ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gum

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gum*, -gum-

gum ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gum (n.) ยางเหนียวๆ See also: กาว Syn. resin
gum (n.) หมากฝรั่ง
gum (n.) กาว Syn. glue
gum (vi.) เกาะตัวเป็นยาง
gum (n.) เหงือก
gum (vt.) เคี้ยวด้วยเหงือก See also: บดด้วยเหงือก
gum benzoin (n.) กำยาน
gum down (phrv.) ทาด้วยกาว See also: ทากาว Syn. glue down, stick down, stick on
gum on (phrv.) ทาด้วยกาว See also: ทากาว Syn. glue down, stick down, stick on
gum resin (n.) ยางไม้ที่ประกอบด้วยยางและเรซินที่ไหลออกจากต้นไม้ประเภทยาง
gum tree (n.) ต้นไม้ที่ให้ยางไม้
gum turpentine (n.) ยางสน
gum up (phrv.) ทำให้เหนียว
gum up (phrv.) มีปัญหา (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำให้เสียไป
gumball (n.) ลูกบอลขนาดเล็ก
gumbo (n.) ต้นกระเจี๊ยบ See also: น้ำแกงที่ใส่ผลของต้นกระเจี๊ยบ
gumboil (n.) รำมะนาด See also: เหงือกบวม
gumboil (n.) ฝีเล็กๆ ที่เหงือก Syn. ulcer, peptic
gumboot (n.) รองเท้ายาง
gumboots (n.) รองเท้ายางกันน้ำ Syn. boots
gummed (adj.) ซึ่งเคลือบด้วยยางเหนียว See also: ซึ่งทากาว
gummed label (n.) ป้าย See also: ฉลาก, สลาก, แผ่น, แถบ Syn. brand, marque, sticker
gummy (adj.) ลักษณะเหนียวคล้ายยาง See also: ซึ่งปกคลุมด้วยวัตถุที่เหนียวอย่างยาง Syn. sticky, tacky
gumption (n.) ความกล้าหาญ See also: ความใจแข็ง, ความอาจหาญ Syn. courage, boldness
gumption (n.) การริเริ่ม (คำไม่เป็นทางการ) See also: การรุก Syn. enterprise, initiation
gumshoe (sl.) ตำรวจ
gumwood (n.) ไม้จากต้น gum tree
English-Thai: HOPE Dictionary
gum(กัม) n. ยางไม้,กาวยาง,กาว,หมากฝรั่ง,ยาง,เหงือก vt. ทากาว,เคี้ยว
gum elasticยาง
gum treeต้นไม้ที่ให้ยางไม้,ต้นยูคาลิปตัส
gumbo(กัม'โบ) n. ต้นokra
gumboil(กัม'บอล) n. ฝีเล็ก ๆ ทีเหงือก
gumdrop(กัม'ดรอพ) n. ขนมหวานเล็ก ๆ ที่ใช้เคี้ยว
gummosis(กัมโม'ซิส) n. การเกิดยางไม้มากเกินไปในพืช
gummous(กัม'มัส) adj. คล้ายหรือประกอบด้วยยางไม้
gummy(กัม'มี) adj. เหนียว,คล้ายยาง,ซึ่งถูกปกคลุมด้วยวัตถุเหนียวคล้ายยาง, See also: gumminess n., Syn. sticky
gumption(กัมพ'เชิน) n. การริเริ่ม,ความกล้าหาญ,การรุก
gumshoe(กัม'ชู) n. รองเท้ายาง,ตำรวจ,นักสืบ - (vi.) เดิน,เดินเบา ๆ ,ย่อง,สืบ adj. ปฏิบัติการอย่างเงียบ ๆ gumshoe man ตำรวย,นักสืบ
gumwood(กัม'วูด) n. ไม้ของต้นgum-tree
English-Thai: Nontri Dictionary
gum(n) กาว,ยาง,เหงือก,หมากฝรั่ง
gummy(adj) เหนียว,คล้ายกาว,หุ้มยาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gumยางไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
gumbotilกัมโบทิล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gum Guaiacกัมกวาแอก [การแพทย์]
Gummyเหนียว, [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gumwood (n.) ไม้จากต้น gum tree
เหงือก (n.) gum
ขี้ตา (n.) gum (in the eye) Syn. ขี้หูขี้ตา
ขี้หูขี้ตา (n.) gum (in the eye)
