ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dun

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dun*, -dun-

dun ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dun (n.) สีน้ำตาลมืด See also: สีน้ำตาลเทา Syn. donkey-gray, brownish
dun (adj.) สีน้ำตาลมืด See also: สีน้ำตาลเทา Syn. donkey-gray, brownish
dun (vt.) ทวงหนี้ See also: ทวงเงิน Syn. sue, bill, invoice
dun for (phrv.) ทวงเงิน See also: ทวง
dunce (n.) คนโง่ See also: คนสมองทึบ
dune (n.) ภูเขาทราย See also: เนินทราย, สันทราย Syn. hummock, hump
dune buggy (n.) รถชายหาด
dung (n.) มูลสัตว์ See also: ขี้สัตว์ Syn. feces, excrement, manure
dungeon (n.) คุกใต้ดินในปราสาท Syn. pit, prison
dunk (vt.) จุ่มลงในของเหลว Syn. souse, dip, plunge
dunk in (phrv.) จุ่ม See also: จิ้ม Syn. dip into
English-Thai: HOPE Dictionary
dun(ดัน) adj. เกี่ยวกับสีน้ำตาลมืด,มืด,มืดมน,เศร้าหมอง. n. สีน้ำตาลมืด,ม้าสีน้ำตาลมืดที่มีแผงคอและหางสีดำ.
dunce(ดันซฺ) n. คนโง่,คนทึ่ม., See also: duncical adj. ดู dumper n. ดูdump duncish adj. ดู dumper n. ดูdump duncishly adv. ดู dumper n. ดูdump, Syn. dolt
dung(ดัง) {dunged,dunging,dungs} n. มูล,มูลสัตว์,ปุ๋ยมูลสัตว์,เรื่องเลวร้าย. vt. คลุมด้วยมูลสัตว์, Syn. droppings
dung beetlen. แมลงปีกแข็งที่อยู่ตามมูลสัตว์
dungaree(ดังกะรี') n. เสื้อผ้าชุดทำงาน,ผ้าฝ้ายหยาบ,ผ้ายีนส์,ชุดยีนส์สีน้ำเงิน -pl. dugarees
dungeon(ดัน'เจิน) n. คุกใต้ดิน,คุกที่แข็งแรงและมิดชิด,หอคอยป้อมปราการ
English-Thai: Nontri Dictionary
dun(n) การทวงถาม,การทวงเงิน,ผู้ที่ทวงถาม
dunce(n) คนโง่,คนทึ่ม,คนปัญญาทึบ
dune(n) กองทราย,เนินทราย,สันทราย
dung(n) มูลสัตว์,ปุ๋ย,ปุ๋ยคอก,มูล
dungeon(n) คุกขี้ไก่,คุกใต้ดิน,คุกมืด,กรุ,หอคอย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dunคำทวงหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duneเนินทราย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dune ; Sand Dune เนินทราย ; สันทราย เนินที่เกิดขึ้นในบริเวณทะเลทราย หรือบริเวณใกล้ฝั่งทะเล เนื่องจากลมได้พัดพาเอาทรายละเอียดมากองทับถมกันไว้ และเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนมีขนาดโตเป็นเนินทรายหรือ สันทรายเตี้ยๆ และมักเกิดขึ้นในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวางทิศทางลม จึงกั้นทรายที่ถูกลมพัดหอบมาเอาไว้ และตกลงมาทับถมกันเป็นกองโตปกคลุมสิ่งกีดขวางนั้นจนมิด ด้านของเนินที่อยู่ทางต้นลมจะมีลักษณะลาด ส่วนด้านที่อยู่ทางปลายลมจะชัน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มูลสัตว์ (n.) dung See also: animal droppings
ขี้วัว (n.) cow dung See also: semi-liquid faeces, soft faeces, soft excrement
ดอกดิน (n.) flower of Aeginetia pedunculata See also: Burmannia coelestis Syn. หญ้าข้าวกล่ำ
มูลโค (n.) cow dung See also: semi-liquid faeces, soft faeces, soft excrement Syn. ขี้วัว
หญ้าข้าวกล่ำ (n.) flower of Aeginetia pedunculata See also: Burmannia coelestis
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My name's Dun Meng. It a-sound... it a-sound like Manny.- ไม่ คือผมชื่อดัน เมง
Furthermore, I would like to point out to you that... that speech was made at the Afro-Asian Conference in Bandung...{\cHFFFFFF}นอกจากนี้ฉันต้องการ จะชี้ให้เห็นกับคุณว่า ... {\cHFFFFFF}คำพูดที่ถูกสร้างขึ้นมาที่ การประชุมแอฟริกาเอเชียในบันดุง ...
