ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-expansion-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น expansion, *expansion*,

-expansion- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know that chest expansion programme on late-night TV?การสูญเสียความหวังทั้งหมดทำให้ผมเป็นอิสระ มันก็ดีน่ะ
As many of you know, recently Massimo Corteleoni has agreed to finance the expansion of the James Holt label.อย่างที่หลายคนรู้ เมื่อเร็วๆ นี้ แมสซิโม คอร์เทลลีโอนี่ ได้ตกลงที่จะร่วมลงทุน ในการขยายกิจการของเจมส์ โฮลต์
The expansion of cultivated land and single-crop farming encouraged the development of parasites.การแผ่ขยายเกษตรกรรมและการทำไร่เลื่อนลอย เอื้อต่อการกลายพันธ์ของปรสิต
Tonight we're announcing the expansion of our healing centers.พ่อซ่อมมันด้วยต้วเองเพื่อลูก
# Then nearly 14 billion years ago expansion started...# Then nearly 14 billion years ago expansion started...
* our whole universe was in a hot, dense state * * then nearly 14 billion years ago expansion started...* our whole universe was in a hot, dense state * * then nearly 14 billion years ago expansion started... Wait!
He struck out. * Our whole universe was in a hot, dense state * * Then nearly 14 billion years ago expansion started...เขาหมดตูด นี่ เธอ 2 คนรู้หรือเปล่าว่า
We were supposed to deliver Saito's expansion plans to Cobol Engineering two hours ago.เราควรที่จะส่งมอบของไซโตะแผนการขยาย ... ... เพื่อ Cobol วิศวกรรมสองชั่วโมงที่ผ่านมา
Which is why I said Left 4 Dead 2 would be better as an expansion pack...นี่คือเหตุผมที่ชั้นบอกว่าเกมLeft 4 Deadภาค2คงจะดีกว่า ถ้าเป้นภาคเสริมมา ชั้นต้องการให้นายช่วย
It gains immensely from the conflict and expansion of armaments.มันได้รับความขัดแย้งและการขยายกำลังทหารอย่างมาก
* Then nearly 14 billion years ago expansion started...? T? Then nearly 14 billion years ago expansion started...
I'm sad to say I taught him those moves. ♪ Our whole universe was in a hot, dense state ♪ ♪ Then nearly 14 billion years ago expansion started...ไม่อยากบอกเลยว่าฉันสอนท่านั้นเขาเอง ฉันตัดสินใจไม่ถูกเลยว่า

-expansion- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いざなみ景気;伊弉冉景気[いざなみけいき, izanamikeiki] (n) (See だらだらかげろう景気) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007
インライン展開[インラインてんかい, inrain tenkai] (n) {comp} in-line expansion
エキスパンションキャビネットパネル[, ekisupanshonkyabinettopaneru] (n) {comp} expansion cabinet panel
エキスパンションジョイント[, ekisupanshonjointo] (n) expansion joint
だらだらかげろう景気;だらだら陽炎景気[だらだらかげろうけいき, daradarakageroukeiki] (n) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007
フーリエ展開[フーリエてんかい, fu-rie tenkai] (n) {math} Fourier expansion
ファイル名展開[ファイルめいてんかい, fairu meitenkai] (n) {comp} filename expansion
マクロの展開[マクロのてんかい, makuro notenkai] (n) {comp} macro expansion
メモリ拡張カード[メモリかくちょうカード, memori kakuchou ka-do] (n) {comp} memory expansion card
メモリ拡張ボード[メモリかくちょうボード, memori kakuchou bo-do] (n) {comp} memory expansion board
伸び縮み[のびちぢみ, nobichidimi] (n,vs) expansion and contraction; elasticity; flexibility
伸縮[しんしゅく, shinshuku] (n,vs) expansion and contraction; elasticity; flexibility; (P)
拡張バス[かくちょうバス, kakuchou basu] (n) {comp} expansion bus
拡張化[かくちょうか, kakuchouka] (n,vs) enlargement; expansion
軍備拡大[ぐんびかくだい, gunbikakudai] (n) (See 軍備拡張) expansion of armaments
軍拡[ぐんかく, gunkaku] (n) (abbr) (See 軍事拡大) military expansion; expansion of armaments; (P)
鳥居配管[とりいはいかん, toriihaikan] (n) right-angled loop (used in plumbing); right-angled expansion pipe; torii-shaped piping
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ファイル名展開[ファイルめいてんかい, fairu meitenkai] filename expansion
マクロの展開[マクロてんかい, makuro tenkai] macro expansion
メモリ拡張カード[メモリかくちょうカード, memori kakuchou ka-do] memory expansion card
メモリ拡張ボード[メモリかくちょうボード, memori kakuchou bo-do] memory expansion board
伸張[しんちょう, shinchou] expansion (vs)
展開[てんかい, tenkai] expansion (vs)
展開結果[かいてんけっか, kaitenkekka] result of an expansion (filename, e.g.)
拡張[かくちょう, kakuchou] expansion (vs), extension, enlargement, escape (ESC)
拡張スロット[かくちょうロット, kakuchou rotto] expansion board slot
拡張ボード[かくちょうボード, kakuchou bo-do] expansion board
配布先表展開履歴表示[はいふさきひょうてんかいりれきひょうじ, haifusakihyoutenkairirekihyouji] DL expansion history indication
配布先表展開禁止[はいふさきひょうてんかいきんし, haifusakihyoutenkaikinshi] DL expansion prohibited
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
展開[てんかい, tenkai] Thai: ดำเนินต่อไปในรูปแบบใหม่ English: expansion (opposite of compression)

