ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

falter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *falter*, -falter-

falter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
falter (vi.) ขาดความมั่นใจ See also: ลังเล, รีรอ Syn. hesitate Ops. decide
falter (vi.) เดินสะดุด See also: เดินโซเซ, เดินตัวสั่น Syn. stagger, stumble
falter (vi.) พูดตะกุกตะกัก See also: พูดเสียงสั่น, พูดอ้ำอึ้ง, พูดละล่ำละลัก
falter (vt.) พูดตะกุกตะกัก See also: พูดเสียงสั่น, พูดอ้ำอึ้ง, พูดละล่ำละลัก
falter out (phrv.) พูดออกมาอย่างตะกุกตะกัก See also: พูดอ้ำอึ้ง
faltering (n.) การลังเล See also: การตัดสินใจไม่ได้ Syn. hesitancy
English-Thai: HOPE Dictionary
falter(ฟอล'เทอะ) {faltered,faltering,falters} v.,n. (การ) เดินสะดุด,เดินโซเซ,เดินตัวสั่น,พูดตะกุกตะกัก,ลังเล,รีรอ,วอกแวก,แกว่งไปแกว่งมา,อ้ำ ๆ อึ้ง ๆ, See also: falterer n. faltering adj. falteringly adv., Syn. doubt,hesitate
English-Thai: Nontri Dictionary
falter(vi) อ้ำๆ อึ้งๆ,พูดตะกุกตะกัก,พูดไม่คล่อง,เดินสะดุด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พิโยกพิเกน (v.) falter See also: to be uncertain
กระง่องกระแง่ง (adv.) falteringly See also: swayingly, unsteadily Syn. กระย่องกระแย่ง, ง่องแง่ง
กระบุ่มกระบ่าม (adv.) falteringly See also: stumblingly, clumsily, carelessly, awkwardly Syn. บุ่มบ่าม, ซุ่มซ่าม
ซุ่มซ่าม (adv.) falteringly See also: stumblingly, clumsily, carelessly, awkwardly Syn. บุ่มบ่าม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, in this battle, we are not going to falter or fail in!ดังนั้นในการรบครั้งนี้ เราจะต้องไม่ล้มลง หรือล้มเหลว เราจะสู้ต่อไป ถ้าดาบของเราหลุดมือ เราก็จะสู้ด้วยมือเปล่า
And, uh, did your husband's faith falter after he was told about the cancer?เเล้ว เอ่อ ศรัทธาของสามีคุณ เริ่มจะวอกเเวกบ้างรึเปล่า หลังจากที่เขาบอกคุณ เกี่ยวกับเรื่องมะเร็ง ?
He must have been nervous, but he never faltered.แจ็คตื่นเต้นแต่เขาไม่เคยสะดุด
Guardians, if your faith in our power has faltered, let me renew it.ผู้คุ้มครอง ศรัทธาของท่านต่อพวกเราน้อยลงแล้ว ให้ข้าฟื้นมันเอง
Why would I falter?ทั้งหมดเป็นฝีมือหยวนซื่อไข่
When Daniel inevitably falters as the head of Grayson Global, the board is sure to welcome you back with open arms.เมื่อใดที่แดเนียลขาดความมั่นใจ ในฐานะประธานของ Grayson Global บอร์ดบริหารจะต้องให้คุณ กลับเข้าไปบริหารอย่างแน่นอน
When it comes to dreams, one might falter, but the only way to fail is to abandon them.เมื่อมันมาถึงความฝัน บางอย่างอาจจะสะดุด แต่ทางเดียวที่จะล้มเหลวก็คือการละทิ้งพวกมัน
And they never faltered, not even once.และพวกเขาไม่เคยสะดุด ไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียว

falter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
衰退[shuāi tuì, ㄕㄨㄞ ㄊㄨㄟˋ, 衰退] decline; fall; drop; falter
趑趄嗫嚅[zī jū niè rú, ㄗ ㄐㄩ ㄋㄧㄝˋ ㄖㄨˊ, 趑趄嗫嚅 / 趑趄囁嚅] faltering steps, mumbling speech (成语 saw); hesitant; cringing; to cower
趦趄嗫嚅[zī jū niè rú, ㄗ ㄐㄩ ㄋㄧㄝˋ ㄖㄨˊ, 趦趄嗫嚅 / 趦趄囁嚅] faltering steps, mumbling speech (成语 saw); hesitant; cringing; to cower
[zhūn, ㄓㄨㄣ, 迍] falter, hesitate

falter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
噛む(P);咬む(P);嚙む;嚼む[かむ, kamu] (v5m,vt) (1) to bite; to chew; to gnaw; (2) to fumble or falter with one's words; (P)
たじろぐ[, tajirogu] (v5g,vi) to falter; to wince
口ごもる(P);口籠もる;口篭る;口籠る[くちごもる, kuchigomoru] (v5r,vi) to hesitate to say; to mumble; to hem and haw; to falter; (P)
吃り[どもり, domori] (n,adj-no) (1) (uk) stammer; stutter; faltering; speech impediment; (2) (sens) person with a speech impediment
怯む[ひるむ, hirumu] (v5m,vi) (uk) to falter; to flinch (from); to recoil (from); to quail (at)
淀み;淀;澱み;澱[よどみ, yodomi] (n) (1) stagnation; deposit; sediment; backwater; (2) faltering; hesitation; pause
渋る[しぶる, shiburu] (v5r) (1) to hesitate; to hold back; to balk; to falter; (2) to be reluctant; to be unwilling; to begrudge; (3) to have loose painful bowel movement; to suffer from tenesmus; (P)
漂う[ただよう, tadayou] (v5u,vi) (1) to drift; to float; (2) to waft (e.g. a scent); to hang in the air; (3) to be in the air (e.g. a feeling or mood); (4) to wander; to walk around aimlessly; (5) (arch) to be unsteady; to be unstable; (6) (arch) to falter; to flinch; to wince; (7) (arch) to live in unreliable circumstances; (P)
澱む(P);淀む[よどむ, yodomu] (v5m,vi) to stagnate; to be stagnant; to settle; to deposit; to be sedimented; to be precipitated; to hesitate; to be sluggish; to stammer; to stumble; to falter; (P)
覚束ない(ateji);覚束無い(ateji);覺束ない(ateji)(oK)[おぼつかない;かくそくない(ik), obotsukanai ; kakusokunai (ik)] (adj-i) (1) (uk) uncertain; doubtful; (2) (uk) unreliable; unsteady; shaky; faltering
訥訥;訥々[とつとつ, totsutotsu] (adj-na,n) halting; faltering
辿々しい;辿辿しい;辿たどしい[たどたどしい, tadotadoshii] (adj-i) (uk) with difficulty; faltering; tottering; awkward

falter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลังเลใจ[v. exp.] (langlē jai) EN: hesitate ; waver ; falter ; vacillate ; oscillate ; be uncertain ; be undecided FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
พิโยกพิเกน[v.] (phiyōkphikē) EN: falter FR:
พูดตะกุกตะกัก[v. exp.] (phūt takukt) EN: bumble ; falter ; speak haltingly ; stutter ; stammer FR: balbutier ; baragouiner
กระบุ่มกระบ่าม[adj.] (krabumkrabā) EN: faltering FR:
กระบุ่มกระบ่าม[adv.] (krabumkrabā) EN: falteringly FR:
กระง่องกระแง่ง[adv.] (kra-ngǿngkr) EN: falteringly ; swayingly ; unsteadily FR:
ซุ่มซ่าม[adj.] (sumsām) EN: faltering ; blundering ; blind ; ignorant ; clumsy ; awkward FR: maladroit ; malhabile

falter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Barbier-Falterfisch {m}; Schwarznasen-Falterfisch
Falter {m}; Tagfalter
Falter {m}; Nachtfalter
Rippelstreifen-Falterfisch {m}; Rotsaum-Falterfisch
Triangel-Falterfisch {m} Indischer Baronesse-Falterfisch
Sichelfleck-Falterfisch {m}; Keilfleck-Falterfisch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า falter
Back to top