Yes, at Bandung, 1955.{\cHFFFFFF}Yes, at Bandung, 1955.
A lad I know saved a grenade at Dunkirk.ดันเคิร์ก ไม่ได้วางไว้ใน กระสอบทรายที่
There isn't any, dunce!ไม่มีข้าศึกหรอก เด็กโง่
This is Jerry Dunphy. Thank you and good night.ผมเจอร์รี่ ดันวินน์ ขอบคุณครับ
Steve "The Colonel" Cropper, Donald "Duck" Dunn..."พันเอก" ซทิฟ โครเพอ, "เป็ด" โดนเลด ดัน
I'm your granduncle but I can still walk either of you into the ground.ฉันเป็นลุงใหญ่ของเธอ แต่ฉันยังเดินแข่งกับ เธอทั้งสองคนได้สบาย
I can compensate for it by using the redundant units.ฉันสามารถชดเชยให้กับมัน โดยใช้หน่วยซ้ำซ้อน
The chocolate milk you dunk it in Come on Steph, you know where I'm going with this I know!ครั้งแรกที่พวกเค้าไปเที่ยวด้วยกัน
I dunno, their sensitivity that makes me do it.ฉันไม่รู้ ความรู้สึกอ่อนไหวของพวกเขาที่ทำให้ฉันลงมือไป
Bring down your dungarees and stuff for the laundry, OK?ผมอธิฐานไว้เมื่อคืน ผมก็เลยตัวโตขี้นมาครับ แม่

dun ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
混沌学[hùn dùn xué, ㄏㄨㄣˋ ㄉㄨㄣˋ ㄒㄩㄝˊ, 混沌学 / 混沌學] chaos theory (math.)
等效百万吨当量[děng xiào bǎi wàn dūn dāng liàng, ㄉㄥˇ ㄒㄧㄠˋ ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ ㄉㄨㄣ ㄉㄤ ㄌㄧㄤˋ, 等效百万吨当量 / 等效百萬噸當量] equivalent megatonnage (EMT)
杭丁顿舞蹈症[Háng dīng dùn wǔ dào zhèng, ㄏㄤˊ ㄉㄧㄥ ㄉㄨㄣˋ ˇ ㄉㄠˋ ㄓㄥˋ, 杭丁顿舞蹈症 / 杭丁頓舞蹈症] Huntingdon's disease
伦敦帝国理工学院[Lún dūn dì guó lǐ gōng xué yuàn, ㄌㄨㄣˊ ㄉㄨㄣ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, 伦敦帝国理工学院 / 倫敦帝國理工學院] Imperial College, London
千吨级核武器[qiān dūn jí hé wǔ qì, ㄑㄧㄢ ㄉㄨㄣ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ ˇ ㄑㄧˋ, 千吨级核武器 / 千噸級核武器] kiloton weapon
雪顿节[Xuě dùn jié, ㄒㄩㄝˇ ㄉㄨㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, 雪顿节 / 雪頓節] Lhasa Shoton festival or yogurt banquet, from first of July of Tibetan calendar
百万吨级核武器[bǎi wàn dūn jí hé wǔ qì, ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ ㄉㄨㄣ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ ˇ ㄑㄧˋ, 百万吨级核武器 / 百萬噸級核武器] megaton weapon
牛顿力学[niú dùn lì xué, ㄋㄧㄡˊ ㄉㄨㄣˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 牛顿力学 / 牛頓力學] Newtonian mechanics
总吨位[zǒng dūn wèi, ㄗㄨㄥˇ ㄉㄨㄣ ㄨㄟˋ, 总吨位 / 總噸位] overall tonnage (of a shipping fleet or company)
