ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-dun-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dun, *dun*,

-dun- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My name's Dun Meng. It a-sound... it a-sound like Manny.- ไม่ คือผมชื่อดัน เมง

-dun- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
混沌学[hùn dùn xué, ㄏㄨㄣˋ ㄉㄨㄣˋ ㄒㄩㄝˊ, 混沌学 / 混沌學] chaos theory (math.)
等效百万吨当量[děng xiào bǎi wàn dūn dāng liàng, ㄉㄥˇ ㄒㄧㄠˋ ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ ㄉㄨㄣ ㄉㄤ ㄌㄧㄤˋ, 等效百万吨当量 / 等效百萬噸當量] equivalent megatonnage (EMT)
杭丁顿舞蹈症[Háng dīng dùn wǔ dào zhèng, ㄏㄤˊ ㄉㄧㄥ ㄉㄨㄣˋ ˇ ㄉㄠˋ ㄓㄥˋ, 杭丁顿舞蹈症 / 杭丁頓舞蹈症] Huntingdon's disease
伦敦帝国理工学院[Lún dūn dì guó lǐ gōng xué yuàn, ㄌㄨㄣˊ ㄉㄨㄣ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, 伦敦帝国理工学院 / 倫敦帝國理工學院] Imperial College, London
千吨级核武器[qiān dūn jí hé wǔ qì, ㄑㄧㄢ ㄉㄨㄣ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ ˇ ㄑㄧˋ, 千吨级核武器 / 千噸級核武器] kiloton weapon
雪顿节[Xuě dùn jié, ㄒㄩㄝˇ ㄉㄨㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, 雪顿节 / 雪頓節] Lhasa Shoton festival or yogurt banquet, from first of July of Tibetan calendar
百万吨级核武器[bǎi wàn dūn jí hé wǔ qì, ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ ㄉㄨㄣ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ ˇ ㄑㄧˋ, 百万吨级核武器 / 百萬噸級核武器] megaton weapon
牛顿力学[niú dùn lì xué, ㄋㄧㄡˊ ㄉㄨㄣˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 牛顿力学 / 牛頓力學] Newtonian mechanics
总吨位[zǒng dūn wèi, ㄗㄨㄥˇ ㄉㄨㄣ ㄨㄟˋ, 总吨位 / 總噸位] overall tonnage (of a shipping fleet or company)
抑扬顿挫[yì yáng dùn cuò, ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄉㄨㄣˋ ㄘㄨㄛˋ, 抑扬顿挫 / 抑揚頓挫] pattern or falling, remaining even and rising in pitch and rythm; inflection; intonation; cadence
普林斯吨大学[Pǔ lín sī dūn dà xué, ㄆㄨˇ ㄌㄧㄣˊ ㄙ ㄉㄨㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 普林斯吨大学 / 普林斯噸大學] Princeton University
普林斯顿大学[Pǔ lín sī dùn Dà xué, ㄆㄨˇ ㄌㄧㄣˊ ㄙ ㄉㄨㄣˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 普林斯顿大学 / 普林斯頓大學] Princeton University
矮墩墩[ǎi dūn dūn, ㄞˇ ㄉㄨㄣ ㄉㄨㄣ, 矮墩墩] pudgy; dumpy; stumpy
春蚕[Chūn cán, ㄔㄨㄣ ㄘㄢˊ, 春蚕 / 春蠶] Silkworms in Spring (1933), Chinese silent movie in socialist realist style, based on novel by Mao Dun 茅盾
史丹顿岛[Shǐ dān dùn dǎo, ㄕˇ ㄉㄢ ㄉㄨㄣˋ ㄉㄠˇ, 史丹顿岛 / 史丹頓島] Staten Island, borough of New York City
哀的美敦书[āi dí měi dūn shū, ㄞ ㄉㄧˊ ㄇㄟˇ ㄉㄨㄣ ㄕㄨ, 哀的美敦书 / 哀的美敦書] ultimatum (loan)
华盛顿州[Huá shèng dùn zhōu, ㄏㄨㄚˊ ㄕㄥˋ ㄉㄨㄣˋ ㄓㄡ, 华盛顿州 / 華盛頓州] Washington State
华盛顿时报[Huá shèng dùn Shí bào, ㄏㄨㄚˊ ㄕㄥˋ ㄉㄨㄣˋ ㄕˊ ㄅㄠˋ, 华盛顿时报 / 華盛頓時報] Washington Times (newspaper)
华盛顿特区[Huá shèng dùn tè qū, ㄏㄨㄚˊ ㄕㄥˋ ㄉㄨㄣˋ ㄊㄜˋ ㄑㄩ, 华盛顿特区 / 華盛頓特區] Washington D.C. (US federal capital)
华盛顿邮报[Huá shèng dùn Yóu bào, ㄏㄨㄚˊ ㄕㄥˋ ㄉㄨㄣˋ ㄧㄡˊ ㄅㄠˋ, 华盛顿邮报 / 華盛頓郵報] Washington Post (newspaper)
打趸儿[dǎ dǔn r, ㄉㄚˇ ㄉㄨㄣˇ ㄖ˙, 打趸儿 / 打躉兒] to buy wholesale
呫吨酮[zhān dūn tóng, ㄓㄢ ㄉㄨㄣ ㄊㄨㄥˊ, 呫吨酮 / 呫噸酮] xanthone C13H8O2 (aromatic chemistry)

-dun- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
借金取り[しゃっきんとり, shakkintori] (n) bill collection; bill collector; dun

-dun- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นาดูน ; อำเภอนาดูน = อ.นาดูน[n. prop.] (Nā Dūn ; Am) EN: Na Dun ; Na Dun District FR: Na Dun ; district de Na Dun

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -dun-
Back to top