ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

perpetually

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *perpetually*, -perpetually-

perpetually ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
perpetually (adv.) อย่างตลอดกาล See also: อย่างนิรันดร, อย่างชั่วกัลปวสาน, อย่างตลอดไป Syn. constantly Ops. inconstantly
perpetually (adv.) อย่างต่อเนื่อง See also: อย่างไม่ขาดสาย Syn. constantly Ops. inconstantly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That you have perpetually lied to me, brought loaded guns into the home, endangered the lives of our children.คุณหลอกลวงฉันมาตลอดเวลา นำปืนที่พร้องยิงเข้ามาในบ้าน เอาชีวิตลูกๆ เข้าไปเสี่ยง
Are you perpetually on your way to the gym?- ถ้างั้นก็ 'Sup? - 'Sup แล้วไง? - 'Sup?
You know Rhiannon. She's perpetually angry.เธอรู้จัก รีฮานนอน ใช่ไหม คนที่หน้าบูดตลอดกาล
And perpetually ill-Tempered.เป็นผีดิบอารมณ์เสียตลอดเวลา
I slouch, my hair's too long, my tie's perpetually crooked.ผมตัวงอ ผมก็ยาวเกินไป เนคไทผมก็งอตลอดเวลา
Whoever thought we should be perpetually connected to the Internet should be shot.ใครก็ตามที่คิดว่า เราต้องเชื่อมต่อกับ อินเตอร์เน็ตเสมอล่ะก็ สมควรโดนยิงทิ้ง

perpetually ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นิรันดร[adv.] (nirandøn) EN: always ; for ever ; perpetually ; eternally FR: éternellement ; perpétuellement ; pour toujours ; à jamais
นิจ[adv.] (nit) EN: habitually ; regularly ; constantly ; frequently ; perpetually ; often FR: habituellement ; régulièrement ; constamment ; continuellement ; durablement
นิตย์[adv.] (nit) EN: habitually ; regularly ; constantly ; frequently ; perpetually ; often FR: habituellement ; régulièrement ; constamment ; continuellement ; durablement
ตลอดกาล[adv.] (taløt kān) EN: forever ; everlasting ; eternity ; perpetually ; endlessly ; eternally FR: à jamais ; à perpétuité ; perpétuellement ; pour l'éternité ; éternellement ; sans fin
ตลอดไป[adv.] (taløt pai) EN: forever ; all the time from now on ; always ; ever ; all the time ; on and on ; perpetually FR: pour toujours ; à jamais ; éternellement ; continuellement ; sans cesse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า perpetually
Back to top