ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hump

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hump*, -hump-

hump ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hump (vt.) ทำหลังโกง See also: โก่งหลัง
hump (n.) โหนกอูฐ See also: หนอก, โคก, ตะโหงก
hump (sl.) ร่วมเพศ See also: มีเซ็กส์, มีเพศสัมพันธ์ Syn. have sex
hump over (phrv.) โก่งตัวอยู่บน See also: ก้มอยู่บน, ทำให้โค้งอยู่บน, ค้อมตัวอยู่บน
humpback (n.) หลังโกง See also: หลังค่อม
humpbacked (adj.) หลังค่อม
English-Thai: HOPE Dictionary
hump(ฮัมพฺ) n. ปุ่ม,โคก,หนอก,เนินกลม. -Phr. (the Hump ภูเขาหิมาลัย) vt. ทำให้เป็นปุ่มขึ้น,พยายามมาก,ผสมพันธ์กับ,แยกขึ้นหลังหรือไหล่. vi. เป็นปุ่มขึ้น,เร่งรีบ, Syn. protuberance,knob
humpbackn. หลังโกง,หลังค่อม,ปลาวาฬ ที่มีตะโหนกบนหลัง
humpbackedadj. ซึ่งมีตะโหนก,บนหลัง,หลังโกง,หลังค่อม, Syn. hunchbacked
English-Thai: Nontri Dictionary
hump(n) หนอก,ปุ่ม,โคก,เขา,ตะโหงก
humpback(n) หลังโกง,หลังค่อม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
humpback; hunchback; kyphosis; rachiocyphosis; rachiokyphosisหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หนอก (n.) hump Syn. โหนก
ฮี้ (int.) humph
ฮึ (int.) humph
กระพอง (n.) two humps on the sides of an elephant´s head Syn. ตระพอง, ตะพอง, กะพอง
กะพอง (n.) frontal humps of an elephant See also: nodes on both sides of elephant´s head Syn. กระพอง, ตระพอง
กะพอง (n.) two humps on the sides of an elephant´s head Syn. ตระพอง, ตะพอง
จังหวัดชุมพร (n.) Chumphon
ชุมพร (n.) Chumphon Syn. จังหวัดชุมพร
ตะพอง (n.) frontal humps of an elephant See also: nodes on both sides of elephant´s head Syn. กระพอง, ตระพอง, กะพอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Get shitfaced and go hump the brains out of some hos.เมากันให้เต็มที่เลยดีมั้ย
They shouldn't make you hump the boonies when you're short.เขาไม่น่าเอาคนใกล้ปลดไปทำงานเสี่ยง
You ain't humping your ruck, hump mine.อย่าอู้ ถ้าไม่แบกของตัวเอง ก็แบกให้ฉัน
When I'm done humping her, I'm gonna hump you!เอางี้ พอเสร็จจากมัน จะมาจัดการแกต่อ
So does he have a hump and a hair piece?เขามีโหนกไหม โหนกที่มีขนเพียบด้วย
I mean, what's wrong with you? You'll hump a baseball glove?นายเป็นอะไรไป จะผสมพันธุ์กับถุงมือชั้นเรอะ
Tracy, men are like dogs that run around and hump anything they see.เทรซี่ ผู้ชายน่ะเหมือนหมา ชอบวิ่งเอาไอ้จู๋ไปจุ่มใส่ทุกอย่างที่เห็น
They don't want a 24-hour hump sesh.เขาไมไ่ด้ต้องการนายตอลอด 24 ชม.
I'm not saying I don't want to throw a hump into her, but i have a feeling it'd be like tossing a hotdog down a hallway.ผมไม่ได้บอกนะว่าผมไม่อยาก มีเซ็กส์กับเธอ แต่ผมมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเหมือน การโยนฮ๊อทด็อกไปตามทางเดิน
You're talking me, solo, busting hump slinging shards.คุณเดินเข้ามาคุยกับผม ฉายเดี่ยว แม่งจะจับเข้าคุก
While I sit out here and watch Howard hump a cactus.ขณะฉันนั่งดูโฮเวิร์ดขย่มตะบองเพชร
The throwing off the hump method.ที่เรียกว่า Throwing Off The Hump

hump ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
罗锅[luó guō, ㄌㄨㄛˊ ㄍㄨㄛ, 罗锅 / 羅鍋] humpbacked (e.g. a bridge); in the form of an arch; a hunchback
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, 驼 / 駝] humpback; camel

