ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

format

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *format*, -format-

format ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
format (n.) รูปแบบ See also: แบบ Syn. design, layout, plan
format (n.) การจัดข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์) See also: การจัดรูปแบบข้อมูล
format (vt.) ทำเป็นรูปแบบ See also: ทำเป็นแบบฟอร์ม
formation (n.) การพัฒนา
formation (n.) การก่อรูปแบบ See also: การสร้าง Syn. build, constitution, construction
formation of chemical compounds (n.) การสังเคราะห์
formative (adj.) ที่ช่วยให้พัฒนาขึ้น See also: ที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์ Syn. positive
English-Thai: HOPE Dictionary
format(ฟอร์'แมท) n. รูปแบบ,แผนการรวมทั้งหมด, Syn. plan,layout รูปแบบจัดรูปแบบ1. หมายถึงรูปแบบการเก็บข้อมูลของโปรแกรมสำเร็จแต่ละโปรแกรม โปรแกรม Word Perfect และโปรแกรม WordStar แม้จะเป็นโปรแกรมประมวลผลคำเหมือนกัน แต่รูปแบบการเก็บข้อมูลก็ไม่เหมือนกัน 2. FORMAT เป็นคำสั่งหนึ่งในระบบดอส และระบบวินโดว์ ที่ใช้เพื่อเตรียมจัดรูปแบบจานบันทึกใหม่ ๆ ไว้สำหรับเก็บข้อมูลหรือโปรแกรม จานบันทึกของแมคอินทอชกับจาน บันทึกของพีซี จะกำหนดรูปแบบการเก็บข้อมูลไม่เหมือนกัน ฉะนั้น หากนำจานบันทึกที่จัดรูปแบบด้วยคำสั่ง "FORMAT" ของระบบดอสไปใช้กับเครื่องแมคอินทอช หน่วยบันทึกก็จะไม่รับ เพราะอ่านไม่ได้ หรือบันทึกข้อมูลลงเก็บไม่ได้
formation(ฟอร์เม'เชิน) n. การสร้าง,การวัดขนาดแถว,สิ่งที่สร้างขึ้น. -al adj., Syn. evolution
English-Thai: Nontri Dictionary
formation(n) การสร้าง,การก่อรูป,ขบวน,แถว,แนว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
format๑. รูปแบบ๒. จัดรูปแบบ๓. การจัดรูปแบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
formationหมวดหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
format1. รูปแบบ
Formationการเกิด,การเกิดเป็นสาร [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัดรูปแบบ (v.) format Syn. วางรูปแบบ
ต้นแบบ (n.) format Syn. แบบ, รูปร่าง, โครง, แบบอย่าง
รูปแบบ (n.) format Syn. แบบ, รูปร่าง, โครง, แบบอย่าง, ต้นแบบ
การก่อรูป (n.) formation See also: organizing
กรมสารนิเทศ (n.) Department of Information
การบอก (n.) giving information See also: notification, telling, advising, informing Syn. การแจ้ง, การแจ้งให้ทราบ Ops. การรับฟัง, การฟัง, การสดับ, การสดับรับฟัง
การบอกกล่าว (n.) giving information See also: notification, telling, advising, informing Syn. การบอก, การแจ้ง, การแจ้งให้ทราบ Ops. การรับฟัง, การฟัง, การสดับ, การสดับรับฟัง
การสร้างคำ (n.) word formation
การแจ้ง (n.) giving information See also: notification, telling, advising, informing Syn. การบอก, การแจ้งให้ทราบ Ops. การรับฟัง, การฟัง, การสดับ, การสดับรับฟัง
การแจ้งให้ทราบ (n.) giving information See also: notification, telling, advising, informing Syn. การบอก, การแจ้ง Ops. การรับฟัง, การฟัง, การสดับ, การสดับรับฟัง
กำหนดรูปแบบ (v.) set a format See also: stipulate a format Syn. จัดรูปแบบ
กำหนดรูปแบบ (v.) set a format See also: stipulate a format Syn. จัดรูปแบบ
ข้อมูลขนาดใหญ่ (n.) a large amount of information See also: voluminous information
ข้อมูลข่าวสาร (n.) news information Syn. ข่าวสาร
ข้อมูลจริง (n.) correct information See also: truth
ข้อมูลภาพ (n.) pictorial information See also: graphic
ข้อมูลรูปภาพ (n.) pictorial information See also: graphic Syn. ข้อมูลภาพ
ข่าว (n.) information Syn. ข่าวสาร, ข้อมูล
ข่าวสาร (n.) information See also: news, message Syn. ข่าว, ประกาศ, ข้อมูล
ความพิกลพิการ (n.) deformation See also: mutilation, disability Syn. ความพิการ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I found out some interesting informationฉันค้นพบข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจ
It's hard to imagine this information is accurateมันยากที่จะคิดว่าข้อมูลนี้ถูกต้อง
Where did you get this information?คุณได้ข้อมูลนี้มาจากไหน?
