไหล่กว้างยังกับผู้ชายแน่ะ
Eightth, Thou shalt not bear false witness against thy neighbor.ข้อแปด ห้ามนินทาว่าร้ายผู้อื่น
Ninth, Thou shalt not covet thy neighbor's wife.ข้อเก้า อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา
Tenth, Thou shalt not cover they neighbor's house.ข้อสิบ อย่ามักได้ในทรัพย์ของผู้อื่น
Jos jätän armeijan Guyn haltuun, - hän saa vallan sisarestani, - ja julistaa sodan muslimeille.ถ้าข้าปล่อยให้กีย์คุมกองทัพ, เขาจะยึดอำนาจ ผ่านพี่ของข้าและทำสงครามกับพวกมุสลิม.

*halt* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
柏油[bǎi yóu, ㄅㄞˇ ㄧㄡˊ, 柏油] asphalt; tar; pitch
沥青[lì qīng, ㄌㄧˋ ㄑㄧㄥ, 沥青 / 瀝青] asphalt; bituminous
[jī, ㄐㄧ, 羁 / 羈] halter; restrain
[zhàn, ㄓㄢˋ, 站] station; to stand; to halt; to stop
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, 停] to stop; to halt; to park (a car)

*halt* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスコン[, asukon] (n) (abbr) (See アスファルト,コンクリート) asphalt concrete
アスファルト[, asufaruto] (n,adj-no) asphalt; (P)
アスファルトコンクリート[, asufarutokonkuri-to] (n) asphalt concrete
アスファルトジャングル[, asufarutojanguru] (n) asphalt jungle
アスファルトシングル[, asufarutoshinguru] (n) asphalt shingle
アスファルトフェルト[, asufarutoferuto] (n) asphalt felt
アスファルト道路[アスファルトどうろ, asufaruto douro] (n) asphalt road; blacktop; tarmac road
せき止める;堰き止める(oK);塞き止める[せきとめる, sekitomeru] (v1,vt) (1) to dam up; to hold back; to keep back; to bring to a halt; to intercept; (2) to check
つかえつかえ;つっかえつっかえ[, tsukaetsukae ; tsukkaetsukkae] (exp,adv) haltingly; stutteringly
ばったり;ばったん[, battari ; battan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a clash; with a thud; with a bang; with a flop; plump; (2) (on-mim) unexpectedly (meeting someone); (3) (on-mim) suddenly (ending); abruptly (coming to a halt)
ホールター[, ho-ruta-] (n) halter
ホールターネック[, ho-ruta-nekku] (n) halterneck
ホルタートップ[, horuta-toppu] (n) halter top
もじもじ;モジモジ[, mojimoji ; mojimoji] (adv,vs) (on-mim) bashfully; hesitantly; fidgety; restlessly; squirming; wriggling; haltingly
停止[ていし(P);ちょうじ, teishi (P); chouji] (n,vs) (1) (usu. ていし) suspension; interruption; stoppage; ban; standstill; halt; hang-up; deadlock; stalemate; abeyance; (2) (ちょうじ only) suspension of music, dance, etc. as a sign of mourning for a prominent person; (P)
呼び止める;呼び留める[よびとめる, yobitomeru] (v1,vt) to challenge; to call somebody to halt
土瀝青[どれきせい, dorekisei] (n) (obsc) (See アスファルト) asphalt
平均棍[へいきんこん, heikinkon] (n) halter; haltere (small balancing organ on a two-winged fly)
止まる(P);留まる(P);停まる;駐まる;止る;留る[とまる, tomaru] (v5r,vi) (1) to stop (moving); to come to a stop; (2) to stop (doing, working, being supplied); to come to a halt; to cease; to be stopped; to be suspended; (3) to alight; to perch on; (P)
歴青;瀝青[れきせい;チャン, rekisei ; chan] (n) asphalt; bitumen
瀝青岩[れきせいがん, rekiseigan] (n) asphalt rock; asphalt stone; bituminous rock; rock asphalt
片言[へんげん, hengen] (n,adj-no) (See 片言・へんげん・1,ぺらぺら・1) prattle; broken language; halting language; baby talk; imperfect speech; smattering
立ち止まる(P);立ち止る;立ちどまる;立止る;立ち留まる;立留まる;立留る[たちどまる, tachidomaru] (v5r) to stop; to halt; to stand still; (P)
端綱[はづな, haduna] (n) halter
訥訥;訥々[とつとつ, totsutotsu] (adj-na,n) halting; faltering
躊躇いながら[ためらいながら, tamerainagara] (exp) (See 乍ら,躊躇う) doing something in a halting way
頭絡[とうらく, touraku] (n) bridle; halter
鼻綱[はなづな, hanaduna] (n) halter
Japanese-English: COMDICT Dictionary
停止[ていし, teishi] halt (vs), hang-up

