ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*grey*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น grey, -grey-

*grey* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grey (adj.) สีเทา See also: เทา Syn. gray
grey (n.) สีเทา See also: ความเป็นสีเทา Syn. gray
grey (adj.) หงอก See also: แก่มาก, เก่ามาก Syn. gray
grey (vt.) ทำให้เป็นสีเทา
grey area (idm.) สิ่งที่ซับซ้อน See also: สิ่งที่ยากจะเข้าใจ
grey matter (idm.) ฉลาด (คำไม่เป็นทางการ) See also: มีมันสมองเป็นเลิศ
grey-headed (adj.) ผมสีดอกเลา See also: ผมสีเทา
greyhen (n.) ไก่ป่าตัวเมีย Syn. grouse
greyhound (n.) สุนัขพันธ์เกรย์ฮาวนด์ ใช้ล่าสัตว์
ocean greyhound (n.) เรือเดินสมุทรเร็ว Syn. ocean liner
English-Thai: HOPE Dictionary
grey(เกร) adj.,n.,vt.,vi. ดูgray, See also: greyish adj. greyly adv. greyness n.
greyhen(เกร'เฮน) n. ไก่ป่าตัวเมีย
greyhound(เกร'เฮาดฺ) n. สุนัขพันธุ์หนึ่งที่มีขนสั้นตัวสูง และยาว., Syn. grayhound
English-Thai: Nontri Dictionary
grey(adj) สีเทา,สีหมอก,แก่,ชรา,หงอก
greyhound(n) สุนัขไล่เนื้อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gray matter; matter, grey; substance, gray; substance, greyเนื้อเทา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
grey matter; matter, gray; substance, gray; substance, greyเนื้อเทา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grey Area Measures มาตรการคลุมเครือ มาตรการที่อยู่นอกกรอบของข้อตกลงแกตต์ (ดู GATT) ได้แก่ การทำความตกลงทั้งด้านราคาและปริมาณเพื่อจำกัดการส่งออก (ดู Export Restriant Agreement) การจัดระเบียบการตลาด (ดู Orderly Marketing Agreement) ซึ่งถือเป็นมาตรการที่มีลักษณะเลือกปฏิบัติและมีผลบิดเบือนการค้าเสรี ระหว่างประเทศ ในการเจรจารอบอุรุกวัยของแกตต์ (ดู Uruguay Round) ได้ยกเอาเรื่องมาตรการคลุมเครือขึ้นมาพิจารณา และได้กำหนดไม่ให้ประเทศภาคีใช้มาตรการคลุมเครือที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งมาตรการที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้า สำหรับมาตรการคลุมเครือต่างๆ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่จะต้องมีการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อตกลงแกตต์ หรือจะต้องยกเลิกไปภายใน 4 ปี นับตั้งแต่ผลการเจรจารอบอุรุกวัยมีผลใช้บังคับในกลางปี พ.ศ. 2538 [สิ่งแวดล้อม]
grey matterเนื้อสีเทา, บริเวณสีเทาของสมองและไขสันหลังที่มีตัวเซลล์ประสาทอยู่เป็นจำนวนมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตุ่น (adj.) grey See also: ashy Syn. ตุ่นๆ, สีตุ่น
ตุ่นๆ (adj.) grey See also: ashy Syn. สีตุ่น
ทมอ (adj.) grey See also: dull, dun, gray Syn. สีมอ, สีนกกระเรียน, สีดำหม่น
นากสวาด (n.) goldish blue grey See also: bluish gray Syn. สีสวาด
ผมสีดอกเลา (n.) grey-hair
สีดำหม่น (adj.) grey See also: dull, dun, gray Syn. สีมอ, สีนกกระเรียน
สีตุ่น (adj.) grey See also: ashy Syn. ตุ่นๆ
สีนกกระเรียน (adj.) grey See also: dull, dun, gray Syn. สีมอ, สีดำหม่น
สีมอ (adj.) grey See also: dull, dun, gray Syn. สีนกกระเรียน, สีดำหม่น
สีสวาด (n.) goldish blue grey See also: bluish gray
หัวหงอก (adj.) grey-headed See also: hoary
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The boy in the grey flannel suit is bouncing' back and forth like a tennis ball.The boy in the grey flannel suit is bouncin' back and forth like a tennis ball.