This information should be made available to the publicข้อมูลนี้ควรจะนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะ
What information do you think is inside?คุณคิดว่ามีข้อมูลอะไรอยู่ในนั้น
You say you come with information? Something new?คุณบอกว่าคุณมีข่าวสารมาด้วย มีอะไรใหม่หรือ?
We could get some information from him firstเราอาจได้ข้อมูลบางอย่างจากเขาก่อน
Don't omit such important information!อย่าละเลยข้อมูลสำคัญอย่างนั้น
Do you think that information can be trusted?คุณคิดว่าข้อมูลนั้นเชื่อถือได้หรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These tests were conducted over a six-month period,... ..using a double-blind format of eight overlapping demographic groups.ถ้าหากว่าคุณมีทุกคนเรียงราย ซูซาน ดื่มสิ อะไรนะคะ
It's not just a guideline or a format for my business.- ฉันจะทิ้งคุณ - คุณกับผม มีตัวตน
So I thought the documentary format would be like fish in a barrel, but as is the case with a real barrel of fish, after a while, it can become cramped, chaotic, and stinky.ทีแรกผมคิดว่ารูปแบบหนังสารคดี จะเป็นอะไรที่เหมือนปลาในอวย แต่ในกรณีนี้ มันไม่ใช่แบบนั้นซะทีเดียว
You changed the format of the entire show without consulting me?คุณเปลี่ยนรูปแบบ ของการแสดงทั้งหมด โดยไม่ปรึกษาฉัน นั่นเป็นที่ยอมรับไม่ได้!
I think your dad's confused about the format of the parent-teacher conference.ผมคิดว่าพ่อของคุณกำลังสับสนกับรูปแบบ ของการประชุมผู้ปกครองนะ
You know, if you have any reason to believe that you're about to be raided or intercepted or breached in any way, you format and destroy all the data immediately.ถ้าคุณมีเหตุให้สงสัยว่า คุณจะโดนจู่โจมหรือสกัดกั้น หรือถูกละเมิด คุณต้องลบและทำลายข้อมูลโดยทันที
Information about everything that happens in Sarkhan will be kept up-to-date, and that's seven days a week.{\cHFFFFFF}ข้อมูลเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ใน Sarkhan จะถูกเก็บไว้ up-to-date, {\cHFFFFFF}และที่เจ็ดวันต่อสัปดาห์
Whether or not I talk with Deong, I think, is irrelevant at this point, but I think it's a good idea, and maybe my bones have more information than yours.{\cHFFFFFF}whether or not I talk with Deong, I think, is irrelevant at this point, {\cHFFFFFF}but I think it's a good idea, {\cHFFFFFF}and maybe my bones have more information than yours.
Ever since I got here I've been receiving a lot of misinformation... about the politics of this country from people who are not qualified to talk about it.{\cHFFFFFF}Ever since I got here I've been receiving a lot of misinformation... {\cHFFFFFF}about the politics of this country from people who are not qualified to talk about it.
