ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

doing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *doing*, -doing-

doing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
doing (n.) การกระทำ Syn. performing, achieving
doings (n.) กิจกรรมทางสังคม Syn. activities, conduct, dealings
English-Thai: HOPE Dictionary
doing(ดู'อิง) n. การกระทำ,การปฏิบัติการ,พฤติการณ์,สิ่งที่กระทำ., See also: doings n.,pl. เหตุการณ์,สิ่งที่ปรากฎขึ้น,สิ่งที่กระทำ, Syn. acts,actions
English-Thai: Nontri Dictionary
doings(n) การปฏิบัติ,ความประพฤติ,พฤติกรรม,การกระทำ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Doingการปฏิบัติ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขยาด (v.) be afraid of doing something again Syn. เข็ด, เข็ดขยาด, หลาจำ
สมทบ (v.) join (someone in doing something) See also: combine, unite, add, do jointly (with someone), do conjointly
สมทบ (v.) join (someone in doing something) See also: combine, unite, add, do jointly (with someone), do conjointly
หลาจำ (v.) be afraid of doing something again Syn. เข็ด, ขยาด, เข็ดขยาด
เข็ดขยาด (v.) be afraid of doing something Syn. เข็ดหลาบ, เข็ด, กลัว, หลาบจำ, ครั่นคร้าม
เข็ดหลาบ (v.) be afraid of doing something again Syn. เข็ด, ขยาด, เข็ดขยาด, หลาจำ
เหนี่ยวรั้ง (v.) dissuade someone from doing something See also: deter, discourage, advise someone not to do something Syn. ชะลอ, ประวิง
ในการนี้ (adv.) in doing this See also: in this regard
การทำดี (n.) doing good See also: morality Syn. การประพฤติชอบ, การปฏิบัติชอบ Ops. การทำชั่ว
การปฏิบัติชอบ (n.) doing good See also: morality Syn. การประพฤติชอบ Ops. การทำชั่ว
การประพฤติชอบ (n.) doing good See also: morality Syn. การปฏิบัติชอบ Ops. การทำชั่ว
การข่มเหง (n.) doing harm See also: hurting, attack, molestation Syn. การรังแก, การข่มขู่, การประทุษร้าย
การทำร้าย (n.) doing harm See also: hurting, attack, molestation Syn. การรังแก, การข่มขู่, การประทุษร้าย, การข่มเหง
การประทุษร้าย (n.) doing harm See also: hurting, attack, molestation Syn. การรังแก, การข่มขู่, การข่มเหง
การรังแก (n.) doing harm See also: hurting, attack, molestation Syn. การข่มขู่, การประทุษร้าย, การข่มเหง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Can you guess what I was doing this morning?คุณเดาได้ไหมว่าฉันทำอะไรเช้านี้
What the hell's he doing here?เขามาทำบ้าๆ อะไรที่นี่
He is doing far better than expectedเขาทำได้ดีเกินกว่าที่คาด
What are you doing down there?คุณไปทำอะไรที่นั่นน่ะ
I'm doing my workฉันกำลังทำงานของฉันอยู่
What were you doing down there?คุณทำอะไรอยู่ข้างล่างนั่นน่ะ?
We are doing all we can to…พวกเรากำลังทำทุกสิ่งที่พวกเราสามารถทำได้ในการ...
I'm gonna stop him from doing somethingฉันจะหยุดเขาไม่ให้ทำบางสิ่ง
Please tell me what are they doing here?โปรดบอกฉันมาว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ที่นี่?
What are you doing up here?คุณไปทำอะไรบนนั้น?
What have you been doing all day?คุณทำอะไรตลอดทั้งวันหรือ?
I don't think you should carry on doing thatฉันคิดว่าคุณไม่ควรทำสิ่งนั้นต่อ
What are you doing on the computer?คุณกำลังทำอะไรกับคอมพิวเตอร์นั่น?
