ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

counsellor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *counsellor*, -counsellor-

counsellor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
counsellor (n.) ทนายความ Syn. attorney, counselor
counsellor (n.) ผู้ให้คำปรึกษา Syn. counselor
English-Thai: HOPE Dictionary
counsellor(เคา'เซิลเลอะ) n. ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ,อุปทูต,ตำแหน่งอุปทูต,ทนายความ,ที่ปรึกษากฎหมาย., See also: counselorship n. ดูcounselor counsellorship n. ดูcounselor, Syn. counsel
English-Thai: Nontri Dictionary
counsellor(n) ผู้แนะนำ,สมาชิกสภา,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
counsellor of embassyที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I dub you Pinocchio's conscience, lord high keeper of the knowledge of right and wrong, counsellor in moments of temptation... and guide along the straight and narrow path.ฉันพากย์คุณมโนธรรม ปิโนคี โอ ลอร์ดสูง ผู้รักษาประตูแห่งความรู้ที่ ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ให้คำปรึกษาในช่วงเวลาของ การทดลองและ
Every mind must have some counsellor to whom it may apply for consolation in distress.จิตใจทุกดวง ต้องมีผู้ให้คำแนะนำ เพื่อนำไปใช้ ในเวลามีความทุกข์
Look, the only reason you got this job, is because the guidance counsellor begged me to give it to youนายได้งานนี้... เพราะอาจารย์ที่ปรึกษานายขอร้องให้ฉันจ้าง
All lottery winners of large sums must speak with a counsellor like meคนที่ถูกรางวัลใหญ่ควรต้องปรึกษาทนายอย่างผม
Guinevere has proved herself a valuable support and shrewd counsellor these past few months.เกวนนิเวียได้พิสูจน์ตัวเองแล้ว ว่าเป็นผู้สนับสนุนที่มีค่า และที่ปรึกษาที่หลักแหลม ในหลายเดือนที่ผ่านมา
That is very imaginative, counsellor, but it's not based in reality at all.นั่นเป็นความคิดเพ้อเจ้อนะคุณทนาย แต่มันไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของความเป็นจริงเลย
I am a counsellor. My name is Kakeiผมเป็นทนายความ ผมชื่อคาเคะอิ
What, like a counsellor?อะไรครับ เหมือนผู้ให้คำปรึกษาเหรอ
If my dad knew if I'd seen a counsellor, he'd shoot me himself.ถ้าพ่อของผมรู้ว่าผมไปพบผู้ให้คำปรึกษา พ่อคงจะยิงผมด้วยตัวท่านเอง
I have questioned the counsellors - only three were aware of the treaty.ข้าได้ถามคำถามกับที่ปรึกษา และมีเพียงสามคนเท่านั้นที่รู้ถึงการหารือนี้
My bus is leaving. You better hurry, counsellor.รถบัสของฉันจะออกจาก คุณรีบ ดีกว่าผู้ให้คำปรึกษา
Thanks for the coffee, counsellor.ขอบคุณสำหรับกาแฟที่ให้ คำปรึกษา

counsellor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インベステメントカウンセラー[, inbesutementokaunsera-] (n) investment counselor; investment counsellor
スクールカウンセラー[, suku-rukaunsera-] (n) school counsellor
マリッジカウンセラー[, marijjikaunsera-] (n) marriage counselor; marriage counsellor
勧告者[かんこくしゃ, kankokusha] (n) adviser; advisor; counselor; counsellor
カウンセラー[, kaunsera-] (n) counselor; counsellor; (P)
助言者[じょげんしゃ;じょごんしゃ, jogensha ; jogonsha] (n) adviser; advisor; counsellor; counselor
商議員[しょうぎいん, shougiin] (n) counselor; counsellor; trustee
相談役[そうだんやく, soudanyaku] (n) counselor; counsellor; adviser; advisor; (P)
税理士[ぜいりし, zeirishi] (n) tax counsellor; tax counselor; licensed tax accountant; (P)
補佐(P);輔佐[ほさ, hosa] (n,vs,adj-no) aid; help; assistance; assistant; counselor; counsellor; adviser; advisor; (P)

counsellor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจารย์ที่ปรึกษา[n. exp.] (ājān thīpre) EN: adviser ; counsellor FR: conseiller [m]
ทนาย[n.] (thanāi) EN: lawyer ; attorney ; advocate ; counsel ; counsellor = counselor (Am.) ; barrister ; solicitor FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; conseiller [m] ; conseillère [f] ; représentant [m]
ทนายความ[n.] (thanāikhwām) EN: lawyer ; attorney ; attorney-at-law ; barrister ; solicitor ; counsel ; advocate ; counsellor ; counselor (Am.) FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; [m] ; défenseur [m] ; avoué [m] ; notaire [m]
ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต[n. exp.] (thīpreuksā ) EN: counsellor of embassy ; counselor of embassy (Am.) FR: conseiller d'ambassade [m]

counsellor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Botschaftsrat {m}counsellor; counselor
Eheberater {m}marriage-guidance-counsellor
Ratgeberin {f}counsellor; counselor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า counsellor
Back to top