Orders, information enemy, nil. Information own troops.ข้อมูลกองกำลังของตัวเอง
There are people who'd pay a lot of money for that information.มีคนที่ต้องการจ่ายเงินเป็นจำนวนมากสำหรับข้อมูลที่มี
You have your information.และคุณจะรู้ว่า คุณมีข้อมูลของ คุณ

format ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开本[kāi běn, ㄎㄞ ㄅㄣˇ, 开本 / 開本] format (page layout for printing)
通风[tōng fēng, ㄊㄨㄥ ㄈㄥ, 通风 / 通風] airy; ventilation; to ventilate; to disclose information
启事[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, 启事 / 啟事] announcement (written, on billboard, letter, newspaper or website); to post information; a notice
美国资讯交换标准码[Měi guó zī xùn jiāo huàn biāo zhǔn mǎ, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄗ ㄒㄩㄣˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄇㄚˇ, 美国资讯交换标准码 / 美國資訊交換標準碼] ASCII, American Standard Code for Information Interchange
军阵[jūn zhèn, ㄐㄩㄣ ㄓㄣˋ, 军阵 / 軍陣] battle formation
膀胱气化[páng guāng qì huà, ㄆㄤˊ ㄍㄨㄤ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, 膀胱气化 / 膀胱氣化] bladder qi4 transformation in traditional Chinese medicine
成骨[chéng gǔ, ㄔㄥˊ ㄍㄨˇ, 成骨] bone formation; osteogenesis
小册子[xiǎo cè zi, ㄒㄧㄠˇ ㄘㄜˋ ㄗ˙, 小册子 / 小冊子] booklet; pamphlet; leaflet; information sheet; menu
通报[tōng bào, ㄊㄨㄥ ㄅㄠˋ, 通报 / 通報] bulletin; journal; circulate information; bulletin
约定资讯速率[yuē dìng zī xùn sù lǜ, ㄩㄝ ㄉㄧㄥˋ ㄗ ㄒㄩㄣˋ ㄙㄨˋ ㄌㄩˋ, 约定资讯速率 / 約定資訊速率] committed information rate (Frame Relay); CIR
履历[lǚ lì, ㄌㄩˇ ㄌㄧˋ, 履历 / 履歷] curriculum vitae; career information; career
形变[xíng biàn, ㄒㄧㄥˊ ㄅㄧㄢˋ, 形变 / 形變] deformation; bending
变形[biàn xíng, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˊ, 变形 / 變形] deformation; to become deformed; to change shape; to morph
端详[duān xiáng, ㄉㄨㄢ ㄒㄧㄤˊ, 端详 / 端詳] details (of information)
弹性形变[tán xìng xíng biàn, ㄊㄢˊ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄧㄢˋ, 弹性形变 / 彈性形變] elastic deformation
[biǎo, ㄅㄧㄠˇ, 表] exterior surface; family relationship via females; to show (one's opinion); a model; a table (listing information); a form; a meter (measuring sth)
文件格式[wén jiàn gé shì, ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄜˊ ㄕˋ, 文件格式] file format
读写[dú xiě, ㄉㄨˊ ㄒㄧㄝˇ, 读写 / 讀寫] fill out or in (information on a form)
编队[biān duì, ㄅㄧㄢ ㄉㄨㄟˋ, 编队 / 編隊] form into columns; organize into teams; formation (of ships or aircraft)
版式[bǎn shì, ㄅㄢˇ ㄕˋ, 版式] format
队列[duì liè, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧㄝˋ, 队列 / 隊列] formation
队形[duì xíng, ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˊ, 队形 / 隊形] formation
体式[tǐ shì, ㄊㄧˇ ㄕˋ, 体式 / 體式] format; form
帧格式[zhèng gé shì, ㄓㄥˋ ㄍㄜˊ ㄕˋ, 帧格式 / 幀格式] frame format
图像互换格式[tú xiàng hù huàn gé shì, ㄊㄨˊ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨˋ ㄏㄨㄢˋ ㄍㄜˊ ㄕˋ, 图像互换格式 / 圖像互換格式] GIF; graphic interchange format
[gōng, ㄍㄨㄥ, 供] offer (information etc); supply
倒海翻江[dǎo hǎi fān jiāng, ㄉㄠˇ ㄏㄞˇ ㄈㄢ ㄐㄧㄤ, 倒海翻江] overwhelming flood; deluge; fig. a flood (of goods, people, information etc)
二手[èr shǒu, ㄦˋ ㄕㄡˇ, 二手] indirectly acquired; second-hand (information, equipment etc)
信息[xìn xī, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ, 信息] information; news; message
信息学[xìn xī xué, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄒㄩㄝˊ, 信息学 / 信息學] information science
