ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

corresponding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *corresponding*, -corresponding-

corresponding ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
corresponding (adj.) เหมือนกัน See also: คล้ายกัน Syn. analogous, correspondent
correspondingly (adv.) อย่างเหมือนกัน See also: อย่างคล้ายๆ กัน
English-Thai: HOPE Dictionary
corresponding(คอริสพอน'ดิง) adj. ตรงกัน,เหมือนกัน,สอดคล้องกัน,ลงรอยกัน,เกี่ยวกับการติดต่อทางไปรษณีย์,เกี่ยวกับการส่งจดหมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A professor at Columbia should not be corresponding with a crazy German bookkeeper.ศจ.มหา'ลัยโคลัมเบีย ไม่ควรวิสาสะกับสมุห์บัญชีเยอรมัน
It'll pick a corresponding location on earth.มันจะเลือกตำแหน่งที่สอดคล้องกันบนโลกได้
...expect the formation of gigantic tsunamis proportional to the magnitude of the corresponding quakes.ความรุนแรงจะต่างกันไปตามการสั่นไหวในแต่ละจุด ขอผมดูชายฝั่งประเทศญี่ปุ่นหน่อยได้มั้ย?
I'm telling you, I'm betting they got a database that'll tell us exactly where each key's corresponding lock has been installed.ฉันพนันได้เลยว่าพวกเขามีฐานข้อมูล นั้นจะบอกได้อย่างชัดเจนว่า กุญแจแต่ละดอก ที่ตรงกับตัวล็อคที่ถูกตั้งไว้อยู่ที่ไหน
I identified the perimortem ring fracture on the base of the skull as well as the corresponding damage on the top of the spinal column.ผมทำการตรวจสอบวงรอบ ๆ รอยแตก บนผิวของกะโหลก เช่นเดียวกัน ความเสียหายจากส่วนบนสุด ของแนวกระดูกสันหลังเหมือนกัน
We've been corresponding for years about our mutual interest in gravitational wave signatures of inflatons in the early universe.เราเขียนโต้ตอบกันมาหลายปี เรื่องความสนใจใน คลื่นความโน้มถ่วง
AND HERE IS THE CORRESPONDING HALO AROUND IT OF DARK MATTER.นี้คือสิ่งที่เขาจะพูดว่า มันจะมีลักษณะ
I sent it across the Atlantic to Physical Review Letters, the corresponding American journal, and it was accepted.ฮิกส์เพิ่มวรรค ที่คาดการณ์ว่าข้อมูลมวลให้ จะมีอนุภาคที่ตรงกัน
Much like the special order menu that you find in certain Chinese restaurants, where you have dishes in column A and other dishes in column B, and if you order the first dish in column A, you can't order the corresponding dish in column B.เป็นประมาณว่าอาหารจานพิเศษก็ได้ แบบที่คุณเจอในร้านอาหารจีนบางร้าน ประเภทที่อาหารบางอย่างอยู่ในคอลัมน์เอ ส่วนอันอื่นอยู่ในคอลัมน์บี
The NASA satellites have identified two unique electromagnetic signatures corresponding to the activation of the portal.ดาวเทียมนาซ่าได้ระบุ ว่าพบรูปแบบของแม่เหล็กไฟฟ้า ที่เป็นเอกลักษณ์ สองรูปแบบ สอดคล้องกับการเปิดใช้งานของพอร์ทัล
In all the corresponding we did, I had no idea you liked baseball.ทั้งหมดที่เราทำด้วยกัน ไม่คิดว่าคุณชอบเบสบอล
And you're also corresponding with the bank regarding your second mortgage.และคุณยังสอดคล้องกับ ธนาคารเกี่ยวกับการจำนองที่สองของคุณ.