The Picture of Dorian Grey was very popular then.ยุคนั้นหนังของ ดอเรียน เกรย์โด่งดังมาก
You're so much like those beautiful grey birds, as I look at your good sweet faces,คุณเป็นเหมือนนกสีเทาที่สวยงาม, ขณะที่ฉันมองไปที่ใ- บหน้าที่ดีของคุณหวาน,
John Clayton. It's the Earl of Greystoke's son.จอห์นเคลย์ตัน มันเป็น เอิร์ลแห่งลูกชายของสโตก
If he's a Greystoke, I'll know him at a glance.ถ้าเขาโตฉันจะรู้ว่าเขาได้อย่างรวดเร็ว
I want your permission to ask Lord Greystoke for your hand.ฉันต้องการสิทธิ์ของคุณที่ จะขอให้พระเจ้าโตสำหรับมือของคุณ
It is with great pleasure that I call upon his grandson... the present earl, to declare the Greystoke Gallery open.มันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะ เรียกร้องให้หลานชายของเขา ... เอิร์ลปัจจุบันจะประกาศ โตแกลเลอรี่เปิด
He is the earl of Greystoke, Monsieur D'Arnot.เขาเป็นเอิร์ลแห่งสโตก, นาย ดึอาโนท
You are wearing grey today, Barley.คุณจะสวมใส่วันนี้สีเทาข้าวบาร์เลย์
My father was sent to prison by grey men.พ่อของฉันถูกส่งไปยังเรือนจำโดยคนสีเทา
He was murdered by men who wore grey uniforms.เขาถูกฆ่าตายโดยคนที่สวมเครื่องแบบสีเทา
"The grey men are keeping alive the arms race, which nobody is supposed to want.""ผู้ชายสีเทาจะทำให้ชีวิตการแข่งขันด้านอาวุธซึ่งไม่มีใครควรจะต้องการ".

*grey* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灰赤杨[huī chì yáng, ㄏㄨㄟ ㄔˋ ㄧㄤˊ, 灰赤杨 / 灰赤楊] grey alder (Alnus incana); speckled alder
灰猎犬[huī liè quǎn, ㄏㄨㄟ ㄌㄧㄝˋ ㄑㄩㄢˇ, 灰猎犬 / 灰獵犬] greyhound

*grey* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アールグレイ[, a-rugurei] (n) Earl Grey (tea)
アンコウザメ[, ankouzame] (n) grey sharpnose shark (Rhizoprionodon oligolinx, species of requiem shark found in the Indo-West Pacific)
グレー(P);グレイ(P)[, gure-(P); gurei (P)] (adj-na,n) (1) grey (gray); (2) (グレイ only) gray (SI unit of absorbed dose of radiation); (P)
グレーイング[, gure-ingu] (n) graying; greying
グレーカラー[, gure-kara-] (n) gray-collar; grey-collar
グレーゾーン[, gure-zo-n] (n) gray zone; grey zone; (P)
グレーハウンド[, gure-haundo] (n) greyhound
グレイリーフシャーク;グレイ・リーフ・シャーク[, gureiri-fusha-ku ; gurei . ri-fu . sha-ku] (n) grey reef shark (Carcharhinus amblyrhynchos, species of Indo-Pacific requiem shark)
シマザメ[, shimazame] (n) grey bambooshark (Chiloscyllium griseum, species from the Indo-West Pacific)
シルバーグレー[, shiruba-gure-] (n) silver gray; silver grey
スピナーシャーク;スピナー・シャーク[, supina-sha-ku ; supina-. sha-ku] (n) spinner shark (Carcharhinus brevipinna); long-nose grey shark
パールグレー[, pa-rugure-] (n) pearl gray; pearl grey
ブラシの木[ブラシのき;ブラシノキ, burashi noki ; burashinoki] (n) (uk) gray bottlebrush (Callistemon speciosus); grey bottlebrush
ペガススベニハゼ[, pegasusubenihaze] (n) greybearded pygmy goby (Trimma annosum, from the Indo-West Pacific)
ヨーロッパ山鶉[ヨーロッパやまうずら;ヨーロッパヤマウズラ, yo-roppa yamauzura ; yo-roppayamauzura] (n) (uk) gray partridge (Perdix perdix); grey partridge
何方付かず[どっちつかず, docchitsukazu] (adj-na,n,adj-no) (uk) gray area; grey area; unclear area; uncertain
利休鼠[りきゅうねずみ, rikyuunezumi] (n) grayish dark green; greyish dark green
半白;斑白;頒白[はんぱく, hanpaku] (n) (1) grayish color; greyish colour; (2) grizzled hair