กำยาน (n.) gum benjamin See also: gum benzoin Syn. เครื่องหอม, เครื่องร่ำ
เครื่องหอม (n.) gum benjamin See also: gum benzoin Syn. เครื่องร่ำ
รำมะนาด (n.) gumboil See also: pyorrhea, parulis Syn. โรครำมะนาด
โรครำมะนาด (n.) gumboil See also: pyorrhea, parulis
ข้อโต้เถียง (n.) argument See also: dispute, debate, controversy Syn. ข้อพิพาท
ข้อโต้แย้ง (n.) argument See also: dispute, debate, controversy Syn. ข้อพิพาท, ข้อโต้เถียง
คำแถลงการณ์ (n.) argument See also: statement, declaration, announcement, bulletin
ร้า (n.) argumentative woman Syn. แม่ร้า
หมากฝรั่ง (n.) chewing gum
อาร์กิวเมนต์ (n.) argument
แม่ร้า (n.) argumentative woman
ไม้แดง (n.) Xylia xylocarpa Taub (Leguminosae) Ops. ต้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Well, there are good arguments on both sidesเอ่อ! นั่นก็เป็นข้อถกเถียงที่ดีทั้งสองฝ่าย
Some topics of conversation can lead to argumentsบางหัวข้อสนทนาสามารถนำไปสู่การโต้แย้งได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Chewing gum on line, eh?เคี้ยวหมากฝรั่งขณะเข้าแถว
Chewing gum helps me think.เคี้ยวหมากฝรั่งช่วยให้ผมคิดว่า
You better come downstairs. She's trying to take his gum away.คุณดีขึ้นมาชั้นล่าง เธอพยายามที่จะใช้เหงือกของเขาออกไป
I go to lean in and kiss her... and I realize I have gum in my mouth.ฉันโน้มตัวไปจะจูบเธอ แล้วฉันก็นึกได้ว่ามีหมากฝรั่งในปาก
Now I've got a gum addiction.ตอนนี้ฉันเลยเป็นโรคติดหมากฝรั่ง
Prodnose came out with a chewing gum that never lost its flavor.โพรดโนสทำหมากฝรั่งที่มีเคี้ยวเท่าไหรก็ยังคงรสตลอด
I'm a gum chewer mostly, but when I heard about these ticket things I laid off the gum, switched to candy bars.ฉันชอบเคี้ยวหมากฝรั่ง แต่เมื่อได้ข่าวเกี่ยวกับบัตร ก็เลยเปลี่ยนมากิน ช็อกโกแลต แทน
I'm the Junior World Champion Gum Chewer.ฉันคือแชมป์โลกนักเคี้ยวหมากฝรั่งรุ่นเยาว์
This piece of gum I'm chewing right now I've been working on for three months solid.นี่คือหมากฝรั่ง จะเคี้ยวแล้วนะ ทำมาสามเดือน เป็นสถิติเชียวนะ
Chewing gum is really gross Chewing gum, I hate the mostเคี้ยวหมากฝรั่งมันช่างน่าแหวะจริงๆ ชั้นเกลียดการเคี้ยวหมากฝรั่งที่สุด
No. Gum is for chewing.ไม่ หมากฝรั่งไว้สำหรับเคี้ยว
It's a stick of the most amazing and sensational gum in the whole universe.หมากฝรั่งที่เคี้ยวหนุบหนับอร่อยมีรสชาติที่สุดในจักรวาล

gum ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眼屎[yǎn shǐ, ㄧㄢˇ ㄕˇ, 眼屎] gum in the eyes
阿拉伯胶[Ā lā bó jiāo, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄐㄧㄠ, 阿拉伯胶 / 阿拉伯膠] gum Arabica; acacia gum
黄原胶[huáng yuán jiāo, ㄏㄨㄤˊ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄠ, 黄原胶 / 黃原膠] xanthan; xanthanate gum (polysaccharide food additive used as a thickener)
口角[kǒu jiǎo, ㄎㄡˇ ㄐㄧㄠˇ, 口角] altercation; wrangle; angry argument
杠头[gàng tóu, ㄍㄤˋ ㄊㄡˊ, 杠头 / 槓頭] argumentative man; chief coffin-bearer (arch.)