信息技术[xìn xī jì shù, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, 信息技术 / 信息技術] information technology; IT
信息时代[xìn xī shí dài, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄕˊ ㄉㄞˋ, 信息时代 / 信息時代] information age
信息管理[xìn xī guǎn lǐ, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, 信息管理] information management
信息系统[xìn xī xì tǒng, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 信息系统 / 信息系統] information system
信息论[xìn xī lùn, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄌㄨㄣˋ, 信息论 / 信息論] information theory
信息资源[xìn xī zī yuán, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄗ ㄩㄢˊ, 信息资源 / 信息資源] information resource
技术情报[jì shù qíng bào, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ, 技术情报 / 技術情報] information technology; IT
政府新闻处[zhèng fǔ xīn wén chù, ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄔㄨˋ, 政府新闻处 / 政府新聞處] information services department
资讯科技[zī xùn kē jì, ㄗ ㄒㄩㄣˋ ㄎㄜ ㄐㄧˋ, 资讯科技 / 資訊科技] information technology; science of communications
内幕[nèi mù, ㄋㄟˋ ㄇㄨˋ, 内幕 / 內幕] inside story; non-public information; behind the scenes; internal

format ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレス形式[アドレスけいしき, adoresu keishiki] (n) {comp} address format
アニメーテッドGIF[アニメーテッドギッフ;アニメーテッドジッフ, anime-teddogiffu ; anime-teddojiffu] (n) {comp} Animated Graphics Interchange Format
チャネルデフィニションフォーマット[, chanerudefinishonfo-matto] (n) {comp} channel definition format
トレント[, torento] (n) {comp} (See ビットトレント) Torrent; file format used with BitTorrent peer-to-peer file-sharing applications
ネーティブファイルフォーマット[, ne-teibufairufo-matto] (n) {comp} native file format
ファイルフォーマット[, fairufo-matto] (n) {comp} file format
ファイル形式[ファイルけいしき, fairu keishiki] (n) {comp} file format
交換様式[こうかんようしき, koukanyoushiki] (n) {comp} interchange format
交換様式クラス[こうかんようしきクラス, koukanyoushiki kurasu] (n) {comp} interchange format class
体裁[ていさい(P);たいさい, teisai (P); taisai] (n) (1) (outward) appearance; (2) (proper) format (e.g. of an essay); form; style; (3) appearances; decency; show; display; (4) lip-service; insincere words; glib talk; (P)
基準形式[きじゅんけいしき, kijunkeishiki] (n) (obs) {comp} (See 正準形式) canonical format
拡張UEF[かくちょうユーイーエフ, kakuchou yu-i-efu] (n) {comp} Extended User Exchange Format
書き方[かきかた, kakikata] (n) (1) way of writing; manner of writing; (2) penmanship (esp. used in old textbooks); calligraphy; (3) format (e.g. of a report); (4) stroke order of a character; (P)
正書法[せいしょほう, seishohou] (n) (1) correct orthography; (2) reference format
正準形式[せいじゅんけいしき, seijunkeishiki] (n) {comp} canonical format
略暦[りゃくれき, ryakureki] (n) (abbr) (See 略本暦) abbreviated koyomi (Japanese traditional calendar); koyomi presented in a smaller, easy to use, format
略本暦[りゃくほんれき, ryakuhonreki] (n) (See 暦・こよみ) abbreviated koyomi (Japanese traditional calendar); koyomi presented in a smaller, easy to use, format
音声ファイルフォーマット[おんせいファイルフォーマット, onsei fairufo-matto] (n) audio file format
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC
IT[アイティー, aitei-] (n) {comp} (See インフォメーションテクノロジー) information technology; IT
MIS[ミス;エムアイエス, misu ; emuaiesu] (n) management information system (MIS)
SIS[シス, shisu] (n) (See 戦略情報システム) strategic information system (SIS)
アスキー[, asuki-] (n) {comp} American Standard Code for Information Interchange; ASCII; (P)
