ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hesitancy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hesitancy*, -hesitancy-

hesitancy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hesitancy (n.) ความลังเลใจ See also: ความไม่แน่ใจ Syn. indecision, irresolution, shilly-shallying
English-Thai: HOPE Dictionary
hesitancy(เฮช'ชิเทินชี) n. ความลังเลใจ, Syn. hesitance
English-Thai: Nontri Dictionary
hesitancy(n) ความลังเล,ความไม่แน่ใจ,ความชักช้า,ความอลักเอลื่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can understand your hesitancy, discussing Kal-El with a complete stranger.I can understand your hesitancy, discussing kal-el with a complete stranger. ดร.

hesitancy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
犹豫不决[yóu yù bù jué, ㄧㄡˊ ㄩˋ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, 犹豫不决 / 猶豫不決] hesitancy; indecision; to waver

hesitancy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unschlüssigkeit {f}hesitancy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hesitancy
Back to top