*halt* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอสฟัลต์ = แอ๊สฟัลต์[n.] (aētfan = aē) EN: asphalt FR: asphalte [m]
ชะงัก[v.] (cha-gnak) EN: stop short ; stop ; cease ; get stuck ; pause ; bog down ; halt FR:
ชาร์ลตัน[n. prop.] (Chāltan = C) EN: Charlton FR: Charlton
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; stop abruptly ; baulk ; balk (Am.) ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
ดัมเบล[n.] (dambēl) EN: dumbbell FR: haltère [m]
การยุติ[n.] (kān yuti) EN: end ; termination ; stop ; close ; finish ; halt ; abandonment FR:
การหยุดพัก[n. exp.] (kān yut pha) EN: break FR: pause [f] ; halte [m] ; interruption [f] ; break [m]
ขวางทาง[v. exp.] (khwāng thān) EN: bar the way ; block the way ; block ; bar ; hinder ; obstruct ; halt ; impede FR: barrer la route
กระท่อนกระแท่น[adj.] (krathǿnkrat) EN: fragmentary ; sketchy ; brokenly ; haltingly FR:
งด[v.] (ngot) EN: suspend ; stop ; halt ; refrain (from) ; abstain (from) ; drop FR: arrêter ; suspendre ; interrompre ; laisser tomber ; se dispenser ; s'exempter ; se passer de ; s'abstenir
ผงะ[v.] (pha-nga) EN: stop short ; halt ; draw back FR:
พูดตะกุกตะกัก[v. exp.] (phūt takukt) EN: bumble ; falter ; speak haltingly ; stutter ; stammer FR: balbutier ; baragouiner
ระงับ[v.] (ra-ngap) EN: stop ; halt ; discontinue ; suspend ; put an end to ; restrain ; abate ; suppress ; curb FR: arrêter ; stopper ; interrompre ; supprimer ; réprimer ; calmer
ตะเบ็งมาน[n.] (tabengmān) EN: scarf worn halter fashion ; way of wearing a scarf [crossed over the bosom and tied at the back of the neck] FR:
ตะกุกตะกัก[adv.] (takuktakak) EN: jerkily ; haltingly FR:
ถนนลาดยาง[n.] (thanonlātyā) EN: asphalt road ; macadam road FR: route asphaltée [f]
ถนนลูกรัง[n. exp.] (thanon lūkr) EN: non-asphalt road FR:
ถนนราดยาง[n. exp.] (thanon rāt ) EN: asphalt road ; macadam road ; paved road FR:
ที่หยุด[n.] (thī yut) EN: stop FR: arrêt [m] ; halte [m]
ตกปลอก[v.] (tokpløk) EN: cover with a band ; tether the legs with a halter FR:
หย่า[v.] (yā) EN: stop ; cease ; halt ; give up FR: arrêter ; cesser ; abandonner
ยั้ง[v.] (yang) EN: halt ; cease ; pause ; restrain ; stop ; discontinue ; withhold ; curb FR: retenir ; arrêter
ยางมะตอย[n. exp.] (yāngmatøi) EN: asphalt FR: asphalte [m]
ยับยั้ง[n.] (yapyang) EN: hold back ; halt ; stop from ; check ; veto ; put a halt to ; inhibit ; restrain ; suppress ; deter FR: retenir ; contenir
หย่าศึก[v. exp.] (yā seuk) EN: stop fighting ; halt the fighting FR:
ยกน้ำหนัก[n. exp.] (yok nāmnak) EN: weightlifting FR: haltérophilie [f]
ย่องแย่ง[adv.] (yǿngyaēng =) EN: limpingly ; totteringly ; haltingly ; stumblingly ; shufflingly ; teeteringly ; staggeringly ; dodderingly ; hobblingly ; lamely FR:
หยุด[v.] (yut) EN: stop ; halt ; pause ; lay off ; drop ; cease ; keep from ; break ; let up ; suspend ; discontinue ; terminate ; stay FR: arrêter ; s'arrêter ; stopper ; interrompre ; cesser (de) ; abandonner
หยุดนิ่ง[v.] (yut ning) EN: be motionless ; be at a standstill ; halt FR:
หยุดยั้ง[v.] (yutyang) EN: stop ; cease ; halt ; intercept ; prevent ; hinder ; hold back ; impede ; restrain FR:
ลาดยาง[v.] (lātyāng) EN: FR: goudronner ; bitumer ; asphalter
ยกดัมเบล[v. exp.] (yok dambēl) EN: FR: lever des haltères

