ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gust

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gust*, -gust-

gust ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gust (n.) ลมพัดแรงทันที Syn. blast, wind Ops. breeze
gust (n.) อารมณ์ที่พลุ่งขึ้นมา
gust (vi.) พัดแรงเป็นพักๆ See also: ปะทุทันที
gust (n.) ความสนุกสนาน See also: ความพึงพอใจ, ความพึงพอใจ Syn. enjoyment, happiness
gust (vt.) ลิ้มรส See also: ชิมรส, ลองชิม Syn. taste
gustation (n.) การชิมรส See also: การลิ้มรส, ความสามารถในการลิ้มรส Syn. taste
gustative (adj.) เกี่ยวกับรสชาติ See also: เกี่ยวกับการลิ้มรส
gustatorial (adj.) เกี่ยวกับรสชาติ See also: เกี่ยวกับการลิ้มรส
gustatory (adj.) เกี่ยวกับรสชาติ See also: เกี่ยวกับการลิ้มรส Syn. sensatory
gusto (n.) ความเพลิดเพลิน See also: ความสนุกสนาน, ความชื่นชอบมาก, ความเอร็ดอร่อย Syn. delight, enjoyment, enthusiasm, pleasure Ops. disappointment
gusto (sl.) ดื่มเบียร์
English-Thai: HOPE Dictionary
gust(กัสทฺ) n. ลมแรงที่พัดขึ้นอย่างกะทันหัน,น้ำไฟหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ปะทุขึ้นอย่าง กะทันหัน,อารมณ์ที่ระเบิดขึ้นอย่างกะทันหัน,รสชาติ,รส,ความพอใจ,ความเพลิดเพลิน. vt. ชิมรส,ลิ้มรส,เพลิดเพลินกับ., See also: gustable adj.vi. พัดแรงเป็นพัก ๆ ,ปะทุขึ้นเป็นพัก ๆ
gustation(กัสเท'เชิน) n. การชิมรส,การลิ้มรส,การเพลิดเพลินกับ,ความสามารถในการลิ้มรส, See also: gustative,gustatory adj.
gusto(กัส'โท) n. การเพลิดเพลินเต็มที่,ความเอร็ดอร่อย,ความชอบS. relish
gusty(กัส'ที) adj. เกี่ยวกับลมแรง-ฝน-ไฟหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันเป็นพัก ๆ ,พูดพล่าม,รุนแรง,อย่างยิ่ง,มีรสชาติ,เอร็ดอร่อย, See also: gustily adv. gustiness n., Syn. fitful
English-Thai: Nontri Dictionary
gust(n) ลมแรง,ลมจัด
gusto(n) โอชารส,ความอร่อย,ความโอชะ,ความเอร็ดอร่อย,ความชอบ
gusty(adj) มีลมแรง,มีลมจัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gustation; degustationการชิม, การลิ้มรส, การรับรู้รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gustatory-รู้รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gustลมกระโชก [อุตุนิยมวิทยา]
Gustationการรับรู้รส [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระโชก (v.) gust See also: blow in gusts, blast, squall
ปะทุ (v.) gust See also: burst, break forth Syn. ระเบิด
น่าขยะแขยง (adj.) disgusting See also: loathsome, repulsive Syn. น่ารังเกียจ, น่าเกลียดน่ากลัว, น่าแขยง Ops. น่ารัก, น่าชื่นชม, น่ารักใคร่
น่าขยะแขยง (v.) be disgusting See also: be repulsive, be offensive, be detestable, be nauseous Syn. น่ารังเกียจ, น่าเกลียดน่ากลัว, แขยง Ops. น่ารัก, น่าชื่นชม, น่ารักใคร่
น่ารังเกียจ (adj.) disgusting See also: hateful Syn. น่าสะอิดสะเอียน, น่าเกลียด, น่าขยะแขยง Ops. น่ารัก, น่าพึงพอใจ
น่ารังเกียจ (v.) be disgusting See also: be hateful, be repulsive Syn. น่าสะอิดสะเอียน, น่าเกลียด, น่าขยะแขยง Ops. น่ารัก, น่าพึงพอใจ
น่าสะอิดสะเอียน (v.) be disgusting See also: be nauseating, be sickening, be repellent, be repugnant Syn. น่ารังเกียจ, น่าขยะแขยง
