ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

demonstration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *demonstration*, -demonstration-

demonstration ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
demonstration (n.) การประท้วง See also: การเดินขบวน
demonstration (n.) การพิสูจน์ See also: การทดลอง
demonstration (n.) การสาธิต See also: การแสดงให้เห็น
demonstration (n.) การอธิบาย See also: การให้เหตุผล
English-Thai: Nontri Dictionary
demonstration(n) การสาธิต,การทดลอง,การพิสูจน์,การเดินขบวน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
demonstration๑. การเดินขบวน๒. การสาธิต๓. การแสดงลวง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Demonstrationการสาธิต [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การสาธิต (n.) demonstration
สาธิต (adj.) demonstration
โรงเรียนสาธิต (n.) demonstration school
demo (n.) ค่อย่อของ demonstration
demo (sl.) สาธิต (มาจาก demonstration) See also: เดโม่
dog and pony show (sl.) สาธิต (มาจาก demonstration)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A small demonstration shouldn't trouble you, then.การสาธิตเล็กๆน้อยๆ คงไม่ทําให้เจ้ามีปัญหา
I want to give a little demonstration of what g2 can do.ฉันจะแสดงให้ดูว่าจี2 ทำอะไรได้บ้าง
As a public demonstration it wasn't very effective due to the fact that this is a very rural area two people and a dog and it's not a very big house which I think rather surprised them but then we sat down and talked to themถ้ามองในแง่ของการประท้วง มันไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไร เพราะบ้านผมอยู่ในเขตชนบท มีคนอยู่แค่ 2 คนกับสุนัขตัวหนึ่ง
In 15 minutes, your president will get another demonstration of our commitment.อีก 15 นาที ปธน.พวกคุณจะได้เห็นตัวอย่างความตั้งใจของเราอีกครั้ง
This is a demonstration, a demonstration of peace.นี่คือการประท้วง การประท้วงเพื่อสันติไง
I sense a demonstration coming.ฉันรู้สึกว่าการสาธิตกำลังจะเกิดขึ้น
I have interviews, that cooking demonstration at the mall.ทั้งสัมภาษณ์ งานสาธิตทำอาหารในห้าง
This is a demonstration about demons and angels, love and lust.งี่เง่าชะมัด ทุกอย่างมันสับสนปนเปไปหมดในหัวของผม
That's the most obvious demonstration of the connection in my life.เป็นอะไรที่คุณสามารถสื่อสารด้วยได้
It's seriously hard to take that PowerPoint demonstration seriously.-ผมไม่ใช่ OPS, ไม่ใช่
A demonstration is in order.ตั้งใจจะสาธิตให้ดูอยู่แล้ว
~~ and I went down to the demonstration ~~# ฉันมาที่ ขบวนประท้วง #

demonstration ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
操演[cāo yǎn, ㄘㄠ ㄧㄢˇ, 操演] demonstration
游行[yóu xíng, ㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ, 游行 / 遊行] march; parade; demonstration

demonstration ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
JPDR[ジェーピーディーアール, jie-pi-dei-a-ru] (n) Japan Power Demonstration Reactor; JPDR
ジグザグデモ[, jiguzagudemo] (n) (abbr) zigzag demonstration
デモテープ[, demote-pu] (n) demonstration tape
デモンストレーション効果[デモンストレーションこうか, demonsutore-shon kouka] (n) demonstration effect
デモ版[デモばん;デモはん, demo ban ; demo han] (n) {comp} demonstration version; demo version
デモ行進[デモこうしん, demo koushin] (n) demonstration parade
フランスデモ[, furansudemo] (n) large street demonstration (wasei
抗議運動[こうぎうんどう, kougiundou] (n) protest campaign; demonstration
デモ[, demo] (n) (abbr) (See デモンストレーション) demo; demonstration; (P)
デモンストレーション[, demonsutore-shon] (n) demonstration; (P)
弁説[べんぜつ, benzetsu] (n) dialectic demonstration; display of skill in explanation

demonstration ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินขบวน[v.] (doēnkhabūan) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration FR: défiler ; manifester
แห่[n.] (haē) EN: parade ; procession ; array ; cavalcade ; demonstration FR: procession [f] ; parade [f] ; cavalcade [f]
การบินสาธิต[n. exp.] (kān bin sāt) EN: demonstration flight FR: vol de démonstration [m]
การชุมนุมประท้วง[n. exp.] (kān chumnum) EN: demonstration ; protest FR: manifestation [f]
การเดินขบวน[n. exp.] (kān doēn kh) EN: demonstration FR: manifestation [f]
การพิสูจน์[n.] (kān phisūt) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence FR: preuve [f] ; attestation [f] ; certification [f] ; démonstration [f]
การแสดง[n.] (kān sadaēng) EN: exhibition ; show ; demonstration ; exhibit ; performance ; acting ; concert FR: exposition [f] ; démonstration [f] ; show [m] ; théâtre [m] ; expression [m]
การแสดงให้เห็น[n. exp.] (kān sadaēng) EN: demonstration FR: expression [f]
การสาธิต[n.] (kān sāthit) EN: demonstration ; demo FR: démonstration [f] ; démo [f] (abrév., fam.)
ข้อพิสูจน์[n. exp.] (khø phisūt) EN: proof ; evidence ; substantiation ; testimony ; argument FR: preuve [f] ; argument [m] ; démonstration [f]
ม็อบ[n.] (mǿp) EN: demonstrators ; demonstration ; rally ; protestors ; mob FR: rassemblement [f] ; mobilisation [f] ; manifestants [mpl] ; foule [f]
งานแสดง[n. exp.] (ngān sadaēn) EN: exhibition ; demonstration ; display ; show ; exposition ; performance FR: foire [f] ; exposition [f] ; exhibition [f] ; salon [m]
งานตัวอย่าง[n. exp.] (ngān tūayān) EN: sample ; demonstration FR:
นิเทศ[n.] (nithēt) EN: demonstration ; information ; explanation ; illustration FR:
ปาฏิหาริย์[n.] (pātihān) EN: miracle ; demonstration of divine might FR: miracle [m] ; mystère [m]
โรงเรียนสาธิต[n. exp.] (rōngrīen sā) EN: demonstration school ; university school FR: école-pilote [f]
สาธิต[n.] (sāthit) EN: demonstration ; demo FR: démonstration [f] ; démo [f] (fam.)
วิธีสอนแบบสาธิต[n. exp.] (withī søn b) EN: demonstration method FR:

demonstration ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sternmarsch {m}demonstration march from different starting points
Vorführwagen {m}demonstration car

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า demonstration
Back to top