You continue doing it, even if it is difficultคุณยังคงทำมันต่อไป แม้ว่ามันจะยากลำบาก
What are you doing here?คุณกำลังทำอะไรอยู่ที่นี่?
I was only doing my dutyฉันแค่ทำตามหน้าที่เท่านั้น
Are you doing this on company time?คุณทำสิ่งนี้ในเวลาทำงานหรือ?
She's doing this on purpose!เธอตั้งใจทำอย่างนี้
Just come along, I'm doing you a favor!แค่แวะผ่านมา ฉันจะช่วยทำอะไรให้คุณสักอย่าง
What the hell are you doing?คุณมาทำบ้าอะไรนี่
He denied wrongdoingเขาปฏิเสธการกระทำความผิด
That is exactly what I am doingนั่นแหล่ะคือสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่
Go ahead and do whatever you were doingก้าวต่อไปและทำในสิ่งที่ได้ทำมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What's Schultz doing here?ชูลท์ซ มาทำอะไรที่นี่
Oh, you did, did you? Well, what are you doing here?งั้นเหรอ แล้วคุณมาทําอะไรที่นี่ล่ะ
Hello. What are you doing here? Anything the matter?สวัสดี คุณมาทําอะไรที่นี่ มีอะไรรึครับ
Tell me, have you been doing anything you shouldn't?บอกฉันสิ ว่าเธอไม่ได้ทําอะไร ที่ไม่สมควรทําลงไปใช่มั้ย
To be perfectly frank with you, my dear, I can't see you doing it.บอกตามตรงนะหนูฉันมองไม่เห็น ว่าเธอจะทําได้ เธอไม่มีประสบการณ์
I weren't doing nothing. I was just putting me shells away.ผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะ ตอนนั้นผมกําลังเเกะเปลือกหอยอยู่
What are you doing now?- เเล้วตอนนี้คุณทําอะไรอยู่รึคะ
Well, well, well, what have you been doing with yourself?เเล้วคุณทําอะไรไปบ้างล่ะ
Come on. Out with it! Tell me, what else would a woman of her class be doing in a dump like this?โธ่เอ้ย บอกมาเถอะ ว่าผู้หญิงมีระดับ อย่างหล่อนจะมาทำอะไรในที่กระจอกๆ แบบนี้
Nobody wants to change. You're doing a beautiful job.ไม่มีใครอยากที่จะเปลี่ยน คุณกำลังทำผลงานที่สวยงาม
Each time was a new time... ... and he never thought about the past when he was doing it.แต่ละครั้งเป็นเวลาใหม่และเขา ไม่เคย คิดเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาเมื่อเขา ได้ทำมัน
If you're not doing anything tomorrow night, how about let's have dinner?{\cHFFFFFF}หากคุณไม่ได้ทำอะไรในวันพรุ่งนี้ คืนเกี่ยวกับวิธีการขอมีอาหารค่ำ?