น่าเกลียด (adj.) disgusting See also: repulsive, detestable Syn. น่ารังเกียจ, น่าชัง Ops. น่ายกย่อง, น่าสรรเสริญ
น่าเกลียด (v.) disgust See also: be sickening, disfavor, distaste Syn. น่ารังเกียจ, น่าชัง Ops. น่ายกย่อง, น่าสรรเสริญ
น่าเกลียดน่ากลัว (adj.) disgusting See also: repulsive, detestable Syn. น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, น่ากลัว Ops. น่ารัก, สวย
น่าแขยง (adj.) disgusting See also: loathsome, repulsive Syn. น่ารังเกียจ, น่าเกลียดน่ากลัว Ops. น่ารัก, น่าชื่นชม, น่ารักใคร่
สิงหาคม (n.) August Syn. เดือนสิงหาคม, เดือนที่ 8, เดือน 8
อสุภ (adj.) disgusting See also: loathsome, abhorrent, ugly Syn. น่าเกลียด, ไม่งาม, ไม่สวย Ops. สวย, งาม
ออกรส (adv.) with gusto See also: with relish Syn. อย่างสนุกสนาน
เดือน 8 (n.) August Syn. เดือนสิงหาคม, เดือนที่ 8
เดือนที่ 8 (n.) August Syn. เดือนสิงหาคม, เดือน 8
เดือนสิงหาคม (n.) August Syn. เดือนที่ 8, เดือน 8
ไม่งาม (adj.) disgusting See also: loathsome, abhorrent, ugly Syn. น่าเกลียด, ไม่สวย Ops. สวย, งาม
ไม่สวย (adj.) disgusting See also: loathsome, abhorrent, ugly Syn. น่าเกลียด, ไม่งาม Ops. สวย, งาม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I was born on August 19th, 1969ฉันเกิดวันที่ 19 สิงหาคม 1969
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, when Mrs. De Winter went below, as is supposed, and a sudden gust of wind came down, that would be enough to capsize the boat, wouldn't it?ผมสันนิษฐานว่าคุณนายเดอ วินเทอร์ลงไปข้างล่าง แล้วจู่ๆ ลมเเรงก็พัดลงมา จะเป็นเหตุให้เรือล่มได้มั้ย
All these efforts broken by a gust of wind.นี่แหละเป็นผลมาจาก แค่ลมวูบเดียว
One gust of wind and the whole place is gonna blow over.ลมพัดทีเดียว ที่นี่กระจุยแน่
It could've been a gust of wind.มันอาจจะเกิดขึ้นจากลมพัดก็ได้นะ
You know, no flickering lights, no gust of wind.แบบว่า ไฟกระพริบ ลมกระโชก
Barfi came along like a gust of wind... and in a blink, I was swept away from my ordinary life... I didn't realise it.บาร์ฟี่เข้ามาเหมือนลมพัดแรงๆ และพริบตาเดียว, ชีวิตธรรมดาๆของฉัน ก็เปลี่ยนไปสิ้นเชิง ฉันยังไม่รู้ตัว
We'll scut the end of it, if the men can't handle a gust like this, then God help us all.เราจะไปปลายของมันถ้าคนไม่ สามารถ จัดการกับมีลมกระโชกแรง เช่นนี้ แล้วพระเจ้าช่วยให้พวกเราทุก คน
Oh, Maxim, don't be disgusting.- เเม็กซิม อย่าทําน่ารังเกียจสิ
Work in the August heat, worn out by thirst and dysentery.ทำงานในอากาศอบอ้าว หมดแรงจากความกระหาย และโรคท้องร่วง
This stuff ain't going to help me in August. The summer ginks come down here in June.ของนี่มันไม่ช่วยผมช่วงเดือนสิงหาหรอก ลูกค้าหน้าร้อนเขามาเที่ยวเดือนมิถุนา
Larry, if we make an effort today, we might be able to save August.เเลร์รี่ ถ้าเราพยายามกันวันนี่ เราอาจจะช่วยเดือนสิงหาฯ ไว้ได้
August? For Christ's sake, tomorrow's the Fourth of July!สิงหาฯ เหรอ ให้ตายสิ พรุ่งนี่วันที่ 4 กรกฎาฯ นะ!

