ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-grey-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น grey, *grey*,

-grey- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The boy in the grey flannel suit is bouncing' back and forth like a tennis ball.The boy in the grey flannel suit is bouncin' back and forth like a tennis ball.
The Picture of Dorian Grey was very popular then.ยุคนั้นหนังของ ดอเรียน เกรย์โด่งดังมาก
You're so much like those beautiful grey birds, as I look at your good sweet faces,คุณเป็นเหมือนนกสีเทาที่สวยงาม, ขณะที่ฉันมองไปที่ใ- บหน้าที่ดีของคุณหวาน,
You are wearing grey today, Barley.คุณจะสวมใส่วันนี้สีเทาข้าวบาร์เลย์
My father was sent to prison by grey men.พ่อของฉันถูกส่งไปยังเรือนจำโดยคนสีเทา
He was murdered by men who wore grey uniforms.เขาถูกฆ่าตายโดยคนที่สวมเครื่องแบบสีเทา
"The grey men are keeping alive the arms race, which nobody is supposed to want.""ผู้ชายสีเทาจะทำให้ชีวิตการแข่งขันด้านอาวุธซึ่งไม่มีใครควรจะต้องการ".
A grey metallic implant...วัตถุเล็กๆ ที่พบในโพรงจมูก มาได้อย่างไร
I tell you, those voices soared... higher and farther than anybody in a grey place dares to dream.ผมบอกคุณเสียงเหล่านั้นเพิ่มสูงขึ้น ... ที่สูงขึ้นและไกลออกไปกว่าใครในที่สีเทากล้าที่จะฝัน
And Gandalf the Grey rides to Isengard seeking my counsel.เเต่เเกนดาล์ฟ ควบมาถึงไอเซนการ์ด เพื่อมาปรึกษาข้า
Gandalf the Grey did not pass the borders of this land.พ่อมดเทาแกนดัลฟ์ไม่ได้ผ่านเข้ามาให้ดินแดนนี้หรอก
Hey, ma, this is Chris. He's got a giant grey dog named Rufus.แม่ นี่คริสฮะ เขามีหมาตัวใหญ่ชื่อรูฟัส

-grey- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灰赤杨[huī chì yáng, ㄏㄨㄟ ㄔˋ ㄧㄤˊ, 灰赤杨 / 灰赤楊] grey alder (Alnus incana); speckled alder

