ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-disadvantage-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น disadvantage, *disadvantage*,

-disadvantage- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look miss, you have a certain disadvantage here.ดูพลาดคุณจะมีข้อเสียบางอย่างที่นี่
Taking to account that you are a great disadvantage here, I am going to give a hint from where hidden the key.เรื่องต่อไปนี้ อาจจะยังไม่มีประโยชน์ที่นี่ ผมจะใบ้ที่ซ่อนของ
That this whole bloody thing, disadvantage to you, so cataclysmic has somehow slipped beneath the notice of the world.และเรื่องเลวร้ายนี่ มันก็สามารถ จะหลุดจากความสนใจของคนทั้งโลกได้
If you would clarify, minister? To what disadvantage are you referring?ท่านโปรดชี้แจงด้วยท่านเสนา ว่าข้อเสียเปรียบที่ท่านเอ่ยถึงคืออะไร
A disadvantage against the spear.เสียเปรียบ หากต้องสู้กับหอก
You might be at a disadvantage now, because of his wife's inf...คุณอาจจะเสียเปรียบตรงที่ ภรรยาของเขาเป็น...
I'm at a slight disadvantage insofar as I don't know what they look like.ฉันยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพวกเขา
In short, through luck, cunning, lazy security and the horrible disadvantage of being Italian, he actually succeeds.ในระยะสั้นผ่านโชค ไหวพริบความปลอดภัยขี้เกียจ และข้อเสียที่น่ากลัวของ เป็นอิตาลีที่เขาประสบความสำเร็จจริง
We're at a bit of a disadvantage in this whole race for the cure.ในเรื่องการรักษาอะไรเนี่ย
His disadvantage is that he doesn't have patience.ข้อด้อยของเขาคือ การที่เขาไม่มีความอดทนมากนัก

-disadvantage- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスアドバンテージ[, deisuadobante-ji] (n) disadvantage
マイナス面[マイナスめん, mainasu men] (n) negative aspect; downside; disadvantage
一失[いっしつ, isshitsu] (n) disadvantage (defect, error)

-disadvantage- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบี้ยล่าง[n.] (bīalāng) EN: disadvantage ; underdog FR: celui que l'on donne perdant
ด้อยโอกาส[v. exp.] (dǿi ōkāt) EN: have fewer opportunities ; be at a disadvantage ; have no chance FR:
ข้อด้อย[n. exp.] (khø dǿi) EN: disadvantage ; weak spot FR: point faible [m]
ข้อเสีย[n.] (khøsīa) EN: disadvantage ; shortcoming ; defect ; drawback ; minus ; bad points FR: inconvénient [m]
ข้อเสียหาย[n.] (khø sīaihāi) EN: shortcoming ; disadvantage ; fault ; demerit ; cost ; price FR:
ข้อเสียเปรียบ[n. exp.] (khø sīaprīe) EN: disadvantage ; bad point ; drawback ; weakness ; liability FR:
ข้อเสียเปรียบด้านการลงทุน[n. exp.] (khø sīaprīe) EN: investment disadvantage FR:
ข้อเสียเปรียบในการแข่งขัน[n. exp.] (khø sīaprīe) EN: competitive disadvantage FR:
คุณโทษ[n. exp.] (khunthōt) EN: advantage and disadvantage FR:
ความเสียเปรียบ[n.] (khwām sīapr) EN: disadvantage ; handicap FR: désavantage [m] ; handicap [m]
แพ้เปรียบ[v.] (phaēprīep) EN: be at disadvantage ; have the odds against FR:
เสียเปรียบ[v.] (sīaprīep) EN: be adverse ; be disadvantageous ; be unfavorable ; be at a disadvantage ; be prejudiced (by) FR: désavantager ; défavoriser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -disadvantage-
Back to top