gust ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
终战日[zhōng zhàn rì, ㄓㄨㄥ ㄓㄢˋ ㄖˋ, 终战日 / 終戰日] armistice day; cf Japan's surrender in WWII on 15th August 1945
圣母升天节[Shèng mǔ shēng tiān jié, ㄕㄥˋ ㄇㄨˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄝˊ, 圣母升天节 / 聖母升天節] Assumption of the Virgin Mary (Christian festival on 15th August)
奥古斯都[Ào gǔ sī dū, ㄠˋ ㄍㄨˇ ㄙ ㄉㄨ, 奥古斯都 / 奧古斯都] Augustus (name)
威重[wēi zhòng, ㄨㄟ ㄓㄨㄥˋ, 威重] august; majestic
柯西[Kē xī, ㄎㄜ ㄒㄧ, 柯西] Augustin-Louis Cauchy (1789-1857), French mathematician
蓝草莓[lán cǎo méi, ㄌㄢˊ ㄘㄠˇ ㄇㄟˊ, 蓝草莓 / 藍草莓] blueberry (Vaccinium angustifolium)
八·一五[bā yī wǔ, ㄅㄚ ㄧ ˇ, 八·一五] cf Japanese surrender in WWII on 15th August 1945
八一五[bā yī wǔ, ㄅㄚ ㄧ ˇ, 八一五] cf Japanese surrender in WWII on 15th August 1945
肉麻[ròu má, ㄖㄡˋ ㄇㄚˊ, 肉麻] corny; nauseating; disgusting; ugly
大暑[Dà shǔ, ㄉㄚˋ ㄕㄨˇ, 大暑] Dashu or Great Heat, 12th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 23rd July-6th August
威严[wēi yán, ㄨㄟ ㄧㄢˊ, 威严 / 威嚴] dignified; imposing; august; awe-inspiring; awe; prestige; dignity
腌臜[ā zā, ㄚ ㄗㄚ, 腌臜 / 腌臢] dirty; filthy; awkward; disgusting; nauseating
使厌烦[shǐ yàn fán, ㄕˇ ㄧㄢˋ ㄈㄢˊ, 使厌烦 / 使厭煩] disgust
可憎[kě zēng, ㄎㄜˇ ㄗㄥ, 可憎] disgusting
讨厌[tǎo yàn, ㄊㄠˇ ㄧㄢˋ, 讨厌 / 討厭] disgusting; troublesome; nuisance; nasty; to hate doing sth
讨厌鬼[tǎo yàn guǐ, ㄊㄠˇ ㄧㄢˋ ㄍㄨㄟˇ, 讨厌鬼 / 討厭鬼] disgusting person; slob
八月[bā yuè, ㄅㄚ ㄩㄝˋ, 八月] eighth month; August
津津[jīn jīn, ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄣ, 津津] enthusiastic; with gusto
阵风[zhèn fēng, ㄓㄣˋ ㄈㄥ, 阵风 / 陣風] gust
百团大战[Bǎi tuán Dà zhàn, ㄅㄞˇ ㄊㄨㄢˊ ㄉㄚˋ ㄓㄢˋ, 百团大战 / 百團大戰] Hundred Regiments offensive of August-December 1940, a large scale offensive against the Japanese by the communists
中伏[zhōng fú, ㄓㄨㄥ ㄈㄨˊ, 中伏] last ten days of July and first ten days of August, the second of 三伏 sān fú, three hottest periods of the year
解放日[jiě fàng rì, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄖˋ, 解放日] Liberation Day; cf Japan's surrender on 15th August 1945, celebrated as Liberation Day in Korea
恶心[ě xīn, ㄜˇ ㄒㄧㄣ, 恶心 / 惡心] nausea; to feel sick; disgust; nauseating
二伏[èr fú, ㄦˋ ㄈㄨˊ, 二伏] same as 中伏, last ten days of July and first ten days of August, the second of 三伏 sān fú, three hottest periods of the year
三伏[sān fú, ㄙㄢ ㄈㄨˊ, 三伏] three periods forming the hottest periods of summer, from mid-July to mid-August, namely 初伏 (mid-July), 中伏 (late July to early August), 末伏 (mid-August)

gust ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一吹き;ひと吹き[ひとふき, hitofuki] (n) blast; puff; whiff; gust
一陣[いちじん, ichijin] (n) (1) gust of wind; (2) vanguard
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy
オーガスト[, o-gasuto] (n) August
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd
きめえ[, kimee] (exp) (sl) (See キモい) disgusting; gross; bad feeling; weird
キモい;きもい[, kimo i ; kimoi] (adj-i) (sl) (abbr) (See 気持ち悪い) gross; disgusting