-grey- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アールグレイ[, a-rugurei] (n) Earl Grey (tea)
アンコウザメ[, ankouzame] (n) grey sharpnose shark (Rhizoprionodon oligolinx, species of requiem shark found in the Indo-West Pacific)
グレー(P);グレイ(P)[, gure-(P); gurei (P)] (adj-na,n) (1) grey (gray); (2) (グレイ only) gray (SI unit of absorbed dose of radiation); (P)
グレーゾーン[, gure-zo-n] (n) gray zone; grey zone; (P)
グレイリーフシャーク;グレイ・リーフ・シャーク[, gureiri-fusha-ku ; gurei . ri-fu . sha-ku] (n) grey reef shark (Carcharhinus amblyrhynchos, species of Indo-Pacific requiem shark)
シマザメ[, shimazame] (n) grey bambooshark (Chiloscyllium griseum, species from the Indo-West Pacific)
シルバーグレー[, shiruba-gure-] (n) silver gray; silver grey
スピナーシャーク;スピナー・シャーク[, supina-sha-ku ; supina-. sha-ku] (n) spinner shark (Carcharhinus brevipinna); long-nose grey shark
パールグレー[, pa-rugure-] (n) pearl gray; pearl grey
ブラシの木[ブラシのき;ブラシノキ, burashi noki ; burashinoki] (n) (uk) gray bottlebrush (Callistemon speciosus); grey bottlebrush
ヨーロッパ山鶉[ヨーロッパやまうずら;ヨーロッパヤマウズラ, yo-roppa yamauzura ; yo-roppayamauzura] (n) (uk) gray partridge (Perdix perdix); grey partridge
何方付かず[どっちつかず, docchitsukazu] (adj-na,n,adj-no) (uk) gray area; grey area; unclear area; uncertain
夜鷹;蚊母鳥;怪鴟[よたか;ぶんぼちょう(蚊母鳥), yotaka ; bunbochou ( ka haha tori )] (n) (1) (uk) grey nightjar (Caprimulgus indicus); (2) (uk) nightjar (any bird of family Caprimulgidae); goatsucker; (3) (夜鷹 only) streetwalker; low class prostitute (Edo period); (4) (夜鷹 only) (abbr) (See 夜鷹蕎麦) soba vendors who walk around at night; soba sold by these vendors
大百舌[おおもず;オオモズ, oomozu ; oomozu] (n) (uk) northern shrike; great grey shrike (Lanius excubitor)
大膳[だいぜん;ダイゼン, daizen ; daizen] (n) (uk) black-bellied plover; grey plover (Pluvialis squatarola)
姫虎魚[ひめおこぜ;ヒメオコゼ, himeokoze ; himeokoze] (n) (uk) grey stingfish (Minous monodactylus)
星葦毛[ほしあしげ, hoshiashige] (n) (obsc) (See 連銭葦毛) dapple gray (horse coat color); dapple grey
椋鳥[むくどり;ムクドリ, mukudori ; mukudori] (n) (1) (uk) grey starling (gray); white-cheeked starling (Sturnus cineraceus); (2) starling (any bird of family Sturnidae); (3) bumpkin; gullible person; (4) sixty-nine (sexual position)
灰白質[かいはくしつ, kaihakushitsu] (n) gray matter; grey matter
灰緑色[かいりょくしょく, kairyokushoku] (n) greenish gray; greenish grey
灰色狼[はいいろおおかみ, haiiroookami] (n) (European) gray wolf (carnivore, Canis lupus lupus); grey wolf
白葦毛[しらあしげ;しろあしげ, shiraashige ; shiroashige] (n) flea-bitten gray (horse coat color); flea-bitten grey
白髪交じり;白髪混じり;白髪まじり[しらがまじり, shiragamajiri] (adj-no) grizzled; (hair) streaked with grey (gray)
真珠色[しんじゅいろ, shinjuiro] (n) pearl gray; pearl grey
胡麻塩[ごましお, gomashio] (n) sesame and salt; gray hair; grey hair
脳漿[のうしょう, noushou] (n) spinal fluid; gray matter; grey matter
花鮫;華鮫[はなざめ;ハナザメ, hanazame ; hanazame] (n) (uk) (See スピナーシャーク) spinner shark (Carcharhinus brevipinna); long-nose grey shark
若白髪[わかしらが, wakashiraga] (n) prematurely gray hair; prematurely grey hair
虎葦毛[とらあしげ, toraashige] (n) (obsc) (See 連銭葦毛) dapple gray (horse coat color); dapple grey
蛭木騙[ひるぎだまし;ヒルギダマシ, hirugidamashi ; hirugidamashi] (n) (uk) grey mangrove (Avicennia marina); white mangrove
連銭葦毛[れんぜんあしげ, renzen'ashige] (n,adj-no) dapple gray (horse coat color); dapple grey
青鷺[あおさぎ, aosagi] (n) (uk) grey heron (Ardea cinerea)
黄鶺鴒[きせきれい;キセキレイ, kisekirei ; kisekirei] (n) (uk) grey wagtail (Motacilla cinerea); gray wagtail
黒鵐[くろじ, kuroji] (n) gray bunting; grey bunting