doing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
协办[xié bàn, ㄒㄧㄝˊ ㄅㄢˋ, 协办 / 協辦] assist; help sb do something; cooperate in doing something
避嫌[bì xián, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄢˊ, 避嫌] avoid doing anything that may arouse suspicion; avoid arousing suspicion
顺路[shùn lù, ㄕㄨㄣˋ ㄌㄨˋ, 顺路 / 順路] by the way; while out doing sth else; conveniently
随手[suí shǒu, ㄙㄨㄟˊ ㄕㄡˇ, 随手 / 隨手] conveniently; without extra trouble; while doing it; in passing
作法[zuò fǎ, ㄗㄨㄛˋ ㄈㄚˇ, 作法] course of action; method of doing sth; practise; modus operandi
讨厌[tǎo yàn, ㄊㄠˇ ㄧㄢˋ, 讨厌 / 討厭] disgusting; troublesome; nuisance; nasty; to hate doing sth
拼命[pīn mìng, ㄆㄧㄣ ㄇㄧㄥˋ, 拼命] doing one's utmost; with all one's might; at all costs; (working or fighting) as if one's life depends on it
吃閒饭[chī xián fàn, ㄔ ㄒㄧㄢˊ ㄈㄢˋ, 吃閒饭 / 吃閒飯] to live as a parasite; doing nothing to earn one's keep
干劲[gàn jìn, ㄍㄢˋ ㄐㄧㄣˋ, 干劲 / 幹勁] enthusiasm for doing sth
硬要[yìng yào, ˋ ㄧㄠˋ, 硬要] firmly set on doing sth; to insist on doing; determined in one's course of action
做法[zuò fǎ, ㄗㄨㄛˋ ㄈㄚˇ, 做法] way of doing things; a (regular) practice; a behavior
窍门[qiào mén, ㄑㄧㄠˋ ㄇㄣˊ, 窍门 / 竅門] a trick; an ingenious method; know-how; the knack (of doing sth)
窍门儿[qiào mén er, ㄑㄧㄠˋ ㄇㄣˊ ㄦ˙, 窍门儿 / 竅門兒] a trick; an ingenious method; know-how; the knack (of doing sth)
办法[bàn fǎ, ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ, 办法 / 辦法] means; method; way (of doing sth)
手段[shǒu duàn, ㄕㄡˇ ㄉㄨㄢˋ, 手段] method; means (of doing sth); strategy; trick
勤杂[qín zá, ㄑㄧㄣˊ ㄗㄚˊ, 勤杂 / 勤雜] odd jobs; servant or army orderly doing odd jobs
暗渡陈仓[àn dù Chén cāng, ㄢˋ ㄉㄨˋ ㄔㄣˊ ㄘㄤ, 暗渡陈仓 / 暗渡陳倉] secretly crossing the Wei river 渭河 at Chencang (成语 saw, refers to a stratagem used by Liu Bang 劉邦|刘邦 in 206 BC against Xiangyu 項羽|项羽 of Chu); fig. fein one thing while doing another; to cheat under cover of a diversion
坐吃享福[zuò chī xiǎng fú, ㄗㄨㄛˋ ㄔ ㄒㄧㄤˇ ㄈㄨˊ, 坐吃享福 / 坐喫享福] vegetative existence; to consume passively without doing anything useful
安之若素[ān zhī ruò sù, ㄢ ㄓ ㄖㄨㄛˋ ㄙㄨˋ, 安之若素] bear hardship with equanimity; regard wrongdoing with equanimity
不禁[bù jīn, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄣ, 不禁] can't help (doing sth); can't refrain from
觿[xī, ㄒㄧ, 觿] ivory bodkin for undoing knots
[zhōng, ㄓㄨㄥ, 中] within; among; in; middle; center; while (doing sth); during; China; Chinese
执迷不悟[zhí mí bù wù, ㄓˊ ㄇㄧˊ ㄅㄨˋ ˋ, 执迷不悟 / 執迷不悟] persist in your own wrong doings
干什么[gàn shén me, ㄍㄢˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, 干什么 / 幹甚麼] what are you doing?; what's he up to?