きも可愛い;キモ可愛い[きもかわいい(きも可愛い);キモかわいい(キモ可愛い);キモカワイイ, kimokawaii ( kimo kawaii ); kimo kawaii ( kimo kawaii ); kimokawaii] (adj-f) (sl) (col) being both repellant and attractive at the same time; being both cute and disgusting
グロい;ぐろい[, guro i ; guroi] (adj-i) (sl) (from グロ) grotesque; disgusting; gross
ゲッ;げっ;ゲ;げ[, getsu ; getsu ; ge ; ge] (int) exclamation of surprised disappointment, disgust, or worry (yuck, ick, ack, eeew, crap!, blech, gross)
げろげろ[, gerogero] (exp) (sl) gross me out!; disgusting!
ジト目[ジトめ, jito me] (n) (m-sl) (stare or glare with) scornful eyes; reproachful eyes; disgusted eyes
じゃかすか[, jakasuka] (adv,adv-to) with gusto
ぞっとしない[, zottoshinai] (exp) not very appealing; pretty disgusting
もりもり[, morimori] (adv,n) (on-mim) swelling; someone full of zest; gusto
二八[にはち, nihachi] (n) February and August (times of slow business, sluggish sales, etc.)
何をか言わんや[なにをかいわんや, naniwokaiwanya] (exp) what more can one say?; to be utterly at a loss for words (because of disbelief or disgust)
入来[にゅうらい, nyuurai] (n,vs) august visit; arrival
八月(P);8月(P)[はちがつ, hachigatsu] (n-adv) August; (P)
八朔[はっさく, hassaku] (n) (1) Hassaku orange (Citrus hassaku); (2) 1st of August (lunar calendar)
厭世自殺[えんせいじさつ, enseijisatsu] (n,vs) killing oneself out of despair (disgust with life)
呆れる(P);惘れる[あきれる, akireru] (v1,vi) to be amazed; to be shocked; to be astonished; to be astounded; to be disgusted; (P)
地蔵盆[じぞうぼん, jizoubon] (n) Jizo Festival (child-focused religious festival, in which Jizo statues are decorated, esp. in Kyoto; 23-24 August)
大御;御[おおみ(大御);おおん;おおむ, oomi ( dai o ); oon ; oomu] (pref) (hon) august (in ref. to the emperor or the gods); imperial; divine
奮起一番[ふんきいちばん, funkiichiban] (n) bracing oneself up to action, being inspired by something; getting down to work, putting heart and soul into it; tackling (a job) with gusto
姫椿[ひめつばき;ヒメツバキ, himetsubaki ; himetsubaki] (n) (1) (uk) Chinese guger tree (species of evergreen, Schima wallichii); (2) (See 山茶花) sasanqua (Camellia sasanqua); (3) (arch) (See 鼠黐) Japanese privet (Ligustrum japonicum)
嫌らしい(P);厭らしい(P)[いやらしい(P);やらしい, iyarashii (P); yarashii] (adj-i) (uk) unpleasant; disgusting; repulsive; detestable; disagreeable; indecent; lewd; dirty; lascivious; (P)
嫌悪感[けんおかん, ken'okan] (n) unpleasant feelings (e.g. hatred, disgust, revulsion, fear); (P)
御;深(ateji);美(ateji)[み, mi] (pref) (1) (hon) august; (2) beautiful
忌まわしい[いまわしい, imawashii] (adj-i) (1) unpleasant; disagreeable; abominable; disgusting; unsavory; (2) unlucky; inauspicious; (P)
恐れ多い;畏れ多い;おそれ多い[おそれおおい, osoreooi] (adj-i) awesome; awe-inspiring; august
愛想が尽きる;愛想がつきる[あいそがつきる, aisogatsukiru] (exp,v1) to be disgusted with; to be fed up with; to run out of patience with
愛想も小想も尽き果てる;愛想もこそも尽き果てる[あいそもこそもつきはてる, aisomokosomotsukihateru] (exp,v1) (See 愛想が尽きる) to be completely disgusted with; to be absolutely fed up with; to run out of patience with
