ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-falter-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น falter, *falter*,

-falter- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, in this battle, we are not going to falter or fail in!ดังนั้นในการรบครั้งนี้ เราจะต้องไม่ล้มลง หรือล้มเหลว เราจะสู้ต่อไป ถ้าดาบของเราหลุดมือ เราก็จะสู้ด้วยมือเปล่า
And, uh, did your husband's faith falter after he was told about the cancer?เเล้ว เอ่อ ศรัทธาของสามีคุณ เริ่มจะวอกเเวกบ้างรึเปล่า หลังจากที่เขาบอกคุณ เกี่ยวกับเรื่องมะเร็ง ?

-falter- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
噛む(P);咬む(P);嚙む;嚼む[かむ, kamu] (v5m,vt) (1) to bite; to chew; to gnaw; (2) to fumble or falter with one's words; (P)

-falter- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลังเลใจ[v. exp.] (langlē jai) EN: hesitate ; waver ; falter ; vacillate ; oscillate ; be uncertain ; be undecided FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
พิโยกพิเกน[v.] (phiyōkphikē) EN: falter FR:
พูดตะกุกตะกัก[v. exp.] (phūt takukt) EN: bumble ; falter ; speak haltingly ; stutter ; stammer FR: balbutier ; baragouiner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -falter-
Back to top