ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

boldness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *boldness*, -boldness-

boldness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
boldness (n.) ความกล้าหาญ See also: กล้า Syn. bravery, valiance Ops. cowardice
English-Thai: Nontri Dictionary
boldness(n) ความกล้า,ความอาจหาญ,ความทะลึ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your boldness is commendable, but outside those gates, you will be in danger at all times.ฉันยกย่องในความกล้าหาญของเธอ แต่ข้างนอกประตูนั่น เธอจะตกอยู่ในอันตราย ได้ตลอดเวลา
There's a boldness in it.มีความกล้าอยู่ข้างใน
But where would that boldness take me?แต่ ความกล้านั้นดึงดูดฉันที่ตรงใหน
That's a new kind of boldness.นั่นเป็นรูปแบบใหม่ของความกล้าหาญ
Forgive my boldness.ขออภัยให้แก่ความโอหังของข้าน้อยด้วย

boldness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
魄力[pò lì, ㄆㄛˋ ㄌㄧˋ, 魄力] courage; daring; boldness
气魄[qì pò, ㄑㄧˋ ㄆㄛˋ, 气魄 / 氣魄] spirit; boldness; positive outlook; imposing attitude

boldness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
知余って勇足らず[ちあまってゆうたらず, chiamatteyuutarazu] (exp) lacking boldness by being too sagacious; being too sagacious to be bold
剛胆;豪胆[ごうたん, goutan] (adj-na,n) boldness; hardihood; courage; valour; valor
勇気[ゆうき, yuuki] (n) courage; bravery; valour; valor; nerve; boldness; (P)
強心臓[きょうしんぞう, kyoushinzou] (n) boldness; guts; courage; gall; sangfroid
放胆[ほうたん, houtan] (adj-na,n) boldness; fearlessness

boldness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วีรกรรม[n.] (wīrakam) EN: bravery ; boldness ; intrepidity FR: bravoure [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า boldness
Back to top