アフィン変換[アフィンへんかん, afin henkan] (n) {comp} affine transformation
アプリケーションフォーマット[, apurike-shonfo-matto] (n) {comp} disk formatting (wasei
アンテナ[, antena] (n) (1) antenna; (2) person who collects information or opinions; (P)
アンフォーマット[, anfo-matto] (n) {comp} unformat
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information)
インフォストラクチャー[, infosutorakucha-] (n) {comp} infostructure; information structure
インフォマーシャル[, infoma-sharu] (n) (abbr) information commercial
インフォメーションアナリスト[, infome-shon'anarisuto] (n) information analyst
インフォメーションギャプ[, infome-shongyapu] (n) information gap
インフォメーションサイエンス[, infome-shonsaiensu] (n) information science
インフォメーションスーパーハイウェイ[, infome-shonsu-pa-haiuei] (n) {comp} information superhighway
インフォメーションセンター[, infome-shonsenta-] (n) information kiosk; information centre
インフォメーションソサイエティー[, infome-shonsosaietei-] (n) information society
インフォメーションディスクロージャー[, infome-shondeisukuro-ja-] (n) information disclosure
インフォメーションデモクラシー[, infome-shondemokurashi-] (n) information democracy
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アドレス形式[アドレスけいしき, adoresu keishiki] address format
キャラクタフォーマット[きゃらくたふぉーまっと, kyarakutafo-matto] character format
グローバル形式[グローバルけいしき, guro-baru keishiki] global format
ゾーン形式[ゾーンけいしき, zo-n keishiki] zoned format
チャネルデフィニションフォーマット[ちゃねるでふぃにしょんふぉーまっと, chanerudefinishonfo-matto] channel definition format
ネーティブファイルフォーマット[ねーていぶふぁいるふぉーまっと, ne-teibufairufo-matto] native file format
ネイティブフォーマット[ねいていぶふぉーまっと, neiteibufo-matto] native format
ファイルフォーマット[ふぁいるふぉーまっと, fairufo-matto] file format
ファイル形式[ファイルけいしき, fairu keishiki] file format
フォーマット[ふぉーまっと, fo-matto] format
交換様式[こうかんようしき, koukanyoushiki] interchange format
交換様式クラス[こうかんようしきクラス, koukanyoushiki kurasu] interchange format class
基準形式[きじゅんけいしき, kijunkeishiki] canonical format
形式[けいしき, keishiki] form, formality, appearance, mode, format
形式変換[けいしきへんかん, keishikihenkan] format conversion
拡張UEF[かくちょうユーイーエフ, kakuchou yu-i-efu] Extended User Exchange Format
放送形式[ほうそうけいしき, housoukeishiki] broadcast format (TV)
数値形式[すうちけいしき, suuchikeishiki] numeric format
書式制御文字[しょしきせいぎょもじ, shoshikiseigyomoji] format effector, layout character
アクセス情報[アクセスじょうほう, akusesu jouhou] access information
アドレス情報[アドレスじょうほう, adoresu jouhou] address information
インフォストラクチャー[いんふぉすとらくちゃー, infosutorakucha-] infostructure, information structure
インフォメーションスーパーハイウェイ[いんふぉめーしょんすーぱーはいうえい, infome-shonsu-pa-haiuei] information superhighway
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation
ウィンドウ情報[ウィンドウじょうほう, uindou jouhou] window information
エントリ情報[エントリじょうほう, entori jouhou] entry-information
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] entry-information-selection
エントロピー[えんとろぴー, entoropi-] entropy, mean information content, average information content
シャノン[しゃのん, shanon] Shannon, binary unit of information content, bit
セグメント変換[せぐめんとへんかん, segumentohenkan] segment transformation
データ媒体変換[データばいたいへんかん, de-ta baitaihenkan] data transformation
ディレクトリ情報ベース[ディレクトリじょうほうベース, deirekutori jouhou be-su] Directory Information Base, (DIB)
ドキュメンテーションセンタ[どきゅめんてーしょんせんた, dokyumente-shonsenta] information centre, documentation centre
ナット[なっと, natto] natural unit of information content, nat
ネットワークプロトコルアドレス指定情報[ネットワークぷろとこるアドレスしていじょうほう, nettowa-ku purotokoru adoresu shiteijouhou] network protocol address information
