ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

expulsion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *expulsion*, -expulsion-

expulsion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
expulsion (n.) การขับไล่ (ออกจากโรงเรียน, พรรค, สถาบัน) See also: การไล่ออก (จากโรงเรียน, พรรค, สถาบัน) Syn. dismissal, ejection, purge
English-Thai: HOPE Dictionary
expulsion(อิคซฺพัล'เชิน) n. การขับออก, See also: expulsive adj., Syn. ouster
English-Thai: Nontri Dictionary
expulsion(n) การขับไล่,การขับออก,การไล่ออก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
expulsionการขับออก, การขับไล่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expulsionการหลุดของห่วง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การขับไล่ (n.) expulsion See also: dismissal
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, expulsion would be too easy.แก้ต้วซะมันยังง่ายกว่า
I want guarantees of full immunity, no jail time, expulsion of all charges from her record.ผมต้องการคำยืนยัน ว่าจะไม่มีการติดคุก การตั้งข้อหา และการบันทึกอะไรต่าง ๆ
They're commemorating the expulsion of vampires from the city.ชาวเมืองจะรำลึกถึงตอนอัปปาหิแวมไพร์ออกจากเมือง
Through this, Jan Di's expulsion and Ji Hoo's dismissal will be as if it never happened.เป็นอันว่า การไล่จันดีออกและ/Nการปลดจีฮูจะถือว่าไม่เคยเกิดขึ้น
THEY'RE WILLING TO TURN YOUR EXPULSION INTO A SUSPENSION.พวกเขายอมเปลี่ยนจากการไล่ออก มาเป็นการพักการเรียนชั่วคราว อะไรนะคะ?
I think what Santana is trying to say, Rachel, though I risk expulsion by saying so, is that it seems Britney Spears has really helped you blossom.ฉันคิดว่าซานตาน่าพยายามบอกว่า เรเชลว่า... เอ่อแม้ว่าฉันมีความเสี่ยงจะโดนไล่ออก ด้วยการพูดว่า ดูเหมือนบริทนี่ย์ สเปียรส์ จะช่วยให้เธอเบ่งบานได้จริงๆ
"Hello during a random dessert, the month and day of which coincide numerically with your expulsion from a uterus."เพื่อให้ภาษาที่อยู่บนเค้กดูเหมาะสม "พวกเราขอมอบของหวาน ที่มาจากการสุ่มชิ้นนี้" "แก่คนที่เดือนและวัน ระบุเป็นตัวเลขไว้ว่า"
Inflammation to the lungs indicates matter expulsion prior to brain death.บ่งชี้ว่ามีการขับน้ำออกมา ก่อนที่สมองจะตาย
And your possible expulsion.และเป็นไปได้ที่จะโดนไล่ออก
I blocked your expulsion, but there's no use in staying. So go!ฉันอุตส่าห์ไปขอร้องไม่ให้โรงเรียนไล่แกออก แต่ถึงไงมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเรียนต่อ ไปซะดีกว่า!
No. The school would most likely contact you in the event of my expulsion.ไม่ โรงเรียนน่าจะติดต่อกับผู้ปกครองมากกว่า ถ้าเกิดจะไล่หนูออก
I assume you're referring to the Henderson boy's expulsion?ผมเดาว่า คุณคงจะได้ยินเรื่องการไล่ลูกชายเฮนเดอร์สันออก ใช่ไหมครับ?

expulsion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
勤王攘夷;勤皇攘夷[きんのうじょうい, kinnoujoui] (n) loyalty to the emperor and expulsion of the foreigners
尊皇王攘夷;尊皇攘夷;尊王攘夷[そんのうじょうい, sonnoujoui] (n) 19th century slogan advocating reverence for the Emperor and the expulsion of (barbarian) foreigners
波羅夷[はらい, harai] (n) {Buddh} parajika (rules entailing expulsion from the sangha for life)
退学処分[たいがくしょぶん, taigakushobun] (n) expulsion (from school)
退校[たいこう, taikou] (n,vs) leaving school; expulsion (from school)
排斥[はいせき, haiseki] (n,vs) rejection; expulsion; boycott; ostracism; (P)
放逐[ほうちく, houchiku] (n,vs,adj-no) expulsion; ejection; dismissal; ostracism; (P)
追い出し;追出し[おいだし, oidashi] (n) (1) expulsion; dismissal; ejection; eviction; (2) drum beat at the end of a day's performance (in the theatre, sumo, etc.)
除名[じょめい, jomei] (n,vs) expulsion; excommunication; (P)
駆逐[くちく, kuchiku] (n,vs) extermination; expulsion; destruction; (P)
駆除[くじょ, kujo] (n,vs) extermination; expulsion; destruction; (P)

expulsion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การขับไล่[n.] (kān khaplai) EN: expulsion FR: expulsion [f]
การไล่ออก[n.] (kān lai-øk) EN: expulsion ; dismissal ; discharge FR: expulsion [f] ; renvoi [m]
การไล่ออกจากสนาม[n. exp.] (kān lai-øk ) EN: FR: expulsion du terrain [f]
การไล่ออกจากสนามแข่งขัน[n. exp.] (kān lai-øk ) EN: FR: expulsion du terrain [f]
การไล่ออกจากสนามกีฬา[n. exp.] (kān lai-øk ) EN: FR: expulsion du terrain [f]
นาสนะ ; นาสนา[n.] (nāsana ; nā) EN: causing to perish ; expulsion FR:
ปัพพาชนะ[n.] (papphāchana) EN: expulsion FR:
ปาราชิก[n.] (pārāchik) EN: grave sin (committed by a Buddhist priest requiring expulsion from the order) ; gravest transgression of the rules for a Buddhist monk FR: péché (entraînant l'expulsion du bonze) [m]

expulsion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Austreibung {f}expulsion
Ausweisung {f} (aus)expulsion (from)
Ausweisungsbefehl {m}expulsion order
Relegation {f}expulsion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า expulsion
Back to top