抑扬顿挫[yì yáng dùn cuò, ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄉㄨㄣˋ ㄘㄨㄛˋ, 抑扬顿挫 / 抑揚頓挫] pattern or falling, remaining even and rising in pitch and rythm; inflection; intonation; cadence
普林斯吨大学[Pǔ lín sī dūn dà xué, ㄆㄨˇ ㄌㄧㄣˊ ㄙ ㄉㄨㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 普林斯吨大学 / 普林斯噸大學] Princeton University
普林斯顿大学[Pǔ lín sī dùn Dà xué, ㄆㄨˇ ㄌㄧㄣˊ ㄙ ㄉㄨㄣˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 普林斯顿大学 / 普林斯頓大學] Princeton University
矮墩墩[ǎi dūn dūn, ㄞˇ ㄉㄨㄣ ㄉㄨㄣ, 矮墩墩] pudgy; dumpy; stumpy
春蚕[Chūn cán, ㄔㄨㄣ ㄘㄢˊ, 春蚕 / 春蠶] Silkworms in Spring (1933), Chinese silent movie in socialist realist style, based on novel by Mao Dun 茅盾
史丹顿岛[Shǐ dān dùn dǎo, ㄕˇ ㄉㄢ ㄉㄨㄣˋ ㄉㄠˇ, 史丹顿岛 / 史丹頓島] Staten Island, borough of New York City
哀的美敦书[āi dí měi dūn shū, ㄞ ㄉㄧˊ ㄇㄟˇ ㄉㄨㄣ ㄕㄨ, 哀的美敦书 / 哀的美敦書] ultimatum (loan)
华盛顿州[Huá shèng dùn zhōu, ㄏㄨㄚˊ ㄕㄥˋ ㄉㄨㄣˋ ㄓㄡ, 华盛顿州 / 華盛頓州] Washington State
华盛顿时报[Huá shèng dùn Shí bào, ㄏㄨㄚˊ ㄕㄥˋ ㄉㄨㄣˋ ㄕˊ ㄅㄠˋ, 华盛顿时报 / 華盛頓時報] Washington Times (newspaper)
华盛顿特区[Huá shèng dùn tè qū, ㄏㄨㄚˊ ㄕㄥˋ ㄉㄨㄣˋ ㄊㄜˋ ㄑㄩ, 华盛顿特区 / 華盛頓特區] Washington D.C. (US federal capital)
华盛顿邮报[Huá shèng dùn Yóu bào, ㄏㄨㄚˊ ㄕㄥˋ ㄉㄨㄣˋ ㄧㄡˊ ㄅㄠˋ, 华盛顿邮报 / 華盛頓郵報] Washington Post (newspaper)
打趸儿[dǎ dǔn r, ㄉㄚˇ ㄉㄨㄣˇ ㄖ˙, 打趸儿 / 打躉兒] to buy wholesale
呫吨酮[zhān dūn tóng, ㄓㄢ ㄉㄨㄣ ㄊㄨㄥˊ, 呫吨酮 / 呫噸酮] xanthone C13H8O2 (aromatic chemistry)
阿普尔顿[Ā pǔ ěr dùn, ㄚ ㄆㄨˇ ㄦˇ ㄉㄨㄣˋ, 阿普尔顿 / 阿普爾頓] Appleton (name); Sir Edward Appleton (1892-1965), British physicist, Nobel laureate who discovered the ionosphere
哈米吉多顿[Hā mǐ jí duō dùn, ㄏㄚ ㄇㄧˇ ㄐㄧˊ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄣˋ, 哈米吉多顿 / 哈米吉多頓] Armageddon (in Revelation 16:16)
[dūn, ㄉㄨㄣ, 墩] block; gate pillar; pier
蠢货[chǔn huò, ㄔㄨㄣˇ ㄏㄨㄛˋ, 蠢货 / 蠢貨] blockhead; idiot; dunce; moron; fool
思想顽钝[sī xiǎng wán dùn, ㄙ ㄒㄧㄤˇ ㄨㄢˊ ㄉㄨㄣˋ, 思想顽钝 / 思想頑鈍] blunt thinking; apathy
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, 钝 / 鈍] blunt; stupid
顽钝[wán dùn, ㄨㄢˊ ㄉㄨㄣˋ, 顽钝 / 頑鈍] blunt (instrument); stupid; thick-headed
博尔顿[Bó ěr dùn, ㄅㄛˊ ㄦˇ ㄉㄨㄣˋ, 博尔顿 / 博爾頓] Bolton (name)
布里奇顿[bù lǐ qí dùn, ㄅㄨˋ ㄌㄧˇ ㄑㄧˊ ㄉㄨㄣˋ, 布里奇顿 / 布裡奇頓] Bridgetown (capital of Barbados)
伦敦[Lún dūn, ㄌㄨㄣˊ ㄉㄨㄣ, 伦敦 / 倫敦] London (capital of United Kingdom)
克莱顿[Kè lái dùn, ㄎㄜˋ ㄌㄞˊ ㄉㄨㄣˋ, 克莱顿 / 克萊頓] Clayton (name); Crighton (name)
