ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eternally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eternally*, -eternally-

eternally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eternally (adv.) อย่างชั่วนิรันดร์ See also: อย่างไม่สิ้นสุด Syn. endlessly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กัลปาวสาน (adv.) eternally See also: everlastingly, forever
ชั่วกัปชั่วกัลป์ (adv.) eternally See also: everlastingly, forever Syn. นิรันดร์, นมนาน, เป็นนิจ, ชั่วกัลปาวสาน, กัลปาวสาน, ชั่วนิจนิรันดร
ชั่วกาลนาน (adv.) eternally See also: endlessly Syn. ทนทาน, อยู่ยืด, เก่าแก่, ถาวร
ชั่วนิจนิรันดร (adv.) eternally See also: everlastingly, forever Syn. นิรันดร์, นมนาน, เป็นนิจ, ชั่วกัลปาวสาน, กัลปาวสาน
นิรันดร์ (adv.) eternally See also: everlastingly, forever Syn. นมนาน, เป็นนิจ, ชั่วกัลปาวสาน, กัลปาวสาน, ชั่วนิจนิรันดร
อยู่ยืด (adv.) eternally See also: endlessly Syn. ทนทาน, เก่าแก่, ถาวร
เป็นนิจ (adv.) eternally See also: everlastingly, forever Syn. นิรันดร์, นมนาน, ชั่วกัลปาวสาน, กัลปาวสาน, ชั่วนิจนิรันดร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can't you see that all those words will be branded in my memory and eating deeper eternally while you are at peace?ไม่เข้าใจหรือไร ว่าคำพูดเหล่านั้น จะสลักอยู่ในความทรงจำฉัน และกัดกันตัวฉันลึกลงไป
Thanks to your courage we live in peace and harmony and for this we are eternally grateful..."เราซาบซึ้งในความกล้าของเจ้า" "เราจะอยู่อย่างสันติและปรองดอง" "เราเป็นหนี้บุญคุณเจ้าชั่วฟ้าดินสลาย"
Now, the sea - bear with me - the sea in this context has been interpreted as representing politics - the sea which eternally rages with conflict, with turmoil, with revolution.ทีนี้มาดู, ทะเล ในเรื่องนี้ เป็นการกับการเมือง ทะเลอันที่ไม่รู้จบและยุ่งยากที่จะเกิดขึ้น
I will be eternally grateful to you.หนูจะไม่ลืมพระคุณเลย
I will be eternally grateful to patty hewes.ผมจะสำนึกในบุญคุณของแพทตี้ ฮิวส์ ไปตลอดชีวิต
And for that you must be eternally grateful.สำหรับท่านควรต้องสบายไป่ชั่วนิรันดร์
Aren't you supposed to be eternally in love with him?เธอไม่คิดที่จะมีรักนิรันดร์ กับเขาหรอกเหรอ?
Yes, well, that is the burden of being eternally dashing.ใช่ เป็นคนที่ตกอยู่ในภาวะ หวาดกลัวอย่างหนัก
Well, for that, I'm eternally grateful,ดี สำหรับนั่นนะ ฉันรู้สึกดีตลอด
We're eternally hungry. Take it.พวกเราหิวตลอดกาล กินซะ
Well, the good news is, whichever you pick will be eternally grateful.แต่ ข่าวดีคือ ไม่ว่านายจะเลือกอะไร ก็จะได้รับการขอบคุณมหาศาล
And play it with an eternally pure heartและเล่นด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ตลอดกาล

eternally ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地久天长[dì jiǔ tiān cháng, ㄉㄧˋ ㄐㄧㄡˇ ㄊㄧㄢ ㄔㄤˊ, 地久天长 / 地久天長] forever (set phrase); as long as the world shall last; eternally

eternally ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
万古不易[ばんこふえき, bankofueki] (n) eternally unchanging
千古不易[せんこふえき, senkofueki] (n) eternally unchanging
常寂光土[じょうじゃっこうど, joujakkoudo] (n) {Buddh} (See 寂光浄土) land of eternally tranquil light (highest realm in Tendai Buddhism)
何時までも(P);何時迄も[いつまでも, itsumademo] (adv) (uk) forever; for good; eternally; as long as one likes; indefinitely; no matter what; (P)
変わりなく;変わり無く[かわりなく, kawarinaku] (adv) (1) unchangeably; constantly; uniformly; eternally; (2) uneventfully; peacefully
尽未来[じんみらい, jinmirai] (n) eternally; forever
果てし無く;果てしなく[はてしなく, hateshinaku] (adv) eternally; interminably

eternally ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชั่วฟ้าดินสลาย[adv.] (chūafādinsa) EN: eternally ; forever FR: éternellement
ชั่วกาลนาน[adv.] (chūa kālanā) EN: eternally ; endlessly FR:
ชั่วกัปชั่วกัลป์[adv.] (chūa kap ch) EN: eternally ; forever ; endlessly ; for ages ; for eons ; for all time FR:
จนฟ้าดินสลาย[adv.] (jon fādin s) EN: forever ; until the end of time ; eternally FR:
กัลปาวสาน[adv.] (kanlapāwasā) EN: eternally ; everlastingly ; forever FR:
นิรันดร์[adv.] (niran) EN: eternally FR:
นิรันดร[adv.] (nirandøn) EN: always ; for ever ; perpetually ; eternally FR: éternellement ; perpétuellement ; pour toujours ; à jamais
ตลอดกาล[adv.] (taløt kān) EN: forever ; everlasting ; eternity ; perpetually ; endlessly ; eternally FR: à jamais ; à perpétuité ; perpétuellement ; pour l'éternité ; éternellement ; sans fin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eternally
Back to top