hump ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オニテングハギ[, onitenguhagi] (n) humpback unicornfish (Naso brachycentron, species of Indo-Pacific tang)
がん[, gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard
ぎいとん[, giiton] (adv,adv-to) (on-mim) squeaking or creaking (followed by a thump)
ゴツンゴツン[, gotsungotsun] (adv) (See ゴツン) thumping; banging
ごとり[, gotori] (adv-to,adv) thump; clang; clank
ことん[, koton] (adv-to) (on-mim) clunk; thump
ずしずし[, zushizushi] (adv,adv-to) (on-mim) thump; thud (sound representing the footfalls of something heavy)
すとん;ストン[, suton ; suton] (adv-to,adv) (1) (on-mim) (with a) thump; (2) (on-mim) (hanging) straight down
ダクマダクマ;ダックマダックマ[, dakumadakuma ; dakkumadakkuma] (exp,adj-na) (fem) woman's word for the sound of feet thumping across a noh theatre; space of noh theatre based on the reach of the sound of feet thumping
ドキドキ(P);どきどき(P);どきんどきん;ドキンドキン[, dokidoki (P); dokidoki (P); dokindokin ; dokindokin] (adv,adv-to) (1) (on-mim) thump-thump; bang-bang; pit-a-pat; pitapat; pitter-patter; (vs) (2) (on-mim) to beat fast (of one's heart); to throb; to pound; to palpitate; (P)
トサカハギ[, tosakahagi] (n) humpnose unicornfish (Naso tuberosus, species of Indo-Pacific tang)
ドスン;どすん[, dosun ; dosun] (int,adv-to) (on-mim) bam; whomp; thump
どっかと[, dokkato] (adv) (on-mim) with a thump; floppingly
バクバク[, bakubaku] (n) thumping (heart); banging (heart); pounding (heart); racing (heart)
ハンプバックバットフィッシュ[, hanpubakkubattofisshu] (n) humpback batfish (Platax batavianus, species of Indo-West Pacific spadefish found from Madagascar to Indonesia and Australia)
ふん;ふうん;ふーん[, fun ; fuun ; fu-n] (int) (1) hmm; well ...; humph; huh; pshaw; pish; (pref) (2) (ふん only) roughly; harshly; violently
ボカッ;ボカン[, bokatsu ; bokan] (adv,adv-to) (on-mim) bop; pow; bonk; thump
ぽかん(P);ポカン;ぱかん;パカン[, pokan (P); pokan ; pakan ; pakan] (adv-to) (1) (on-mim) vacantly; blankly; absentmindedly; (2) (on-mim) openmouthed; with one's mouth wide-open; gaping; flabbergasted; (3) (on-mim) with a whack; with a thump; (P)
一山越す[ひとやまこす, hitoyamakosu] (exp,v5s) to go over the hump; to get successfully through the bulk of the work
傴僂;屈背[せむし(傴僂);くぐせ(ok), semushi ( semushi ); kuguse (ok)] (n) (sens) hunchback; humpback; crookback
八丈宝貝[はちじょうだからがい;はちじょうたからがい;ハチジョウダカラガイ;ハチジョウタカラガイ, hachijoudakaragai ; hachijoutakaragai ; hachijoudakaragai ; hachijoutakaragai] (n) (uk) (See 宝貝・たからがい) chocolate cowry (Mauritia mauritiana); humpback cowry
単峰駱駝[たんぽうらくだ, tanpourakuda] (n) Arabian camel; dromedary; one-hump camel
座頭鯨[ざとうくじら;ザトウクジラ, zatoukujira ; zatoukujira] (n) (uk) humpback whale (Megaptera novaeangliae)
眼鏡黐之魚[めがねもちのうお;メガネモチノウオ, meganemochinouo ; meganemochinouo] (n) (uk) humphead wrasse (Cheilinus undulatus); Napoleon wrasse; Napoleonfish; Maori wrasse
説教坊主[せっきょうぼうず, sekkyoubouzu] (n) tub-thumping preacher; preacher (priest) who is good at delivering a sermon; pulpiteer (usually with contemptuous implication)