[jiáo, ㄐㄧㄠˊ, 矫 / 矯] argumentative; contentious
论法[lùn fǎ, ㄌㄨㄣˋ ㄈㄚˇ, 论法 / 論法] argumentation
论调[lùn diào, ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄠˋ, 论调 / 論調] argument; view (sometimes derogatory)
论点[lùn diǎn, ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄢˇ, 论点 / 論點] argument; line of reasoning; thesis; point (of discussion)
口香糖[kǒu xiāng táng, ㄎㄡˇ ㄒㄧㄤ ㄊㄤˊ, 口香糖] chewing gum
死亡笔记[sǐ wáng bǐ jì, ㄙˇ ㄨㄤˊ ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ, 死亡笔记 / 死亡筆記] Death note (Japanese: デスノート), translation of cult manga series by author OHBA Tsugumi 大場·鶇|大场·鸫 (pen-name) and illustrator OBATA Takeshi 小畑·健|小畑·健
义理[yì lǐ, ㄧˋ ㄌㄧˇ, 义理 / 義理] doctrine (esp. religious); argumentation (in a speech or essay)
[mén, ㄇㄣˊ, 樠] elm; gum
理屈词穷[lǐ qū cí qióng, ㄌㄧˇ ㄑㄩ ㄘˊ ㄑㄩㄥˊ, 理屈词穷 / 理屈詞窮] faulty argument and poor rhetoric (成语 saw); unable to put forward any convincing arguments; without a leg to stand on
定论[dìng lùn, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄨㄣˋ, 定论 / 定論] final conclusion; accepted argument
丫巴儿[yā bā r, ㄧㄚ ㄅㄚ ㄖ˙, 丫巴儿 / 丫巴兒] fork (of a tree, road, argument etc); bifurcation; fork junction
[jiāo, ㄐㄧㄠ, 胶 / 膠] glue; gum
论据[lùn jù, ㄌㄨㄣˋ ㄐㄩˋ, 论据 / 論据] grounds (for an argument); a contention; a thesis
牙龈[yá yín, ㄧㄚˊ ˊ, 牙龈 / 牙齦] gums
群马县[Qún mǎ xiàn, ㄑㄩㄣˊ ㄇㄚˇ ㄒㄧㄢˋ, 群马县 / 群馬縣] Gumma prefecture in northern Japan
黏儿[nián r, ㄋㄧㄢˊ ㄖ˙, 黏儿 / 黏兒] gum; resin
齿龈[chǐ yín, ㄔˇ ˊ, 齿龈 / 齒齦] gum; gingiva
[kěn, ㄎㄣˇ, 齗] gums (of the teeth); to dispute
[yín, ˊ, 龈 / 齦] gums
[gé, ㄍㄜˊ, 葛] hemp cloth; Pueraria lobata (lobed kudzu vine (a legume with starchy roots used in traditional Chinese medicine)
伽倻琴[jiā yē qín, ㄐㄧㄚ ㄧㄝ ㄑㄧㄣˊ, 伽倻琴] kayagum; Korean 12-stringed zither
下风[xià fēng, ㄒㄧㄚˋ ㄈㄥ, 下风 / 下風] leeward; lit. to change course to leeward; fig. to concede or give way in an argument
荚果[jiá guǒ, ㄐㄧㄚˊ ㄍㄨㄛˇ, 荚果 / 莢果] legume
大场・鸫[Dà chǎng, ㄉㄚˋ ㄔㄤˇ· Dong1, 大场・鸫 / 大場・鶇] OHBA Tsugumi (pen-name), author of cult series Death Note 死亡筆記|死亡笔记
不容置辩[bù róng zhì biàn, ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ ㄓˋ ㄅㄧㄢˋ, 不容置辩 / 不容置辯] peremptory; not to be denied; not brooking argument
不易之论[bù yì zhī lùn, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄓ ㄌㄨㄣˋ, 不易之论 / 不易之論] perfectly sound proposition; unalterable truth; irrefutable argument
