ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deserted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deserted*, -deserted-

deserted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deserted (adj.) ซึ่งรกร้าง See also: ซึ่งถูกทอดทิ้ง, ซึ่งไม่มีคนอาศัยอยู่, ซึ่งว่างเปล่า Syn. abandoned, heglected
deserted town (n.) เมืองร้าง See also: เมืองที่ไม่ผู้คนอาศัยอยู่
English-Thai: HOPE Dictionary
deserted(ดิเซิร์ท'ทิด) adj. ซึ่งถูกทอดทิ้ง,ถูกลืม,ไร้คนอยู่,โดดเดี่ยว, Syn. abandoned
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้าง (adj.) deserted See also: abandoned, desolate, uninhabited, forsaken, vacant, tenantless, empty, unoccupied Syn. ว่างเปล่า
ว่างเปล่า (adj.) deserted See also: abandoned, desolate, uninhabited, forsaken, vacant, tenantless, empty, unoccupied
วิเวก (adj.) deserted See also: lonely, forlorn, desolate
วิเวก (adj.) deserted See also: lonely, forlorn, desolate
วิเวกวังเวง (adj.) deserted See also: lonely, forlorn, desolate Syn. วิเวก
วิเวกวังเวง (adj.) deserted See also: lonely, forlorn, desolate Syn. วิเวก
เมืองร้าง (n.) deserted town See also: abandoned town, unoccupied town
ร้าง (v.) be deserted See also: be abandoned, be unoccupied, be desolate, be disused Syn. ว่างเปล่า
ว่างเปล่า (v.) be deserted See also: be abandoned, be unoccupied, be desolate, be disused
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I thought the palace had been deserted since, uh... the 1850s.ฉันคิดว่าพระราชวังที่ได้รับการร้าง ตั้งแต่เอ่อ ... 1850
Why are you dragging us off to this deserted palace?ทำไมคุณลากเราออกไปยังพระราชวังร้างนี้
Um, the city is almost completely deserted now.เมืองนี้เกือบจะเป็นร้างอย่างสมบูรณ์แบบ
What would they think if Sabena deserted them now?พวกเขาจะคิดยังไงถ้าโดน ซาบีน่า ทอดทิ้ง
'Cause they have to listen to you and that moron morgan yammering on for four hours about what sandwich You're gonna take if you were stranded on a deserted island.เพราะฉันต้องฟังนายกับมอร์แกน... เเหกปากโวยวาย เรื่องแซนด์วิชอยู่ 4 ชั่วโมง ถ้านายต้องไปเกยตื้นอยู่บนเกาะ
You know,she's smart,and she's sexy, and kudos on her costume,looked fantastic, but who brings roast beef To a deserted island?เธอดูฉลาดและเซ็กซี่แต่งตัวก็เริ่ด แต่จะพกเนื้ออบไปเนี่ยนะ
Maybe the sire changed his mind, deserted the newbie.บางทีเขาอาจเปลี่ยนใจ เด็กใหม่ที่ถูกทอดทิ้ง จะกลายเป็นพวกต่อต้านกฏของเรา
They deserted me because you were chosen.พวกเขาชังฉัน เพราะเธอคือคนที่พวกเขาเลือก
These old deserted rail tracks hold a lot of secrets.รางรถไฟเก่าที่ถูกทิ้งร้าง มีอะไรที่ถูกปกปิดอยู่าหลายอย่าง
You deserted her, like you deserted a lot of people in your life.คุณทอดทิ้งแม่ของคุณเอง เหมือนกับคุณทิ้งทุกคนในชีวิตคุณไป
And nearly starved to death on a deserted island,ช่วยคนที่กำลังจะตายอย่างทรมาณบนเกาะร้าง
Is this a deserted island?มันเป็นเกาะร้างหรือไง?

deserted ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空空荡荡[kōng kōng dàng dàng, ㄎㄨㄥ ㄎㄨㄥ ㄉㄤˋ ㄉㄤˋ, 空空荡荡 / 空空盪盪] deserted
渺无人烟[miǎo wú rén yān, ㄇㄧㄠˇ ˊ ㄖㄣˊ ㄧㄢ, 渺无人烟 / 渺無人煙] remote and uninhabited (成语 saw); deserted; God-forsaken

deserted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不毛の地[ふもうのち, fumounochi] (n) deserted and desolate land
古家[ふるいえ, furuie] (n) old house; deserted house
寒村[かんそん, kanson] (n) deserted village; poor village; (P)
廃屋[はいおく, haioku] (n) dilapidated house; deserted house
廃村[はいそん, haison] (n) (See ゴーストタウン) ghost town; deserted village; village without inhabitants
空々寂々;空空寂寂[くうくうじゃくじゃく(uK), kuukuujakujaku (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) (arch) deserted and lonesome; quiet and alone; innocent and nonattached; All is void
荒野(P);荒れ野;曠野(iK)[こうや(荒野;曠野)(P);あれの(荒野;荒れ野)(P);あらの(荒野;曠野), kouya ( kouya ; kouya )(P); areno ( kouya ; are no )(P); arano ( kouya ; kouya )] (n) wasteland; wilderness; deserted land; prairie; vast plain; wilds; desert; wild land; (P)
閑散[かんさん, kansan] (adj-na) (1) deserted (esp. store, market, town, streets); very few people; (2) quiet; inactive; off-season; dull; hushed; (P)
がらんと[, garanto] (adv,vs) (on-mim) empty; deserted; (P)
ひっそり[, hissori] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) quiet; still; silent; deserted; (P)
人気のない[ひとけのない, hitokenonai] (adj-i) (See 人気がない) deserted; empty of people
寂れる;荒びれる[さびれる, sabireru] (v1,vi) (1) to decline (in prosperity); to become deserted; to become desolate; (2) to taper off (of a sound)
寂寞;寂莫(iK)[せきばく;じゃくまく, sekibaku ; jakumaku] (n) (1) loneliness; desolation; (adj-t,adv-to,adj-no) (2) lonely; lonesome; dreary; desolate; deserted; (3) harsh (words); cutting (criticism); (vs) (4) to separate in thought; to consider as independent

deserted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เงียบ[adj.] (ngīep) EN: quiet ; silent ; still ; calm ; deserted ; in abeyance FR: silencieux ; calme ; paisible ; endormi ; désert ; muet
เงียบเหงา[adj.] (ngīepngao) EN: deserted ; quiet FR:
เปลี่ยว[adj.] (plīo) EN: lonely ; deserted FR: isolé ; retiré ; éloigné ; écarté ; solitaire ; désert
ร้าง[adj.] (rāng) EN: deserted ; abandoned ; desolate ; uninhabited ; forsaken ; vacant ; tenantless ; empty ; unoccupied ; defunct FR: désert ; abandonné ; déserté
ทิ้งร้าง[adj.] (thingrāng) EN: deserted ; abandoned FR:
วิเวก[adj.] (wiwēk) EN: solitary ; deserted ; lonely ; lonesome FR:
วิเวกวังเวง[adj.] (wiwēk wangw) EN: deserted ; lonely ; forlorn ; desolate FR:

deserted ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
öde; öd; verlassen; menschenleer {adj} | öder | am ödestendeserted | more deserted | most deserted
Wüstung {f}deserted medieval town (village)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deserted
Back to top