渎职[dú zhí, ㄉㄨˊ ㄓˊ, 渎职 / 瀆職] wrongdoing; failure to do one's duty

doing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エッサッサ;えっさっさ[, essassa ; essassa] (int) heave-ho (chant when doing heavy work)
お初;御初[おはつ, ohatsu] (n) (1) (pol) (See 初・はつ) doing something for the first time (ever, in a season, etc.); (2) new item; first crop of the season
ぐいぐい[, guigui] (adv) (on-mim) doing something forcefully and continuously (pulling hard, gulping drink)
こ;っこ[, ko ; kko] (suf) (1) (abbr) (See 事・こと・6,慣れっこ,ぺちゃんこ・1) doing; in such a state; (2) (See 睨めっこ・1) doing together; contest; match; (3) (fam) (See 餡こ・1) familiarizing suffix (sometimes meaning "small")
ごり押し;鮴押し[ごりおし, gorioshi] (n,vs) pushing though; bulldozing; doing something by force; arm twisting
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly
させて頂く[させていただく, saseteitadaku] (exp,v5k) (hum) to have the privilege of doing
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P)
したい気がする[したいきがする, shitaikigasuru] (exp,vs-i) (See 気がする) to feel like doing
しつつある[, shitsutsuaru] (exp,v5r-i) to be doing; to be in the process of doing
じゃんじゃか[, janjaka] (adv) (1) noisily (playing a musical instrument); (2) doing something on and on
ずに[, zuni] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) (See ないで・1) without doing
すべく[, subeku] (aux-v,conj) (contraction of するべく) doing in order to; doing for the purpose of
たり(P);だり[, tari (P); dari] (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P)
つつある[, tsutsuaru] (suf) (See つつ・1) (with masu stem) to be doing; to be in the process of doing
ないで[, naide] (conj,aux) (1) (See ない) without doing ...; (aux) (2) used in sentence-final position as an indirect prohibition
のんべんだらり[, nonbendarari] (adv-to) idly; sluggishly; doing nothing
ばんばん[, banban] (adv) (1) (on-mim) bang bang (sound of a hammer or gunfire); (2) doing something at a mad pace (spend money, work)
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh
ポイントメイク;ポイントメーク[, pointomeiku ; pointome-ku] (n) making up only parts of one's face instead of doing a full make-up job (wasei
ボケッと;ぼけっと[, boketsu to ; boketto] (adv,vs) (See ぼうっと・1) being stupified; doing nothing
までもない[, mademonai] (exp) (after verb phrase) doesn't amount to doing (something); not significant enough to require (something); (P)
まとめ買い;纏め買い[まとめがい, matomegai] (n,vs) collecting together and buying; doing a big shop
一日一善[いちにちいちぜん, ichinichiichizen] (n) doing a good deed each day; doing one good turn a day
[なか, naka] (suf) (1) (See 並・1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See 中一,中学校) middle school; (4) (abbr) (See 中国・1) China; (n-suf) (5) (See 中・じゅう・2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See 話し中) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P)
丸投げ[まるなげ, marunage] (n) Passing a whole task onto someone else, doing nothing by yourself
事前工作[じぜんこうさく, jizenkousaku] (n) preparatory operations; measure taken in advance; doing the groundwork
亨通[こうつう, koutsuu] (n) doing well; prosperous
休む[やすむ, yasumu] (v5m,vi) (1) to be absent; to take a day off; (2) to rest; to have a break; (3) to go to bed; to (lie down to) sleep; to turn in; to retire; (4) to stop doing some ongoing activity for a time; to suspend business; (P)
共同(P);協同(P)[きょうどう, kyoudou] (n,vs,adj-no) (esp. 共同) doing together (as equals); sharing; common (land, etc.); joint (statement, etc.); cooperation; co-operation; collaboration; association; (P)
兼行[けんこう, kenkou] (n,vs) doing simultaneously
出しにする[だしにする, dashinisuru] (exp,vt,vs-i) to use as a pretext; to use as an excuse for doing something
出しに使う[だしにつかう, dashinitsukau] (exp,v5u) to use as a pretext; to use as an excuse for doing something