愛想を尽かす[あいそをつかす, aisowotsukasu] (exp,v5s) to be disgusted with; to run out of patience; to fall out of love
愛想尽かし[あいそづかし, aisodukashi] (n,vs) no longer being fond of someone; spiteful words or acts showing that one is disgusted with someone
懲りる[こりる, koriru] (v1,vi) to learn by experience; to be disgusted with; (P)
曲事[くせごと, kusegoto] (n) crookedness; something not right; something out of the ordinary; something unpleasant; something disgusting; unlawfulness; something unhappy; calamity
最低[さいてい, saitei] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) least; lowest; worst; (2) nasty; disgusting; horrible; yuck!; (P)
気持ち悪い[きもちわるい, kimochiwarui] (adj-i) bad feeling; feeling bad; disagreeable; unpleasant; revolting; gross; disgusting
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
八月[はちがつ, hachigatsu] Thai: เดือนสิงหาคม English: August

gust ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลมกระโชกแรง[n. exp.] (lom krachōk) EN: strong gust FR:
ปะทุ[v.] (pathu) EN: erupt ; burst out ; flash up noisily ; pop ; break out ; gust ; burst ; break forth ; crackle ; decrepitate FR: éclater ; péter ; pétarder ; crépiter ; entrer en éruption ; jaillir
อสุภ[adj.] (asup) EN: disgusting FR:
อสุภ-[pref.] (asuppha-) EN: disgusting FR:
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma FR: prestige [m] ; influence [f] ; vertu [f] ; perfection [f] ; charisme [m]
บัดสี[adj.] (batsī) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed ; disgusting ; sickening FR: honteux ; ignoble ; choquant ; scandaleux
บัดสีบัดเถลิง[adj.] (batsībattha) EN: disgraceful ; shameful ; disgusting ; sickening FR:
บาดตา[adj.] (bāttā) EN: offensive ; ugly ; repugnant ; disgusting FR: répugnant
เบียร์การ์เดน[n. exp.] (bīa-kāden) EN: beer garden FR: jardin de dégustation de bière [m]
บัวสวรรค์[n.] (būasawan ) EN: Gustavia superba FR: Gustavia superba
บุหรี่พระราม[n.] (burīphrarām) EN: Neoalsomitra angustipetala FR: Neoalsomitra angustipetala
ชิม[v.] (chim) EN: taste ; savour ; savor (Am.) ; try ; sample FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
เดือนสิงหาคม ; เดือนสิงหา[n. exp.] (deūoen sing) EN: August FR: mois d'août [m] ; août [m]
เดียดฉันท์[v.] (dīetchan) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate ; abhor FR: détester
เอือมระอา[v. exp.] (eūam ra-ā) EN: be fed up (with) ; be disgusted FR:
จิกใหญ่[n. exp.] (jik yai) EN: Barringtonia angusta FR: Barringtonia angusta
จิบเบียร์[v. exp.] (jip bīa) EN: FR: savourer une bière ; déguster une bière
กัศมล[adj.] (katsamon) EN: ugly ; disgusting ; awful FR:
แขยง[v.] (khayaēng) EN: be filled with revulsion ; loathe ; abhor ; feel a repugnance ; regard with disgust ; feel nauseated FR: éprouver de la répulsion/du dégoût ; donner la nausée
