ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-diminution-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น diminution, *diminution*,

-diminution- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
記録欠缺の主張[きろくけんけつのしゅちょう, kirokukenketsunoshuchou] (exp) alleging diminution
逓減[ていげん, teigen] (n,vs) successive diminution

-diminution- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การลด[n.] (kān lot) EN: cut ; decrease ; narrowing FR: réduction [f] ; diminution [f]
การลดความเครียด[n. exp.] (kān lot khw) EN: stress reduction FR: diminution du stress [f]
การลดความเร็ว[n. exp.] (kān lot khw) EN: reducing speed FR: diminution de la vitesse [f]
การลดเงินเดือน[n. exp.] (kān lot ngo) EN: salary cut FR: diminution de salaire [f]
การลดปริมาณ[n. exp.] (kān lot par) EN: minimization ; reduction ; dilution FR: diminution [f] ; minimisation [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -diminution-
Back to top