矛盾[máo dùn, ㄇㄠˊ ㄉㄨㄣˋ, 矛盾] contradictory; contradiction
[dūn, ㄉㄨㄣ, 蹲] crouch; squat
道尔顿[Dào ěr dùn, ㄉㄠˋ ㄦˇ ㄉㄨㄣˋ, 道尔顿 / 道爾頓] Dalton (name)
代顿[Dài dùn, ㄉㄞˋ ㄉㄨㄣˋ, 代顿 / 代頓] Dayton (city in Ohio)
敦豪快递[dūn háo kuài dì, ㄉㄨㄣ ㄏㄠˊ ㄎㄨㄞˋ ㄉㄧˋ, 敦豪快递 / 敦豪快遞] DHL
敦豪快递公司[Dūn háo kuài dì gōng sī, ㄉㄨㄣ ㄏㄠˊ ㄎㄨㄞˋ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, 敦豪快递公司 / 敦豪快遞公司] DHL
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, 遁] disappear; to escape

dun ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
借金取り[しゃっきんとり, shakkintori] (n) bill collection; bill collector; dun
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (n) {comp} (link, path) redundancy
サンドバギー[, sandobagi-] (n) sand buggy; dune buggy
ずんと;づんと(ok)[, zunto ; dunto (ok)] (adv) much
ダンガリー[, dangari-] (n) dungaree
ダンク[, danku] (n) dunk; (P)
ダンクショット[, dankushotto] (n) dunk shot
ダンジョン[, danjon] (n) dungeon
ダンスキャップ[, dansukyappu] (n) dunce cap; fool's cap
ダンディ;ダンディー[, dandei ; dandei-] (n) (1) dandy; fop; esthete; (2) Dundee; D'Indy
ドンゴロス[, dongorosu] (n) dungarees
バンドン会議[バンドンかいぎ, bandon kaigi] (n) (See アジアアフリカ会議) Bandung Conference (1955)
フーダニット[, fu-danitto] (n) whodunit
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P)
二重化[にじゅうか, nijuuka] (n) {comp} duplication; redundancy
会津塗[あいづぬり, aidunuri] (n) Aizu lacquer ware
冗長[じょうちょう, jouchou] (adj-na,n) (1) tedious; verbose; prolix; (2) redundancy
冗長化[じょうちょうか, jouchouka] (n) {comp} duplication; to make redundant
冗長電源[じょうちょうでんげん, jouchoudengen] (n) {comp} redundant power supply
取り立てる;取立てる;取りたてる[とりたてる, toritateru] (v1,vt) (1) to collect (debts); to dun; to exact; to extort; (2) to appoint; to promote; to give patronage; (3) (See 取り立てて) to emphasize; to focus on; to call attention to
呆気者;空け者[うつけもの, utsukemono] (n) (uk) fool; blockhead; idiot; dunce
周期冗長検査[しゅうきじょうちょうけんさ, shuukijouchoukensa] (n) {comp} CRC; Cyclic Redundancy Check
命綱[いのちづな, inochiduna] (n) lifeline
土牢[つちろう, tsuchirou] (n) dungeon
地下牢[ちかろう, chikarou] (n) dungeon
大叔父;大伯父[おおおじ, oooji] (n) granduncle
大横綱[だいよこづな, daiyokoduna] (n) sumo grand champion considered to be truly great, usually with over 10 makuuchi tournament wins
