ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grey

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grey*, -grey-

grey ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grey (adj.) สีเทา See also: เทา Syn. gray
grey (n.) สีเทา See also: ความเป็นสีเทา Syn. gray
grey (adj.) หงอก See also: แก่มาก, เก่ามาก Syn. gray
grey (vt.) ทำให้เป็นสีเทา
grey area (idm.) สิ่งที่ซับซ้อน See also: สิ่งที่ยากจะเข้าใจ
grey matter (idm.) ฉลาด (คำไม่เป็นทางการ) See also: มีมันสมองเป็นเลิศ
grey-headed (adj.) ผมสีดอกเลา See also: ผมสีเทา
greyhen (n.) ไก่ป่าตัวเมีย Syn. grouse
greyhound (n.) สุนัขพันธ์เกรย์ฮาวนด์ ใช้ล่าสัตว์
English-Thai: HOPE Dictionary
grey(เกร) adj.,n.,vt.,vi. ดูgray, See also: greyish adj. greyly adv. greyness n.
greyhen(เกร'เฮน) n. ไก่ป่าตัวเมีย
greyhound(เกร'เฮาดฺ) n. สุนัขพันธุ์หนึ่งที่มีขนสั้นตัวสูง และยาว., Syn. grayhound
English-Thai: Nontri Dictionary
grey(adj) สีเทา,สีหมอก,แก่,ชรา,หงอก
greyhound(n) สุนัขไล่เนื้อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
grey matter; matter, gray; substance, gray; substance, greyเนื้อเทา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grey Area Measures มาตรการคลุมเครือ มาตรการที่อยู่นอกกรอบของข้อตกลงแกตต์ (ดู GATT) ได้แก่ การทำความตกลงทั้งด้านราคาและปริมาณเพื่อจำกัดการส่งออก (ดู Export Restriant Agreement) การจัดระเบียบการตลาด (ดู Orderly Marketing Agreement) ซึ่งถือเป็นมาตรการที่มีลักษณะเลือกปฏิบัติและมีผลบิดเบือนการค้าเสรี ระหว่างประเทศ ในการเจรจารอบอุรุกวัยของแกตต์ (ดู Uruguay Round) ได้ยกเอาเรื่องมาตรการคลุมเครือขึ้นมาพิจารณา และได้กำหนดไม่ให้ประเทศภาคีใช้มาตรการคลุมเครือที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งมาตรการที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้า สำหรับมาตรการคลุมเครือต่างๆ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่จะต้องมีการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อตกลงแกตต์ หรือจะต้องยกเลิกไปภายใน 4 ปี นับตั้งแต่ผลการเจรจารอบอุรุกวัยมีผลใช้บังคับในกลางปี พ.ศ. 2538 [สิ่งแวดล้อม]
grey matterเนื้อสีเทา, บริเวณสีเทาของสมองและไขสันหลังที่มีตัวเซลล์ประสาทอยู่เป็นจำนวนมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตุ่น (adj.) grey See also: ashy Syn. ตุ่นๆ, สีตุ่น
ตุ่นๆ (adj.) grey See also: ashy Syn. สีตุ่น
ทมอ (adj.) grey See also: dull, dun, gray Syn. สีมอ, สีนกกระเรียน, สีดำหม่น
สีดำหม่น (adj.) grey See also: dull, dun, gray Syn. สีมอ, สีนกกระเรียน
สีตุ่น (adj.) grey See also: ashy Syn. ตุ่นๆ
สีนกกระเรียน (adj.) grey See also: dull, dun, gray Syn. สีมอ, สีดำหม่น
สีมอ (adj.) grey See also: dull, dun, gray Syn. สีนกกระเรียน, สีดำหม่น
ผมสีดอกเลา (n.) grey-hair
หัวหงอก (adj.) grey-headed See also: hoary
นากสวาด (n.) goldish blue grey See also: bluish gray Syn. สีสวาด
สีสวาด (n.) goldish blue grey See also: bluish gray
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The boy in the grey flannel suit is bouncing' back and forth like a tennis ball.The boy in the grey flannel suit is bouncin' back and forth like a tennis ball.
