ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gravelly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gravelly*, -gravelly-

gravelly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gravelly (adj.) (เสียง) แหบและห้าว
English-Thai: HOPE Dictionary
gravelly(แกรฟ'วะลี) adj. คล้ายก้อนกรวด, (เสียง) แหบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, it's super gravelly.ไม่ มันโหดร้ายเกินไป

gravelly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy)

gravelly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kieselboden {m}gravelly soil

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gravelly
Back to top