牙周病[yá zhōu bìng, ㄧㄚˊ ㄓㄡ ㄅㄧㄥˋ, 牙周病] periodontitis (gum disorder)
顺理成章[shùn lǐ chéng zhāng, ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧˇ ㄔㄥˊ ㄓㄤ, 顺理成章 / 順理成章] rational and clearly structured (of text); written to follow a line of argument
诡辩家[guǐ biàn jiā, ㄍㄨㄟˇ ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄚ, 诡辩家 / 詭辯家] sophist; one who relies on specious arguments
诡辩[guǐ biàn, ㄍㄨㄟˇ ㄅㄧㄢˋ, 诡辩 / 詭辯] specious arguments; sophistry
诡辩术[guǐ biàn shù, ㄍㄨㄟˇ ㄅㄧㄢˋ ㄕㄨˋ, 诡辩术 / 詭辯術] specious arguments; sophistry
点子[diǎn zi, ㄉㄧㄢˇ ㄗ˙, 点子 / 點子] spot; point; dot; speck; drop (of liquid); droplet; point (of argument); idea; crux; indication; pointer
迂论[yū lùn, ㄩ ㄌㄨㄣˋ, 迂论 / 迂論] unrealistic argument; high flown and impractical opinion

gum ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラビアゴム[, arabiagomu] (n) gum arabic
ストロフルス[, sutorofurusu] (n) strophulus; red gum (skin condition primarily affecting children)
チューインガム[, chu-ingamu] (n) chewing gum
Σ;σ;ς[シグマ, shiguma] (n) sigma
σ電子[シグマでんし, shiguma denshi] (n) sigma electron
アーギュメント[, a-gyumento] (n) argument
アカウンティングマシン[, akaunteingumashin] (n) accounting machine
アキレスの論証[アキレスのろんしょう, akiresu noronshou] (n) (See ゼノンの逆説) Achilles argument (i.e. Achilles and the tortoise; one of Zeno's paradoxes)
アクセス番組[アクセスばんぐみ, akusesu bangumi] (n) access program; access programme
アドレッシングモード[, adoresshingumo-do] (n) {comp} addressing mode
アナスチグマート[, anasuchiguma-to] (n) anastigmat (compound lens corrected for astigmatism) (ger
アメリカフウ[, amerikafuu] (n) (See 紅葉葉楓) American sweetgum (Liquidambar styraciflua); redgum
アメリカ熊[アメリカぐま, amerika guma] (n) (uk) American black bear (Ursus americanus)
アメリカ穴熊[アメリカあなぐま, amerika anaguma] (n) (uk) American badger (Taxidea taxus)
アラスカ羆[アラスカひぐま;アラスカヒグマ, arasuka higuma ; arasukahiguma] (n) (uk) Kodiak bear (Ursus arctos middendorffi); Alaskan brown bear
イクスクイジット・ピグミー・ゴビー;イクスクイジットピグミーゴビー[, ikusukuijitto . pigumi-. gobi-; ikusukuijittopigumi-gobi-] (n) exquisite pygmy goby (Trimma preclarum)
ウエディングマーチ;ウェディングマーチ[, uedeinguma-chi ; uedeinguma-chi] (n) wedding march
ウミグモ類;海蜘蛛類[ウミグモるい(ウミグモ類);うみぐもるい(海蜘蛛類), umigumo rui ( umigumo rui ); umigumorui ( umi kumo rui )] (n) sea spiders (Pycnogonida spp.)