口説き落とす;口説き落す[くどきおとす, kudokiotosu] (v5s,vt) to persuade; to prevail upon; to win a woman's heart; to win over; to talk someone into doing
各種各様[かくしゅかくよう, kakushukakuyou] (n) individual (different) ways of doing things; being different (varied) for each item (type)
呼吸[こきゅう, kokyuu] (n,vs,adj-no) (1) breath; respiration; (2) knack; trick; secret (of doing something); (P)
命の洗濯[いのちのせんたく, inochinosentaku] (exp,n) casting off the drudgery of everyday life and doing as one pleases; kicking back
士族の商法[しぞくのしょうほう, shizokunoshouhou] (exp) (See 士族) amateurish and haughty way of doing business; venturing into an unfamiliar line of business (and often failing)
大事を取る;大事をとる[だいじをとる, daijiwotoru] (exp,v5r) to take care doing something; to be prudent
天下[てんか(P);てんが;てんげ, tenka (P); tenga ; tenge] (n) (1) the whole world; (2) the whole country; (3) society; the public; (4) supremacy over a nation; government of a country; the ruling power; (5) having one's own way; doing as one pleases; (adj-no) (6) peerless; incomparable; superlative; world-famous; (n) (7) (arch) shogun (Edo period); (P)

doing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อปการ[n.] (apakān) EN: doing harm ; despising FR:
บิดพลิ้ว[v.] (bitphliu) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade ; refuse to admit ; shirk ; fail to act ; put off doing something FR:
บุญคุณ[n.] (bunkhun) EN: doing favors ; good acts ; favour performed ; service performes FR: bienfait [m] ; faveur [f]
โดยการปฏิบัติ[X] (dōi kān pat) EN: by doing FR: par la pratique
กรรม[n.] (kam) EN: act ; action ; deed ; performance ; doing ; volitional action ; good and bad volition FR: acte [m] ; action [f]
การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ[n. exp.] (kān rīenrū ) EN: learning by doing FR: apprentissage par la pratique
การทำ[n.] (kān tham) EN: doing FR: fabrication [f] ; confection [f] ; action de [f] ; pratique [f]
การทำร้าย[n.] (kān thamrāi) EN: doing harm ; assault FR:
การทำธุรกิจ[n. exp.] (kān tham th) EN: doing business FR:
เข็ดขยาด[v.] (khetkhayāt) EN: be afraid of doing something again FR:
เข็ดหลาบ[v. exp.] (khet lāp) EN: be afraid of doing something again ; be afraid of making the same mistake again FR: avoir compris la leçon
ขี้เกียจ[v.] (khī kīet) EN: not feel like doing something FR: n'avoir envie de rien faire ; ne pas avoir envir (de)
คนละระบบ[v. exp.] (khon la rab) EN: different way of doing things FR: à chacun sa méthode
คร้าน[v.] (khrān) EN: be fed up with ; be apathetic ; be tired of doing sth FR: être las (de)
ขู่เข็ญให้...[v. exp.] (khūkhen hai) EN: coerce into doing FR: forcer à …
กลับใจ[v. exp.] (klap jai) EN: change one's mind ; change one's heart ; repent ; repent of wrong doing ; turn one's coat ; turn over a new leaf FR: changer d'avis ; se raviser ; retourner sa veste (fam.) ; se convertir ; tourner la page
ลืมตาอ้าปาก[v. exp.] (leūmtā ā pā) EN: get better in financial status ; be getting along financially be doing all right financially ; come up in the world ; stand on one's own feet FR:
ไม่คุ้ม[v. exp.] (mai khum) EN: be not worth doing ; does not pay (to) FR:
เหมา[v.] (mao) EN: presume ; assume ; take for granted ; take charge ; take the responsibility of doing sth ; take the whole lot FR: assumer
หมดอารมณ์[v. exp.] (mot ārom) EN: not feel like doing sth ; lose one's interest (in) ; be put off (by) FR: ne pas avoir envie (de faire qqch)
น่า[v.] (nā) EN: worth doing ; merit ; deserve FR: mériter ; valoir
ในการนี้[adv.] (nai kān nī) EN: in doing this ; in this regard ; in this matter FR:
เหนี่ยวรั้ง[v.] (nīorang) EN: dissuade someone from doing something ; deter ; discourage ; advise someone not to do something FR: retenir ; retarder ; dissuader
