ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

waterspout

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *waterspout*, -waterspout-

waterspout ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
waterspout (n.) ท่อระบายน้ำ See also: รางน้ำ Syn. pipe, spout
English-Thai: HOPE Dictionary
waterspout(วอ'เทอะสเพาทฺ) n. ท่อระบายน้ำ,ส่วนของเมฆรูปกรวยที่แตะพื้นผิวน้,มองดูคล้ายลำน้ำ
English-Thai: Nontri Dictionary
waterspout(n) ท่อน้ำ,น้ำพุกลางทะเล,ท่อระบายน้ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Itsy bitsy spider went up the waterspoutหนูมาลี มีลูกแมวเหมียว ลูกแมวเหมียว ลูกแมวเมี้ยว

waterspout ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
水柱[みずばしら, mizubashira] (n) waterspout
竜巻(P);竜巻き[たつまき, tatsumaki] (n,adj-no) tornado; waterspout; (P)

waterspout ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นาคเล่นน้ำ[n.] (nāklennām) EN: waterspout FR: trombe marine [f]
พวยน้ำ[n. exp.] (phūaynām) EN: waterspout FR: trombe marine [f]
ราง[n.] (rāng) EN: gutter ; waterspout ; rainspout ; downspout ; water trough ; spout FR: gouttière [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า waterspout
Back to top