大黒黄金[だいこくこがね;ダイコクコガネ, daikokukogane ; daikokukogane] (n) (uk) horned dung beetle (Copris ochus)
屋上架屋[おくじょうかおく, okujoukaoku] (n) (See 屋上屋を架す) gilding the lily; adding redundant things
岩蓮華[いわれんげ;イワレンゲ, iwarenge ; iwarenge] (n) (uk) Chinese dunce cap (species of succulent plant, Orostachys iwarenge)
巡回冗長検査[じゅんかいじょうちょうけんさ, junkaijouchoukensa] (n) {comp} cyclic redundancy check; CRC
帆綱[ほづな, hoduna] (n) halyard
常々;常常[つねづね, tsunedune] (adv,n) always; usually
引き綱;引綱[ひきづな, hikiduna] (n) tow rope; bell rope; dog lead; lanyard; sash cord
成長小説[せいちょうしょうせつ, seichoushousetsu] (n) novel of formation (education); novel of character development; novel which traces the intellectual, moral, spiritual or social development of a young person; Bildungsroman (German)
手綱[たづな, taduna] (n,adj-no) bridle; reins; (P)
掃き溜めに鶴[はきだめにつる, hakidamenitsuru] (exp) a jewel in a dunghill
教養小説[きょうようしょうせつ, kyouyoushousetsu] (n) novel about one's education, spiritual growth, etc.; Bildungsroman
整理淘汰[せいりとうた, seiritouta] (n,vs) reorganize an enterprise and weed out redundant workers; reorganize an industry and weed out redudant enterprises
枝角[えだづの, edaduno] (n) antler (deer, etc.)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy
フル冗長[フルじょうちょう, furu jouchou] fully redundant
メイト系[メイトけい, meito kei] mate system, redundant system
二重化[にじゅうか, nijuuka] duplication, redundancy
冗長[じょうちょう, jouchou] verbose (an), redundant, prolix
冗長化[じょうちょうか, jouchouka] duplication, to make redundant
冗長度[じょうちょうど, jouchoudo] relative redundancy (in information theory)
冗長検査[じょうちょうけんさ, jouchoukensa] redundancy check
冗長構成[じょうちょうこうせい, jouchoukousei] redundant configuration
冗長符号[じょうちょうふごう, jouchoufugou] redundancy code
冗長量[じょうちょうりょう, jouchouryou] redundancy (in information theory)
冗長電源[じゅうちょうでんげん, juuchoudengen] redundant power supply
周期冗長検査[しゅうきじょうちょうけんさ, shuukijouchoukensa] CRC, Cyclic Redundancy Check
垂直パリティチェック[すいちょくパリティチェック, suichoku pariteichiekku] VRC, Vertical Redundancy Check
垂直冗長検査[すいちょくじょうちょうけんさ, suichokujouchoukensa] Vertical Redundancy Check, VRC
完全冗長[かんせんじょうちょう, kansenjouchou] fully redundant
完全冗長システム[かんせんじょうちょうシステム, kansenjouchou shisutemu] fully redundant system
巡回冗長検査[じゅんかいじょうちょうけんさ, junkaijouchoukensa] cyclic redundancy check, CRC (abbr.)