hump ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หนอก[n.] (nøk) EN: hump ; dewlap FR: bosse (de bovin) [f]
โหนกหลัง[n.] (nōklang) EN: hump FR: bosse [f]
ยางชะลอความเร็ว[n. exp.] (yāng chalø ) EN: speed bump ; speed hump FR: ralentisseur [m] ; dos d'âne [m]
ชุมพล[n.] (chumphon) EN: military staging area ; rallying point FR:
ชุมพร[n.] (chumphøn) EN: FR: [variété de figue]
ชุมพร[n.] (chumphøn) EN: Ompok bimaculatus FR: Ompok bimaculatus
ชุมพร[n. prop.] (Chumphøn ) EN: Chumphon FR: Chumphon
ชุมพลบุรี ; อำเภอชุมพลบุรี = อ.ชุมพลบุรี[n. prop.] (Chumphon Bu) EN: Chumphon Buri ; Chumphon Buri District FR: Chumphon Buri ; district de Chumphon Buri
ชุมพล ณ ลำเลียง[n. prop.] (Chumphon na) EN: Chumpol NaLamlieng FR: Chumpol NaLamlieng
ชุมพล ศิลปอาชา[n. prop.] (Chumphon Si) EN: Chumpol Silpa-archa FR: Chumpol Silpa-archa
ชุมแพรก[n.] (chumphraēk) EN: Heritiera javanica FR: Heritiera javanica
ฮัมฟรีย์[n. prop.] (Hamfrī ) EN: Humphrey ; Humphry FR:
ฮี้[interj.] (hī) EN: humph ; Nonsense! FR: Mon œil ! ; sottises
หุ้มแพร[n.] (humphraē) EN: rank of royal pages FR:
จังหวัดชุมพร ; จ.ชุมพร[n. prop.] (Jangwat Chu) EN: Chumphon Province FR: province de Chumphon [f]
ขมุบ[v.] (khamup) EN: pulsate ; beat ; throb ; thump ; palpitate FR:
ค่อม[adj.] (khǿm) EN: hunchbacked ; humpbacked FR: bossu ; voûté
กระพอง[n.] (kraphøng) EN: two humps on the sides of an elephant's head ; frontal protuberances of an elephant's head FR:
หลังค่อม[adj.] (langkhøm) EN: hunchbacked ; humpbacked FR: bossu ; voûté
หลังโกง[adj.] (langkōng) EN: humpback FR: bossu ; voûté
โลมาขาวเทา[n. exp.] (lōmā khāo-t) EN: Indo-Pacific Hump-backed Dolphin FR:
เมืองชุมพร ; อำเภอเมืองชุมพร = อ.เมืองชุมพร[n. prop.] (Meūang Chum) EN: Mueang Chumphon ; Mueang Chumphon District FR: Mueang Chumphon ; district de Mueang Chumphon
ภักดีชุมพล ; อำเภอภักดีชุมพล = อ.ภักดีชุมพล[n. prop.] (Phakdī Chum) EN: Phakdi Chumphon ; Phakdi Chumphon District FR: Phakdi Chumphon ; district de Phakdi Chumphon
ผาง[X] (phāng) EN: thump ; bang FR:
ภูมิปัญญา[n.] (phūmpanyā) EN: wisdom ; intellect ; knowledge ; ability ; attainment ; learning ; intelligence FR: sagesse [f] ; bon sens [m]
ภูมิปัญญาชาวบ้าน[n. exp.] (phūmpanyā c) EN: folk wisdom ; local wisdom ; indigenous knowledge FR: sagesse populaire [f]
ภูมิปัญญาด้านประเพณี[n. exp.] (phūmpanyā d) EN: FR: sagesse traditionnelle [f]
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน[n. exp.] (phūmpanyā p) EN: folk wisdom ; indigenous knowledge FR: sagesse populaire [f]
ภูมิปัญญาท้องถิ่น[n. exp.] (phūmpanyā t) EN: intelligence of locality FR:
ภูมิแพ้[n.] (phūmphaē) EN: allergy FR: allergie [f] ; intolérance [f]
ภูมิแพ้อาหาร[n. exp.] (phūmphaē āh) EN: food allergy FR: allergie à la nourriture [f]
ภูมิแพ้กรุงเทพฯ = กรุงเทพ[n. exp.] (phūmphaē Kr) EN: allergic to Bangkok FR: allergie à Bangkok [f]
พุ่มพวง[n.] (phumphūang) EN: beautiful girl ; pretty woman FR: joli brin de fille [m]
พุ่มพวง[adj.] (phumphūang) EN: pretty and plump FR:
พุ่มพวง ดวงจันทร์[n. prop.] (Phumphūang ) EN: Pumpuang Duangjan FR: Pumpuang Duangjan
ปลาเก๋า[n.] (plā kao) EN: humpback grouper ; panther grouper ; Cromileptes altivelis FR:
ประชุมเพลิง[v.] (prachumphlo) EN: cremate ; light the funeral pyre ; burn a corpse FR: incinérer
ระทึก[v.] (ratheuk) EN: bound ; thump FR:
โรคภูมิแพ้[n. exp.] (rōk phūmpha) EN: allergy FR: allergie [f]
โรคภูมิแพ้ถั่วลิสง[n. exp.] (rōk phūmpha) EN: FR: allergie à l'arachide [f] ; allergie aux cacahuètes [f]

hump ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Humpbreite {f}hump width; rim hump width
Atlantischer Delfin {m} [zool.]Atlantic Humpback Dolphin; Cameroon Dolphin
buckelig {adj}humpy
Demagogie {f}tub-thumping
demagogisch {adj}tub-thumping
Mordsding {n}thumper
Hindernis {n}hump
Humpfelge {f}humped rim
riesengroß {adv}thumping great [coll.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hump
Back to top