ขยะแขยง[v.] (khayakhayaē) EN: be disgusted ; feel disgusted ; be revolted ; be repelled ; revolt at the sight of sth ; abhor ; detest ; loathe ; feel repugnant ; feel repulsive FR: être dégoûté ; éprouver de la répulsion ; exécrer ; détester ; abhorrer
ขย้อน[adj.] (khayǿn) EN: sickening ; disgusting FR:
ขี้อ้น[n.] (khī-on) EN: Helicteres angustifolia FR: Helicteres angustifolia
เคี้ยวตุ้ย ๆ = เคี้ยวตุ้ยๆ[v. exp.] (khīo tui-tu) EN: chew with gusto FR:
ขี้ตุ่น[n. exp.] (khī tun) EN: Helicteres angustifolia FR: Helicteres angustifolia
คลื่นไส้[adj.] (khleūnsai) EN: disgusting ; sickening FR:
โกฐหัวบัว[n.] (kōt-hūabūa) EN: Szechuan lovage ; Ligusticum chuanxiong FR: Ligusticum chuanxiong
กระเช้าใบแคบ[n. exp.] (krachao bai) EN: Aristolochia perangustifolia FR: Aristolochia perangustifolia
ลิ้ม[v.] (lim) EN: taste ; experience ; come to know FR: goûter ; déguster
น่าขยะแขยง[adj.] (nā khayakha) EN: horrible ; disgusting ; noisome FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; dégoûtant
น่าเกลียด[adj.] (nā klīet) EN: ugly ; disgusting ; unattractive ; unpleasant ; offensive ; unlovely FR: affreux ; laid ; moche (fam.) ; difforme ; déplaisant
น่าเกลียดน่ากลัว[adj.] (nāklīet-nāk) EN: disgusting ; repulsive ; detestable FR:
น่าหมั่นไส้[adj.] (nā mansai) EN: off-putting ; disgusting ; repugnant ; What a jerk! FR:
น่ารังเกียจ[adj.] (nā rangkīet) EN: disgusting ; hateful ; noisome ; offensive ; repugnant ; objectionable ; revolting ; disagreeable ; distasteful FR: déplaisant ; désagréable ; gênant ; odieux ; misérable
น่าสะอิดสะเอียน[adj.] (nā sa-it sa) EN: disgusting ; offensive FR:
นกทูแคนเล็ก[n. exp.] (nok thūkhaē) EN: Pteroglssus torgustus FR:
ปฏิกูล[adj.] (patikūn) EN: offensive ; foul ; dirty ; disgusting ; nauseous FR: dégoûtant ; répugnant ; nauséabond ; écoeurant
พัดกระโชก[v. exp.] (phat krachō) EN: be gusty FR:
พิศวงภูวัว[n. exp.] (phitsawong ) EN: Thismia angustimitra FR: Thismia angustimitra
พุดปากเป็ด[n. exp.] (phut pākpet) EN: Kopsia angustipetala FR: Kopsia angustipetala
รังเกียจ[adj.] (rangkīet) EN: disgusted FR:

gust ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aasig {adj}horrible; disgusting
August {m}August
Augustinermönch {m}Augustinian monk; Austin friar [Br.]
Ekelempfindlichkeit {f}disgust sensitivity
eklig; ekelhaft; ekelerregend {adj} | ekliger; ekelhafter; ekelerregender | am ekligsten; am ekelhaftesten; am ekelerregendsten | eklig riechen | eklig schmeckendisgusting | more disgusting | most disgusting | to smell disgusting | to taste disgusting
Ekel {m} (vor) | Ekel empfinden; einen Ekel haben; ekeln; anekeln; anwidern | sich vor Ekel abwendenrevulsion (at); disgust (at; for) | to disgust | to look away in disgust
ekelhaft {adv}disgustingly
stürmisch {adj} | stürmischer | am stürmischstengusty | gustier | gustiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gust
Back to top