ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gully*, -gully-

gully ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gully (n.) ห้วย See also: ลำธาร Syn. ditch, chasm, crevasse, ravine
gully (n.) รางน้ำ See also: ท่อน้ำ Syn. gullet
gully (vt.) ทำทางให้น้ำไหล See also: ทำรางน้ำชายคา, ทำร่องน้ำ Syn. gutter
English-Thai: HOPE Dictionary
gully(กัล'ลี) n. ห้วยลึก,หุบเขาลึก,ลำธาร,ท่อน้ำรวม,รางน้ำชายคา vt. ทำท่อน้ำรวม,ทำรางน้ำชายคา,ทำร่องน้ำ, Syn. channel
English-Thai: Nontri Dictionary
gully(n) ซอกเขา,คู,ห้วย,ทางน้ำไหล,รางน้ำ,หุบเขา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gullyร่องธาร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gully ร่องธาร ร่องลึกบนพื้นดินที่เกิดจากการไหลกัดเซาะของ น้ำ [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He may be headed down that gully there?มีใครเห็นไอ้พิ้งแมนบ้างมั้ย - ไม่
Thanks to Raven, the gully is mined.ต้องขอบคุณเรเวน หลอกลวงเป็นนิสัย
The market's in an itsy-bitsy little gully right now.ของตลาดในเล็ก ๆ น้อย ร่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในขณะนี้ มัน เหมือนกับ
M'Lady, we have searched every valley, every gorge, every gully.มาย เลดี้ เราหาทั่วทั้งหุบเขาแล้ว ลำธารทุกสาย
There's a gully. Would you mind not moving anymore?คุณจะรังเกียจไม่ได้เคลื่อนย้าย อีกต่อไป?

gully ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hè, ㄏㄜˋ, 壑] gully
山沟[shān gōu, ㄕㄢ ㄍㄡ, 山沟 / 山溝] valley; gully; mountain region

gully ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ルンゼ[, runze] (n) (See ガリー) gully (ger
ガリー;ガリ[, gari-; gari] (n) (1) gully; (2) galley

gully ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การกร่อนแบบร่องธาร[n. exp.] (kān krǿn ba) EN: gully erosion FR:
ถมคู[v. exp.] (thom khū) EN: fill up a gully FR:

gully ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dachgully {n}roof gully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gully
Back to top