ผลานิสงส์ ; ผลานิสงฆ์[n.] (phalānisong) EN: reward of good deeds or merit ; fruit of doing the right thing ; result of a good deed ; benefit of making merit FR:
สบายดี[v. exp.] (sabāi dī) EN: be fine ; be well ; be all right ; feel confortable ; be fit ; be healthy ; be doing well ; be doing great ; be doing good FR: aller bien ; être en forme ; être frais et dispos
ทัณฑ์บน[n.] (thanbon) EN: parole ; verbal promise ; written promise to refrain from doing something ; bond of good behaviour/bahavior (Am.) FR: probation [f] ; mise à l'épreuve [f]
ถือวิสาสะ[v. exp.] (theū wisāsa) EN: think s.o. would not mind one's doing because of friendship/familiarity ; take the liberty of ; be presumptuous ; presume ; make bold ; venture FR: prendre la liberté de
วิธาน[n.] (withān) EN: arrangement ; preparation ; performance ; doing ; custom ; ceremony ; formula tradition FR:
อยากจะ...[v. exp.] (yāk ja …) EN: want to ... ; would like to ... ; feel like … (doing sth) ; fancy doing ... ; wanna ... FR: désirer faire ... ; avoir envie de …
บาป[n.] (bāp) EN: sin ; vice ; wrong-doing ; bad karma FR: péché [m] ; faute [f] ; mauvaise action [f] ; vice [m]
หัวหมื่น[n.] (hūameūn) EN: officer of the royal household (doing the duty of the King's butler) FR:
จมื่น[n.] (jameūn) EN: officer of the royal household (doing the duty of the King's butler) FR:
กรรม[n.] (kam) EN: sin ; misdeeds ; wrong-doing ; badness ; transgression ; wickedness ; misfortune FR: mauvaise action [f]
การกระทำในทางที่ไม่ถูกต้อง[n. exp.] (kān kratham) EN: wrongdoing FR:
การรู้ตัวว่าเป็นความผิด[n. exp.] (kān rūtūa w) EN: knowledge of wrongdoing FR:
คาดโทษ[v.] (khātthōt) EN: warn of punishment for further wrongdoing FR: mettre en garde
โอตตัปปะ[n.] (ōttappa) EN: fear of wrongdoing ; moral fear FR: peur de mal faire [f]
เป็นไงบ้าง (...เป็นไงบ้าง)[xp] (pen ngai bā) EN: how is ...? ; how are ...? ; How are you doing? ; How are you ? ; How's it going? FR: Comment allez-vous ? ; Ça va ?
เป็นยังไงบ้าง[X] (pen yang ng) EN: what's it like? ; How are things? ; How are you doing?  FR: comment est-il/elle ? ; comment sont-ils/elles ? ; Comment ça va ?
ทำไร[xp] (tham rai) EN: What are you doing? FR: Que fais-tu ?

doing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abgeneigt {adj} | abgeneigt sein, etw. zu tun | einer Sache abgeneigt seinaverse | to be averse from doing sth. | to be averse to (from) sth.
fähig {adj} | fähiger | am fähigsten | fähig sein, etw. zu tun | zu allem fähig seincapable | more capable | most capable | to be capable of doing sth. | to be capable of anything
Vorwand {m} | unter dem Vorwand, etw. zu tunguise | under the guise of doing sth.; in the guise of doing sth.
faul; langsam; träge {adj} | fauler; langsamer; träger | am faulsten; am langsamsten; am trägsten | zu faul sein, etw. zu tunlazy | lazier | laziest | to be lazy about doing sth.
tun | tuend | getan | er/sie tut; er/sie tut nicht | ich/er/sie tat; ich/er/sie tat nicht | er/sie hat/hatte getan | ich/er/sie täte | ich/er/sie tat nichtto do {did; done} | doing | done | he/she does; doesn't | I/he/she did; I/he/she didn't | he/she has/had done | I/he/she would do | I/he/she didn't
gern; gerne {adv} (lieber; am liebsten) | etw. gern tun | gern gesehen sein | Ich trinke gern Apfelsaft. | Er trinkt Bier lieber. | Am liebsten trinkt sie Wein.... like to ... | to like to do sth.; to enjoy doing sth.; to be fond of doing sth. | to be welcome | I like apple juice. | He likes beer better. | She likes wine best.
Tun {n}doing
Vergehen {n}misdoing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า doing
Back to top