The Picture of Dorian Grey was very popular then.ยุคนั้นหนังของ ดอเรียน เกรย์โด่งดังมาก
You're so much like those beautiful grey birds, as I look at your good sweet faces,คุณเป็นเหมือนนกสีเทาที่สวยงาม, ขณะที่ฉันมองไปที่ใ- บหน้าที่ดีของคุณหวาน,
You are wearing grey today, Barley.คุณจะสวมใส่วันนี้สีเทาข้าวบาร์เลย์
My father was sent to prison by grey men.พ่อของฉันถูกส่งไปยังเรือนจำโดยคนสีเทา
He was murdered by men who wore grey uniforms.เขาถูกฆ่าตายโดยคนที่สวมเครื่องแบบสีเทา
"The grey men are keeping alive the arms race, which nobody is supposed to want.""ผู้ชายสีเทาจะทำให้ชีวิตการแข่งขันด้านอาวุธซึ่งไม่มีใครควรจะต้องการ".
A grey metallic implant...วัตถุเล็กๆ ที่พบในโพรงจมูก มาได้อย่างไร
I tell you, those voices soared... higher and farther than anybody in a grey place dares to dream.ผมบอกคุณเสียงเหล่านั้นเพิ่มสูงขึ้น ... ที่สูงขึ้นและไกลออกไปกว่าใครในที่สีเทากล้าที่จะฝัน
And Gandalf the Grey rides to Isengard seeking my counsel.เเต่เเกนดาล์ฟ ควบมาถึงไอเซนการ์ด เพื่อมาปรึกษาข้า
Gandalf the Grey did not pass the borders of this land.พ่อมดเทาแกนดัลฟ์ไม่ได้ผ่านเข้ามาให้ดินแดนนี้หรอก
Hey, ma, this is Chris. He's got a giant grey dog named Rufus.แม่ นี่คริสฮะ เขามีหมาตัวใหญ่ชื่อรูฟัส

grey ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灰赤杨[huī chì yáng, ㄏㄨㄟ ㄔˋ ㄧㄤˊ, 灰赤杨 / 灰赤楊] grey alder (Alnus incana); speckled alder
灰猎犬[huī liè quǎn, ㄏㄨㄟ ㄌㄧㄝˋ ㄑㄩㄢˇ, 灰猎犬 / 灰獵犬] greyhound

grey ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アールグレイ[, a-rugurei] (n) Earl Grey (tea)
アンコウザメ[, ankouzame] (n) grey sharpnose shark (Rhizoprionodon oligolinx, species of requiem shark found in the Indo-West Pacific)
グレー(P);グレイ(P)[, gure-(P); gurei (P)] (adj-na,n) (1) grey (gray); (2) (グレイ only) gray (SI unit of absorbed dose of radiation); (P)
グレーゾーン[, gure-zo-n] (n) gray zone; grey zone; (P)
グレイリーフシャーク;グレイ・リーフ・シャーク[, gureiri-fusha-ku ; gurei . ri-fu . sha-ku] (n) grey reef shark (Carcharhinus amblyrhynchos, species of Indo-Pacific requiem shark)
シマザメ[, shimazame] (n) grey bambooshark (Chiloscyllium griseum, species from the Indo-West Pacific)
シルバーグレー[, shiruba-gure-] (n) silver gray; silver grey
スピナーシャーク;スピナー・シャーク[, supina-sha-ku ; supina-. sha-ku] (n) spinner shark (Carcharhinus brevipinna); long-nose grey shark
パールグレー[, pa-rugure-] (n) pearl gray; pearl grey
ブラシの木[ブラシのき;ブラシノキ, burashi noki ; burashinoki] (n) (uk) gray bottlebrush (Callistemon speciosus); grey bottlebrush
ヨーロッパ山鶉[ヨーロッパやまうずら;ヨーロッパヤマウズラ, yo-roppa yamauzura ; yo-roppayamauzura] (n) (uk) gray partridge (Perdix perdix); grey partridge
何方付かず[どっちつかず, docchitsukazu] (adj-na,n,adj-no) (uk) gray area; grey area; unclear area; uncertain
夜鷹;蚊母鳥;怪鴟[よたか;ぶんぼちょう(蚊母鳥), yotaka ; bunbochou ( ka haha tori )] (n) (1) (uk) grey nightjar (Caprimulgus indicus); (2) (uk) nightjar (any bird of family Caprimulgidae); goatsucker; (3) (夜鷹 only) streetwalker; low class prostitute (Edo period); (4) (夜鷹 only) (abbr) (See 夜鷹蕎麦) soba vendors who walk around at night; soba sold by these vendors
