ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

downspout

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *downspout*, -downspout-

downspout ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ราง[n.] (rāng) EN: gutter ; waterspout ; rainspout ; downspout ; water trough ; spout FR: gouttière [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า downspout
Back to top