夜鷹;蚊母鳥;怪鴟[よたか;ぶんぼちょう(蚊母鳥), yotaka ; bunbochou ( ka haha tori )] (n) (1) (uk) grey nightjar (Caprimulgus indicus); (2) (uk) nightjar (any bird of family Caprimulgidae); goatsucker; (3) (夜鷹 only) streetwalker; low class prostitute (Edo period); (4) (夜鷹 only) (abbr) (See 夜鷹蕎麦) soba vendors who walk around at night; soba sold by these vendors
大百舌[おおもず;オオモズ, oomozu ; oomozu] (n) (uk) northern shrike; great grey shrike (Lanius excubitor)
大膳[だいぜん;ダイゼン, daizen ; daizen] (n) (uk) black-bellied plover; grey plover (Pluvialis squatarola)
姫虎魚[ひめおこぜ;ヒメオコゼ, himeokoze ; himeokoze] (n) (uk) grey stingfish (Minous monodactylus)
屍蝋[しろう, shirou] (n) adipocere; grave wax (greying of the body fats of a corpse which rests in a moist but airless place) (graying)
差羽[さしば;サシバ, sashiba ; sashiba] (n) (uk) grey-faced buzzard (Butastur indicus); gray-faced buzzard
星葦毛[ほしあしげ, hoshiashige] (n) (obsc) (See 連銭葦毛) dapple gray (horse coat color); dapple grey
椋鳥[むくどり;ムクドリ, mukudori ; mukudori] (n) (1) (uk) grey starling (gray); white-cheeked starling (Sturnus cineraceus); (2) starling (any bird of family Sturnidae); (3) bumpkin; gullible person; (4) sixty-nine (sexual position)
灰白[かいはく, kaihaku] (n) gray; grey; griseous
灰白色[かいはくしょく, kaihakushoku] (n) grayish white; greyish white
灰白質[かいはくしつ, kaihakushitsu] (n) gray matter; grey matter
灰緑色[かいりょくしょく, kairyokushoku] (n) greenish gray; greenish grey
灰色[はいいろ, haiiro] (n,adj-no) grey; gray; ashen; (P)
灰色狼[はいいろおおかみ, haiiroookami] (n) (European) gray wolf (carnivore, Canis lupus lupus); grey wolf
灰色雁[はいいろがん, haiirogan] (n) eastern greylag goose (aquatic bird, Anser anser)
灰青色[はいせいしょく, haiseishoku] (n) grayish blue; greyish blue
白葦毛[しらあしげ;しろあしげ, shiraashige ; shiroashige] (n) flea-bitten gray (horse coat color); flea-bitten grey
白髪交じり;白髪混じり;白髪まじり[しらがまじり, shiragamajiri] (adj-no) grizzled; (hair) streaked with grey (gray)
真珠色[しんじゅいろ, shinjuiro] (n) pearl gray; pearl grey
納戸色[なんどいろ, nandoiro] (n) grayish blue; greyish blue
縞ワラビー[しまワラビー, shima warabi-] (n) (uk) toolache wallaby (Macropus greyi) (extinct)
胡麻塩[ごましお, gomashio] (n) sesame and salt; gray hair; grey hair

*grey* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดอกเลา [adj.] (døk lao) EN: grayish ; greyish ; silvery FR:
ด้วงหนวดยาวเทียมสีขี้ม้า[n. exp.] (dūang nūat ) EN: Grey False Longhorn FR:
ห่านเทาปากชมพู ; ห่านเทาปากสีชมพู[n. exp.] (hān thao pā) EN: Greylag Goose FR: Oie cendrée [f]
หอมแดง[n. exp.] (høm daēng) EN: shallot ; French grey challot ; griselle ; Allium ascalonicum FR: échalote [f] ; Allium ascalonicum
หัวหงอก[adj.] (hūa-ngøk) EN: grey-headed ; hoary ; white-haired FR: grisonnant ; aux cheveux gris ; aux cheveux blancs
ครึ้ม[adj.] (khreum) EN: cloudy ; grey ; overcast ; overclouded FR: nuageux ; couvert ; gris
กระรอกบินแก้มสีเทา[n. exp.] (krarøk bin ) EN: Grey-cheeked Flying Squirrel FR:
กระรอกปลายหางดำ[n. exp.] (krarøk plāi) EN: Grey-bellied Squirrel FR:
กระรอกเทา[n. exp.] (krarøk thao) EN: grey squirrel FR: écureuil gris [m] ; Écureuil gris de Caroline [m]
กูปรี[n.] (kūprī) EN: Kouprey ; Grey Ox ; Bos sauveli Urbain FR: Bos sauveli
หมอก[adj.] (møk) EN: dark grey FR: gris foncé