大百舌[おおもず;オオモズ, oomozu ; oomozu] (n) (uk) northern shrike; great grey shrike (Lanius excubitor)
大膳[だいぜん;ダイゼン, daizen ; daizen] (n) (uk) black-bellied plover; grey plover (Pluvialis squatarola)
姫虎魚[ひめおこぜ;ヒメオコゼ, himeokoze ; himeokoze] (n) (uk) grey stingfish (Minous monodactylus)
星葦毛[ほしあしげ, hoshiashige] (n) (obsc) (See 連銭葦毛) dapple gray (horse coat color); dapple grey
椋鳥[むくどり;ムクドリ, mukudori ; mukudori] (n) (1) (uk) grey starling (gray); white-cheeked starling (Sturnus cineraceus); (2) starling (any bird of family Sturnidae); (3) bumpkin; gullible person; (4) sixty-nine (sexual position)
灰白質[かいはくしつ, kaihakushitsu] (n) gray matter; grey matter
灰緑色[かいりょくしょく, kairyokushoku] (n) greenish gray; greenish grey
灰色狼[はいいろおおかみ, haiiroookami] (n) (European) gray wolf (carnivore, Canis lupus lupus); grey wolf
白葦毛[しらあしげ;しろあしげ, shiraashige ; shiroashige] (n) flea-bitten gray (horse coat color); flea-bitten grey
白髪交じり;白髪混じり;白髪まじり[しらがまじり, shiragamajiri] (adj-no) grizzled; (hair) streaked with grey (gray)
真珠色[しんじゅいろ, shinjuiro] (n) pearl gray; pearl grey
胡麻塩[ごましお, gomashio] (n) sesame and salt; gray hair; grey hair
脳漿[のうしょう, noushou] (n) spinal fluid; gray matter; grey matter
花鮫;華鮫[はなざめ;ハナザメ, hanazame ; hanazame] (n) (uk) (See スピナーシャーク) spinner shark (Carcharhinus brevipinna); long-nose grey shark
若白髪[わかしらが, wakashiraga] (n) prematurely gray hair; prematurely grey hair
虎葦毛[とらあしげ, toraashige] (n) (obsc) (See 連銭葦毛) dapple gray (horse coat color); dapple grey
蛭木騙[ひるぎだまし;ヒルギダマシ, hirugidamashi ; hirugidamashi] (n) (uk) grey mangrove (Avicennia marina); white mangrove
連銭葦毛[れんぜんあしげ, renzen'ashige] (n,adj-no) dapple gray (horse coat color); dapple grey
青鷺[あおさぎ, aosagi] (n) (uk) grey heron (Ardea cinerea)
黄鶺鴒[きせきれい;キセキレイ, kisekirei ; kisekirei] (n) (uk) grey wagtail (Motacilla cinerea); gray wagtail
黒鵐[くろじ, kuroji] (n) gray bunting; grey bunting
グレーイング[, gure-ingu] (n) graying; greying
グレーカラー[, gure-kara-] (n) gray-collar; grey-collar
グレーハウンド[, gure-haundo] (n) greyhound
ペガススベニハゼ[, pegasusubenihaze] (n) greybearded pygmy goby (Trimma annosum, from the Indo-West Pacific)
利休鼠[りきゅうねずみ, rikyuunezumi] (n) grayish dark green; greyish dark green
半白;斑白;頒白[はんぱく, hanpaku] (n) (1) grayish color; greyish colour; (2) grizzled hair

grey ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้วงหนวดยาวเทียมสีขี้ม้า[n. exp.] (dūang nūat ) EN: Grey False Longhorn FR:
หอมแดง[n. exp.] (høm daēng) EN: shallot ; French grey challot ; griselle ; Allium ascalonicum FR: échalote [f] ; Allium ascalonicum
ครึ้ม[adj.] (khreum) EN: cloudy ; grey ; overcast ; overclouded FR: nuageux ; couvert ; gris
กระรอกเทา[n. exp.] (krarøk thao) EN: grey squirrel FR: écureuil gris [m] ; Écureuil gris de Caroline [m]