corresponding ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, 嗜] addicted to; fond of; stem corresponding to -phil or -phile
通讯院士[tōng xùn yuàn shì, ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄩㄢˋ ㄕˋ, 通讯院士 / 通訊院士] corresponding member (of an academy); junior academician
合四乙尺工[hé sì yǐ chǐ gōng, ㄏㄜˊ ㄙˋ ㄧˇ ㄔˇ ㄍㄨㄥ, 合四乙尺工] names of the five notes of the Chinese pentatonic scale, corresponding roughly to do, re, mi, sol, la
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, 性] nature; character; property; quality; attribute; sexuality; sex; gender; surname; suffix forming adjective from verb; suffix forming noun from adjective, corresponding to -ness or -ity; essence
[méng, ㄇㄥˊ, 盟] oath; pledge; union; to ally; league, a subdivision corresponding to prefecture in Inner Mongolia

corresponding ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
九星[きゅうせい, kyuusei] (n) (See 陰陽道,一白・いっぱく・1,二黒・じこく,三碧・さんぺき,四緑・しろく,五黄・ごおう,六白・ろっぱく,七赤・しちせき,八白・はっぱく,九紫・きゅうし) nine traditional astrological signs in Onmyoudou, each corresponding to the year of a person's birth and used to create a horoscope
刻(P);剋[こく, koku] (n) (1) archaic period of time (usu. a period of approx. two hours corresponding to one of the signs of the Chinese zodiac); (2) (刻 only) carving; engraving; cutting; mincing; (3) (剋 only) victory; (4) strictness; cruelty; (P)
同位角[どういかく, douikaku] (n) {math} corresponding angles
学歴難民[がくれきなんみん, gakurekinanmin] (n) someone with a high level of education who is unable to find a job corresponding with his qualifications (lit
旨味;旨み;うま味[うまみ, umami] (n) (1) good flavor (flavour); good taste; deliciousness; (2) umami (fifth category of taste, corresponding to the flavour of glutamates); (3) skill; (4) profit
[かい, kai] (n) (1) (biological) kingdom; (2) erathem (rock layer corresponding to the era in which it was deposited); (3) partition of land; (suf) (4) the world of (some category)
一白[いっぱく, ippaku] (n) (1) (See 九星) first of nine traditional astrological signs (corresponding to Mercury and north); (2) white patch on one foot of a horse; horse with such a patch; (3) surface (landscape) that is white all over; pure white
七赤[しちせき, shichiseki] (n) (See 九星) seventh of nine traditional astrological signs (corresponding to Venus and west)
三碧[さんぺき, sanpeki] (n) (See 九星) third of nine traditional astrological signs (corresponding to Jupiter and east)
九紫[きゅうし, kyuushi] (n) (See 九星) ninth of nine traditional astrological signs (corresponding to Mars and south)
二黒[じこく, jikoku] (n) (See 九星) second of nine traditional astrological signs (corresponding to Saturn and southwest)
五黄[ごおう, goou] (n) (See 九星) fifth of nine traditional astrological signs (corresponding to Saturn and central)
四緑[しろく, shiroku] (n) (See 九星) fourth of nine traditional astrological signs (corresponding to Jupiter and south-east)
朔望[さくぼう, sakubou] (n,adj-no) first and fifteenth days of the lunar month (corresponding to new moon and full moon)
準ずる[じゅんずる, junzuru] (vz,vi) (See 準じる) to apply correspondingly; to correspond to; to be proportionate to; to conform to; (P)
準用[じゅんよう, junyou] (vs) to apply (the law) with necessary modifications; to apply mutatis mutandis; to apply correspondingly
該当[がいとう, gaitou] (n,vs) corresponding; answering to; coming under; applying to; (P)

corresponding ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มุมที่สมนัยกัน[n. exp.] (mum thī som) EN: corresponding angles FR:
สมนัย[adj.] (somnai) EN: corresponding ; in agreement ; correllated FR:
ตรงกัน[X] (trongkan) EN: identical ; same ; corresponding ; coincident FR: correspondant
ต้องกัน[adv.] (tǿng kan) EN: accordingly ; agree ; concurringly ; correspondingly ; suitably ; consequently FR:

corresponding ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gegenwinkel {m}opposite angle; corresponding angle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า corresponding
Back to top