ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bulletin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bulletin*, -bulletin-

bulletin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bulletin (n.) แถลงการณ์ See also: ประกาศ Syn. announcement
bulletin กระดานข่าว board (adj.) กระดานปิดประกาศ Syn. board
English-Thai: HOPE Dictionary
bulletin(บูล'ละทิน) n. แถลงการณ์,ประกาศ,รายงานข่าว,สิ่งตีพิมพ์ที่ออกมาเป็นระยะ
bulletin board systemระบบการบริการเครือข่ายที่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีผลประโยชน์ร่วมให้ส่งและรับข้อมูลหรือได้รับซอฟแวร์ เป็นต้น ระบบแผงข่าวศูนย์รวมข่าวใช้ตัวย่อว่า BBS (อ่านว่า บีบีเอส) เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น ระบบแผงข่าวของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
English-Thai: Nontri Dictionary
bulletin(n) ประกาศ,แถลงการณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bulletin boardกระดานข่าว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bulletin board system (BBS)ระบบกระดานข่าว (บีบีเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bulletin boardกระดานข่าว, กระดานข่าว, บอร์ดประกาศBulletin board หมายถึง กระดานข่าว กระดานข่าวมีไว้สำหรับติดประกาศข้อความต่าง ๆ เช่น เพื่อโฆษณารายการที่ต้องการหรือเพื่อประกาศหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ กระดานข่าวมักจะทำจากวัสดุเช่นไม้ก๊อกเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดประกาศข้อความเพิ่มเติมหรือเอาข้อความออกได้ง่าย ในปัจจุบันใช้กระดานข่าวแม่เหล็กแทนกระดานไม้ก๊อกกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากไม่ต้องมีปัญหาเสื่อมสภาพจากการปักหมุดและการถอนหมุดตลอดเวลา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This weather bulletin just came off the wire.ข่าวสภาพอากาศนี่เพิ่งแจ้งมาครับ
We put a bulletin out and initiated a city-wide search.จากนั้นเราก็แจ้งให้ทั้งเมืองเริ่มค้นหา
Police have put out an all-points bulletin and are setting up a dragnet in hopes of finding the fugitive.ตำรวจได้แจกจ่ายใบปลิว... และได้ตั้งด่านจับ.. ด้วยความหวังที่จะพบผู้ร้ายหลบหนี
Lynn, I read the bulletin from Division, but I still don't know why you're here.ลินน์ ผมอ่านข่าวแจ้งจากกรมแล้ว แต่ยังไม่เข้าใจว่าคุณมาที่นี่ทำไม
That's the end of the news headlines. Our next bulletin will be at 8 p.m.จบข่าวสั้น ข่าวช่วงต่อไปตอนสองทุ่มตรง
I have already received reports of ads on Craig's list and coffee-shop bulletin boards requesting the services of the Butcher.ผมได้รับรายงานเรื่องประกาศในเวบเครกลิสต์แล้ว กับบอร์ดข้อความของร้านกาแฟ ที่ขอบริการจากจอมสับฯ
Two road blocks and an all-points bulletin wouldn't stop a 5-year-old.ทุกจุดใน 2 ช่วงถนนนี้ให้ประกาศไว้
Sheriffs are responding to a bulletin I issued regarding any victims with missing skin.ตร.นายอำเภอตอบรับ การแจ้งที่ผมส่ง เกี่ยวกับเหยื่อที่ถูกลอกหนัง
I saw a notice on the bulletin board at the embassy for hat-making lessons.ฉันเห็นประกาศที่บอร์ด เรื่องเรียนทำหมวก
It's a posting from a web bulletin boardมีเรื่องโพสท์ลงในบอร์ดบูเลติน
You have a bulletin board with lots of nice pictures on it.ประกอบไปด้วย ภาพสวยๆ แปะอยู่บนนั้น
Or do you think we should leave it here, go back to your office and stare at your bulletin board?คุณคิดว่าเราควร เก็บมันไว้ที่นี้ หรือนำกลับไปสำนักงาน แล้วขึ้นชื่อด้วยกันบนป้าย ข้อความในสำนักงาน

bulletin ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
布告栏[bù gào lán, ㄅㄨˋ ㄍㄠˋ ㄌㄢˊ, 布告栏 / 佈告欄] Bulletin board; Notice board
快报[kuài bào, ㄎㄨㄞˋ ㄅㄠˋ, 快报 / 快報] bulletin board
布告[bù gào, ㄅㄨˋ ㄍㄠˋ, 布告 / 佈告] posting on a bulletin board; notice; bulletin; to announce
公报[gōng bào, ㄍㄨㄥ ㄅㄠˋ, 公报 / 公報] announcement; bulletin; communique
通报[tōng bào, ㄊㄨㄥ ㄅㄠˋ, 通报 / 通報] bulletin; journal; circulate information; bulletin