เนื้อสีเทา[n. exp.] (neūa sī tha) EN: grey matter ; gray matter FR: substance grise [f] ; matière grise [f]
หงอก[adj.] (ngøk) EN: silver grey ; white ; grey ; silver FR: cendré ; gris ; grisonnant
งูปี่แก้วใหญ่[n. exp.] (ngū pīkaēo ) EN: grey kukri snake ; Joynson's kukri snake ; Oligodon joynsoni FR: Oligodon joynsoni
นกแอ่นฟ้าตะโพกสีเทา ; นกแอ่นฟ้าตะโพกเทา[n. exp.] (nok aen fā ) EN: Grey-rumped Treeswift FR: Hémiprocné longipenne [m] ; Hémiprocné à queue courte [m]
นกเฉี่ยวบุ้งใหญ่[n. exp.] (nok chīo bu) EN: Black-winged Cuckooshrike ; Smaller Grey Cuckoo-Shrike FR: Échenilleur ardoisé [m] ; Échenilleur à ailes noires [m] ; Échenilleur gris [m]
นกเด้าลมหลังเทา[n. exp.] (nok daolom ) EN: Grey Wagtail FR: Bergeronnette des ruisseaux [f] ; Bergeronnette boarule [f] ; Lavandière jaune [f] ; Hochequeue jaune [m]
นกเดินดงดำปีกเทา[n. exp.] (nok doēndon) EN: Grey-winged Blackbird FR: Merle à ailes grises [m]
นกเดินดงอกเทา[n. exp.] (nok doēndon) EN: Grey-sided Thrush FR: Merle de Fea [m] ; Grive de Fea [f] ; Grive rousse [f]
นกหัวขวานด่างแคระ[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Grey-capped Woodpecker ; Grey-capped Pygmy Woodpecker FR: Pic à coiffe grise [f] ; Pic pygmée [m]
นกหัวขวานเขียวหัวดำ[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Grey-headed Woodpecker ; Grey-faced Woodpecker FR: Pic cendré [m] ; Pic à tête grise [m]
นกหัวขวานแคระอกเทา[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Grey-and-buff Woodpecker FR: Pic trapu [m]
นกหัวโตสีเทา[n. exp.] (nok hūa tō ) EN: Grey Plover ; Black-bellied Plover FR: Pluvier argenté [m] ; Pluvier à ventre noir [m] ; Pluvier gris [m] ; Pluvier varié [m] ; Vanneau suisse [m]
นกฮูกเกรตเกรย์[n. exp.] (nok hūk krē) EN: great grey owl FR:
นกอีเสือหลังเทา[n. exp.] (nok ī-seūa ) EN: Grey-backed Shrike FR: Pie-grièche du Tibet [f] ; Pie-grièche à dos gris [f]
นกจับแมลงหัวเทา[n. exp.] (nok jap mal) EN: Grey-headed Flycatcher ; Grey-headed Canary-Flycatcher FR: Gobemouche à tête grise [m] ; Goubemouche à tête grise [m] ; Miro à tête grise [m]
นกจับแมลงอกเทา[n. exp.] (nok jap mal) EN: Grey-chested Jungle Flycatcher FR: Gobemouche ombré [m] ; Rhinomyias à poitrine grise [m]
นกจาบปีกอ่อนหัวเทา[n. exp.] (nok jāppīk-) EN: Chestnut-eared Bunting ; Grey-headed Bunting FR: Bruant à oreillons [m] ; Bruant à demi-collier [m] ; Bruant à oreillons marron [m] ; Bruant à poitrine noire [m]
นกจุนจู๋ท้องเทา[n. exp.] (nok junjū t) EN: Grey-bellied Tesia FR: Tésie à sourcils jaunes ; Crombec à sourcils jaunes [m] ; Tésie à tête olive
นกกะลิง[n. exp.] (nok kaling) EN: Grey-headed Parakeet FR: Perruche de Finsch [f] ; Perruche à tête grise [f] ; Perruche à tête ardoisée [f]
นกกะลิงเขียดสีเทา[n. exp.] (nok kaling ) EN: Grey Treepie ; Himalayan Treepie, FR: Témia de Swinhoe [f] ; Pie grise [f] ; Pie vagabonde de Taïwan [f] ; Témia de Formose [f]
นกกิ้งโครงแก้มขาว[n. exp.] (nok kingkhr) EN: White-cheeked Starling ; Grey Starling FR: Étourneau gris [m] ; Martin gris [m]
นกกิ้งโครงแกลบหัวเทา[n. exp.] (nok kingkhr) EN: Chestnut-tailed Starling ; Grey-headed Myna FR: Étourneau à tête grise [m] ; Martin de Malabar [m] ; Martin à tête grise [m]