-expansion- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราขยาย[n. exp.] (attrā khayā) EN: expansion ratio ; expansion rate ; increasing rate FR: taux d'expansion [m] ; niveau d'expansion [m]
เอ็กแพนชั่นวาล์ว[n. exp.] (ekphaēnchan) EN: expansion valve FR:
การขยาย[n.] (kān khayāi) EN: enlargement ; magnification ; expansion ; amplification FR: agrandissement [m] ; expansion [f] ; amplification [f] ; extension [f]
การขยายกิจการ[n. exp.] (kān khayāi ) EN: expansion growth ; intensive growth FR:
การขยายออก[n. exp.] (kān khayāi ) EN: expansion ; extension FR: expansion [f] ;extension [f]
การขยายสู่ทั่วโลก[n. exp.] (kān khayāi ) EN: global expansion FR:
การขยายตลาด[n. exp.] (kān khayāi ) EN: expansion of the market FR:
การขยายธุรกิจ[n. exp.] (kān khayāi ) EN: expansion of business FR:
การขยายธุรกิจในต่างประเทศ[n. exp.] (kān khayāi ) EN: foreign expansion FR:
การขยายธุรกิจไปต่างประเทศ[n. exp.] (kān khayāi ) EN: foreign expansion FR:
การขยายตัว[n. exp.] (kān khayāi ) EN: expansion FR: extension [f] ; expansion [f]
การขยายตัวของเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān khayāi ) EN: economic expansion ; expansion of the economy FR:
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān khayāi ) EN: economic expansion ; expansion of the economy ; economic growth FR: expansion économique [f]
การกระจายอนุกรม[n. exp.] (kān krajāi ) EN: series expansion FR:
การกระจายเชิงเส้นกำกับ[n. exp.] (kān krajāi ) EN: asymptotic expansion FR:
การกระจายดีเทอร์มิแนนต์[n. exp.] (kān krajāi ) EN: determinant expansion FR:
การกระจายทวินาม[n. exp.] (kān krajāi ) EN: binomial expansion FR:
การกระจายตัวกำหนด[n. exp.] (kān krajāi ) EN: determinant expansion FR:
การแผ่[n.] (kān phaē) EN: expansion FR:
การแผ่อาณาเขต[n. exp.] (kān phaē ān) EN: territory expansion FR:
การเพิ่ม[n.] (kān phoēm) EN: addition ; increase ; expansion ; escalation FR: augmentation [f] ; croissance [f] ; addition [f] ; ajout [m]
การเสริม[n.] (kān soēm) EN: expansion ; adjunction ; reinforcement FR:

-expansion- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
asymptotische Entwicklung {f}asymptotic expansion
Binärentwicklung {f} [math.]binary expansion
Wärmeausdehnungskoeffizient {m}coefficient of thermal expansion; coefficient of expansion
Ausdehnungsgefäß {n}expansion tank; expansion vessel
Gummikompensatoren {pl} [techn.]rubber expansion joints
Dehnschraube {f} [techn.]stress bolt; expansion bolt
Wärmeausdehnung {f}thermal expansion
Wärmedehnung {f}thermal expansion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -expansion-
Back to top