エニグマ[, eniguma] (n) enigma
オキシダント雲[オキシダントぐも, okishidanto gumo] (n) oxidant cloud
オペレーティングマージン[, opere-teinguma-jin] (n) operating margin
おぼろ雲;朧雲[おぼろぐも, oborogumo] (n) (See 高層雲) altostratus cloud
かなとこ雲;鉄床雲[かなとこぐも, kanatokogumo] (n) anvil cloud
ガム[, gamu] (n) chewing gum; (P)
ガムドロップ[, gamudoroppu] (n) gumdrop
ガムボ[, gamubo] (n) gumbo
ガンボ[, ganbo] (n) gumbo; okra
ギャグマン[, gyaguman] (n) gagman; gag man
キャリア組[キャリアぐみ, kyaria gumi] (n) career bureaucrats
キングメーカー[, kingume-ka-] (n) kingmaker; (P)
くぐもった声[くぐもったこえ, kugumottakoe] (n) muffled voice
グミベア[, gumibea] (n) (See グミ) gummi bear; gummy bear
ぐむ[, gumu] (suf,v5m) (after a noun) (See 芽ぐむ,涙ぐむ) to appear; to start to appear; to show signs of appearing
コディアック羆[コディアックひぐま;コディアックヒグマ, kodeiakku higuma ; kodeiakkuhiguma] (n) (uk) (See 羆) Kodiak bear (Ursus arctos middendorfii)
コマンド行引数[コマンドぎょうひきすう, komando gyouhikisuu] (n) {comp} command line argument
ゴム状[ゴムじょう, gomu jou] (n) (1) elastomer; (adj-no) (2) gummy; rubbery; elastomeric
さば雲;鯖雲[さばぐも, sabagumo] (n) (See 巻積雲) cirrocumulus cloud
シグナリングメカニズム[, shigunaringumekanizumu] (n) {comp} signalling mechanism
シグモイド関数[シグモイドかんすう, shigumoido kansuu] (n) sigmoid function
シックスシグマ[, shikkusushiguma] (n) {comp} six sigma
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アーギュメント[あーぎゅめんと, a-gyumento] argument
コマンド行引数[コマンドぎょういんすう, komando gyouinsuu] command line argument
シグナリングメカニズム[しぐなりんぐめかにずむ, shigunaringumekanizumu] signalling mechanism
シグナリングメッセージ[しぐなりんぐめっせーじ, shigunaringumesse-ji] signalling message
セグメント[せぐめんと, segumento] segment
セグメントテーブル[せぐめんとてーぶる, segumentote-buru] segment table
セグメント優先度[せぐめんとゆうせんど, segumentoyuusendo] segment priority
セグメント化[セグメントか, segumento ka] segmentation
セグメント変換[せぐめんとへんかん, segumentohenkan] segment transformation
セグメント属性[せぐめんとぞくせい, segumentozokusei] segment attributes
ゼロ番目[ゼロばんめい, zero banmei] zero argument
デバッギングモニタ[でばっぎんぐもにた, debaggingumonita] debugging monitor
テレビ番組[テレビばんぐみ, terebi bangumi] television program
ファイルフラグメンテーション[ふぁいるふらぐめんてーしょん, fairufuragumente-shon] file fragmentation
ラインセグメント[らいんせぐめんと, rainsegumento] line segment
ワークステーション依存セグメント記憶域[ワークステーションいぞんせぐめんときおくいき, wa-kusute-shon izonsegumentokiokuiki] workstation dependent segment storage, WDSS
ワークステーション独立セグメント記憶域[ワークステーションどくりつせぐめんときおくいき, wa-kusute-shon dokuritsusegumentokiokuiki] workstation independent segment storage, WISS
仮パラメタ[かりパラメタ, kari parameta] (formal) parameter, dummy argument
仮引数[かりひきすう, karihikisuu] dummy argument, parameter
仮引数[かりひきすう, karihikisuu] (formal) parameter, dummy argument
共存セグメント[きょうぞんセグメント, kyouzon segumento] coexisting segment
共通セグメント[きょうつうセグメント, kyoutsuu segumento] common segment
実パラメタ[じつパラメタ, jitsu parameta] actual parameter, (actual) argument
