ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grouse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grouse*, -grouse-

grouse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grouse (n.) นกตระกูล Tetraonidae See also: ไก่ป่า
grouse (n.) การบ่นว่า See also: การบ่น Syn. dissatisfaction, gripe Ops. compliment
grouse (vi.) บ่นว่า See also: บ่น Syn. grumble, mutter
grouse about (phrv.) ตำหนิเกี่ยวกับ See also: บ่นในเรื่อง
grouse at (phrv.) ตำหนิเกี่ยวกับ See also: บ่นในเรื่อง
English-Thai: HOPE Dictionary
grouse(เกราซฺ) n., (pl. grouse,grouses) ไก่ป่า,n. การบ่น,การตัดพ้อ,คำบ่น vi. บ่น,ตัดพ้อ.
grouser(เกรา'เซอะ) n. แผ่นสายพานฟันเฟืองของรถแทรกเตอร์ เสาเข็ม,คนขี้บ่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is basically a tune-up for the grouse season, which is starting soon.มันจะง่ายขึ้นเมื่อถึงฤดูล่าสัตว์ป่า ซึ่งมันใกล้จะมาถึงแล้ว
I'll make an accomplished grouse shooter of him yet.เดี๋ยวพ่อจะสอนเขาด้วยตัวพ่อเอง
It was a mix of... of crows, sparrows, swallows, finches, robin red breasts, grouse, even a gull.มันก็เป็นซากนกผสมกันไป ระหว่างอีกากับนกแก้ว นกนางแอ่น นกฟริ้นส์ นกกางเขนอกแดง ห่าน แล้วยังมีนางนวลด้วย

grouse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
松鸡[sōng jī, ㄙㄨㄥ ㄐㄧ, 松鸡 / 松雞] grouse
毛腿沙鸡[máo tuǐ shā jī, ㄇㄠˊ ㄊㄨㄟˇ ㄕㄚ ㄐㄧ, 毛腿沙鸡 / 毛腿沙雞] Tibetan sandgrouse (Syrrhaptes tibetanus)

grouse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
蝦夷雷鳥[えぞらいちょう;エゾライチョウ, ezoraichou ; ezoraichou] (n) (uk) hazel grouse (Bonasa bonasia)
雷鳥[らいちょう, raichou] (n) ptarmigan (Lagopus muta, esp. the Japanese ptarmigan, Lagopus muta japonica); grouse
黒雷鳥[くろらいちょう;クロライチョウ, kuroraichou ; kuroraichou] (n) (uk) black grouse (Tetrao tetrix); blackcock (male black grouse); greyhen (female black grouse)

grouse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่นพึมพำ[v. exp.] (bon pheumph) EN: grumble ; fret ; grouse FR: grommeler ; bougonner

grouse ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haselhuhn {n} [ornith.]Hazel Grouse (Bonasa bonasia)
Moorschneehuhn {n} [ornith.]Willow Grouse
Beifußhuhn {n} [ornith.]Sage Grouse
Tannenhuhn {n} [ornith.]Spruce Grouse
Querulant {m}troublemaker; grouser
Kronenflughuhn {n} [ornith.]Crowned Sandgrouse
Bindenflughuhn {n} [ornith.]Painted Sandgrouse
Tropfenflughuhn {n} [ornith.]Spotted Sandgrouse
Steppenflughuhn {n} [ornith.]Pallas' Sandgrouse (Syrrhaptes paradoxus)
Steppenhuhn {n} [ornith.]Pallas' Sandgrouse
Tibetflughuhn {n} [ornith.]Tibetan Sandgrouse
Fleckenflughuhn {n} [ornith.]Variegated Sandgrouse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grouse
Back to top