-grey- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้วงหนวดยาวเทียมสีขี้ม้า[n. exp.] (dūang nūat ) EN: Grey False Longhorn FR:
หอมแดง[n. exp.] (høm daēng) EN: shallot ; French grey challot ; griselle ; Allium ascalonicum FR: échalote [f] ; Allium ascalonicum
ครึ้ม[adj.] (khreum) EN: cloudy ; grey ; overcast ; overclouded FR: nuageux ; couvert ; gris
กระรอกเทา[n. exp.] (krarøk thao) EN: grey squirrel FR: écureuil gris [m] ; Écureuil gris de Caroline [m]
กูปรี[n.] (kūprī) EN: Kouprey ; Grey Ox ; Bos sauveli Urbain FR: Bos sauveli
หมอก[adj.] (møk) EN: dark grey FR: gris foncé
เนื้อสีเทา[n. exp.] (neūa sī tha) EN: grey matter ; gray matter FR: substance grise [f] ; matière grise [f]
หงอก[adj.] (ngøk) EN: silver grey ; white ; grey ; silver FR: cendré ; gris ; grisonnant
งูปี่แก้วใหญ่[n. exp.] (ngū pīkaēo ) EN: grey kukri snake ; Joynson's kukri snake ; Oligodon joynsoni FR: Oligodon joynsoni
นกเฉี่ยวบุ้งใหญ่[n. exp.] (nok chīo bu) EN: Black-winged Cuckooshrike ; Smaller Grey Cuckoo-Shrike FR: Échenilleur ardoisé [m] ; Échenilleur à ailes noires [m] ; Échenilleur gris [m]
นกเด้าลมหลังเทา[n. exp.] (nok daolom ) EN: Grey Wagtail FR: Bergeronnette des ruisseaux [f] ; Bergeronnette boarule [f] ; Lavandière jaune [f] ; Hochequeue jaune [m]
นกหัวโตสีเทา[n. exp.] (nok hūa tō ) EN: Grey Plover ; Black-bellied Plover FR: Pluvier argenté [m] ; Pluvier à ventre noir [m] ; Pluvier gris [m] ; Pluvier varié [m] ; Vanneau suisse [m]
นกฮูกเกรตเกรย์[n. exp.] (nok hūk krē) EN: great grey owl FR:
นกกะลิงเขียดสีเทา[n. exp.] (nok kaling ) EN: Grey Treepie ; Himalayan Treepie, FR: Témia de Swinhoe [f] ; Pie grise [f] ; Pie vagabonde de Taïwan [f] ; Témia de Formose [f]
นกกิ้งโครงแก้มขาว[n. exp.] (nok kingkhr) EN: White-cheeked Starling ; Grey Starling FR: Étourneau gris [m] ; Martin gris [m]
นกกระสานวล[n. exp.] (nok krasā n) EN: Grey Heron FR: Héron cendré [m] ; Héron gris [m] ; Héron commun [m]
นกกระทุง[n. exp.] (nok krathun) EN: Spot-billed Pelican ; Grey Pelican FR: Pélican à bec tacheté [m] ; Pélican gris [m]
นกลอยทะเลสีเทา[n. exp.] (nok løi tha) EN: Grey Phalarope ; Red Phalarope FR: Phalarope à bec large [m] ; Phalarope roux [m] ; Phalarope platyrhynque [m] ; Phalarope dentelé [m]
นกตบยุงภูเขา[n. exp.] (nok topyung) EN: Jungle Nightjar ; Grey Nightjar ; Indian FR: Engoulevent jotaka [m] ; Engoulevent des Indes [m] ; Engoulevent indien [m]
นกแว่นสีเทา[n. exp.] (nok waen sī) EN: Grey Peacock-Pheasant ; Burmese Peacock FR: Éperonnier chinquis [m]
นกยอดหญ้าสีเทา[n. exp.] (nok yøt yā ) EN: Grey Bushchat FR: Tarier gris [m] ; Traquet gris [m]
แพ้ผม[adj.] (phaēphom) EN: prematurely grey FR: prématurément grisonnant
ผีเสื้อเคาท์เทา = ผีเสื้อเคาต์เทา[n. exp.] (phīseūa kha) EN: Grey Count FR:
ผีเสื้อแพนซีเทา[n. exp.] (phīseūa pha) EN: Grey Pansy FR:
ผีเสื้อแวววาวเทา[n. exp.] (phīseūa waē) EN: Grey Tinsel FR:
ปี่แก้วใหญ่[n. exp.] (pīkaēo yai) EN: grey kukri snake ; Joynson's kukri snake ; Oligodon joynsoni FR: Oligodon joynsoni
ปีปีดำ[n. exp.] (pīpī dam) EN: grey mangrove ; olive mangrove ; white mangrove ; Avicennia marina FR:
ปลาอีคุดบั้ง[n. exp.] (plā īkhut b) EN: grey large-eye bream FR:
ปลากระบอกเทา[n. exp.] (plā krabøk ) EN: Flathead mullet ; Grey mullet ; Striped mullet ; Mugil cephalus FR: Mugil cephalus
ปลาสลาด[n. exp.] (plā salāt) EN: Grey Feather Back ; Notopterus notopterus FR:
แสมขาว[n. exp.] (samaē khāo) EN: grey mangrove ; olive mangrove ; white mangrove ; Avicennia marina FR: Avicennia marina
สีดำหม่น[adj.] (sī dam mon) EN: grey FR:
สีมอ[adj.] (sī mø) EN: grey FR:
สีนกกระเรียน[adj.] (sī nok krar) EN: grey FR:
สีสวาด[adj.] (sī sawāt) EN: silver blue ; bluish grey ; goldish blue grey FR: bleu argenté
สีเทา[n. exp.] (sī thao) EN: grey colour ; grey color (Am.) ; grey FR: gris [m]
สีเทา[adj.] (sī thao) EN: grey ; gray (Am.) ; dark grey FR: gris ; grisâtre
สีเทาแก่[adj.] (sī thao kaē) EN: dark grey FR: gris foncé
สีตุ่น[adj.] (sī tun) EN: grey FR:
สองผม[adj.] (søngphom) EN: gone grey ; old FR: âgé

-grey- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akazienmeise {f} [ornith.]Acacia Grey Tit
Apfelschimmel {m}apple grey
Cassinschnäpper {m} [ornith.]Cassin's Grey Flycatcher
Keilschwanzwürger {m} [ornith.]Chinese Great Grey Shrike
Bindenlärmvogel {m} [ornith.]Eastern Grey Plantain-eater
grau {adj} | grauer | am grauestengray [Am.]; grey [Br.] | grayer; greyer | grayest; greyest
Wachtelfrankolin {m} [ornith.]Indian Grey Francolin
Schwarzstirnwürger {m} [ornith.]Lesser Grey Shrike (Lanius minor)
Maorigerygone {f} [ornith.]New Zealand Grey Flyeater
perlgrau {adj}pearl grey
Sichuanhäher {m} [ornith.]Szechwan Grey Jay

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -grey-
Back to top