นกกินแมลงคอเทา[n. exp.] (nok kin mal) EN: Grey-throated Babbler FR: Timalie à tête rayée [f] ; Timalie à gorge grise [f] ; Timalie à tête noire [f]
นกกินแมลงตาขาว[n. exp.] (nok kin mal) EN: Grey-headed Babbler FR: Timalie à tête grise [f]
นกกระจิบหญ้าอกเทา[n. exp.] (nok krajip ) EN: Grey-breasted Prinia FR: Prinia de Hodgson ; Fauvette-roitelet à poitrine grise [f] ; Prinia à poitrine grise
นกกระจ้อยแก้มเทา[n. exp.] (nok krajǿi ) EN: Grey-cheeked Warbler FR: Pouillot à joues grises [m] ; Fauvette à joues grises [f] ; Fauvette-gobemouches à joues grises [f]
นกกระสานวล[n. exp.] (nok krasā n) EN: Grey Heron FR: Héron cendré [m] ; Héron gris [m] ; Héron commun [m]
นกกระแตหัวเทา [n. exp.] (nok krataē ) EN: Grey-headed Lapwing FR: Vanneau à tête grise [m]
นกกระทาดงอกเทา[n. exp.] (nok krathā ) EN: Grey-breasted Partridge FR: Torquéole de Sumatra ; Perdrix à poitrine grise [f]

*grey* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akazienmeise {f} [ornith.]Acacia Grey Tit
Amazonasralle {f} [ornith.]Grey-breasted Crake
Graukappen-Fliegenstecher {m} [ornith.]Grey-capped Tyrannulet
Graustirnelaenie {f} [ornith.]Grey & White Tyrannulet
Apfelschimmel {m}apple grey
Archerfrankolin {m} [ornith.]Archer's Greywing Francolin
Aschkopfhabicht {m} [ornith.]New Guinea Grey-headed Goshawk
Aschkopf-Ameisenfänger {m} [ornith.]Grey Antbird
Bonapartetaube {f} [ornith.]Grey-headed Dove
Buntflügel-Ameisenschlüpfer {m} [ornith.]Grey Antwren
Buntkopf-Felshüpfer {m} [ornith.]Grey-necked Bald Crow
Cassinschnäpper {m} [ornith.]Cassin's Grey Flycatcher
Cayenneweih {m} [ornith.]Grey-headed Kite
Cayenneralle {f} [ornith.]Grey-necked Wood Rail
Keilschwanzwürger {m} [ornith.]Chinese Great Grey Shrike
Bindenlärmvogel {m} [ornith.]Eastern Grey Plantain-eater
Streifenkopf-Grauschwanz {m} [ornith.]Equatorial Greytail
Feenwaldsänger {m} [ornith.]Grey & Gold Warbler
Ghanadrossel {f} [ornith.]Grey Ground Thrush
grau {adj} | grauer | am grauestengray [Am.]; grey [Br.] | grayer; greyer | grayest; greyest
Grayraupenfänger {m} [ornith.]New Guinea Greybird
gräulich {adj}grayish [Am.]; greyish
Gebirgsstelze {f} [ornith.]Grey Wagtail (Motacilla cinerea)
Graureiher {m} [ornith.]Grey Heron (Ardea cinerea)
Kiebitzregenpfeifer {m} [ornith.]Grey Plover (Pluvialis squatarola)
Rebhuhn {n} [ornith.]Grey Partridge (Perdix perdix)
Thorshühnchen {n} [ornith.]Grey Phalarope (Phalaropus fulicarius)
Tao {m} [ornith.]Grey Tinamou
Grausturmvogel {m} [ornith.]Grey Shearwater
Graupelikan {m} [ornith.]Grey Pelican
Weißkehlente {f} [ornith.]Grey Teal
Rotnackensperber {m} [ornith.]Grey Moluccan Collared Sparrow Hawk
Froschsperber {m} [ornith.]Grey Frog Hawk
Zweibindenbussard {m} [ornith.]Grey Hawk
Graukopfalbatros {m} [ornith.]Grey-headed Albatross
Graukopf-Seeadler {m} [ornith.]Grey-headed Fishing Eagle
Graukopfguan {m} [ornith.]Grey-headed Chachalaca
Graukopfkiebitz {m} [ornith.]Grey-headed Lapwing
Graukopfmöwe {f} [ornith.]Grey-headed Gull
Rotflanken-Fruchttaube {f} [ornith.]Grey-headed Zone-tailed Pigeon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *grey*
Back to top