*halt* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschaltung {f}; Serviceabschaltung
enthaltsam {adj} | enthaltsamer | am enthaltsamstenabstinent | more abstinent | most abstinent
säurehaltig {adj} | säurehaltiger | am säurehaltigstenacidic | more acidic | most acidic
Säuregehalt {m} | Säuregehalte
Anpassungsfähigkeit {f}; Verhaltensflexibilität
Einschalteinrichtung {f}; Anschalteinrichtung
Gehaltszulage {f} | Gehaltszulagen
Finanzbuchhaltung {f}; Geschäftsbuchhaltung
Lohnvorauszahlung {f}; Gehaltsvorauszahlung
Nachgeschmack {m} | nachhaltiger Geschmackaftertaste | lingering aftertaste
luftdicht; hermetisch verschlossen {adj} | luftdichter | am luftdichtesten | luftdicht verschlossener Behälterairtight | more airtight | most airtight | airtight container
Alimente {f}; Unterhaltszahlung
abseits {adv} | sich abseits halten von; sich fernhalten von | abseits der anderen stehenaloof | to keep aloof from | to stand aloof from the others
Hinterhalt {m} | Hinterhalte
Unterhaltung {f} | Unterhaltungen
unterhaltsam {adj} | unterhaltsamer | am unterhaltsamstenamusing | more amusing | most amusing
Anfahrdrehmoment {n}; Einschaltmoment
Animateur {m}; Unterhalter
Tierhalter {m}; Tierhalterin
Anteil {m}; Verhältnis
abseits; abgesondert {adv} (von) | sich abseits haltenapart (from) | to hold oneself apart
Bildseitenverhältnis {n}; Seitenverhältnis
Haltung {f} | Haltungen
bauliche Anlage {f} | Erhaltung einer baulichen Anlagephysical structure | preservation of physical structure
Gleichgewicht {n} | das Gleichgewicht halten | im Gleichgewicht halten | aus dem Gleichgewicht bringen | aus dem Gleichgewicht kommen; das Gleichgewicht verlieren | aus dem Gleichgewicht | Gleichgewicht der Kräfte | Gleichgewicht des Schreckensbalance | to keep one's balance | to balance | to unbalance | to lose one's balance | off balance; out of balance | balance of power | balance of terror
Vorschaltgerät {n} [electr.] | Lampe mit eingebautem Vorschaltgerätballast | self-ballasted lamp
Bankauswahlverfahren {n} zur Umschaltung in Speichermodulenbank switching
Bankhalter {m} | Bankhalter
Verhalten {n} | sein unfreundliches Verhalten | elektrisches Verhalten [electr.]behavior [Am.]; behaviour [Br.] | the unkindness of his behavior (behaviour) | electrical behaviour
übliche Verhaltensweise {f}; Verhaltensmuster
Verhaltensstörung {f} | zwanghafte Verhaltensstörung
Benehmen {n}; Verhalten
Bitumenkaltanstrich {m}cold asphaltic coating
Blockdiagramm {n}; Blockschaltbild
Zaum {m} | im Zaum halten; zäumenbridle | to bridle
Bushaltestelle {f}; Autobushaltestelle
Einschaltungszeichen {n} | Einschaltungszeichen
Einspruch {m}; Vorbehalt
Umschalter {m} | Umschalter
Schach {n} (Spiel) | eine Partie Schach | Schach spielen | in Schach haltenchess | a game of chess | to play (at) chess | to keep in check

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *halt*
Back to top