ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deduction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deduction*, -deduction-

deduction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deduction (n.) การหักลบ See also: การอนุมาน
English-Thai: Nontri Dictionary
deduction(n) การอนุมาน,การหักออก,นิรนัย,การหักกลบลบหนี้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
deductionการนิรนัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deductionsการหักลดหย่อน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การชัก (n.) deduction See also: withdrawal Syn. การเอาออก, การหักออก
การหักออก (n.) deduction See also: withdrawal Syn. การเอาออก
การเอาออก (n.) deduction See also: withdrawal Syn. การหักออก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's just a logical deduction to think what you saw would be what you think, if that's in fact what you're thinking.มันแค่เป็นการเปรียบเทียบ ว่าถ้าคุณเห็นอะไร แล้วคุณจะคิดแบบไหน\และถ้าคุณกำลังคิดอยู่จริงๆ
My deduction was flawless.My deduction was flawless.
The salary deduction for the beer wheat plus deduction from purchasing the horseหักค่าเบียร์จากค่าจ้าง แล้วไหนจะหักค่าม้าอีก
Your powers of deduction are as ever impeccable.พลังของการคิดนิรนัยของคุณไม่มีที่ติเลย
Sorry, there was one more deduction there than I was expecting.โทษที แต่มีอีกหนึ่งข้อที่ผมก็คาดไม่ถึงเหมือนกัน
Sorry, that was one more deduction than I was really expecting.โทษที มีอีกหนึ่งอนุมานที่ผมคาดไม่ถึงจะบอก
Brilliant deduction, Nancy Drew. Pull the tranq dart.เก่งนี่ พ่อนักสืบ ดึงลูกดอกให้ที
And let's not forget about marital deductions.และอย่าลืมเรื่องเกี่ยวกับการแต่งงาน
I like to think that i have some powers of deduction.ผมว่าผมมีอำนาจในการพิจารณาเหตุผล.
Well if he was in the power deduction, I'd say, Daniels is your bagman.งั้นก็แปลว่าคนที่ชื่อแดเนียลเนี่ยล่ะที่นายต้องการ
Well if he was in the power deduction, I'd say, Daniels is your bagman.ถ้าหมอนั่นเคยอยู่กลุ่มประหยัดพลังงาน ฉันว่า แดเนียลนี้แหล่ะ ที่ถือเงินอยู่
My deduction: heart attack.ความเห็นของผม หัวใจวาย

deduction ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
归纳法[guī nà fǎ, ㄍㄨㄟ ㄋㄚˋ ㄈㄚˇ, 归纳法 / 歸納法] induction (method of deduction in logic)
归纳推理[guī nà tuī lǐ, ㄍㄨㄟ ㄋㄚˋ ㄊㄨㄟ ㄌㄧˇ, 归纳推理 / 歸納推理] inference by induction (method of deduction in logic)
三段论[sān duàn lùn, ㄙㄢ ㄉㄨㄢˋ ㄌㄨㄣˋ, 三段论 / 三段論] syllogism (deduction in logic)
刻薄[kè bó, ㄎㄜˋ ㄅㄛˊ, 刻薄] unkind; harsh; cutting; mean; acrimony; to embezzle by making illegal deductions

deduction ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディダクション[, deidakushon] (n) deduction
デダクション[, dedakushon] (n) deduction
基礎控除[きそこうじょ, kisokoujo] (n) basic or standard deduction
控除(P);扣除[こうじょ, koujo] (n,vs) subtraction; deduction (e.g. tax); subsidy; (P)
控除額[こうじょがく, koujogaku] (n) amount deducted (from); deduction (from); abatement
演繹[えんえき, en'eki] (n,vs) deductive reasoning; deduction
演繹法[えんえきほう, en'ekihou] (n) (method of) deduction
項目別控除[こうもくべつこうじょ, koumokubetsukoujo] (n) itemized deduction
差し引き[さしひき, sashihiki] (n) deduction; subtraction; balance; ebb and flow; rise and fall; (P)
所得控除[しょとくこうじょ, shotokukoujo] (n) income exemptions and deductions
推して[おして, oshite] (exp) by conjecture (deduction)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
推論[すいろん, suiron] reasoning, inference, induction, deduction

deduction ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การอนุมาน[n.] (kān anumān) EN: inference ; reasoning ; deduction FR: déduction [f]
การเอาออก[n. exp.] (kān ao øk) EN: deduction ; disposal FR:
การชัก[n.] (kān chak) EN: deduction FR:
การหักลบ[n. exp.] (kān hak lop) EN: deduction FR:
การหักลดหย่อนภาษี[n. exp.] (kān hak lot) EN: tax deduction FR:
การหักภาษี[n. exp.] (kān hak phā) EN: tax deduction FR:
ค่าเปิดปากถุง[n. exp.] (khā poēt pā) EN: commission ; up from deduction (from a loan) ; lender's fee FR:
ลดหย่อน[v.] (lotyøn) EN: reduce ; lower ; decrease ; abate ; bring down ; lighten ; allow a deduction FR: réduire ; diminuer
นิรนัย[n.] (niranai) EN: deduction FR:
วิธีการนิรนัย[n. exp.] (withīkān ni) EN: deduction ; deductive approach ; deductive method ; top-down FR: méthode déductive [f]
สุทธิ[X] (sutthi) EN: net ; true FR: net ; après déduction

deduction ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Steuerfreibetrag {m}allowable deduction
Steuerabzug {m}tax deduction
Ableitung {f}deduction
Abrechnung {f}deduction
Steuerabzug {m}deduction of tax

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deduction
Back to top