実引き数[じつひきすう, jitsuhikisuu] actual argument
実引数[じつひきすう, jitsuhikisuu] actual argument
実引数[じつひきすう, jitsuhikisuu] actual parameter, (actual) argument
引き数[ひきすう, hikisuu] argument (e.g. function, program)
引数[ひきすう, hikisuu] argument
引数キーワード[いんすうキーワード, insuu ki-wa-do] argument keyword
引数リスト[いんすうリスト, insuu risuto] argument list
引数結合[いんすうけつごう, insuuketsugou] argument association
引数領域[いんすうりょういき, insuuryouiki] argument range
検出可能セグメント[けんしゅつかのうせぐめんと, kenshutsukanousegumento] detectable segment
添字三つ組[そえじみつぐみ, soejimitsugumi] subscript triplet

gum ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำยาน[n.] (kamyān) EN: gum benjamin ; gum benzoin ; benzoin ; styrax benzoin ; Styrax benzoides FR: benjoin [m] ; styrax [m] ; encens [m] ; Styrax benzoides
กาว[n.] (kāo) EN: glue ; paste ; gum FR: colle [f] ; glu [m] ; gomme [f]
กาวใจ[n.] (kāojai) EN: glue ; gum ; cement ; adhesive ; mucilage FR:
หมากฝรั่ง[n. exp.] (māk farang) EN: chewing gum FR: chewing gum [m]
เหงือก[n.] (ngeūak) EN: gum FR: gencive [f]
ยาง[n.] (yāng) EN: rubber ; gum ; resine ; latex FR: caoutchouc [m] ; gomme [f] ; latex [m]
ยางเหนียว[n. exp.] (yāng nīo) EN: gum FR:
อาหารประเภทผัก[n. exp.] (āhān praphē) EN: FR: plat à base de légumes [m]
อาร์กิวเมนต์[n.] (ākiumēn) EN: argument FR: argument [m]
อาร์กิวเมนต์จำนวนเชิงซ้อน[n. exp.] (ākiumēn jam) EN: argument of a complex number FR:
อาร์กิวเมนต์ของค่าสูงสุด[n. exp.] (ākiumēn khø) EN: argument of the maximum ; arg max ; argmax FR:
เอาชนะคะคาน[v. exp.] (aochana kha) EN: win an argument (with s.o.) FR:
เอาข้างเข้าถู[adj.] (aokhāngkhao) EN: unreasonably argumentative FR:
ชามสลัด[n. exp.] (chām salat) EN: FR: saladier [m] ; légumier [m]
ชะงุ้ม[adj.] (cha-ngum) EN: towering and overhanging FR:
ชอบเถียง[adj.] (chøp thīeng) EN: argumentative FR:
ด่าทอ[v.] (dāthø) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse ; have an argument ; have an altercation FR: gronder ; réprimander
เดินงุ่มง่าม[v. exp.] (doēn ngūm-n) EN: flounder FR:
ฝีปาก[n.] (fīpāk) EN: rhetoric ; eloquence ; oratory ; verbal skill ; smooth talk FR: éloquence [f] ; rhétorique [f] ; argument [m]
หั่นผัก[v. exp.] (han phak) EN: cut up vegetables FR: couper les légumes
ใจเสาะ[adj.] (jaisǿ) EN: fainthearted ; timorous ; without gumption ; not a fighter ; chickenhearted FR: timoré
จมูกงุ้ม[n. exp.] (jamūk ngum) EN: aquiline nose ; hooked nose FR: nez aquilin [m]
เจ้านาย[n.] (jaonāi) EN: boss ; employer ; big cheese FR: chef d'entreprise [m, f] ; patron [m] ; patronne [f] ; boss [m] (fam.) ; grosse légume [f]
เจ้าถ้อยหมอความ[n.] (jaothøimøkh) EN: argumentative person FR:
จับฉ่าย[n.] (japchāi) EN: hotchpotch ; mixture of vegetables FR: mélange de légumes [m]
แกงจืดผัก[n. exp.] (kaēngjeūt p) EN: Thai vegetable soup FR: soupe de légumes [f]