ハートレー[はーとれー, ha-tore-] Hartley, decimal unit of information content
ビット[びっと, bitto] Shannon, binary unit of information content, bit, binary digit
ビューイング変換[びゅういんぐへんかん, byuuinguhenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
ビュー変換入力優先度[ビューへんかんにゅうりょくゆうせんど, byu-henkannyuuryokuyuusendo] view transformation input priority
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
誤報[ごほう, gohou] Thai: ข้อมูลผิดพลาด English: misinformation

format ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉบับดิจิตอล[n. exp.] (chabap diji) EN: digital format FR:
ฉบับพกพา[n. exp.] (chabap phok) EN: FR: format de poche [m]
ฟอร์แมต[n.] (fømaēt) EN: format FR: format [m]
กำหนดรูปแบบ[v. exp.] (kamnot rūpb) EN: set a format FR:
ขนาด[n.] (khanāt) EN: size ; dimension ; dimensions ; magnitude ; proportion ; measurement ; caliber ; type ; standard ; specification ; mode ; norm ; yardstick ; capacity ; format ; extent FR: taille [f] ; dimension [f] ; dimensions [fpl] ; format [m] ; magnitude [f] ; mesures [fpl] ; calibre [m] ; grandeur [f] ; proportions [fpl] ; amplitude [f]
ขนาดกระดาษ[n. exp.] (khanāt krad) EN: paper size FR: format de papier [m]
ขนาดเล็ก[adj.] (khanāt lek) EN: small-size ; small-sized ; small in size ; small format ; miniature FR: de petite taille ; mineur ; de faible amplitude ; miniature ; faible
ขนาดประหยัด[n. exp.] (khanāt pray) EN: FR: format économique [m]
ขนาดรูปเล่ม[n. exp.] (khanāt rūp ) EN: FR: format [m]
ขนาดใหญ่[adj.] (khanāt yai) EN: large-sized ; huge ; large format FR: de grande taille ; majeur
กระดาษพิมพ์ขนาด ...[n. exp.] (kradāt phim) EN: FR: papier d'impression de format ... [m]
กระดาษพิมพ์ขนาด A4[n. exp.] (kradāt phim) EN: A4 printing paper FR: papier d'impression de format A4 [m] ; papier d'impression A4 [m]
รูปแบบ[n.] (rūpbaēp) EN: format ; style ; form ; pattern ; type ; characteristic ; feature FR: format [m] ; forme [f] ; style [m] ; schéma [m] ; structure [f]
รูปร่าง[n.] (rūprāng) EN: appearance ; external looks ; expression ; figure ; format ; form ; physique FR: aspect [m] ; forme [f] ; apparence [f] ; silhouette [f] 
ไซซ์ ; ไซส์[n.] (sai) EN: size FR: taille [f] ; format [m]
อัพเดทข่าวสาร[n. exp.] (apdēt khāos) EN: FR: actualisation des informations
เบาะแส[n.] (bǿsaē) EN: clue ; hint ; trace ; information FR: indice [m]
ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์[n. exp.] (chin suan k) EN: FR: composant informatique [m]
ชีวสารสนเทศศาสตร์[n.] (chīwasāraso) EN: bioinformatics FR: bio-informatique [f]
ช่องข่าว[n. exp.] (chǿng khāo) EN: news channel FR: chaîne d'information [f]
ช่องข่าว 24 ชั่วโมง[n. exp.] (chǿng khāo ) EN: FR: chaîne d'information continue [f] ; chaîne d'information en continu [f]
ชุด[n.] (chut) EN: group ; collection ; set ; ensemble ; series ; team ; session ; suite ; batch ; version FR: ensemble [m] ; set [m] ; assortiment [m] ; menu [m] ; jeu [m] ; suite [f] ; kit [m] (anglic.) ; version [f] ; formation [f] ; équipe [f]
ได้ความ[v.] (dāi khwām) EN: learn the news ; get the information ; know ; understand ; make sense ; get results FR:
เอนโทรปีมาตรฐานของการเกิด[n. exp.] (ēnthrōpī mā) EN: standard entropy of formation FR:
เอ4[n.] (ē-sī) EN: A4 FR: A4 (format ~) [m]