bulletin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
BBS[ビービーエス, bi-bi-esu] (n) bulletin board system; BBS
インターネット掲示板[インターネットけいじばん, inta-netto keijiban] (n) internet forum; internet bulletin board
レスアンカー[, resuanka-] (n) {comp} (See レス) link back to discussion group, bulletin board, etc. posting (wasei
会誌[かいし, kaishi] (n) club bulletin
安全情報[あんぜんじょうほう, anzenjouhou] (n) safety information; safety bulletin
掲示板[けいじばん, keijiban] (n) bulletin board; display board; notice board; electronic bulletin board; BBS; (P)
掲示板システム[けいじばんシステム, keijiban shisutemu] (n) bulletin board system; BBS
機関誌[きかんし, kikanshi] (n) bulletin
草の根BBS[くさのねビービーエス, kusanone bi-bi-esu] (n) {comp} grassroots bulletin board
電子掲示板[でんしけいじばん, denshikeijiban] (n) {comp} bulletin board system; BBS
会報[かいほう, kaihou] (n) bulletin; report; (P)
公報[こうほう, kouhou] (n) official bulletin; communique; (P)
学報[がくほう, gakuhou] (n) academic bulletin; school gazette
掲示[けいじ, keiji] (n,vs) notice; bulletin; post; posting; placard; (P)
書き込む(P);書きこむ[かきこむ, kakikomu] (v5m,vt) (1) to fill in (field, entry, etc.); to fill out (form); (2) to post a message (e.g. on a bulletin-board); (3) to store; (P)
機関紙[きかんし, kikanshi] (n) bulletin; (party) organ; (P)
紀要[きよう, kiyou] (n) bulletin; memoirs
Japanese-English: COMDICT Dictionary
会報[かいほう, kaihou] bulletin
掲示板[けいじばん, keijiban] bulletin board, notice board
掲示板システム[けいじばんシステム, keijiban shisutemu] bulletin board system
電子掲示板[でんしけいじばん, denshikeijiban] electronic bulletin board, bulletin board network

bulletin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบรับเงินเดือน[n. exp.] (bairap ngoe) EN: salary statement ; pay slip FR: fiche de salaire [f] ; bulletin de paie/paye [m]
ใบสมัคร[n. exp.] (bai samak) EN: application ; application form FR: bulletin d'inscription [m] ; formulaire d'inscription [m] ; demande d'adhésion [f]
ใบสมัครสมาชิก[n. exp.] (bai samak s) EN: member application FR: demande d'adhésion [f] ; bulletin d'adhésion [m] ; formulaire d'abonnement [m]
บัตร[n.] (bat) EN: card ; ticket ; coupon ; leaf ; pass FR: carte [f] ; ticket [m] ; billet [m] ; bon [m] ; coupon [m] ; bulletin [m]
บัตรเลือกตั้ง[n. exp.] (bat leūakta) EN: ballot ; ballot paper ; donkey vote FR: bulletin de vote [m]
บัตรลงคะแนน[n. exp.] (bat long kh) EN: ballot ; voting slip ; ballot paper FR: bulletin de vote [m]
บัตรออกเสียง[n. exp.] (bat øksīeng) EN: ballot paper FR: bulletin de vote [m]
บัตรเสีย[n. exp.] (bat sīa) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot ; wasted votes FR: bulletin de vote nul [m] ; bulletin nul [m] ; bulletin de vote non valable [m] ; bulletin non valable [m]
บอร์ดประกาศ[n. exp.] (bøt prakāt) EN: bulletin board FR: tableau d'affichage [m] ; valves [fpl] (Belg.)
จดหมายข่าว[n.] (jotmāikhāo) EN: newsletter FR: lettre d'information [f] ; bulletin d'information [m] ; newsletter [f] (anglic.)
ข่าว[n.] (khāo) EN: news ; report ; information FR: actualité [f] ; actualités [fpl] ; nouvelle [fpl] ; nouvelles [fpl] ; informations [fpl] ; info [f] (fam.) ; infos [fpl] (fam.) ; journal télévisé [m] ; journal radiodiffusé [m] ; bulletin [m]
ข่าวพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (khāo phayāk) EN: weather forecast FR: bulletin météorologique [m] ; prévisions météorologiques [fpl]
กระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (kradān khāo) EN: Bulletin Board System (BBS) FR:
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา[n. exp.] (prakāt Krom) EN: FR: bulletin d'alerte météo [m]
รายการพิเศษ[n. exp.] (rāikān phis) EN: special program FR: bulletin spécial [m]
รายงานข่าว[n. exp.] (rāi-ngān kh) EN: news report ; report ; account ; news item FR: bulletin d'information [m] ; billet [m] ; couverture [f]
แถลงการณ์[n.] (thalaēngkān) EN: official statement ; official announcement ; communique ; bulletin ; statement FR: communiqué officiel [m] ; bulletin officiel [m]
กระดาษคำตอบ[n. exp.] (kradāt kham) EN: FR: bulletin-réponse [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bulletin
Back to top