แกงเลียง[n. exp.] (kaēng līeng) EN: vegetable soup Thai style ; spicy-mixed vegetable soup ; clear, vegetable soup-like dish FR: soupe de légumes aux épices [f]
การอ้างเหตุผล[n. exp.] (kān āng hēt) EN: argument FR:
การอ้างเหตุผลอย่างสมเหตุสมผล[n. exp.] (kān āng hēt) EN: valid argument FR:
การแกะสลักผัก[n. exp.] (kān kae sal) EN: FR: sculpture sur légume [f]
การถกเถียงกัน[n. exp.] (kān thokthī) EN: controversy ; argument FR:
การโต้เถียง[n.] (kān tōthīen) EN: controversy ; dispute ; disputation ; debate ; argument ; discussion ; exchange FR: discussion [f] ; polémique [f] ; dispute [f] ; débat [m]
การโต้แย้ง[n.] (kān tōyaēng) EN: argument ; dispute FR: controverse [f] ; polémique [f] ; dispute [f]
การแย้ง[n.] (kān yaēng) EN: objection ; argument FR:
เก็บผัก[v. exp.] (kep phak) EN: FR: récolter les légumes ; cueillir les légumes
คำแถลงการณ์[n.] (khamthalaēn) EN: declaration ; argument FR:
คำแถลงปิดคดี[n. exp.] (khamthalaēn) EN: closing argument before a court of law ; closing statement FR:
คำแถลงเปิดคดี[n. exp.] (khamthalaēn) EN: opening argument before a court of law FR:
คารม[n.] (khārom) EN: rhetoric ; eloquence ; verbal skill ; oratory ; words ; argument ; eloquent speech FR: argument [m] ; éloquence [f]
เคด ; เค็ด [n.] (khēt ; khet) EN: Catunaregum tomentosa FR: Catunaregum tomentosa

gum ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Argument {n} | Argumente
Argumentation {f}line of reasoning; argumentation
Argumentationshilfe {f}argumentation aid
Argumentbyte {n}argument byte
Argumententabelle {f}argument table
Argumententeil {n}argument section
Argumentierende {m,f}; Argumentierenderarguer
Leerstelle {f}argument place
Laufflächengummi {m}cap (tyre); tread gum; tread rubber
Dingsbums {n}thingamabob; thingumabob; thingmabob; thingamajig; thingumajig; thingmajig; thingummy
Radiergummi {m} | Radiergummis
Gummischuh {m}; Gummiüberschuh
Gummi {m} | Gummis
Gummi {m}; Klebgummi
Gummi {m}; Gummiband
Gummibaum {m} [bot.]gum-tree
Gummibonbon {n}gumdrop
Okraschote {f}; scharfe Suppe mit Okraschoten [cook.]gumbo [Am.]
Gefleckte Pelzgroppe {f} (Caracanthus maculatus) [zool.]gumdrop goby
klebrig {adj}; mit Klebstoff verschmiert | klebriger | am klebrigstengummy | gummier | gummiest
Gummiüberschuh {m} | Gummiüberschuhe
integumental {adj}; Oberhaut... [anat.]integumentary
Hülsenfrüchtler {m}; Leguminose
Hülsenfrüchtler {pl}leguminous plants
Noppe {f}; Gumminoppe
Auseinandersetzungsanspruch {m}requirement for argument
Gummistiefel {m} | Gummistiefel
Gummischnur {f} | Gummischnüre
Scheinargument {n}spurious argument
Trennplatte {f}squeegee (tie gum)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gum
Back to top