กูปรี[n.] (kūprī) EN: Kouprey ; Grey Ox ; Bos sauveli Urbain FR: Bos sauveli
หมอก[adj.] (møk) EN: dark grey FR: gris foncé
เนื้อสีเทา[n. exp.] (neūa sī tha) EN: grey matter ; gray matter FR: substance grise [f] ; matière grise [f]
หงอก[adj.] (ngøk) EN: silver grey ; white ; grey ; silver FR: cendré ; gris ; grisonnant
งูปี่แก้วใหญ่[n. exp.] (ngū pīkaēo ) EN: grey kukri snake ; Joynson's kukri snake ; Oligodon joynsoni FR: Oligodon joynsoni
นกเฉี่ยวบุ้งใหญ่[n. exp.] (nok chīo bu) EN: Black-winged Cuckooshrike ; Smaller Grey Cuckoo-Shrike FR: Échenilleur ardoisé [m] ; Échenilleur à ailes noires [m] ; Échenilleur gris [m]
นกเด้าลมหลังเทา[n. exp.] (nok daolom ) EN: Grey Wagtail FR: Bergeronnette des ruisseaux [f] ; Bergeronnette boarule [f] ; Lavandière jaune [f] ; Hochequeue jaune [m]
นกหัวโตสีเทา[n. exp.] (nok hūa tō ) EN: Grey Plover ; Black-bellied Plover FR: Pluvier argenté [m] ; Pluvier à ventre noir [m] ; Pluvier gris [m] ; Pluvier varié [m] ; Vanneau suisse [m]
นกฮูกเกรตเกรย์[n. exp.] (nok hūk krē) EN: great grey owl FR:
นกกะลิงเขียดสีเทา[n. exp.] (nok kaling ) EN: Grey Treepie ; Himalayan Treepie, FR: Témia de Swinhoe [f] ; Pie grise [f] ; Pie vagabonde de Taïwan [f] ; Témia de Formose [f]
นกกิ้งโครงแก้มขาว[n. exp.] (nok kingkhr) EN: White-cheeked Starling ; Grey Starling FR: Étourneau gris [m] ; Martin gris [m]
นกกระสานวล[n. exp.] (nok krasā n) EN: Grey Heron FR: Héron cendré [m] ; Héron gris [m] ; Héron commun [m]
นกกระทุง[n. exp.] (nok krathun) EN: Spot-billed Pelican ; Grey Pelican FR: Pélican à bec tacheté [m] ; Pélican gris [m]
นกลอยทะเลสีเทา[n. exp.] (nok løi tha) EN: Grey Phalarope ; Red Phalarope FR: Phalarope à bec large [m] ; Phalarope roux [m] ; Phalarope platyrhynque [m] ; Phalarope dentelé [m]
นกตบยุงภูเขา[n. exp.] (nok topyung) EN: Jungle Nightjar ; Grey Nightjar ; Indian FR: Engoulevent jotaka [m] ; Engoulevent des Indes [m] ; Engoulevent indien [m]
นกแว่นสีเทา[n. exp.] (nok waen sī) EN: Grey Peacock-Pheasant ; Burmese Peacock FR: Éperonnier chinquis [m]
นกยอดหญ้าสีเทา[n. exp.] (nok yøt yā ) EN: Grey Bushchat FR: Tarier gris [m] ; Traquet gris [m]
แพ้ผม[adj.] (phaēphom) EN: prematurely grey FR: prématurément grisonnant
ผีเสื้อเคาท์เทา = ผีเสื้อเคาต์เทา[n. exp.] (phīseūa kha) EN: Grey Count FR:
ผีเสื้อแพนซีเทา[n. exp.] (phīseūa pha) EN: Grey Pansy FR:
ผีเสื้อแวววาวเทา[n. exp.] (phīseūa waē) EN: Grey Tinsel FR:
ปี่แก้วใหญ่[n. exp.] (pīkaēo yai) EN: grey kukri snake ; Joynson's kukri snake ; Oligodon joynsoni FR: Oligodon joynsoni
ปีปีดำ[n. exp.] (pīpī dam) EN: grey mangrove ; olive mangrove ; white mangrove ; Avicennia marina FR:
ปลาอีคุดบั้ง[n. exp.] (plā īkhut b) EN: grey large-eye bream FR:
ปลากระบอกเทา[n. exp.] (plā krabøk ) EN: Flathead mullet ; Grey mullet ; Striped mullet ; Mugil cephalus FR: Mugil cephalus