水平情報検査[すいへいじょうほうけんさ, suiheijouhoukensa] Horizontal Redundancy Check
水平方向奇偶検査[すいへいほうこうきぐうけんさ, suiheihoukoukiguukensa] LRC, Longitudinal Redundancy Check

dun ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นาดูน ; อำเภอนาดูน = อ.นาดูน[n. prop.] (Nā Dūn ; Am) EN: Na Dun ; Na Dun District FR: Na Dun ; district de Na Dun
อดุล ; อดุลย์[adj.] (adun) EN: peerless FR:
อาดูร[v.] (ādūn) EN: lament FR:
อาดูร[adj.] (ādūn) EN: suffering ; grieving ; lamenting FR: souffrance [f]
อำนาจดุลพินิจ[n. exp.] (amnāt dunla) EN: discretionary power FR: pourvoir discrétionnaire [m]
อับดุล[n. prop.] (Apdun = Apd) EN: Abdul FR:
อับดุล ฮาลิม ; สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านตวนกู อับดุล ฮาลิม มูอัซซัม ชาห์[n. prop.] (Apdun Hālim) EN: Abdul Halim FR:
อับดุลละห์ อะห์มัด บาดาวี[n. prop.] (Apdunla Ama) EN: Abdullah Ahmad Badawi FR:
บ้านดุง ; อำเภอบ้านดุง = อ.บ้านดุง[n. prop.] (Bān Dung ; ) EN: Ban Dung ; Ban Dung District FR: Ban Dung ; district de Ban Dung
ดันดี[n. prop.] (Dandī ) EN: Dundee FR: Dundee
ดันดี ยูไนเต็ด[TM] (Dandī Yūnai) EN: Dundee United FR: Dundee United [m]
ดอกดิน[n.] (døkdin) EN: Aeginetia pedunculata FR: Aeginetia pedunculata
ด้วงขี้หมู[n. exp.] (dūang khī m) EN: Giant Dung Beetle FR:
ด้วงกว่างห้าเขา[n. exp.] (dūang kwāng) EN: five horned dung beetle ; Five-Horned Rhinoceros Beetle FR:
ด้วงมะพร้าว[n. exp.] (dūang maphr) EN: Rhinoceros Beetle ; Coconut rhinoceros beetle ; Asiatic rhinoceros beetle ; black beetle, coconut black beetle ; coconut palm rhinoceros beetle ; coconut rhinoceros beetle ; date palm beetle ; dung beetle FR: scarabée rhinocéros [m] ; Rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée du cocotier [m] ; oryctes du cocotier [m] ; Bébête coco [f] (rég. - La Réun.]
ดุน[v.] (dun) EN: emboss ; protrude FR:
ดุน[v.] (dun) EN: push ; shove away FR:
ดุ้น[n.] (dun) EN: piece ; stick of cut wood ; fragment FR: bout [m] ; bâton [m]
ดุล[n.] (dun) EN: balance ; equilibrium FR: balance comptable [f] ; balance [f] ; équilibre [m]
ดุล[adj.] (dun) EN: equal ; even ; balanced FR: équilibré
ดุลย์[n.] (dun) EN: balance ; equality FR:
ดุลย์[n.] (dun) EN: equal ; equivalent ; equal FR:
ดูแน่ะ[interj.] (dūnae) EN: Look here! FR:
ดุลอำนาจ[n.] (dun-amnāt) EN: balance of power FR:
ดูหนังสือ[v.] (dūnangseū) EN: FR: réviser ; potasser (fam.)