ฝากกระจายข่าว[v. exp.] (fāk krajāi ) EN: FR: diffuser une information ; répandre une information ; disséminer l'information
ฟังข่าว[v. exp.] (fang khāo) EN: FR: écouter les informations
ฟันปลา[n.] (fanplā) EN: serration ; sawtooth formation FR: dentelure [f]
ให้ข้อมูล[v. exp.] (hai khømūn) EN: give some information FR: donner des informations ; informer
แจ้งข้อมูล[v. exp.] (jaēng khømū) EN: FR: partager des informations
แจ้งความเท็จ[v. exp.] (jaēngkhwām ) EN: report false information intentionally FR:
จิตตสังขาร[n.] (jittasangkh) EN: mental formation ; mental function (perception and feeling) FR:
จดหมายข่าว[n.] (jotmāikhāo) EN: newsletter FR: lettre d'information [f] ; bulletin d'information [m] ; newsletter [f] (anglic.)
กายสังขาร[n.] (kāiyasangkh) EN: bodily formation (i.e. in-breath and out-breath) FR:
การบอก[n.] (kān bøk) EN: information FR:
การบอกกล่าว[n.] (kān bøkklāo) EN: giving information ; notification ; telling ; advising ; informing FR: information [f] ; allégation [f] ; énonciation [f]
การฝึกงาน[n.] (kān feukngā) EN: teacher trainig FR: apprentissage [m] ; stage [m] ; formation [f]
การแจ้งความ[n.] (kān jaēngkh) EN: information ; charge FR: avis [m]
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์[n. exp.] (kān khīen p) EN: computing programming ; programming FR: programmation informatique [f] ; programmation [f]
การค้นหาข้อมูล[n. exp.] (kān khonhā ) EN: information search FR: recherche d'informations [f]

format ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Assemblerformat {n} [comp.]assembler format
Anzeigeformat {n}display format
Querformat {n}horizontal format
Querformat {n}landscape format
Langformat {n}oblong format
Satzformat {n}record format
Größe {f}; Format
Kontenbildung {f}account formation
Adresscodeformat {n}; Adressformat
Vorabinformation {f}advance information
Algenbildung {f}algal formation
Zusatzinformation {f}ancillary information
Winkeltransformation {f}angular transformation
Bahnfahrplanauskunft {f}train schedule information
Rückbildung {f} (Linguistik)back formation
Hintergrundinformation {f}background information
Bankauskunft {f}information from a bank; credit report from a bank
Eckdaten {pl}basic information
einseitig; parteiisch {adj} | jdn. einseitig informierenbiased | to give sb. biased information
Bioinformatik {f}bioinformatics
Fettdruck {m}bold formation
Primäre Informationsquelle {f}chief source of information
Hinweisschild {n}decal information
Unterwürfigkeit {f} (gegenüber)conformation (to)
Informationsverbindung {f}connection of information
Schädeldeformation {f}cranial deformation
Verformungsmessung {f}deformation measurement; distortion measurement
Geräteschrift {f}device information
Telefonauskunft {f}directory information; directory enquiries
Energieumsetzung {f}energy transformation
Entropie {f}; Maß für den Informationsgehaltaverage information content
Informationsaustausch {m}exchange of information
Informationsflut {f}information flood
Format {n}format; size
Formatieren {n}formatting
Formatierer {m} | Formatierer
Formatierung {f}formatting
Formation {f} (von Flugzeugen) [mil.]formation
formatfrei {adj}non-formatted
Bodenschicht {f} | wasserführende Bodenschichtformation | water bearing formation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า format
Back to top