ปลาสลาด[n. exp.] (plā salāt) EN: Grey Feather Back ; Notopterus notopterus FR:
แสมขาว[n. exp.] (samaē khāo) EN: grey mangrove ; olive mangrove ; white mangrove ; Avicennia marina FR: Avicennia marina
สีดำหม่น[adj.] (sī dam mon) EN: grey FR:
สีมอ[adj.] (sī mø) EN: grey FR:
สีนกกระเรียน[adj.] (sī nok krar) EN: grey FR:
สีสวาด[adj.] (sī sawāt) EN: silver blue ; bluish grey ; goldish blue grey FR: bleu argenté
สีเทา[n. exp.] (sī thao) EN: grey colour ; grey color (Am.) ; grey FR: gris [m]
สีเทา[adj.] (sī thao) EN: grey ; gray (Am.) ; dark grey FR: gris ; grisâtre
สีเทาแก่[adj.] (sī thao kaē) EN: dark grey FR: gris foncé
สีตุ่น[adj.] (sī tun) EN: grey FR:
สองผม[adj.] (søngphom) EN: gone grey ; old FR: âgé

grey ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akazienmeise {f} [ornith.]Acacia Grey Tit
Apfelschimmel {m}apple grey
Cassinschnäpper {m} [ornith.]Cassin's Grey Flycatcher
Keilschwanzwürger {m} [ornith.]Chinese Great Grey Shrike
Bindenlärmvogel {m} [ornith.]Eastern Grey Plantain-eater
grau {adj} | grauer | am grauestengray [Am.]; grey [Br.] | grayer; greyer | grayest; greyest
Wachtelfrankolin {m} [ornith.]Indian Grey Francolin
Schwarzstirnwürger {m} [ornith.]Lesser Grey Shrike (Lanius minor)
Maorigerygone {f} [ornith.]New Zealand Grey Flyeater
perlgrau {adj}pearl grey
Sichuanhäher {m} [ornith.]Szechwan Grey Jay
Amazonasralle {f} [ornith.]Grey-breasted Crake
Graukappen-Fliegenstecher {m} [ornith.]Grey-capped Tyrannulet
Graustirnelaenie {f} [ornith.]Grey & White Tyrannulet
Archerfrankolin {m} [ornith.]Archer's Greywing Francolin
Aschkopfhabicht {m} [ornith.]New Guinea Grey-headed Goshawk
Aschkopf-Ameisenfänger {m} [ornith.]Grey Antbird
Bonapartetaube {f} [ornith.]Grey-headed Dove
Buntflügel-Ameisenschlüpfer {m} [ornith.]Grey Antwren
Buntkopf-Felshüpfer {m} [ornith.]Grey-necked Bald Crow
Cayenneweih {m} [ornith.]Grey-headed Kite
Cayenneralle {f} [ornith.]Grey-necked Wood Rail
Streifenkopf-Grauschwanz {m} [ornith.]Equatorial Greytail
Feenwaldsänger {m} [ornith.]Grey & Gold Warbler
Ghanadrossel {f} [ornith.]Grey Ground Thrush
Grayraupenfänger {m} [ornith.]New Guinea Greybird
gräulich {adj}grayish [Am.]; greyish
Graukarton {m}grey board
Grauwert {m}grey tone
Grauzone {f}grey area
Gebirgsstelze {f} [ornith.]Grey Wagtail (Motacilla cinerea)
Graureiher {m} [ornith.]Grey Heron (Ardea cinerea)
Kiebitzregenpfeifer {m} [ornith.]Grey Plover (Pluvialis squatarola)
Rebhuhn {n} [ornith.]Grey Partridge (Perdix perdix)
Thorshühnchen {n} [ornith.]Grey Phalarope (Phalaropus fulicarius)
Tao {m} [ornith.]Grey Tinamou
Grausturmvogel {m} [ornith.]Grey Shearwater
Graupelikan {m} [ornith.]Grey Pelican
Weißkehlente {f} [ornith.]Grey Teal
Rotnackensperber {m} [ornith.]Grey Moluccan Collared Sparrow Hawk

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grey
Back to top