ดุลอัตรามวล[n. exp.] (dun attrā m) EN: mass rate balance FR:
ดุลบัญชีเดินสะพัด[n. exp.] (dun banchī ) EN: balance on current account ; current account FR:
ดุลบัญชีเงินทุน[n. exp.] (dun banchī ) EN: capital and finance account FR:
ดุลบัญชีทุน[n. exp.] (dun banchī ) EN: balance on capital account FR:
ดุลบริการ[n. exp.] (dun børikān) EN: service account FR:
ดุลบริการสุทธิ[n. exp.] (dun børikān) EN: net services FR:
ดุลชำระหนี้[n.] (dunchamranī) EN: balance of payments FR:
ดุลเอกเซอร์จี[n. exp.] (dun ēksoējī) EN: exergy balance FR:
ดุลเอนโทรปี[n. exp.] (dun ēnthrōp) EN: entropy balance FR:
ดุ้ง[adj.] (dung) EN: bent FR:
ดุลแห่งอำนาจ[n. exp.] (dun haeng a) EN: balance of power FR: balance du pouvoir [f]
ดุลการชำระเงิน[n. exp.] (dunkānchamr) EN: balance of payments FR: balance des paiements
ดุลการชำระเงินขาดดุล[n. exp.] (dunkānchamr) EN: balance of payments deficit FR:
ดุลการชำระเงินเกินดุล[n. exp.] (dunkānchamr) EN: balance of payments surplus FR:
ดุลการค้า[n.] (dunkānkhā) EN: trade balance ; balance of trade FR: balance commerciale [f]

dun ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgang {m}; Absendung
Kehrtwendung {f}; Wendung
Adenitis {f}; Drüsenentzündung
Andacht {f}; Zuwendung
Annahme {f}; Verabschiedung
Vorwegnahme {f} | neuheitsschädliche Vorwegnahme einer Erfindunganticipation | anticipation of invention
Applet {n}; kleine Anwendung; kleines Programm [comp.]applet
Antrag {m}; Anmeldung
Anwendung {f}; Verwendung
Lehrlingssystem {n}; Lehrlingsausbildungssystem
Entscheidung {f} | Entscheidungen
Anwendungsgebiet {n}; Anwendungsbereich
Aromastoff {m} | Aromastoff, der zur Verwendung in Nahrungsmitteln als sicher anerkannt istflavouring agent | GRAS flavouring agent (generally recognised as safe in food)
Arthritis {f}; Gelenkentzündung
Verabredung {f} | Verabredungen
Anhänglichkeit {f}; Bindung
Befestigung {f}; Bindung
Rundfunkübertragung {f}; Hörfunksendung
Beglaubigung {f}; Beurkundung
Stoßentladung {f} | Stoßentladungen
Beendigung {f}; Beendung
Bauchlandung {f} | Bauchlandungen
Bibelpapier {n}; Bibeldünndruckpapier
Bindebogen {n}; Bindung
Cholezystitis {f}; Gallenblasenentzündung
Blendung {f} | akustische Blendungdazzling | aural dazzling
Verschalung {f}; Verkleidung
Bronchitis {f}; Entzündung der Bronchien [med.]bronchitis
Bronchopneumonie {f}; Lungenentzündung
Bursitis {f}; Schleimbeutelentzündung
Anrufzeit {f}; Verbindungsdauer
Verleumdung {f} | Verleumdungen
Kapitalaufwand {m}; Kapitalaufwendungen
Kapitalbildung {f} | Kapitalbildungen
Kasusendung {f}; Endung
Bescheinigung {f}; Beurkundung
Ladung {f} | elektrische Ladung | elektrostatische Ladung | ungenügende Ladungcharge | electric charge | electrostatic charge | undercharge
Kolportage {f}; Sensationsmeldung
Chemosis {f}; Ödem der Bindehaut; starke Bindehautentzündung [med.]chemosis
Chiffon {n}; dünnes Seidengewebechiffon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dun
Back to top